Nyhetsbrev

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 9 september

Manduar
Ingen inkommen rapport. CFG har haft aktiviteter i Manduar i egen regi, vilket föranleder några frågor från styrelsen.
Sankandi
Kebba meddelar att skörden kommer att ha varierande resultat pga. av ogynnsam väderlek. Regnet kom sent, innebärande sen sådd, fortsättningsvis har torka och regn uppstått i perioder. Jordnötsskörden väntas gå förlorad. Männen fokuserar nu på att samla vedpinnar i bushen för att dryga ut inkomsten. Kvinnorna har bättre förutsättningar till en någorlunda inkomstbringande skörd.
Hälsans Hus
Som många av er noterat har vår kära dr. Bah avlidit i corona. Byn sörjer, liksom AFFC och hans familj med barn, Kebba har funnits som stöd för hustrun och barnen under både sjukdomstiden, som var två veckor samt efter dr. Bahs bortgång. Dr. Bah hann förorda en ytterligare sjuksköterska på provanställning i 6 månader. Hon har börjat arbeta tillsammans med Safie. Vår inledande 6-månadersperiod av driften i Hälsans Hus kommer att utvärderas under oktober månad. Kebba arbetar för närvarande med att kontakta tänkbar efterträdare till Dr. Bah.
De tre vårdplatserna i huset är ständigt belagda med malariapatienter och andra sjukdomsfall. Safie behandlar dessa föredömligt, med exempelvis dropp vid uttorkning, medicinering och ständig tillsyn. Förlossningar sker kontinuerligt i förlossningsrummet. Safie har fått hjälp med en man från MRC-kliniken med journalföring, Safie är en mycket kompetent och arbetsam sköterska och barnmorska, som arbetar varje dag i veckan med patienter. Hon är väl värd den ersättning vi betalar henne, dock är hon mycket sorgsen över dr. Bahs bortgång, då deras samarbete varit föredömligt.
Hälsa
Vårt skötebarn Binta, är nu fri från värk och infektion i sitt ben. Dock är benet obrukbart, då bentillväxten stannat av, samt att benet nu är avsevärt kortare. Binta skall på återbesök till sin läkare. Inga covidfall har rapporterats från byarna. Dock meddelar Kebba att i städerna är folk liggandes på gatan utanför de fullbelagda sjukhusen. Tillgång på syrgas är nu obefintligt.
Nutritionsprogrammet har påbörjats i båda byarna.
Inga allvarliga sjukdomsfall har rapporterats från byarna.
Adama har fått 100 myggnät skänkta till varje by från en organisation i Gambia som han samarbetar med angående malariaskydd för barn. Det tackar vi varmt för.
Fadderbarnen
Styrelsen diskuterar hur vi på bästa sätt kan stödja barnens utbildning och hälsa med de medel vi har att tillgå. Vi bordlägger ärendet tills nästa möte.
Event
AFFC deltog i en marknad i Bjursås vilket inbringade drygt 1.000 kr. En journalist visade intresse och vill göra ett reportage om AFFC. Sommarens försäljning har inbringat ca 22.000 kr. En handarbetsmarknad tillsammans med privata försäljare planeras till 16 oktober. Liksom en julmarknad på Vassbo. Vi tar tacksamt emot gammaldags julpynt exempelvis garntomtar och dylikt, och annat julinspirerat. Dock inga loppissaker.
Carol har en pågående insamling av pengar till skoluniformer på sin skola. Ca. 20 barn i vardera byn är inte välkomna till skolan pga av brist på skoluniform, detta är ett krav från regeringen. Vilket gör att rektor inte kan se mellan fingrarna.
Container
Förrådet kommer att inventeras snarast, då kan vi meddela vad som ev. behövs fortsättningsvis till vårens containersändning.
Förråd
AFFC är i stort behov av en liten butikslokal, en enkel sådan. Det finns fantastiskt fina saker som skulle kunna inbringa inkomst om vi kunde ha någon form av kontinuerlig försäljning.

AFFC minns dr. Bah med kärlek och djup saknad för en fantastisk insats för våra familjer, genomsyrad av oegennytta och empati. Vi vill också tacka våra medarbetare för allt stöd i arbetet.

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 10 augusti
Manduar
Styrelsen beslutar att bistå med 3000 kr till nutritionsprogrammet, september t.om december. 12 barn är listade som mycket undernärda av dr. Bah. AFFC föreslår näringsrikt innehåll i måltiderna, att de kommer att serveras en förstärkt måltid några dagar i veckan under perioden. Adama kontaktas för att utforma ett näringsrikt innehåll av måltiderna,
Kvinnokooperativet önskar stolar till sina möten, det lämnas till vidare utan beslut. Eventuellt kanske byn kan tillverka egna bänkar. Frågan bollas åter till Manduar,
Sankandi
Driften av Hälsans Hus fungerar bra. De tre sängplatserna är fyllda hela tiden. Malariapatienter, sjukdomsfall samt förlossningar. Safie, sköteskan har arbetat och varit tillgänglig 7 dagar i veckan sedan hon anställdes i april. Även nattetid knackar sjuklingar och olycksfall på hennes dörr. Alagie, byns sjukvårdare, samt Safies assistent bevakar Hälsans Hus under några dagar så att hon kan besöka sin dotter i staden, Safie är mycket trött. Dr. Bah har eventuellt en ny sköterska som är kompetent. Det har varit svårt att hitta en bra sköterska som är villig att vara stationerad i en så avlägsen by som Sankandi. Patientert strömmar till från andra byar, vilket gynnar ekonomin för driften av Hälsans Hus, de betalar då sitt besök och sin medicin. Styrelsen beslutar att inköpa tre myggnät till Hälsans Hus, samt ett par fläktar. En ny blodtrycksapparat behövs till Safie, vilket vi bifaller.
Hälsa
Förutom de mindre allvarliga sjukdomsfallen rapporteras en kvinnas huvudskada orsakad av våld från mannen, samt en pojke med mycket svåra svampangrepp, bland annat i ansiktet. Pojken remitteras till Dr. Bah, mannen som skadat sin fru polisanmäldes.
Event
Onsdagarnas försäljning och lotteri har inbringat under Juli månad 8.800 kr. Kviltutställningen med dess lotteri inbringade 8000 kr. Utställningen var mycket väl arrangerad, och intresset var stort från besökarna.Vi tackar åter Gunilla Winsness för kviltar, samt Kviltföreningen Rikstäcket för dess bidrag.
AFFC kommer att delta i en marknad i Bjursås 4 september. Samt försöka ordna en marknadsdag på Vassbo.
Fadderverksamheten
Lärlingsprogrammet under Adamas ledning har fallit mycket väl ut. Flickor får prova på de helt yrkena som skrädderi samt bageri. Även hönsskötsel ingår i programmet. AFFC föreslår att en enklare verkstad för cykelreparationer inrättas, snickeri skulle också vara tänkbart. En tanke är också att låta odlingsintresserade ungdomar få en kortare utbildning i att odla proteinrik gröda, för att kunna knyta samman till kommande nutrutionsprogram. Ett led i att byn skall på egen hand ta hand om de undernärda barnen. Adama utreder möjligheterna.
AFFC fokuserar kommande månad på fortsatt försäljning. Alltför att kunna behålla möjligheter till bistånd där det behövs.

Vi vädjar till ökat medlemsantal, samt bra idéer till inkomster!

Styrelsen / Marie

Några bilder på barn i praktikprogrammet som provar på hönsskötsel och brödbakning

Kvilt modell större Kvilt modell större

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 12 juli

Event
Genom lotteri och försäljning har 4.700 kr tillförts insamlingen Hälsa 2021. Gåvor från trogna och givmilda medlemmar har tillfört ytterligare till insamlingen.
Varje onsdag hålls marknad, lotteri och försäljning vid Vassbo. En kviltutställning är planerad till 31 juli samt 1 augusti. Ett kviltlotteri kommer att finnas, även digitalt. Vi tackar Gunilla Winsness för de fina kviltarna till den fantastiska utställning som kommer att kunna besökas.
Hälsa
Fadderbarnsfamiljerna i Manduar har informerats om att söka vård vid Hälsans Hus då behov föreligger. Det underlättar dokumentationen för AFFC samt är en kvalitetssäkring på vård och medicinering.
Fadderverksamheten
Styrelsen föreslår att vårdnadshavaren i fadderbarnsfamiljen erhåller en anteckningsbok i hållbart material, där ev. andra läkarbesök kan dokumenteras samt annat av vikt för AFFC att ta del av, en form av enkel dagbok. Kebba och Nfamara informeras om tanken. De äldre fadderbarnen som deltar i yrekesvägledningsgruppen under Adamas ledning har nu inlett prova på praktik inom skrädderi. Skräddaren som arbetar med kvinnokooperativet i Manduar är handledare. Fler praktikplatser kommer att besökas. Vi kan uppmärksamma att det är flickor som sitter vid symaskinerna, vilket är anmärkningsvärt då skrädderi är ett absolut manligt yrke i Gambia.
Fonder
Styrelsen beslutar att fokusera på en utbildningsfond och en hälsofond (som vi redan har). Det är en del i en ganska omfattande reform rörande fadderbarnen och deras familjer, vilken vi kommer att informera mer i om, då vi hunnit utforma och dokumentera detaljerna i den.
Odling
Styrelsen beslutar efter förfrågan från Manduar att bistå med samma summa som till Sankandi, 3.000 kr till utsäde. Med förbehåll att proteinrik gröda sätts i jorden.
Container
Containern har ännu inte lossats utan ligger på vänt utanför Banjuls hamn.
Hälsans Hus
Styrelsen bifaller medel till en förrådsbyggnad på gården. AFFC bistår med 8.500 kr, resterande får Sankandi lösa i byalaget.
Föreningens kostnader
Styrelsen sammanställer månadskostnaderna, arvode till medarbetare i Gambia, drift av Hälsans Hus, transporter, fadderbarnsfamiljernas hälsokostnader, containerkostnader samt reparationer. Det är en månadskostnad för AFFC på ca. 12.000 kr. Vilket innebär att vi alla behöver hjälpas åt med försäljning och event.
Styrelsen vädjar om ökat medlemsantal och nya friska idéer för att klara våra utgifter. Allt gott till er alla i sommarvärmen!!

Styrelsen / Marie

Yrkesvägledning med några av de äldre fadderbarnen i Manduar Yrkesvägledning med några av de äldre fadderbarnen i Manduar

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 14 juni
Fadderverksamheten
Ett utbildningsprogram för de 6 fadderbarn vilka uppnått högre ålder har inletts. Det kommer att pågå fram till december månad under ledning av Adama. Programmet innefattar gruppsamtal med ungdomar och föräldrar. Enskilda samtal med vägledning om fortsatt yrkes- eller högre teoretisk utbildning, i relation vad som finns på deras sparkonto i fadderbarnsfonden. Prova på praktik hos bagare, skräddare mm. för att ev. kunna driva företag vidare i byn. Ungdomar med högre teoretisk utbildning lämnar byn och ofta Gambia. Projektet vill därför inspirera de ungdomar som väljer en praktisk väg att utveckla byns näring och infrastruktur.
Årets fadderbarnsrapporter från båda byarna är under fortsatt bearbetning av Maggie och Rolf. Marie sammanställer hälsorapporter löpande.
Odling
Sankandi önskar pengar till utsäde. Styrelsen diskuterar. Beslut tas till att bistå med 3.000 kr, med förbehåll att det används till att odla proteinrik och kvävebindande gröda. Staket saknas runt odlingar, men AFFC:s ekonomi tillåter inte att vi bekostar mer än det allra viktigaste i nuläget. Samt att vi uppmanar att byn skall fortsätta sin väg att klara sig så långt det är möjligt utan vår insats. Kebba skall vidtalas att söka upp en lantbrukskonsulent med anknytning till Sankandi för eventuell utbildning i moderna lantbruksmetoder.
Hälsa
Alla fadderbarn med familjer är nu undersökta av dr. Bah. Rapport kommer till varje enskild fadder. Fortsättningsvis besöker dr. Bah Hälsans Hus fyra gånger per år, för att bistå Safie och se över arbetet där. Hälsans Hus har daglig bemanning, och omkringliggande byar börja nu uppsöka kliniken. Safie kommer att besöka Manduar en gång i månaden för att ta hand om de patienter som Marie Kutah listat. Samt också uppföljning av de som står under fortlöpande behandling.
Kebba ombesörjer alla sjuktransporter.
En mindre organisation vid namn okänt, har bistått Hälsans Hus med ytterligare sängar och rullstol, och kommer att fortsätta kontakten. Återkommer då vi har mer information.
AFFC diskuterar tillsammans med Kebba hur vi förhåller oss vid svåra akuta sjukdoms- eller olycksfall hos personer utanför vårt fadderprogram. Då Kebba blir informerad om fall ställer han alltid frågan till oss om möjlighet till vårdpeng finns. Frågan är etiskt svår, att ha någons liv i sina händer där de befinner sig nästan på andra sidan jordklotet. Tillsammans med Kebba, är vi dock överens om att föreningens policy är att hjälpa i den mån pengar finns. Enskilda fall kan också föranleda riktad insamling.
AFFC har under första halvåret spenderat cirka 50.000 kr på hälsa. För att återställa balansen kommer en insamling till Hälsofonden att startas inom kort.
Aktiviteter
Förra veckan hade vi ett möte med Gambiagrupperna. För att utbyta tankar och idéer och eventuellt samarbete. AFFC inriktar sommaren på försäljning för att återställa balansen i ekonomin. Loppisar, försäljning, lotteri mm. Vi uppmanar alla medarbetare att lokalt göra detsamma för att bidra till inkomster. AFFC styrelsemedlemmar är 7 st, och kan omöjligtvis sköta alla inkomstbringande event själva. Nu är ni alla en oerhört viktig del i vårt arbete!
Container
Sista lasten kostade ca. 20.000 kr. AFFC har enl. tidigare beslut en budget på 20.000 kr per år för detta. Vi kommer därför inte att skicka container i augusti utan inväntar senare tillfälle.
Ni som packat fadderlådor, ber vi er hålla på dem tills AFFC meddelar att nästa container avgår.
Försäljning senaste månaden har inbringat 2.350 kr. Lottpengar har inkommit, 4400 kr.
En utställning av kviltar planeras. Återkommer med datum och plats.
Vi tackar varmt för allas stöd, uppmanar alla fantastiska medlemmar att på hemmaplan ordna lotteri eller försäljning, allt för att vi ska kunna fortsätta vårt arbetet.
Våra kostnader
AFFC fasta kostnader uppgår till uppemot 6.000 per månad. Huvuddelen går till Gambia till bland annat drift av Hälsans Hus och ersättningar till ett antal medarbetare. Här hemma spenderar vi ca. 300 kr/mån till i huvudsak hemsidan och bokföringsprogram. Utöver fasta kostnader tillkommer avsevärda kostnader för olika projekt såsom exempelvis vatten, byggprogram och därutöver ersättning för vård, mediciner, rapporter och dylikt.

