Bli Fadder!

Manduar och Sankandi tillhör de fattigaste byarna i Gambia som i sin tur tillhör de fattigaste och minsta länderna i Afrika. Så gott som alla i byn försöker försörja sig på jordbruk vilket har blivit allt svårare eftersom klimatet blivit torrare. Många av männen i byarna försöker också finna jobb inom turistindustrin under säsongen.

I Manduar och Sankandi väntar barn på att få en fadder. De lever under svåra förhållanden då det gäller mat, utbildning och hälsa. Ofta saknas den ena eller båda föräldrarna. Familjens inkomster är ofta för små att ens ha tillräckligt med mat eller än mindre kunna bekosta skoluniformer och skrivmaterial till barnen.

Som fadder eller fadderfamilj betalar ni 220 kr/månaden.

Dessa 220 kr fördelas som gröna, röda respektive blå pengar enligt följande:
100 kr går direkt till fadderbarnet, i första hand för att täcka kostnaderna för skolgång.

50 kr fonderas för oförutsedda kostnader för fadderbarnet, t.ex. sjuk- och hälsovård eller fungerar som en sparfond för barnets fortsatta utbildning. 


 50 kr går till en gemensam fond för byarnas innevånare, bland annat för att bekosta underhåll och utbyggnad av vatten. Fonden är gemensam för byns behov, och användningen kan variera men bestäms efter samråd mellan byn och AFFC.

20 kr går till ett konto för att täcka kostnader och underskott som uppkommer  i driften av fadderbarnsprogrammet.

 

Ni kommer att kunna följa "ert" barns utveckling i bild och text dokumenterat under våra återkommande besök i byarna. Ni kan givetvis också följa utvecklingen av våra olika projekt i byn via vår hemsida och de rapporter vi får därifrån.

  • Jag vill veta mer om att bli fadder

Råd och regler för faddrar i Aspeboda Foundation For Children  (v 3.8)

1. Betalning
Faddern betalar varje månad till Aspeboda Foundation For Children, AFFC, 220 kr (Gäller fr o m 2019-01-01). Beloppet kan betalas till AFFC:s bankgiro 783-7156, till Swish nr. 123 098 27 10 eller genom automatisk (periodisk) överföring, till AFFC:s bankkonto på Länsförsäkringar Bank, 9022-8730882. Oavsett betalsätt, skriv fadderbarnets SC-nummer och fadderns namn (eller enbart SC-numret om inte namnet får plats) i rutan för meddelande till betalningsmottagaren. Betalningen kan ske varje månad eller, efter överenskommelse med AFFC, med längre intervall. Observera att Autogiro inte är möjligt.

2. Hur fördelas pengarna?
Fadderpengen på 220 kr fördelas enligt följande: 100 kr går direkt till fadderbarnets/familjen. 50 kr fonderas för barnets/familjens framtida behov - Sparfonden. Exempelvis kan pengarna sparas för att finansiera gymnasial utbildning. 50 kr sparas i en fond att utnyttjas av byn till gemensamma projekt beslutade av AFFC och byn i samråd - Byfonden. De återstående 20 kr läggs i en fond som används av föreningen för diverse kostnader hänförda till fadderprogrammet. Vi förvaltar de fonderade pengarna och hanterar utbetalningarna till Gambia. Vi skickar en gång per år ut en ekonomisk redovisning till varje fadder utvisande saldot och de transaktioner som skett under föregående år.

3. Uppsägning eller avslutning av fadderskapet
Om faddern önskar säga upp sitt avtal om fadderbarn med AFFC kan detta ske, dock ska avtalet sägas upp minst två månader innan det önskas avslutat.
AFFC har rätt att, om särskilt skäl föreligger, avbryta avtalet. Särskilt skäl kan vara att betalning inte inkommit enligt avtal efter två påminnelser eller annan orsak som gör att AFFC bedömer faddern vara olämplig som faddertagare. Beslut om avbrytande av fadderavtal ska tas i protokollfört styrelsemöte.
Fadderskapet avslutas normalt när barnet fyller 18 såvida inte särskilda skäl föreligger som motiverar fortsatt stöd under ytterligare tid, exempelvis för att avsluta en utbildning.

