STATUES (In Swedish)

§1
Föreningens namn är Aspeboda Foundation for Children. Föreningens säte är Aspeboda.

§ 2 Ändamålsparagraf

Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.
Föreningen utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets bästa alltid ska stå i centrum. Föreningens ändamål är att ge stöd till:
-    Barn och ungdomars möjlighet att själva ta makt över sina liv. Möjliggöra för deras familjer att skapa en bred ekonomisk bas för familjens försörjning.

§ 3 Arbetsprinciper

Föreningen arbetar med ett globalt perspektiv i samråd med de involverade.

Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena leds och förvaltas verksamheten av styrelsen.

§ 6 Medlemskap

Medlemskap i föreningen skall beviljas alla som vill stödja Föreningen och dess grundidé som finns angiven i stadgans § 2 samt betalar en årligen fastställd medlemsavgift.

Föreningen skall hålla en aktuell förteckning över anslutna medlemmar. Medlemsförteckningen skall innehålla uppgift om vilka som betalt medlemsavgift för innevarande och föregående år.

Medlem som bryter mot Föreningens stadgar eller uppenbarligen skadar Föreningens arbete eller syfte kan uteslutas ur Föreningen. Beslut fattas av styrelsen. Beslut kan, om den uteslutna så önskar, överprövas av nästa årsmöte. Utesluten medlem skall meddelas skriftligen.

§ 7 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast 1 april. Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen. Kallelsen skall gå till medlemmarna senast tre veckor i förväg.

Vid årsmötet äger varje medlem som betalat årsavgiften, en röst. För att medlem skall ha rösträtt förutsätts medlemmen inte häftar i skuld för medlemsavgiften.

Beslut fattas genom acklamation eller vid val med slutna röstsedlar. Vid lika röstsiffror avgör lotten.

Ingen äger rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.

Alla medlemmar har motionsrätt. Motion skall ha inkommit senast den sista december.

Medlemmar skall minst två veckor före årsmötet ha tillgång till styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och verksamhetsredovisning, förslag till verksamhetsplan.

Om styrelsen lägger förslag till årsmötet som har väsentlig betydelse för verksamheten t ex förslag till stadgeändring, skall detta utsändas/utdelas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§ 8 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet som är beslutsmässigt om minst fem medlemmar är närvarande, skall följande ärenden behandlas och vara angivna på dagordningen:

1)     Mötets öppnande
2)     Val av mötesordförande
3)     Val av sekreterare för mötet
4)     Val av två protokolljusterare och rösträknare
5)     Fråga om kallelse behörigen skett
6)     Godkännande av dagordningen
7)     Styrelsens verksamhetsberättelse
8)     Styrelsens ekonomiska berättelse
9)      Revisorernas berättelse
10)     Fastställande av balans- och resultaträkning
11)     Styrelsen ansvarsfrihet
12)     Fastställande av medlemsavgift
13)      Behandlinga av inkomna motioner och förslag från styrelsen
14)     Beslut om verksamhetsplan för innevarande år
15)     Beslut om antalet styrelseledamöter
16)     Val av ordförande
17)     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
18)     Val av två revisorer och revisorsuppleant
19)     Val av tre ledamöter inklusive en sammankallande i valberedningen  
20)     Övriga frågor utan beslut
21)     Årsmötets avslutande

§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas efter beslut av styrelsen, revisorerna eller när minst en tredjedel av Föreningens betalande medlemmar skriftligt så begär. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötets hållande. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas tre veckor före mötet. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas.

§ 10 Föreningens styrelse

Föreningens ledning och förvaltning utövas av den av årsmötet valda styrelsen.
I Föreningens styrelse, som skall bestå av minst fem ledamöter inklusive ordförande.
Föreningens styrelse skall bestå av udda antal ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år och kan omväljas. Hälften av övriga styrelseledamöter väljs växelvis för två år och kan omväljs.
Samtliga ersättare kallas till sammanträden och har yttrande- och förlagsrätt. Vid omröstning deltar enbart tjänstgörande ersättare.
Valbar till styrelsen är varje medlem registrerad i Föreningen som betalat medlemsavgift. Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsmässig då halva antalet ordinarie ledamöter, varav ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Ersättarna inträder efter behov i den ordning de valts.

§ 11 Styrelsens uppdrag

Det åligger styrelsen att, leda och samordna Föreningens arbete ansvara för Föreningens verksamhetsplanering, ekonomi och räkenskaper att anordna årsmöte i enlighet med stadgan och verkställa årsmötets beslut

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de styrelsen utser.

§ 13 Ekonomisk förvaltning

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Ekonomisk berättelse upprättas av styrelsen och överlämnas till revision senast en månad före årsmötet.

§ 14 Revision

Två revisorer och en ersättare väljs för en tid av ett år. Revisorerna skall följa Föreningens verksamhet och ekonomisk förvaltning samt med underlag i sin granskning förelägga årsmötet förslag till beslut om ekonomisk berättelse och ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 15 Valberedning

Årsmötet utser valberedning bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande, för ett år.

§ 16 Medlemsavgift

Medlemsavgiften skall betalas per kalenderår på förslag av styrelsen till årsmötet för ett år, ett år i taget.

§ 17 Upplösning av Föreningen

Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande årsmötet, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Det skall vara minst en månad mellan dessa möten. För att beslut om Föreningens upplösande skall vara gällande skall förslaget bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigande medlemmarna.

Om Föreningen vid upplösningen äger tillgångar skall dessa lämnas till allmänna arsfonden.

§ 18 Stadgeändring
Om dessa stadgar skall ändras krävs två tredjedels majoritet på ett årsmöte, eller enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten av vilka det ena kan vara ett extra årsmöte.