Styrelsen / Marie

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 17 maj
Fadderbarn
En lista på de barn som är aktuella för fortsatt utbildning har skickats till Adama. Han kommer att fungera som mentor för att hitta rätt utbildning till resp. elev, med hänsyn tagen till de pengar som finns på deras sparfond. För närvarande är sex fadderbarn i Manduar aktuella för den insatsen.
Vi ber Nfamara och Kebba om kostnadsförslag vad myggnät för att se om det är möjligt att ge ett till varje fadderbarnsfamilj.
Odling
Torkning av mango är i full gång i Sankandi. Brist på staket begränsar deras möjligheter till utökad odling. AFFC undersöker om vidare utbildning i byarna för mer varierad odlingsföljd är möjlig.
Äggproduktion
I Manduar produceras nu mer än 100 ägg om dagen från hönseriet, till vilket AFFC bistått med pengar till en tredjedel. Nfamara meddelar att han ger den övriga delen som han bekostat som mattillskott till behövande.
Hälsa
Dr. Bah besökte Manduar i lördags, tillsammans med Kebba och sköterskan vid Hälsans Hus, Safie. Dr. Bah behandlade 166 medlemmar i fadderbarnsfamiljer. Han meddelar att ohälsan var utbredd, med undernäring som en stor anledning. Samtliga avmaskades. Journaler över de insatser som gjorts kommer AFFC tillhanda. Vi ber Dr. Bah upprätta en lista på de som brådskande behöver extra näringstillskott. Marie Kutah, byns sjukvårdare, kommer att erhålla de ägg som behövs för de listade fadderbarnen från hönseriföreståndaren Ousman, och dela ut dessa enligt det schema som dr. Bah föreskriver.
Information har getts från dr. Bah att syskon och vårdnadshavare till fadderbarn erhåller kostnadsfri vård vid Hälsans Hus.
Sjuksköterskan kommer att besöka Manduar en gång per månad och i samarbetet med Marie Kutah se till fadderbarnsfamiljernas hälsa och rehabilitering. Dr Bah avser att vid behov besöka byarna en gång i kvartalet. Besöksantalet ökar ständigt vid Hälsans Hus, där för närvarande Alagie assisterar vår sjuksyster och barnmorska Safie. Ansoman , den manliga sjukvårdaren, har fått jobb på annan ort. Dr Bah söker nu en ny medarbetare.
Dr. Bahs önskar köpa in en astmaventilator för 2500 kr. Styrelsen tillstyrker.
Kvinnokooperativ
Kvinnokooperativet i Manduar består nu av 70 medlemmar, innefattande också en ungdomsgrupp. Deras verksamhet är odling samt skrädderiet som leds av två manliga skräddare.
Container
Containern innehållande ca. 13 kubikmeter av vårt gods är nu på väg, den befinner sig just nu i Bremenhafen, för vidare transport till Algeriet. Beräknas ankomma till Gambia 9 juni.
Frågor som bereds till nästa styrelsemöte: Utbildningsfond. Odlingsrådgivare. Vad skall skickas med nästa container. Kommande event med utställning av kviltar samt försäljningsmöjligheter.

Vi tackar våra medlemmar för visat intresse för våra projekt, samt allt stöd till våra fadderbarn och andra verksamheter. Det gör att vi i pandemins skugga kan hålla vårt arbete flytande.

Se bilderna här intill med alster från våra medlemmar och hjälpare!
Och några fina kviltar.

Styrelsen / Marie

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 12 april  (Publicerat 2021-04-13)
Ekonomi
Styrelsen beslutar att inhandla ett nytt bokföringssystem. Detta för att förenkla bokföringen då verksamheten vuxit. Styrelsen beslutar också att Solvej, som tidigare bistått med support, kommer att vara Roger behjälplig med bokföringen, utan kostnad. Det är hennes bidrag till AFFC verksamhet.
Husreparationer
Enligt tidigare beslut reparerar AFFC ett hus per år. I år är det ett hus i Manduar som står på tur. Utredning om kostnader och ansvarig byggherre startar.
Hälsans Hus
Verksamheten startade 3 april. Dr. Bah och tandläkaren arbetade från fredag kväll till söndag em med patienter. Assisterade av Alagie, Marie Kuta och de två sköterskorna vid hälsans hus. Dryga 50 tandläkarbesök gjordes. Ingen uppgift än på hur många besök hos dr. Bah. 
Färdigställandet av vattnet fortgår. Cementpriset har skjutit i höjden avsevärt vilket fördyrar anläggningen något, då vattentornet byggs i betong.
Hälsa
Den lilla flickan från Sankandi har nu återvänt till staden med sin mamma efter att fått vistas i hembyn några veckor. Hon är nu glad och värkfri meddelar Kebba. Dock har ny infektion i ingångshålen av instrumenten som håller benpipan på plats infekterats, och hon behöver daglig omläggning av DR. Bah. Vilket Kebba ombesörjer.
Fadderbarn
Fem årsrapporter har hittills inkommit om fadderbarnen från Manduar. Av dessa var något barn i varje familj kraftigt undernärda, av dessa fem behöver två pga. underliggande sjukdom omgående proteintillskott. Styrelsen beslutar att bistå med medel till proteinrik föda, samt information till vårdnadshavaren om vikten att barnet får i sig detta. När fler rapporter inkommer tar vi ställning till hur vi agerar med bistånd av proteintillskott. Samtliga av dessa barn remitteras vidare till dr. Bah. Enskild fadder får utförlig rapport om familjens hälsa.
Event mm.
Lotteri och försäljning har inbringat dryga 12.000 kr i år. Bra jobbat!
Container
Container avgår från Aspeboda enligt planen den 24 april. Vi tackar alla faddrar för fadderlådor som går iväg, samt att ni uppmärksammat att det är banankartonger och och inget annat som gäller.
Kjell beräknar volymen vilken kommer att hålla sig runt dryga 12 kbm.
Odling
Styrelsen diskuterar det faktum att matbrist råder återigen. Dels är det den tid på året då riset börjar tryta. Jordnötsskörden gick mycket dåligt, dessutom har vildsvinen farit hårt fram på odlingarna. AFFC skall kontakta odlingskunnig man, Musa Cham i Gambia, för att se om vi kan utöka kunskapen i att odla mer varierade grödor samt proteinrika baljväxter. Detta för att minska den undernäring som återkommande uppstår.

Medlemsantalet är nu 91!! Strålande!, Kan vi uppnå 100 st vore det fantastiskt bra!! Där kan alla göra en insats för vårt arbete.

En del frågeställningar till våra medarbetare i Gambia vidarebefordras från styrelsemötet.

Styrelsen / Marie

Vattentorn och brunn på gång Vattentorn och brunn på gång

Lite information om vad som hänt och händer i föreningen  (Publicerat 2021-03-28)

Hälsans Hus öppnar för mottagande av patienter 3 april. Den officiella öppningscermonien skjuts dock framåt pga. av ett dödsfall i byn. Som avtalat kommer en sjukskötare samt en barnmorska att arbeta under dr. Bahs överinseende. De kommer också att samverka med byns sjukvårdare Alagie och byns barnmorskor, samt Marie Kutah i Manduar.
Fadderfamiljerna behandlas gratis, övriga betalar ca. 5 kr för en konsultation samt extra för medicinkostnader. Tandläkaren besöker Hälsans hus och kommer att behandla ca. 70 patienter varav 14 icke fadderbarnsfamiljer. Kostnaden är ca. 100 kr per patient inkluderat läkemedel.
AFFC har delgivit faddrarna hur rapportering ska genomföras då AFFC pga. coronan inte kan besöka byarna.
Nfamara och Kebba meddelar att riset börjar tryta för byarna, men ingen åtgärd angående detta från AFFC i nuläget.
Kebba leder arbetet med vattnet i Sankandi, det blev aningen fördröjt då en lastbil med material körde på en ko. Ingen människa skadades.
AFFC fokuserar på att få färdigt vattnet vid Hälsans Hus. Samt därefter följer upp provperioden på sex månaders drift av Hälsans Hus.
Container kommer preliminärt att avgå i slutet på april. Gods räknas in för att vi skall hålla oss runt 12 kubikmeter. Ett stort antal arbetsstövlar och skor har kommit från Räddningstjänsten vilka kommer att delas ut till de idéellt arbetande männen.
Efter årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte för att fastslå styrelsen för 2021.
AFFC vädjar om fler medlemmar, nu är antalet 88! Vilket är en avsevärd ökning sedan tidigare år, kan vi kämpa för att nå 100? Där kan vi alla hjälpas åt. Det betyder mycket för föreningsarbetet att den ryggrad som utgörs av medlemmarna är stark.
På återhörande efter nästa styrelsemöte.