4. Besöka fadderbarnet
Faddern kan besöka fadderbarnet i Gambia efter överenskommelse med AFFC. Om faddern planerar att besöka barnet vill vi veta detta i god tid, helst tre månader innan. Resa till byn där barnet finns och uppehälle där organiseras av vår mottagarorgansiation i Gambia, Children Foundation the Gambia, CFG*. Kostnad för resa till och från och och uppehälle i byn betalas till CFG. Normal tid för vistelsen i byn är en dag och en natt, detta kan dock ändras efter överenskommelse med CFG. Besöket behöver inte vara begränsat enbart till att träffa fadderbarnet, det kan även vara för till exempel volontärt arbete i byn. Och för en besökare har landet Gambia mycket intressant att erbjuda.

5. Gåvor till fadderbarnet
Det står faddern fritt att ta med gåvor till fadderbarnet vid besök där. Vi kan också hjälpa till att befordra gåvopaket vid tillfällen då vi sänder gods i container. Detta är förstås att föredra framför att ta med saker i samband med flygresor då detta är mycket dyrare. När containersändning planeras kommer detta att tillkännages på hemsidans startsida och Facebook på sidan Aspeboda Foundation For Children. Vi vill att storlek på paket begränsas till ca. 50 liter (banankartong), för vilket vi tar en avgift av 200 kr eller hälften, ca. 25 liter, 100 kr. Paket ska vara tydligt märkta med fadderbarnets SC-nummer och namn och levereras till AFFC i Aspeboda eller vad som överenskommes. Paketets vikt har ingen betydelse vid containersändning.
Följ oss på Facebook eller hemsidan för att se när containerfrakt planeras.

Extra pengar:
Om faddern vill ge extra ekonomiskt bidrag till fadderbarnet rekommenderar vi att det ges till fadderbarnets sparfond och i andra hand, gärna samråd med oss, direkt till fadderbarnet eller dess familj. Våra medarbetare i Gambia och byarna är den som bäst kan bedöma om en extra insats verkligen behövs. Om du vill lägga till en extrasumma till fadderpengen någon eller varje månad går det bra.

6. Brev
Faddern kan skriva brev till fadderbarnet och skicka till AFFC med e-post så vidarebefordrar vi det till barnet via CFG i Gambia. AFFC kan vid behov översätta brev skrivna på svenska till engelska. Om brev sändes till AFFC som fil är lämpliga format: pdf, doc, docx eller odt. Brevet kan också vara skrivet som text i ett e-postmeddelande. Brev, små paket eller pengar kan medföras och vidarebefordras av AFFC till fadderbarnet då föreningen reser till Gambia.
Om fadderbarnet vill skriva till faddern hjälper vår ansvarige i byn till vid behov. Därefter skannas brevet och skickas som e-post till faddern. Vi rekommenderar fadderbarnen att skriva minst två gånger per år till faddern.
Kom ihåg att vid kommunikation alltid ange ditt barns SC-nummer!

7. Delat fadderskap
Om någon vill dela på ett fadderskap så går det alldeles utmärkt. Vi vill dock att de som delar ska komma överens vem som ska sköta inbetalningen av fadderpengarna. Vi registrerar dock båda (eller fler) som fadder så att alla får del av den information angående fadderbarnet eller fadderskapet som vi skickar ut.

8. Viktigt! SC-numret
SC-numret är vårt ID-nummer för fadderbarnet, men även för faddern, eller vid delat fadderskap, faddrarna. Det är viktigt att vid all kommunikation uppge detta nummer. Detta minskar risken avsevärt att något går fel, till exempel vid betalning av fadderpengen. SC-numret återfinns på fadderbarnsdokumentet och fadderavtalet.

Senaste uppdatering av ovanstående text: 2018-12-28

Fördelning av månadsbidraget till fadderbarnet

Vad kostar saker i Gambia?

För er som vill skicka pengar till inköp till fadderbarnet kan ni ladda ner en pdf med prisexempel, klicka här...