Styrelsen / Marie

Aminata odlar sin trädgård Aminata odlar sin trädgård

Rapport från senaste styrelsemötet 9 mars (Publicerat 2021-03-10)

Gambia
Våra byar arbetar nu med varsin egen organisation. I Manduar verkar CFG med Nfamara som ordförande och Adama som medarbetare. I Sankandi är Kebba ordförande i Aspeboda Foundation For Children Sankandi, tillsammans med en bykommitté. AFFC verkar i båda byarna som tidigare.
Sankandi
Rapport från Kebba. Kebba har bildat grupper av volontära medarbetare för olika projekt.
En grupp yngre kvinnor, ca. 20 stycken, har bildat arbetsgruppen Young Sisters Sankandi, för att på frivillig väg sköta städning i byn. De önskar räfsor, sopar, och ett par skottkärror. AFFC beslutar att bistå med äskade 1.455 kr.
Fadderbarn
Fokus är på barnens hälsa, så att de kan sköta sin skolgång. Ett nytt fadderbarn har tillkommit, en flicka på nästan tre år, samtidigt har ett fadderbarn utgått ur programmet. Fadern i den familjen var ovillig trots upprepade samtal med byledningen och Kebba att låta dottern vara fadderbarn. Hans tidigare döttrar har blivit bortgifta i tidig ålder. Kebba var mycket besviken över att inte kunnat tala fadern tillrätta. Yankuba ett cp-skadat fadderbarn har startat sin skolgång. Systern tar honom till skolan och hämtar honom. Han kan dock inte gå på toaletten i skolan , utan måste avsluta skoldagen då toalettbesök behövs.
Brunnsreparationer
En kvinna hade tidigare med sitt barn ramlat i en underminerad brunn med sin baby. Vilket föranlett att kvinnorna varit rädda att använda brunnar i sådant skick. De underminerade brunnarna fick 2000 kr till reparation är nu åtgärdade med volontärer i byn, Kvinnorna tackar varmt för detta, då de nu kan få vatten till odlingarna.
Binta
Flickan med benbrott och benröta läker ytterst långsamt. Dr. Marenah, ortopeden, rekommenderar utökad proteinrik kost. Samt att en ytterligare mindre operation kan bli nödvändig. Binta står under dr. Bahs vård. Dr. Bah tänker att Binta inom en 6 sexmånadersperiod kan börja gå. Sedan successivt träna upp sig till full styrka. Mamman var mycket stressad över att vistas i stan med Binta under så många månader. I samråd med Dr. Bah besöker nu mor och Binta byn under några veckor. Såret ses om i Hälsans Hus av byns sjukvårdare. Nästa läkarbesök till dr. Marenah är 12 mars.
Hälsans Hus
Utöver de sängar AFFC avser att skicka har en donation getts av ett antal enklare sjukhussängar från en gambisk givare. Kebba ber om pengar till madrasser med tvättbara överdrag till dessa. Transport av sängar och inköp av madrasser kostar 2.840 kr, vilket styrelsen bifaller.
Sammanfattning om verksamheten så här långt: Dr Bah är ansvarig för driften. Anställda är Safie Conteh, en barnmorska med treårig utbildning till sjuksköterska, 2 års tjänstgöring samt 1,5 års vidareutbildning till barnmorska. Vidare Ansomana Darboe, medicinskt utbildad i England. Uppskattad i byn och förordad av dr. Bah. Safie är utsedd till föreståndare. Alagie fortsätter som byns sjukvårdare. Byns två barnmorskor fortsätter sina uppdrag med övervakning och tillsyn av gravida och nyförlösta tillsammans med Alagie. Kebba ansvarar som tidigare för sjuktransporter. Journalföring av fadderfamiljerna sker av personalen för vidarebefordran till Kebbas månadsrapport. AFFC bistår till en börja med under en sexmånadersperiod med 3.000 kr i månaden till drift och löner.
Odling
En fadderflicka, sjuåriga Aminata, har med mammas hjälp startat en egen odling av grödor på sin gård. Initiativet inspirerar flera fadderbarn att göra detsamma. Frön som Kebba rekommenderar är pumpa, morot och tomat. Lökodlingen har fått något angrepp och inte kunnat stå kvar i bäddarna. Kvinnorna ber om pengar till snabbväxande gröda, 2124 kr. Styrelsen beslutar att ta dessa pengar ur byfonden.
Sandstormen
Sandstormen från Sahara var besvärlig. Regeringen rekommenderade alla att bära mask. Kebba delade ut de tygbitar vi skickat som kunde användas som skydd. Flera av byn blev mycket sjuka av sanden och fick medicineras ytterligare. Byn tackar varmt för att dessa tygbitar skickats som kunde användas munskydd.
Olycksfall
Flera cykelolyckor har skett. Ansomana i Hälsans Hus och Alagie har behandlat dessa och sytt ihop de större såren.
Cyklar
Vi pratar med Kebba om att hitta en cykelreparatör i byn, så att cyklar barnen fått kan fortsatt gå att använda.
Hälsa
Två patienter som inte ingår i fadderprogrammet, Kebba samt olycksfallen, har behandlats till en kostnad av 2.000 kr.
Manduar
Rapport från Nfamara:
Coronaläget i Gambia
Totalt i landet 4735 fall. 4111 har tillfrisknat. Aktiva fall 473. Hittills har 151 personer dött.
Hönseri
Det börjar bli dags för att hönorna skall börja värpa. Ousman, hönsskötaren, skall starta upp ruljansen i hönseriet, även ta emot lärlingar.
Husreparationer
Pga. att regeringen har reglerat avverkning av virke i skogen har fördröjning skett med reparation av Maries hus. Start av reparationer kommer att ske nu i mars.
Nutritionsprogrammet
Rapport från Adama. Målsättningen var främst minska undernäring och blodbrist med hjälp av en balanserad proteinrik kost. Projektet startade i mars 2020 avslutades i december 2020. Barnen som deltog var de som listats gravt undernärda och anemiska vid hälsoundersökningen av AFFC i mars 2020. Barnens BMI har kollats i mars, juli och september. Barnen fick proteinrik måltid 2 ggr i veckan från start, vilket då skolorna stängdes utökades till 3 ggr per vecka. I september hade 95% ökat sitt BMI, minskat sin undernäring. Dock hade anemin varierade resultat. Det 7 månaders långa projektet har gett gott resultat. Sammantaget är dåliga skördar och näringsfattig mat orsaken till dessa barns undernäring. Adama tackar för detta projekt och betonar vikten av näringsrik kost.
Container
Wärn avser att skicka container i slutet av april. Kebba kommer att ansvara för distribution av godset. För att minska Kebbas arbetsbörda och minska AFFC:s kostnader beslutar styrelsen att skicka ca. 12 m3 vid två tillfällen. Kjell i förrådet kommer att förtydliga märkning av lådor med sprayfärg, olika till de olika byarna.
Event
Lotteriet fortgår, samt försäljning på nätet.
Fadderbarn
Besök hos samtliga fadderbarnsfamiljer kommer att ske av Mamaa och Adama pga. av att AFFC inte kan besöka Gambia.
Tre faddrar står på kö, och vi har nu 105 fadderbarn. Vi kommer endast i undantagsfall kunna ta in fler barn i programmet. I praktiken ingår 7 - 800 personer i programmet, då vi förutom fadderbarnet, ansvarar för syskons, föräldrars eller vårdnadshavares hälsa.
Ekonomi
Inkomsterna är nu endast lotteri och nätförsäljning. Kassören arbetar med att hitta ett förenklat sätt att bokföra alla poster. Revisor Madelaine Wilgren konstaterar att AFFC utökat verksamheten och att det motiverar lite omstrukturering. Roger, vår kassör arbetar vidare med detta.
Hjälpmedel
En kontakt har etablerats på Hjälpmedelscentralen i Falun. Per, tekniker, har nu direktkontakt med Kebba för att hitta rätt hjälpmedel till Yankuba och några fler handikappade. Per uttrycker en önskan att få resa ner till byarna med verktygsväska och hjälpmedel för att hjälpa dessa på plats. Han är en van afrikaresenär.
Utbildning
Ca 6 fadderbarn i Manduar står redo att planera sin vidareutbildning. Styrelsen föreslår att Adama blir utbildningskonsulent. Adama gör bra rapporter, är uppväxt i byn och är utbildad i att leda projekt. Utbildningen bör planeras i god tid, lärlingsutbildningar, yrkesskolor och högre teoretiska studier. Utbildningen skall planeras i förhållande till de medel som finns på fadderbarnets sparkonto.
Årsmöte
Årsmöte sker digitalt 31 mars kl 18.00. Särskild kallelse till medlemmar skickas. Deltagande kommer att möjliggöras via Facebook Messenger, mer om det i kallelsen

Styrelsen tackar varmt för alla bidrag, samt vädjar till ökat medlemsantal! Där kan vi alla hjälpas åt.
Väl mött kära medlemmar till Årsmötet!

Styrelsen / Marie

Marie skördar duvärt Marie skördar duvärt

Rapport från senaste styrelsemötet 16 februari  (Publicerat 2021-02-17)

Odling
Två brunnar i Sankandi på Women Garden är underminerade vilket behöver åtgärdas. Styrelsen bifaller deras önskan för material till detta med 2000 kr. Ingen arbetskostnad då byn gör arbetet.
Planteringen av duvärtor i Manduar har startat så smått. Information om odling, näringsinnehåll mm. har delgivits Lamin, ordförande för byns utvecklingskommitté, samt lärarna på skolan, då en del av odlingen sker där.
Manduars Village Community Garden har brist på vatten. Vi tycker de odlar för stor mängd lök som de inte kan ta till vara. AFFC diskuterar hur vi kan bidra till mera kunskap om förvaring såsom torkning.
samt odling av mindre vattenkrävande grödor.
Fadderbarn
AFFC har nu 106 fadderbarn, några i kö för att få ett fadderbarn. Senaste fadderbarnet är en döv pojke, han kommer att gå på dövskolan tillsammans med Lamin som gått där en tid. Pojken som bor hos Mamaa. Assan, den nya pojken har annars hemmet hos mormor i Sankandi,
Hälsa
Flickan Binta rehabiliteras mycket sakta. Bentillväxten går långsamt. Hon har också skov av infektioner fortfarande. Dr Bah kommer efter förfrågan av AFFC att upprätta en vårdplan, han vill dock att hon skall på återbesök hos ortopeden först.
Adama, har rapporterat senaste månadens hälsokontroller. Samtliga faddrar som har fadderbarn där insatser gjorts kommer att få rapporter.
Hälsans Hus
Dr Bah står som samordnare och handledare. Efter intervjuer har två kvinnliga sköterskor anställts. En utbildad barnmorska. Ett litet apotek kommer att finnas genom dr, Bahs försorg. Städning sköts ideellt av kvinnor i Sankandi. Fadderbarnsfamiljerna i Sankandi och Manduar har som avtalat fri hälsovård. Övriga betalar 5 kr för en konsultation, samt medicinkostnader. AFFC bidrar med ett startbelopp för mediciner och övrigt 10.000kr. AFFC bistår också med 3000 kr i månaden för löner och andra kostnader för driften.
Adama kommer att sammanställa månadsrapporterna från fadderbesöken i Hälsans Hus. Sköterskorna kommer att besöka Manduar en gång i månaden. Fall som behöver läkarvård remitteras till dr. Bah för vidare bedömning. Kebba ansvarar för transporter, Kebba bildar en kommitté av byns ledning som ansvarar för ekonomin, sam ta ansvarar för inkomstbringande medel och konton. AFFC har nu två sjukhussängar, och två st till behövs.
Container
Vi har ännu inget datum för avgång. Men fr o m. 15 mars en vecka framåt är ni välkomna att skicka saker och fadderlådor.
Event
Maggies påsklotteri behöver få lite fart! Köp lotter och tipsa era vänner.
Som pandemilagen ser ut nu kommer inga event och försäljningar att kunna ske annat är digitalt. Det innebär att möjligheter till inkomster är mycket begränsade.
Lena Eriksson är vidtalad om att starta en insamling av sykit, vilket var uppskattat och gjorde stor nytta förra gången.
Medlemmar
AFFC har nu 58 medlemmar. Alla faddrar är inte medlemmar vilket heller inte är nödvändigt men fint vore om vi kunde komma upp i medlemsantal till 100! Kanske kan vi alla hjälpas år att hitta medlemmar. Enskild medlem 300kr, familj 400kr.
Förråd
Kjell, styrelsemedlem, är boss i förrådet. Han beräknar nuvarande gods till 15 kubikmeter. AFFC kommer att ha begränsat utrymme i det förråd vi nu disponerar på Vassbo.
Precis som alltid vill styrelsen tacka för alla inkomstbringande gåvor, Raggsockor har en strykande åtgång liksom vantar meddelar Maggie.
Varmt tack för allas ert stöd, det känns extra värdefullt nu då ingen kan resa ner till Gambia, utan all påfyllnad av tankar idéer och ny energi kommer från oss här hemma.
Nästa möte om två veckor.

Styrelsen / Marie

Binta Binta

Rapport från senaste styrelsemötet 12 januari  (Publicerat 2021-01-14)
Solenergi
Nya batterier behövs till båda anläggningarna. Vi beslutar att till en ca kostnad på 5400 kr bekosta dessa.
Reparationer
Ett fadderbarns familjs hus i Manduar är i det närmaste helt färdigställt. Marie Kuthas hus står på tur, Kebba ansvarar för bygget. I Sankandi är blocken till ett fadderbarns familjs hus klara, uppbyggnaden startar inom två veckor. Äldre byggkunniga engagerar yngre män som lärlingar i husbygget. Kebba ansvarar också där för byggnationen.
En brunn i Sankandi är underminerad. Kebba ser till att fylla upp hålet. AFFC bekostar fyllnadsmassan.
Hälsa
Flickan Binta vårdas nu i en tillfällig bostad nära dr. Bahs mottagning. Hennes ben läggs om varannan dag, liksom medicinering av antibiotika ges av dr. Bah. Kebba ansvarar för proteinrik kost till Binta, modern lagar maten. Kebba ansvarar för transporter till dr. Bah. AFFC skall försöka hitta kryckor och rullstol i lämpliga mått tills nästa container avgår. Rehabiliteringen är på i bästa fall ett halvår.
En epilepsisjuk man, ett litet barn med svår hemorrojder och svampinfektion i anus samt en flicka med dubbelsidig mycket svår öroninflammation har besökt dr. Bah tillsammans med Kebba.
Hönseri
I Manduar har ett fint hönshus byggts, och Nfamara har inköpt kycklingar för egna medel. I Sankandi behövs en ny plats då det hamnade för nära Hälsans Hus och spred lukt och flugor.
Odling
Risskörden var undermålig i bägge byarna. Odlingssatrten av bönor har varit lyckad i Manduar. I Sankandi har wonjo vuxit bra. Skillnaderna på odlingsresultat beror delvis på byarnas olika lokalisation. Jordnötsskörden är usel i båda byarna. Därmed finns inget utsäde till kommande sådd. AFFC kommer att bistå med en del utsäde.
Container, packning
Kjell åtar sig ansvaret för att inventera de lådor som skall skickas från magasinet. Container avgår i mars eller april. Möjlighet att skicka fadderlåda finns. Dock återkommer vi med datum då vi kan ta emot dessa.
Aktiviteter
Maggie och Kjells sambo Lisbeth säljer flitigt på nätet. Maggie planerar ett påsklotteri.
Övrigt
Ann-Marie kommer att undersöka möjlighet till en Seedbank i byarna. Fungerar som en bank, men med utsäde. Ann Marie informerar senare om villkor och ev. möjlighet till detta i byarna.
En AFFC-medlem har erbjudit sig att söka sponsorer på större firmor, vilket styrelsen tacksamt sa ja till.
CFG
CFG har ett uppskjutet möte pga. att dr. Bah var sjuk. Mötet hålls torsdag denna vecka. De punkter som behöver lyftas i CFG innan AFFC tar det till agendan kommer att behandlas av AFFC på ett extra möte nästa tisdag.

Vi behöver större medlemsantal! Där kan vi alla göra en insats. Om vi alla hittar en eller två nya medlemmar till den ringa summa det kostar vore det väl fantastiskt? Ingen påminnelse skickas till gamla medlemmar om ny medlemsavgift. Vi välkomnar nya som gamla medlemmar!

Styrelsen / Marie

Rapport från senaste styrelsemötet 15 december  (Publicerat 2020-12-17)

Manduar
Ett hönshus står nu färdigt och in har 150 kycklingar flyttat.
Sankandi
Jordnötsskörden har slagit fel. Det har växt bra, men skalen innehåller inga jordnötter, antagligen pga. av näringsbrist tror Kalilo. Nu har de inget utsäde till nästa sådd. Vi skickar frågan till CFG hur det skall lösas.
Gåvor
Många gåvor har inkommit till vattnet. Det saknas nu ca. 6.000 kr innan målet på 30.000 kr är nått.
Hälsa
Kebba gör ett enastående jobb med Binta och framförallt att få hennes föräldrar att ta hand om flickan. En man har startat medicinering för epilepsi, under dr. Bahs beskydd. Den icke talande pojken som remitterades till dr. Bah skall utredas på dövskolan.
Dr. Bah tillsammans med Alagie, Marie Kutah och Adama har hälsoundersökt samtliga fadderbarnsfamiljer i helgen. Rapport inkommer senare. Det är ett stort steg framåt att teamet nu organiserar och genomför hälsoundersökningen på egen hand, allt efter den modell AFFC startat.
Nutritionsprogrammet avslutas efter december månads utgång.
Husreparationer
Vi ber om rapport från Ansomanas, Carols och Marie Kuthas hus.
Aktiviteter
Lotteriet inbringade tillsammans med fb-försäljning, och försäljning hos Maggie 24. 895 kr.
En sygrupp från Stockholm har anmält intresse att arbeta för AFFC.
Årsmöte
Årsmöte planeras till v. 12.
Projekt
Då samtliga tre hus är färdigreparerade kommer vattenprojektet i Sankandi att starta fullt ut.
Container
Allt gods är på plats i byarna.
Ansvarsområden
AFFC har skickat ett förslag på ansvarsområden till CFG för att underlätta samarbetet både här och med oss. Det innefattat också att vi vill ha rapport tillhanda den 10 varje månad.
Vi ber än en gång om hjälp att öka medlemsantalet! Vi tackar varmt för alla bidrag som inkommer, i form av pengar, saker, lottinköp och andra inköp. Det har verkligen räddat vår ekonomi denna höst!

Varmt tack!
Styrelsen / Marie

Faraträd Faraträd

Rapport från senaste styrelsemötet 19 november  (Publicerat 2020-11-24)

Fadder
Förfrågan om AFFC kan ta sig an ytterligare ett barn har inkommit från Kebba. En pojke som inte talar. Vi beslutar att remittera honom till dr. Bah för ev. vidare konsultation till dövskolan för utredning. Beslut om ev. fadderskap tas därefter. Vi har nu 104 fadderbarn.
Mamaa som är familjehem under terminerna åt den döva pojken Lamin skall ersättas med 200 kr per månad och patient, då ingår frukost i hemmet, transport till och från skolan, samt måltider, kläder och omvårdnadspeng. Under loven vistas Lamin i byn, då utgår ingen ersättning till Mamaa.
Husreparationer
Ansomanas hus samt Marie Kuthas husreparationer har blivit fördröjt pga. Kebbas i år långvariga och svåra malaria. Kebba är nu åter i tjänst, och fokuserar på reparationerna och planering för vattnet.
Rapport från CFG
Före novembers slut skall ett slutgiltigt förslag på drift av Hälsans Hus inkommit. Jordnötterna skördas och kommer att ge ett bra tillskott till nutritionsprogrammet meddelar Nfamara. Inför skolöppnandet, skall barn över 2 år bära mask, tempkoll på personal ske varje dag samt 2 m avstånd inom skolväggarna. Handtvättstationer skall finnas tillgängliga för samtliga elever. Samt uppmanas de att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Ett hönshus är nu i stort sett färdigbyggt i Manduar, och pullorna får flytta in. Nfamara meddelar att nutritionsprogrammet är en av de största och viktigaste insatserna AFFC bistått med. Det pågår december månad ut. De 10 svårast undernärda familjerna skickar ett speciellt tack för ris lök och olja, kvinnan Sally uttrycker ett speciellt tack, då det är första gången hon fått en sådan gåva.
Hälsa
Flickan Binta är nu ur sitt skov av benröta, hon har lyckligtvis fortfarande båda benen i behåll och kommer att stå under Dr. Bahs behandling, en ggr per månad under lång tid, meddelar Kebba. Separat redovisning till fadder kommer.
En man i Sankandi fick efter 4 års väntan operationstid för svåra hemorojder, men avböjde då han botat sig själv med en dryck från Faraträdet. Märkligt.
Bubacarr och Muhammed, två hjärtsjuka fadderbarn kommer nu genom Adamas försorg att få besöka hjärtspecialist.
Containern
Containern beräknas ankomma 2 december till Banjuls hamn. Kebba är i stand by för transport.
Insamlingar av förnödenheter
Efter nästa styrelsemöte presenterar styrelsen beslut om vad som vi skall skicka fortsättningsvis. Vi tackar varmt för de gåvor som nu befinner sig på havet i container, och meddelar i december vårt beslut om fortsatta sändningar.
Event
Gåvokort till förmån för vatten säljs, hittills har 4.000 kr inkommit. En termometer för insamlingen finns publicerad. Tillsammans med gåvokorten har vi hittills fått in 9.300 kr. Målet är 30.000 kr
Maggies jullotteri är på sluttampen. Vi beslutar att avstå bordsförsäljning vid ICA i Ornäs pga. av nya coronarestriktioner. Fina julklappsgåvor kommer att säljas via nätet!
Förråd
Lisbeth och Kjell har skapat en föredömlig ordning på alla säljsaker i magasinet, allt är sorterat och packat i tydligt märkta bananlådor.
Övrigt
UF-företaget 4 Gambia UF (följ gärna på Facebook) i Västerås gör ett gott arbete för AFFC. Det är fristående från AFFC då det också enligt reglerna måste generera en viss vinst.
Styrelsen prioriterar nu på att färdigställa husreparationerna samt få igång vattenprojektet vid Hälsans Hus, innan marken blir för hård och torr.

Vi ber om fortsatt stöd med att öka medlemsantalet samt att på nätet och hemorten sälja gåvokort och hantverk. Varmt tack för allt stöd ni ger, det ger också ny kraft till styrelsen då coronan påverkar vår verksamhet.

Styrelsen / Marie

Rapport från senaste styrelsemötet 19 oktober  (Publicerat 2020-10-22)

Hälsa
Adama gör en lista och kontaktar tandläkaren för ett besök i byn.
Alagie i Sankandi och Marie i Manduar screenar alla fadderfamiljerna, därefter besöker dr. Bah byn och behandlar de som listats.
Adama samordnar avmaskningen med Alagie och Marie.
Inför driften av Hälsans Hus är det några oklara punkter vi kommer att ta upp med CFG.
En byggnadskunnig grupp finns i varje by, de kommer att gå igenom fadderbarnsfamiljernas hus för att se om enklare reparationer kan göras. Dock poängterar de att husen är oftast i mycket dåligt skick. Återstår att se deras rapport.
Kassör
I hälsofonden finns ca. 120.000 kr. I Sankandis byfond 14.500 kr och i Manduars byfond 67.000 kr.
Fadderverksamheten
Vi har nu 104 fadderbarn. Vi har satt en gräns vid 100 då vår möjlighet att administrera fler än så är begränsad. De överskjutande 4 var särskilt ömmande fall, vilka nu samtliga fått en fadder. Vi ansvarar också för fadderbarnens syskon och deras vårdnadshavare så det handlar i praktiken om ganska många.
Husreparation
Marie Kuthas hus, vår ensamstående mamma tillika ansvarig för hälsoarbetet i Manduar, har fått sitt tak bortblåst. Kebba har inte gett exakt prisuppgift för reparation, men det rör sig runt 3.000 kr, vilket vi beslutar att bistå med.
Event
Ett enhälligt beslut tas att vi inte håller någon julbasar pga. av ökade smitta. Vi kommer dock att kunna ha mindre bordsförsäljning utanför ICA-affären i Ornäs. Fint är om alla kan sälja sina saker på hemmaplan i mesta möjliga mån, samt på nätet.
Förråd
Förrådet städas och sorteras efter sista skickningen. Vi har så fina saker till försäljning kvar!
Container
Vår last med Peters bil om 3 m3 beräknas ankomma vid månadsskiftet oktober / november, de 20 m3 i Lars Wärns container beräknas ankomma 20 november. Det går att följa containerns resa via denna länk: https://www.cma-cgm.com/ebusiness/tracking/search?Reference=TLLU4315379&SearchBy=Container
Insamlingar
Vi diskuterar i samråd med CFG prioriteringslista för de förnödenheter som de prioriterar högst. Återkommer med detta då vi kan presentera listan.
Hälsa
Flickan Binta fortsätter sin rehabilitering, dr. Bah beslutade att öka antibiotikakuren en vecka innan röntgen. Hon har dock återhämtat sig och orkar nu leka och skratta säger Kebba. Vi fortsätter stödja farmodern, som fått överta vårdnaden från mamman, med extra mattillskott. Dr. Bah har gott hopp om att slippa amputera benet, i varje fall säger han är infektionen borta ovan knät. Dr. Bah har också kontakt med en läkare i vår stödjande läkargrupp här hemma.
Pojken Muhammed med svår malaria är på bättringsvägen, dock inte frisk. Kebba kommer att ta honom till Dr. Bah för koll. Dr Bah skall be om journalerna från sjukhuset, och kommer att informera AFFC. Separat information kommer till fadder.
Nutritionsprogrammet fortsätter december månad ut.

Tillägg till informationen om Binta: Innan vi han publicera rapporten kom följande samtal via telefon från Kebba och dr. Bah. Binta vistas hos sin pappa i en stad nära dr. Bah. Han vill sköta om henne. Hon har hög feber och förs med Kebbas försorg till dr. Bah. Hon har ett allvarligt skov av malaria, och dr. Bah vill ge antibiotikainjektioner och malariamedicin varannan dag under en tvåveckorsperiod. Dr. Bah säger att hon är illa däran. Kebba berättar att det är fruktansvärt mycket mygg nu. Även han har fått malaria igen. Mer info kommer allteftersom.

Vi fortsätter vårt arbete, med fokus på drift och familjernas hälsa. Samt en planering om vårt arbete kommande år.
Vi är tacksamma för allt stöd från faddrar och övriga. Hjälp oss att öka medlemsantalet!! Om alla medarbetare med vänner och familj kan bidra med medlemsavgiften för kommande år, ökar också vår PR och möjlighet till insatser.
Var rädda om er!
Styrelsen / Marie

Rapport från senaste styrelsemötet 5 oktober  (Publicerat 2020-10-06)

Fadderbarn
I Sankandi finns 51 fadderbarn och i Manduar 53. Ett nytt barn kommer till och har redan fått en fadder till henne. Barnet tillhör en familj som har det mycket svårt.
Ett av fadderbarnen uppnår 18 år i år, men har inte gått ut grundskolan. Efter överenskommelse med faddern fortsätter åtagandet tills grundskolan avslutas.
Hälsa
Rapport från nutritionsprogrammet har inkommit från Adama. Av 38 listade barn i Manduar har 21 barn förbättrat sitt BMI. I Sankandi har av 36 listade barn också 21 barn förbättrat sitt BMI. Vi kan också se att flera av de listade barnen är pojkar i växande ålder, i beaktande är att skollunchen uteblivit samt att ett flertal av barnen lider av anemi. Det är också dags att avmaska familjerna. Resultatet ses av Adama som gott, 10 st barn av de som inte förbättrat sin hälsa, behöver dock ytterligare matstöd Vi beslutar att ta pengar ur hälsofonden till dessa, och inte belasta fadderpengen. Utifrån att AFFC inte kan resa till Gambia inom överskådlig tid pga av corona, vill vi ställa frågan till CFG om DR. Bah kan göra ett besök i byarna för att hälsoundersöka våra fadderfamiljer.
Flickan Binta 5 år har ett nytt skov av benröta, hon står under behandling av dr. Bah. Hon injiceras med antibiotika varje dag under en vecka. Hon är också i dåligt skick pga. av undernäring, och vi bistår med näringsriktig mat och dryck. Hon vistas nu med sin far i staden för att Kebba skall kunna sköta hennes läkarbesök. En röntgen planeras då hon avslutat dr. Bahs behandling. Fadder har informerats, samt kommer att uppdateras. Pga. av Corona har tandläkare inte kunnat besöka byarna än.
Container
20 kubikmeter har skickats med Lars Wärn och 3 kubikmeter med Peters vän. Sammanlagt har 23 kubikmeter skickats till en kostnad av 39.000 kr. Lastbilen sponsras av Falu Express, vilket vi tackar för.
Avgående gods var, sjukvårdsmaterial, tandvårdsgrejer, babypaket, kvinnopaket, skor, skolväskor med pennfodral, kläder, tyg till kvinnokooperativ, symaskin, skrivbord, skåp till Hälsans Hus samt undersökningsbrits.
Event
Jullotteriet pågår. Vi kommer att ta beslut om försäljningen 7-8 november, vid nästa styrelsemöte 19 oktober. Vi vill se hur pandemismittan utvecklas.
Gåvokort, med gåva, kommer att finnas till presenter och julgåvor. Gunilla Winsnes quiltar väntar tills vi kan genomföra en fin utställning, det var inte möjligt nu pga. av corona.
Övriga frågor som diskuteras utan beslut är i vilken omfattning vi skall fortsätta insamling till container. Kan pengarna användas bättre. Frågan går vidare till CFG.
Frågor till CFG
En plan för driften av Hälsans Hus bör presenteras. AFFC har meddelat att vi kan bistå med 3000 kr per månad för löpande utgifter. Frågan om lärlingssystem inom hantverksyrken i byarna, är det påbörjat? Staket till odlingarna, Peter inväntar besked. Hur använder vi pengarna bäst, med att skicka saker i container, eller omprioritera vad som bör skickas. Kan vi minska sändningarna och i stället skicka pengar till inköp i Gambia?
Vi diskuterar i vilken omfattning vi har ekonomi att bistå med större hälsokostnader, den frågan går också vidare till CFG för utvärdering tillsammans med Dr. Bah.
Styrelsen tackar å det varmaste för alla gåvor som nu färdas på havet i vår container. När styrelsen tagit beslut på kommande behov återkommer vi med besked. Tills dess gör vi uppehåll med mottagande av saker.
Ta hand om er, och åter ett varmt tack för allt stöd!

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 8 september  (Publicerat 2020-09-11)

Fadderbarn
En flicka finns ledig, vi har för närvarande 104 fadderbarn med faddrar.
Event
Försäljning, lotteri och loppis inbringade hela 14.300 kr. Vi tackar varmt Borlänge Väveri, givare av handarbeten samt Andreas på Vassbo som upplät lokal. Inkomsten betyder mycket nu då inga övriga planerade event fick ställas in. Styrelsen diskuterar en marknad i november, med tanke på hantverk, julhantverk och bröd. Vi tar tacksamt emot passande gåvor. En utställning av Gunilla Winsnes fantastiska quiltar planeras i samband med detta. Styrelsen återkommer med ytterliga information
Container
En last med 36 lådor till Hälsans Hus har packats. Den åker med annan container, som Peter i styrelsen ordnat. Det är ca. 3 kubik, vilket vi fick till halva priset, 3000 kr. Det tackar vi för. Vi var angelägna att få iväg detta snarast då coronan gör att det är behövligt. Resterande kommer att avgå med Wärns container i slutet av september.
Hälsa
Fadderbarn som medicineras har fått uppföljning av Adama. Rapport kommer till resp. fadder. Adama har pga. av restriktioner för covid 19 inte kunna sammanställa resultat. Barnen får under ledning av Alagie i Sankandi och Marie Kutah i Manduar hämta mat och äta den hemma. Adama kommer att genomföra kontroll av barnen så fort att restriktioner hävs.
Siffror angående coronasmitta är lite oklara. Beträffande coronasmitta i "våra" byar finns inga uppgifter.
Styrelsen inväntar svar från CFG på några skickade frågor, vilket gör att inga beslut togs angående Hälsans Hus.

Vi fokuserar nu vårt arbete på att få iväg containerfrakt och planera nästa event.
Samt fortsätta planeringen av Hälsans Hus.

Var rädd om er, och fortsätt stödja oss! Nu viktigare än nånsin.

Styrelsen / Marie

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 27 juli  (Publicerat 2020-07-30)

Aktiviteter
Maggies lotteri har inbringat hela 10.000 kr. Vi tackar alla som bidragit med lotteriköp.
Ett jullotteri planeras i höst. En loppmarknad och försäljning av hantverk diskuteras i början på september, utomhus. Vi ser om vi får plats och personal. En eventuell bakluckeloppis kan vara nåt att delta i.
Vi beslutar att utöka försäljningen på Facebook till ytterligare säljgrupper.
Container
Postade fadderlådor och annat skall vara AFFC tillhanda v. 36. Fr.o.m. v 32 tom. v 36 kan lådor lämnas personligen till Maggie.
Containern avgår någon gång i september. AFFC avser att skicka 16-18 antal kubikmeter, ungefär som senast.
Husreparationer
AFFC bistår med 2.000 kr för färdigställande av huset i Manduar som är årets husåtagande. AFFC har tidigare beslutat att reparera ett hus om året. Summan av reparationen är ca 12.000 kr.
Fadderbarn
Styrelsen föreslår att utöka fadderantalet med ett barn som är ett ömmande fall. AFFC har då att ha 105 fadderbarn. Vi ber kommer under rådande omständigheter med ökad arbetsbelastning i Gambia pga av matbrist och tilltagande corona inte att kunna leverera foton på de gåvor som faddrar bistår med. Vi kan däremot garantera att de får sin gåva. Vi ber om förståelse med detta, tills arbetsbördan lättar därborta. Vi vet att fotodokumentationen är en uppskattad och viktig information.
Lärlingsutbildning
Vi ber CFG se till att unga pojkar får delta i husreparationer så de kan föra kunskapen vidare.
Hälsans Hus. Det återstår fortfarande frågeställningar innan huset kan tas i drift. Dock har CFG och AFFC enats om att en manlig sjukvårdare och en kvinnlig barnmorska bör finnas på plats.
Hönserier
Byggnation av hönshus är pågående i bägge byarna.
Hälsa
Vi kommer att be byarna lista de fadderbarn som behöver uppsöka tandläkare, och ber att få den tidigare tandläkaren att besöka Sankandi. Nutritionsprogrammet hade ett uppehåll i juli, vilket inte var tillfredsställande. Berodde på kommunikationsbrist mellan CFG och AFFC angående inköp av mat. Adama kommer att hålla hårdare i trådarna för att detta inte skall upprepas. Adama har klargjort detta mycket tydligt för CFG. Information om barnen i programmet kommer således först i augusti. Adama har skickat en lista på fadderbarn som behövt och behöver extra vård, detta meddelas separat till varje fadder. De allvarliga sjukdomsfallen AFFC bekostat har förbättrats, såsom sickelcellspojken och flickan Binta med det infekterade benet. Binta har fått en gåstol och träningsprogram från AFFC, och står under kontroll av Alagie. Lamin, en ung lärare i byn ansvarar för träningen. En äldre far i en familj önskar en toastol och rullstol, vilket vi skall försöka få med i containern. Han är oförmögen att gå efter en stroke.
CFG arbetar nu med en heltäckande hälsoprogramsdokumentation för båda byarna. Adama ansvarar för detta.
Vi beslutar att ersätta Mama med 50 kr per dygn då hon tar hand om eftervård och läkarbesök för utskrivna sjukhusbarn.
Corona
Efter samtal med Adama igår säger han följande. 7o nya fall av smitta sista dygnet. Trängsel på marknader och torg. Adama har medverkat i radioprogram där han uppmanar de unga att ta hänsyn till smittspridningen. De 200 sjukhusplatserna är fullbelagda. Ingen vård ges på hotellplatserna för smittade. Ett privat sjukhus har stängt ner då all personal smittades och läkaren dog. Adama påpekar liksom Kebba att kommer smittan till byn kommer antalet föräldralösa barn att bli stor. Han säger att han har sömnlösa nätter och bara kan be om beskydd för våra byar, han har också sin kära mormor där som är hans allt. Inom två veckor kommer stigande antal fall då helgens rörelse av folk i samband med firandet av Tabaski ge effekt. Jag är så oroad och ledsen för att detta virus tagit fart i Gambia. Måtte våra kära familjer ha beskydd!
Övrigt utanför protokoll
Vid samtal med Kebba diskuterade vi coronans framfart. Högtiden tabaski firas nu då folk rör sig mellan stan och byar. Sjukhusen är nu fullbelagda och smittade läggs nu in på tomma hotell. Möjlighet till syrgas och respiratorer är ytters minimala liksom mediciner. Jag ber Kebba förbereda sig med skyddskläder munskydd och visir, samt skydd i bilen. De sjuktransporter som han förväntas göra kan innebära coronasmitta. Jag ber också att han tänker på sin egen hälsa i första hand, insjuknar han kommer både vi, CFG och våra byar få stora problem med verksamheten. Det var ett långt samtal och jag delgav all information jag kan. Oron är fruktansvärd stor för våra byar, då deras underliggande sjukdomar såsom astma, diabetes och högt blodtryck, samt nedsatt immunförsvar ställer dem alla i riskgrupp. Social distansering i deras bostäder är heller inte möjlig. Vi kan bara be att dom skall slippa detta.

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 16 juni  (Publicerat 2020-06-17)

Odling
Föreningen Gränslöst har från har skänkt 20.000 kr till utsäde. AFFC lägger till ytterligare 10.000 kr, totalt blir det 15.000 kr till varje by. Odlingssäsongen står för dörren och vi hoppas på en bra regnperiod.
AFFC utreder huruvida en spannmålsbank kan upprättas i byarna. Ett av en annan biståndsorganisation sedan tidigare beprövat koncept. Vi återkommer med ytterligare information.
Varje by har fått 2000 kr till att starta ett litet hönseri.
Fadderverksamheten
Vi har för ögonblicket 103 fadderbarn inskrivna. Några väntar på att få fadderbarn, något vi bör kunna ordna snart. Vi är mycket måna om att hålla god uppdatering och kvalitetssäkra vårt arbete, inte minst med fadderbarnen och deras familjers hälsa. Av den anledningen kan vi inte åta oss mer än omkring 100 barn i nuläget.
Ett tak på ett hus, hem för ett fadderbarn, har blåst sönder i Sankandi. Enligt tidigare beslut bekostar vi ett tak om året. Detta faller på nästa års budget. Vi bistår med presenning och ev. bistår även faddern.
Hälsans Hus
Förslag på en provanställd manlig sköterska har inkommit. AFFC vill dock framföra att vi önskar en kvinnlig. Av den anledningen att det underlättar för kvinnorna att få vård för sina kvinnosjukdomar och annat som kan upplevas som känsligt att ta upp med en man. En skrivelse till CFG skickas med synpunkter från styrelsen om hur Hälsans Hus skall drivas i inledningsfasen.
Besök av fadderbarn samt icke fadderbarn har gjorts till dr. Bah. Marie från Manduar, Alagie från Sankandi samt Nfamara och Adama fanns med vid besöket. Det blev väl dokumenterat, och samtliga av de faddrar vars barn besökte dr. Bah kommer att få rapport. Rapporteringen sköts föredömligt av Adamas vilket underlättar för en korrekt rapportering till faddrarna.
En flicka, Binta, vårdas på sjukhus, för infekterat ben, undernäring och anemi.
Byggnadskostnaden för Hälsans Hus hamnar på ca. 100.000 kr. Då återstår en vattenanläggning som vi räknar med Hälsans Hus kommer att utnyttja en mindre del av, resten kommer byns invånare till godo. Det är vårt kommande arbetsprojekt.
Odling
Vi beslutar att bistå med 2000 kr till byggnad av utökat frukttorkeri i Sankandi.
Ekonomi
För att inte tömma fadderbarnens sparkonton som i huvudsak är avsedda för framtida utbildning beslutar styrelsen att utlägg gällande deras hälsa tas från vår Hälsofond.
Event
Lotteriförsäljningen ger ett bra tillskott i dessa tider då inga övriga event kan ske.

Nästa möte kommer i slutet av juli, då kommer också en sammanställning från nutritionsprogrammet, vilket utvärderas varannan månad av Adama.
Ett medlemsutskick kommer snart med fylligare information, det kommer också faddrarna tillhanda.
Hjälp oss att öka vårt medlemsantal, medlemmarna är föreningens ryggrad!

En fin midsommar önskar AFFC:s styrelse er alla!.

Mangotorkning Mangotorkning

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 11 maj  (Publicerat 2020-05-12)
Manduar
Problem med solcellsbatterierna. De laddas inte inte av någon anledning. Rolf utreder tillsammans med Kebba och Nfamara.
Sankandi
Ingen rapport inkommit.
Fadderverksamheten
För närvarande två vakanta.
Odling
Mangofrukterna torkas i båda byarna på de ställningar Saga byggde med byfolket. Nfamara har köpt en juicepress till varje by där mango som är för mogna att torka pressas till juice. Saga arbetar med Kebba om utökning av torkställningar. De behöver dock stängslas in för djuren. Saga återkommer med rapport. Cassava är giftig om den äts rå, Adama skall ombedas informera byarna.
Event
Inga event. Dock är lotteriet slutsålt och inbringade en inkomst på 8000 kr.
Diskussion om vidare lotteri och ev försäljning.
Hälsa
Rapport kommer från Adama om nutritionsprogrammet. Bakgrunden är följande. De barn som listades undernärda i januari, fick i mars månad ingå i programmet. Två näringsberikade mål i veckan samt tillskott av moringa. I april stängdes skolorna vilket innebar att barnen förlorade skollunchen. Detta faktum påverkar resultatet dessa första månader. Ett BMI (Body Mass Index) för barn i dessa åldrar bör ligga mellan 18-25. Här liksom i Gambia.
Ett BMI-medelvärde på barnen i programmet var i mars i Manduar 14,5 och i Sankandi 13,7.
I april var medelvärdet 13,9 i Manduar och 13,6 i Sankandi. BMI har inte ökat, men har heller inte sjunkit då skolluncherna uteblev i april . Två av barnen i programmet befinner sig i svältstadiet Marasmus. 7 av barnen kommer att hållas under särskild uppsikt då deras BMI är nere på 11. Adama ser också att många fortfarande har en anemi. Styrelsen beslutar att utöka med ett berikat mål mat till i veckan i varje by, vilket innebär en kostnad på 2000 kr extra per månad och by. Ny utvärdering sker om två månader.
Varje fadder kommer att få rapport om sitt fadderbarns BMI.

Lite moringate efter maten Lite moringate efter maten

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 20 april  (Publicerat 2020-04-21)
Vatten
Kebba har presenterat ett detaljerat förslag på en tämligen kraftigt dimensionerat vattenanläggning vid Hälsans Hus. Vi beräknar kostnaden till ca 120.000 kr. Rolf och Roger ser över huruvida det är möjligt.
Odling
Vi beslutar att skicka 10.000 kr till varje by för utsäde. Det behöver inköpas snarast innan priserna stiger och det ev. tar slut. Gränsen till Senegal varifrån utsäde vanligtvis köps är stängd tills vidare.
Fadderverksamheten
Den gravt undernärda pojken Ali, 4 år från Manduar, listas nu till fadderprogrammet. Vi har nu 102 fadderbarn.
Nutritionsprogrammet
I Manduar delas ris och proteintillskott ut till utsatta familjer som torrvara. Adama serverar de listade barnen med nutritionsberikad föda två dagar i veckan. Adama kommer med en rapport om barnens hälsotillstånd vid april månads slut.
Kebba arbetar annorlunda i Sankandi. Måndag och fredag serveras de undernärda listade barnen maten, måltiden avslutas med en kopp moringate. Därutöver har Kebba utökat matutspisningen till 300 skolbarn, efter att skolorna stängde pga. corona. Söndag och onsdag serveras dessa 300 ett mål färdiglagad mat. Kebba vill utöka odling och användning av Moringa i byn.
Staket
Information om staket till Sankandis odlingar fortsätter att inhämtas.
PR
Ett instagramkonto har startats. Där kan aktuella bilder och texter nå ut till ytterligare fler människor.
När marknadslivet kommer igång skall vi strukturera upp både försäljnings- och PR-verksamheten bättre.
Ekonomi
Inga pengar kommer in från event. Däremot har vi fått flera generösa gåvor. Vi har också ett lotteri på fb. Liksom insamling till ris och Hälsa 2020.
Styrelsen beslutar att köpa in en enkel svartvit laserskrivare för bokföringen.
Hälsans Hus
Efter samtal med Dr. Bah har en plan för start av Hälsans Hus verksamhet dokumenterats. CFG och Dr. Bah understryker vikten av att få igång verksamheten innan regnsäsongen, då undernäring och nedsatt immunförsvar kan komma att orsaka många sjuka. Styrelsen presenterar hur vi startar upp verksamheten då CFG och Dr. Bah sagt sitt.
Kommer vi överens om styrelsens plan kommer vi att ha ett fungerande nutritionsprogram, en hälsocentral där enklare olycks- och sjukdomsfall tas om hand, samt en kompetent rapportör. Samt möjlighet för tandläkarbesök och även förlossningar.

Rapport från senaste digitala styrelsemötet
Detaljerad årsplanering:
Fadderbarn:
Maggie ansvarar för den sociala uppföljningen, Marie för deras hälsa. Rolf fortsätter sammanställa inkomna rapporter till faddrarna mm. Maja tillkommer i gruppen för att arbeta in sig på social uppföljning och dokumentation.
Odling:
Ann-Marie ansvarar för gruppen tillsammans med Sara. Fortsatt torkning av frukt och växter. Utökad användning av Moringa. Start av odling av proteinrika baljväxter. Samarbete med Alagie som har stort kunnande i lokala medicinalväxter. Eventuellt upprätta en trädgård med medicinalväxter.
Staket:
Peter utreder tillsammans med Ann-Marie hur AFFC kan stötta med staket runt odlingarna.
Kvinnokooperativ:
Kjell åtar sig att fixa till två enkla elektriska symaskiner och två trampmaskiner som kan skickas i höst. De fördelas på byarna.
Förskolan:
Maggie utreder vilka lekredskap vi köper för pengarna från Aspebodaskolan som fortfarande inte använts.
PR-verksamhet:
Ann-Marie, Rolf och Maja stöttar upp oss okunniga. Maja ordnar Instagram. Rolf och Ann-Marie ser om vi kan ha en digital bildvisning och föredrag. Saga hjälper Maggie med försäljning på Tradera. Kjell klurar på fler idéer.
Öka medlemsantalet. Vi hoppas att ökad PR bidrar till detta.
Förråd:
Där får alla nosa runt!
Hälsans Hus:
Slutförande av septiktank och eventuell mur runt byggnaden. Kebba och Rolf. Tandläkarutrustning, förlossningsutrustning, Marie samordnar. Inredning: Rolf och Kjell samordnar.
Vatten i Sankandi:
Rolf och Roger granskar Kebbas kalkyl. Och vi ser oss om efter sponsring. Mycket pengar behövs.
Hönseri:
Ebrima, en fd. soldat som har psykisk ohälsa och som medicineras av AFFC skulle kunna bidra till ägg i nutritionsprogrammet om han får några höns. Han bistår nu Hälsans Hus med vaktmästarsysslor, men har dock ingen inkomst. Hans mamma som såg till hans mathållning dog nyligen. Vi beslutar att bistå Ebrima med start av ett litet hönseri till en kostnad av 1000 kr. Manduar ges samma möjlighet. Kebba får ge en plan hur det kan genomföras. Nfamara för Manduar.
Fadderverksamheten:
För att fortsatt hålla god kvalité på verksamheten beslutar vi att hålla oss vid 100 fadderbarn. Ett par vakanta finns. Ett nytt fadderbarn innebär inte bara ett barn utan ansvar för 6-10 personers hälsa och sociala välfärd. Samt ett omfattande arbete för kassör.
Undernärda icke fadderbarn:
Vi beslutar efter diskussion att bistå de barn som är gravt undernärda och icke fadderbarn, denna första månad se om kostnaden för återhämtning ligger runt 600kr. Då har vi ett riktmärke fortsättningsvis hur vi hanterar det stora antal barn som förväntas rapporteras som farligt undernärda. De sätts in i nutritionsprogrammet, därefter får CFG avgöra hur barnet eller familjen stöttas i varje enskilt fall. Pojken Ali, han med magen är den som nu är under vårt beskydd denna månad.
Utsäde:
Då gränsen till Senegal fn. är stängd har Gambia problematiskt att importera utsäde för kommande odlingssäsong. Vi uppdrar åt CFG att se vad kostnaden för inköp av utsäde skulle bli, av det som finns kvar i Gambia. Det behöver inköpas snarast innan det tar slut eller blir orimligt dyrt.
Inköp av handtvättsstationer:
Vi kommer inte att inköpa några, de kostar 350 kr/st. Däremot får de 300 kr vardera till byarna av inköp till tvål. AFFC prioriterar risinköp.
AFFC har som vi tidigare påpekat ett stort inkomstbortfall pga. av inställda event. Maggies lotteri får dra in en del på nätet, men det kommer inte att räcka. Bortfallet i vår är runt 30.000 kr.

Nu behövs vi alla för våra byar, innan nästa skörd finns inte mycket mer att äta än det vi bistår med. Så håll i och håll ut! Tillsammans kan vi hjälpa dem igenom svält och undernäring. Tack för att ni stödjer oss!
Till sist en tråkig nyhet:
En trogen medlem, Monica Alväger har lämnat oss. Hon skickade en sista hälsning till AFFC att hennes månatliga bidrag nu uteblir. För hennes sista gåva kommer AFFC att plantera träd vid Hälsans Hus och förskolan i Manduar. Därmed lever hennes goda gärningar vidare.

Marie

Adama Adama

Rapport från årsmötet mm.  (Publicerat 2020-04-01)

 Igår hade AFFC årsmöte, digitalt, där alla medlemmar var inbjudna via mejl. Det var dock endast en medlem utanför styrelsen som deltog. Vi var 7 st närvarande. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes. Liksom verksamhetsplanen för kommande år. AFFC beslutade höja medlemsavgiften till 300 kr för enskild medlem och 400 kr för familj fån och med årsskiftet. Valberedningens förslag godtogs, och ett förslag på en ytterligare styrelsemedlem tillkom. Inga övriga frågor hade inkommit.
Styrelsen kommer att ha konstituerande möte på torsdag, den 2 april. I styrelsen ingår nu Marie Boberg, ordförande, ledamöter, Roger Boberg, Maggie Paulsson Hedegård, Maja Rudberg, Rolf Vilhelmsson, Ann Marie Jaxgård och Kjell Eriksson. Suppleanter Alexander Karlsen, Elin Eriksson, Saga Liljeroth samt Peter Martinsson. Dan Falkman, Mats Axelsson, Susanna Fors samt Gogo Klingberg Ainedahl avgår.

Vi vill varmt tacka de som ägnat kraft och tid till styrelsearbetet, samt bistått med råd och dåd. Styrelsen gör grovjobbet här hemma, och är den viktiga länken i att hålla ihop våra olika delprojekt. De fyra som nu lämnar vårt arbete har gjort en fantastisk insats, och som ordförande hoppas jag att ni kan bära med er detta i ert hjärta! När tiderna ändras kommer en mer personlig avtackning.

Tillägg:
Adama rapporterar. Nutritionsprogrammet fortgår. En utvärdering kommer i april månad. Alagie och Mari Kutah gör ett bra arbete säger Adama, samarbetet sker med Dr. Bah. De arbetar utifrån den lista AFFC gjorde efter screeningen vid AFFC:s besök i januari. Det stora problemet, understryker Adama i sin rapport, är att ingen journal finns, då sjukvården inte finns tillgänglig i den mån det borde. Adama kommer att undervisa Mari och Alagie i journalföring, så CFG och Adama kan ge bra månatlig rapport till AFFC.

Adama har genom sitt arbete tagit vårt hälsoarbete ett stort steg framåt. Hans rapportering och uppföljning underlättar för AFFC och gagnar våra byars hälsa. tack Adama! Tack också till Alagies och Maris idoga arbete! Bra hälsoteam!

Marie
 

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2020-03-27)
 
Mötet skedde digitalt, några punkter avhandlades.
Hälsa
Styrelsen beslutar att bistå med 24.000 kr till Sankandi och 24.000 kr till Manduar, för inköp av ris och det proteintillskott som finns att tillgå.
Adama är koordinator för nutritionsprogrammet, och övrig hälsa i båda byarna. Idag fredag, hämtar han medicin till de screenade barnen som behöver fortsatt behandling, till en kostnad av 2000 kr.
Nutritionsprogrammet
Det är igång i bägge byarna. De listade barnen får tillskott 2 dagar i veckan under 2 månader. Uppföljning av vikt och allmäntillstånd görs av Mari och Alagie tillsammans med Adama.
Varje by har 120 familjer inklusive våra 50 fadderbarnsfamiljer i varje by. Av dessa är 200 barn under 19 år i vardera byn. Det innebär att 70 familjer återstår som inte har del i vårt fadderprogram. Det innebär också att ca 280 barn står utanför programmet. Och i dagsläget inte får del av skollunchen. Vi överlåter åt Gambiateamet att fördela det ris och proteintillskott de köper för 24.000 kr. Vi ber också Adama att screena barnen för att föra över de allvarligaste undernärda till nutritionsprorammet.
Vi kommer att erbjuda Adama en ersättning på 600kr per månad i två månader då omfattningen av hans arbete ökar
Corona i Gambia
Det slår hårt! Skolorna är stängda på obestämd tid. Alla är fullt medvetna om att ingen som helst vård finns att erbjuda. I staden sker inköp på morgonen då de flesta slår igen försäljningen. Hotell och barer är stängda till största delen. Gränserna är nu stängda. Så även till Senegal, där inköp av fröer och djur sker till odlingssäsongen. De rika hamstrar torrvaror. Våra byar har en vinstlott i att vi kan ge det lilla stöd vi förmår, hur det ser ut i andra byar kan vi bara ana. Kebba och Nfamara menar att det även där kommer att bli många som förlorar livet, kanske inte av corona men av undernäring med dess komplikationer.
Fadderverksamheten
Det har haltat med att all rapportering med foto inte kommit oss tillhanda. Vi påtalar att de foton som saknas skall komma oss tillhanda. Vi ber om överseende med detta till berörda faddrar.
Vatten
Vi diskuterade om vi har möjlighet stötta där. Vi tänker att vatten vid Hälsans Hus är prio ett, då det gynnar båda byarna med hälso- och sjukvård. Vi lämnar frågan till CFG om kostnader. Dock har båda byarna ett behov av ökad vattentillgång.
Event
Alla event är under våren inställda, vilket gör ett stort inkomstbortfall, säkerligen 20-30 tusen kronor. Maggie kommer att ordna ett digitalt lotteri, och vi hoppas på att det faller väl ut.
Det tog sin tid att hålla mötet digitalt. Vi är inte alla så hemmastadda i den världen. Tack Rolf för att du lotsade oss igenom mötet.
Årsmötet
Vi har beslutat att hålla årsmötet det datum och den tid som bestämts, 31 mars kl 18.00. Inte på den plats som aviserats dock, utan på Facebook Messenger, lika som styrelsemötet. Medlemmarna har mejlats för att få möjlighet att anmäla deltagande.

Marie

En lägesrapport från våra byar och styrelse  (Publicerat 2020-03-24)

Styrelsen AFFFC har beslutat att inte skicka varor i container nu i april. Beslutet grundar sig på att vi inte har en säker transportkedja då nu flera gränser är stängda. Vi bistår i stället med ökade medel till mat.

Styrelsemötet nu på torsdag hålls via Facebook och/eller Messenger. Vi diskuterar också att hålla årsmötet via Facebook, i en särskild sluten medlemsgrupp.

Gambia
Skolorna är stängda, dock talar nu regeringen om att undervisa via tv och radio. All personal i skolan från byarna är hemskickade till respektive hemort. Skolluncherna serveras således ej. Gambia importerar normalt ca. 87% av sitt risbehov (Källa worldbank.org 2019). Det är osäkert huruvida den importen kan upprätthållas eller är stoppad. Gränsen till Senegal är stängd, vilket medför att inköp av djur och utsäde omöjliggörs. Priserna för ris har nu stigit med närmare 50% meddelar Kebba och Nfamara. De rika hamstrar stora kvantiteter, uppemot 30 säckar, de hamstrar också bönor och annan torr mat. Deras enda hopp, säger Kebba, är att gränserna öppnas snarast.
Nutritionsprogrammet är igång i båda byarna. Det följs upp med hälsoundersökning, såsom vikt, längd och allmäntillstånd. Adama tillsammans med Mari Kuta och Alagie samarbetar fantastiskt bra.
Då skolluncherna uteblir beslutade vi att akut skicka 24.000 kr bland annat till inköp av ris och bönor eller linser. Det som finns att tillgå. Det kommer att delas ut till barnfamiljer som inte har del av nutritionsprogrammet. Adama kommer att tillsammans med Alagie och Marie även se över om allvarlig malnutrition föreligger, då överförs de till nutritionsprogrammet. Skollunchen var för flera av barnen det enda mål mat de fick i sig.
Nfamara och Kebba är mycket oroade, allvarlig hunger och undernäring väntar, i och med deras redan dåliga hälsa efter förra årets missväxt får vi ta i beräkningen att dödsfall kommer att ske, Inte av corona i byarna, utan av effekterna av utebliven mat och nedsatt allmäntillstånd.
Det positiva är att vi i januari hann screena barnen, och ta konsekvensen av undernäringen med att att starta upp nutritionsprogrammet. Ett mycket värdefullt tillskott är Adama som är utbildad sjuk- och hälsoarbetare. Han kan nu handleda Mari och Alagie, samt dokumentera direkt med AFFC via sin dator. Det säkrar vårt arbete oerhört.
Positivt är också att läget uppmärksammats här hemma och flera bidrag kommer in. Styrelsen återkommer efter torsdagens möte med rapport.

Styrelsen

Rapport från senaste styrelsemötet 25 feb
 
Syvarvet
Maggie meddelar att de sydda skolväskorna som delades ut mottogs med glädje.
Rapport från CFG
Det skall vara balans i arbetet mellan byarna.
Nfamara renskriver månadsrapporter till AFFC
Kebba sköter samtliga transporter av sjuklingar och förnödenheter från båda byarna.
CFG planerar undervisning i näringslära.
Alagie vidtalas om ev. större inköp av hönor. Han är utbildad i hönsuppfödning. En volontär arbetsgrupp skall se över byns tak.
Personer som vill arbeta i Hälsans Hus vidtalas av AFFC och dr. Bah.
En träff för samtliga fadderbarn i båda byarna planeras.
Vid mötet deltog Maggie, Marie Nfamara, Mama och Kebba.
Fadder
Nu är det 97 inskrivna fadderbarn i programmet. vakanta är ca 6.
Kort sammanfattning av resan
Vattnet är otillräckligt i båda byarna, pga av torka och ökat byinvånarantal. Maggie och Mama intervjuade samtliga familjer i Manduar.
Kvinnokooperativen
I båda byarna imponerade kvinnorna med sömnad under handledning av Anita. I Manduar syddes bindor och skoluniformer, i Sankandi skolväskor. Dock är symaskinerna dåliga.Kvinnorna arbetade utan skräddare, och fortsätter arbetet på egen hand.
Hälsa
Samtliga fadderfamiljer hälsoundersöktes, ca 270st i vardera byn, 100st per by remitterades till dr. Bah varav 12 st behöver specialistvård. Samtliga avmaskades. Ca 70 st särskilt sjuka och skadade behandlades utöver fadderfamiljerna. 74 barn befinner sig i allvarlig undernäring, i stadiet mellam Marasmus och Kwashiorkor.
40 patienter remitterades till tandläkare.
Allmän hälsoinformation
Ett möte med två tandläkare gjordes tillsammams med Kebba. En av dessa, dr. Kemba har nu rest till byn och behandlat. På 23 patienter drogs en tand ut, på 24 patienter mer än en tand. De flesta behandlades också med antibiotika.Dr. Kemba är villig att samarbeta med oss, men behöver dock lite utrustning i Hälsans Hus. Undervisning av kvinnogrupper i hälsa skedde i byarna.
För utförligare reserapport se reseberättelsen på hemsidan.
Styrelsen beslutar efter råd från Dr. Bah att sätta in nutritionsmåltider 2 dagar i veckan för de undernärda 74 barnen. Adama, en utblidad hälsoarbetare kommer att följa upp förbättringarna. Sankandi och Manduar organiserar detta på egen hand. Kostnad är ca. 5000 kr per månad för mat och personal. En utvärdering görs tillsammans med Adama, Dr. Bah och AFFC i slutet av mars och i slutet av april. Dr. Bah menar att efter 2 månader bör en förbättring skett.
Styrelsen föreslår att AFFC reparerar ett hustak om året, och som motprestation får båda byarna bilda en byggkommitte som sköter översyn av byns trasiga hus. Frågan lämnas till CFG.
Container
Nästa container går i april. Till denna container tas fadderlådor packade i bananlådor emot för transport vidare. Frågan om att packa i väskor återkommer till nästa containerskick.
Event
8 mars, Internationella kvinnodagen. Kollekten i Aspeboda går till AFFC, liksom inkomst från kyrkkaffet.
31 mars: AFFC:s årsmöte i Smedsbo bystuga kl 18.00
4 april: Vårauktion i Smedsbo bystuga
3 maj: Församlingsafton Sundborn kl. 17.00-19.00
Ekonomi
Roger och Rolf gör en plan för hur vi kan disponera våra tillgångar, utgifterna är stora. Glädjande är att citygrosskvittona gett 7000 kr! Bra jobbat!
Packning
Packningsgruppen packar och sorterar i Vassbomagasinet.
AFFC har tacksamt tagit emot allt resterande från Borlänge Väveri då de stänger för gott. Det var 4 släpkäror fulla! En del till försäljning, en del direkt till Gambia. Vi tackar varmt för detta!

 

Maries reseberättelse februari 2020  (Publicerat 2020-02-15)
 
Manduar
Vatten
Vattentillgången är för närvarande otillräcklig, beroende på två saker, ökad bybefolkning och torka.
Frågan lämnas vidare till Rolf för vidare utredning.
Odling
Anita, en av våra medlemmar som reste med denna gång är tidigare yrkesodlare i Sverige. Hon konstaterade att förbättringar av odlingsbäddar skulle förbättra bevattningsmöjligheterna. Samt att vattennivån i de vattenkar som finns i odlingen är så låg att det inte går att slanga eller hinka ur vatten. De tar nu vatten från kranen och bär ut. Odlingarna såg ogräsfria och fina ut, dock är tillväxten på grönsaker dålig. Fn. skördas tomater, paprika och lök. Detta säljs vid vägkanten till uppköpare eller byts bort i byn. Priserna är dock väldigt låga.
Kvinnokooperativ
Anita är därtill slöjdlärare och tillbringade sin tid i Manduar i kvinnokooperativet. Anita uttrycket sin beundran över kvinnornas förmåga att sy. Ca 3-4 kvinnor utmärkte sig i sömnad. De sydde bindor, med flera lager enl. vår beskrivning, en maskinsöm runt om och därefter en kast eller langettsöm för hand runtom. De säljs för ungefär en kr per styck. De sydde skolväskor av tyg vi skickat. Samt klipptes skoluniformer till förskolebarnen till, och syddes. Kvinnorna sydde och klippte därefter till dessa själv, vilket också imponerade på Anita. Med rätt instruktion var de kunniga och mycket arbetsvilliga. 30 skoluniformer tillverkas nu av kvinnorna. De önskar mera frotté till inlägg i bindorna. Symaskinerna fungerade, men är i dåligt skick. De skulle vara mycket hjälpta av en enkel elektrisk symaskin samt någon ny trampmaskin. Solcellerna som möjliggör elektricitet till lyse och annat är en stor framgång.
Förskolan
Där går nu 30 förskolebarn. De går till primary-skolan för att äta sitt mål mat. CFG arbetar på att starta upp matbespisningen vid förskoaln. De önskar nu att de 4000 kr Aspeboda skola samlat till lekredskap överlämnas.
Fadderbarnen
Maggie tillsammans med Mamaa, vår tolk, intervjuade samtliga fadderbarnsfamiljer och därutöver några nya ömmande fall. Maggie liksom Mamaa var mycket berörda av de omständigheter familjerna lever under. Bristen på mat har påverkat deras liv oerhört. Rapport till samtliga faddrar kommer då Maggie sammanställt dessa. CFG och dr. Bah uttryckte sin stora tacksamhet över vår kartläggning av familjernas sociala situation, vilken är en grundförutsättning för att kunna stödja på bästa sätt. Maggie tillsammans med Mamaa gör ett fantastiskt bra arbete med både kärlek och värme. Men också ibland med förtvivlan denna gång över deras nöd.
Hälsa
Marie Kutah hade svår infektion i handen. Hon grät och fick föras akut till läkare för att öppna handen och medicinering. Maj-Britt, sjuksköterskan, bistod med de såromläggningar som gjordes på ett föredömligt sätt. Detta gjorde att Adama, en ung man från byn som är utbildad hälsoarbetare bistod Marie vid kollen av våra fadderbarnsfamiljers hälsa. Ca. 270 medlemmar från fadderbarnsprogrammet undersöktes. Samtliga avmaskades och av dessa remitterades ca 100 st till dr. Bah. Dr. Bah har sedan vidareremitterat på bråck, hjärta, vattenskalle, hörselskada och ögon, vilket är 8 st. 5 st behöver omedelbar tandläkarvård. De dominerande sjukdomarna är astma, anemi, ögonkattarr och undernäring. Hälsorapporter kommer till samtliga faddrar separat.

Sankandi
Vatten
Vattentillgången är även här otillräcklig pga. av torka och ökad bybefolkning. Kebba påtalar att ett nytt borrhål vid Hälsans Hus skulle vara bra. Frågan går vidare till Rolf.
Odling
Anita besökte även här odlingar samt djurhållningen. Även här är vattenbrist ett problem, samt att korna inte har nog med vatten så de ger mycket lite mjölk.
Kvinnokooperativ
Tre kvinnor och en man arbetade med sömnad tillsammans med Anita. En klänning syddes till en kvinna av de tyger Borlänge väveri skänkt. En sele till en svårt cp-skadad ung man tillverkades spontant av Anita, för att använda tills bättre rullstol kommer. Han faller ur den nuvarande på pga. okontrollerbara kroppsrörelser. Selen leverades och mottogs om än med förvåning så även med tacksamhet. Kunnigheten i sömnad var även där god, men mera hanns inte med pga. av tidsbrist. Även där menar Anita att en enkel elektrisk maskin samt en ny trampmaskin vore bra.
Skolsituationen
Om detta kommer en separat rapport från Maggie. De sydda väskorna delades ut vid Maggies besök i skolan till stor glädje!
Fadderbarnen
Maggie och Mamaa gjorde kompletterande arbete som återstod sedan Maggies besök i november. Rapport till enskilda faddrar kommer separat.
Hälsa
Även här undersöktes samtliga fadderbarn, 275 st inkluderat vårdnadshavare och syskon. Drygt 100 st remitterades till Dr. Bah. Samtliga avmaskades. De dominerande sjukdomarna var gastrit, bronkit och undernäring och anemi. Yankuba, en handikappad pojke fick en rullstol som skickats från AFFC. Han kunde för första gången i sitt liv ta sig fram på egen hand! Den fantastiska glädje han visade då han kom farandes med sin stol i racerfart var obeskrivlig! Gladare unge har sällan skådats. Han bistods med blöjor och ett träningsprogram för toalettbesök. Samtal med lärare gör att han nu kommer att kunna börja skolan några timmar för att succesivt öka dessa. Pojken är smart, och kommer med utbildning att kunna få ett bra liv. En glädjens stund var det! Resterande av de handikappade besökte oss, en pojke med vattenskalle, ca 3 år kunde erhålla en gåstol, han kan nu för först gången stå upprätt och börja träna sina ben. Han var först rädd men sedan började han röra sina små tunna ben. Flickan med klumpfot ville inte ha några hjälpmedel. Hon blev förnärmad över att hennes handikapp uppmärksammades. Den cp-skadade unga mannen skall vi hitta en bättre rullstol till, liksom en toalettstol till honom och Yankuba som börjar skolan. I byn finns lipom, thyroidea, bråck och hemorrojder som behöver opereras. En flicka med svårt epilepsianfall under vårt besök har fått sin medicinering justerad av dr. Bah.
Hälsans Hus
Huset imponerar! Tillsammans med solcellsanläggningen är det förstklassigt bygge! Vid två möten med dr. Bah, Maggie, Kebba och Marie diskuterade framtidsplaner. Förslag inför framtiden är följande: En sjuksköterska med förslossningsutbildning anställs för ca. 800 kr i månaden. Ett rum för förlossningar, en vårdsal och en mottagning. Dr Bah besöker Hälsans Hus en gång i månaden för uppföljning av fallen där sköterskan så behöver. Han tar 1000 kr för detta besök. Fadderbarnsfamiljerna erhåller gratis vård, övriga betalar ca 6 kr per besök, medicinkostnader tillkommer. Denna service är inte endast för Sankandi utan öppen för alla.
Vi träffade en tandläkare kan stötta oss på liknande sätt som dr. Bah tack vare att det nu finns elektricitet för hans instrument.
Allmän hälsoinformation
Dr. Bah tillhandahöll medicin till inköpspris, han vistades en dag i Manduar och en i Sankandi. Vi hade två möten vid hans mottagning. Dessa ledde till ett möte med en kirurg, vilken är kommer att undersöka de kirurgfall som finns. Kebba förhandlar om priser och återkommer. Den matkris som förekommer har försatt familjerna i mycket svår undernäring vilket lett till anemier och nedsatta immunförsvar. De kryddar riset extra mycket, vilket ökat gastriten, vilket i sin tur påverkar tandhälsan. Bristen på mat är en kedja, vilket enkelt kan förklaras så här, ett mål ris, i bästa fall två om dagen gör att undernäring uppstår med nedsatt immunförsvar och anemi. Astma och bronkit får fäste. Nästa steg är det som benämns Marasmus. Det sista i denna i kedja är Kwashiorkor. Våra barn befinner sig i olika stadier mellan Marasmus och Kwashiorkor.
Förslag på akut insats, from. nästa vecka tills oktober är följande. En utspisning av proteinrik soppa 2 dagar i vecka. Där serveras 50 barn åt gången. Tillskott i soppan skall vara efter uppkok och nedkylning, moringa och cassava. Färska cassavablad ökar blodbildingen. Moringa anses vara ett mycket bra allmänt näringstillskott. Barnen serveras enligt lista. Adama kommer att tillfrågas om att följa upp deras återhämtning en gång i månaden tills vidare. Några som inte tillhör fadderbarnsfamiljer är uppmärksammade som också får del av denna utspisning. Kebba och Nfamara gör kostnadsberäkning och ansvarar för detta. Tillgången på sjukvård är obefintlig i våra byar, inte heller erhålls något understöd från regeringen.
Undervisning
Jag undervisade en grupp på 30 kvinnor i Sankandi om astma, parasiter, undernäring, högt blodtryck och hygien. En mindre grupp kvinnor mötte mig och vi talade om barnbegränsning. I Manduar ses alla fadderbarnsföräldrarna för att informeras om deras ansvar att se till att barnen har sin medicin, Liksom i Sankandi om vanligaste sjukdomarna. Barnmorskorna besöker mig och erhåller sina lådor, de är mycket tacksamma att kunna förlösa de kvinnor som ej får transport till sjukhuset i tid i Hälsans Hus.
Om Lamin
Lamin heter en döv kille, bror till ett av våra fadderbarn i Sankandi. Vi har lyckats få in honom på en dövskola i Serrekunda (St John's School for the Deaf, finns på Facebook). Skolan är gratis utöver kostnader för material och uppehälle. Men till detta har han fått en speciell sponsor, så det belastar således inte alls AFFCs ekonomi.

Rapport från senaste styrelsemötet 29/11  (Publicerat 2019-12-02)

Stickvarv och Syvarv
En förteckning över vad AFFC i dagsläget tar emot presenteras på hemsidan.
närmaste dagarna. Hantverk till försäljning, förlossningsbindor, kvinnopaket och babypaket är vad vi nu behöver. Barnkläder får vänta tills vidare.
Fadderbarnsverksamheten
Maggie renskriver Sankandis fadderbarnsrapporter. De kommer att skickas till resp. fadder.
Manduar
Förskolan nyttjas av 50 förskolebarn. De får lunchen serverad från Primaryskolan. För en frukostpeng kan barnen köpa en frukost, kostar ca en krona. Lunchen skall enligt lag serveras gratis till alla barn. En del barn får ingen frukost hemma, och har ingen peng, då brukar dom få något på kredit.
AFFC skall nu köpa de leksaker till skolan som Aspeboda skola donerat pengar till.
Sankandi
Det var svårt att se brunnen som skulle repareras då det var högt gräs runt den. I en brunn hade röster hörts, så den vågade dom inte använda. Hälsans Hus är väldans rejält och fint. Apelsin- och mangoträd har planterats på gården. Grävning för en septiktank pågår. Stora stenar har fördröjt detta.
Även läxläsningen kan skötas där då solpanelerna samlat energi som lyser i mörkret.
Event
Syföreningen i Aspeboda har haft auktion, där bidrog AFFC med gåvor. En föreläsning med bildvisning har skett på Annagården i Falun. Även ett lotteri. Nästa aktivitet blir en vinterauktion i februari.
Container
Förra lasten har nu anlänt till Gambia för utdelning. Nästa container går i mars då vi skall försöka tömma förrådet och start om på nytt.
CFG
Dr. Bah har fått olika förslag på hur han kan bistå AFFC med sjukvård. Vi meddelar resultat då han funderat klart. Vi vidarebefordrar frågor till CFG , om skolorna får sin lunch då det är matkris, hur många barn finns i byarna utöver fadderbarnen, och om ev. hälsoministeriet kan bistå med pengar till alla barns maskmedel. Återkommer då vi fått svar.
Övrigt
En döv fadderpojke kommer att kunna börja dövskola, Maggie utreder det praktiska. Landing, pojken med svåra eksem, kvarstår under AFFC beskydd trots att han flyttat från byn. Dock upphör fadderskapet. AFFC bekostar hans medicinering.
Matkrisen
Vi beslutar att inte ta av hälsofonden till rispengar i nuläget. Utan vi startar en insamling med gåvokort inför julen, och nyttjar utöver det byfonderna. Vi vill se vad regeringen eventuellt bistår med innan vi går vidare.

Tills nästa möte funderar styrelsen på hur vi skall fördela arbetet i föreningen bättre.

Kort rapport från Maggie efter Gambiaresan  (Publicerat 2019-11-21)

Kära faddrar och AFFC-vänner!
Har just kommit hem från Gambia efter en 2-veckors vistelse tillsammans med Ann-Marie Jaxgård. Vi återkommer med info från vårt arbete i Sankandi och Manduar men känner att jag redan nu vill ge en rapport om det allvarliga läget för våra byar. Jag har intervjuat 48 familjer i Sankandi och kan därför försöka sammanfatta. Rissådden kom igång sent pga svår torka men torkan fortsatte så att när väl utsädet såtts så "brändes det bort" och grodde aldrig. En del familjer hade då förbrukat sitt utsäde och en del hade t.o.m lånat pengar till utsäde. De var då förutom utan ris, också i skuld...

Några familjer som lyckats låna till utsäde för att försöka så en andra gång, har gjort det. De hoppas nu kunna skörda i december, men det ser redan nu bekymmersamt ut. Blir det något ris över huvud taget så blir det en mager skörd. Jordnötsodlingarna skördas just nu. Även där är årets skörd dålig. Mycket har gått förlorat pga angrepp och nötterna är mycket mindre till storlek än normalt.

Eftersom ris och jordnötter i de flesta familjerna är deras enda inkomstkälla så är läget väldigt akut för de flesta. Ingen familj har ris kvar fram till ev. risskörd i december utan de lever nu på kredit. På plats bestämde styrelsen att göra en akut stödinsats med en rissäck och olja till 8 familjer. En del faddrar har redan skickat pengar till ris för sina fadderfamiljer som har inköpts och levererats, vilket alla är oerhört tacksamma för. Efter hand så kommer det att visa sig hur många fler familjer behöver akutstöd. Därför vädjar jag till alla som vill och har möjlighet att skicka en summa, liten som stor, allt är lika välkommet! Kanske det kan vara "istället för en julklapp till de som har allt.." En rissäck kostar ungefär 260 kr nu och kan skickas till er fadderfamilj men alla bidrag till akuthjälp är välkomna. Även i Manduar är läget svårt och Ann-Marie som är kvar en vecka till i Gambia kan komma med färsk rapport om läget där när hon kommit hem.

Pengar som skänks till ris går till insamlingen Hälsa 2020. Att förhindra svält är en insats för bättre hälsa!

Med många varma hälsningar från Maggie Hedegård Paulsson i styrelsen.