Nyhetsbrev

Stort intresse för maskinsömnad rapporteras! Stort intresse för maskinsömnad rapporteras!

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 12 maj
Ekonomi
Insamlingen till vår inhägnad i Womens Garden i Sankandi når målsnöret inom kort. Givmildheten har varit fantastisk!
Ann-Marie kommer med en reseberättelse i nästa medlemsbrev. AFFC tackar Ann-Marie för väl utfört arbete i Gambia.
Fadderverksamheten
Rolf arbetar med en prislista inköp till våra faddrar, där hänsyn tas till växelkurs och transportkostnader. Den publiceras när Rolf har fått in aktuella priser från Gambia. AFFC har för närvarande 13 elever på gymnasial utbildning samt 9 st i åk 9. Ett fadderbarn som har svårt trauma bakom sig kommer att få ytterligare stöd av lärargruppen. De föreslår att en lärare vilken pojken känner förtroende för agerar fosterhem under veckorna, samt ser till att han sköter sin hygien och skolgång. Stödundervisning sker i specialklassen. Pojken behöver stort stöd för övrigt, mamman tar tacksamt emot hjälp.
Manduar
Odlingen i Manduar har gått bra, stor skörd av lök.
Nfamaras bror kommer att ge support till odlingen. En fotbollsturnering har gått av stapeln. Skolan har startat efter Ramadan.
Sankandi
Mentorsprogrammet: Skrädderi har sytt väskor men önskar fler symaskiner då intresset är stort. Murning: Betongblock tillverkas till bygge av hönseri.
Inom odling har träd planterats och kompostering skett.
Specialklassen: Klassen har försetts med ett eget material som skickats från AFFC i container, saknas svart tavla samt griffeltavlor och yterligare studiematerial. Bakary, läraren, arbetar för att se och främja varje enskild elevs potential.
Odling: Djuren har ätit det mesta av odlingen i Women Garden. Fint att kunna påbörja inhägnaden, Kebba forslar sand och grus innan regnperioden.
Nutritionsprogrammet pågår, vilken är en viktig del i de undernärda barnens hälsa.
Byggnationer
Inhägnaden till odlingen påbörjas så sakteliga. En vattentank enbart till Hälsans Hus kommer att installeras för att säkerställa vattentillgången. Kostnaden beräknas till uppemot 5.000 kr.
Hälsa
Styrelsen tackar ja till att få utbildning i fluorsköljning i byarna, Vi tackar Lars Wärn för erbjudandet.
Riktlinjer till hälsoarbetet, grundat på Dr. Jattas samt Hälsoministeriets krav har sammanställts av styrelsen för vidarebefodran till våra gambiska medarbetare. Styrelsen har förhoppning om att det underlättar samarbetet med berörda parter.
Fem patienter har opererats av Dr. Jatta och hans team. Saffie och Adama handhar eftervården. Operationerna har gått bra. Vi tackar Dr. Jatta för gott arbete.
Två fadderfamiljsmedlemmar, en fader och en femtonårig son har fängslats i Senegal för påstådd stöld av vedpinnar innanför gränsen till Senegal. Med påtryckning från en delegation från Sankandi har pojken släppts fri efter rättegång. Fadern fängslas i 45 dagar och har fråntagits sin åsnakärra och cykel, samt skall böta ut med ca 20.000 kr. Byn släktingar samt AFFC samarbetar. Familjen kommer att få extra matstöd då deras möjlighet till inkomst uteblir under fadern frånvaro.
Aktiviteter
Aspebodadagen 19 maj. AFFC medverkar med sopplunch, fikaservering, barnkul, lotteri och försäljning.
Bakluckeloppis 9 juni vid vår butik. Stort tack till Benny som ger oss den möjligheten.
Container
Container avgår i slutet av maj. Förra containern är ännu inte lossad i Gambia.
Återigen, stort och varmt tack från kvinnorna i Sankandi för hjälp till inhägnad av odlingen. Vilken fantastisk generositet ni visat!
 

Några fadderlådor 2023 (Manduar) Några fadderlådor 2023 (Manduar)

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 15 april
Fadderverksamheten
Ann-Marie gör resterande rapporter tillsammans med Mamaa.
Inga fadderbarn eller faddrar finns i kö.
Fadderlådor
OBS. Vi har bestämt tid för att lämna / skicka fadderlådor: V 19, (6/5 - 12/5).
Vi är tacksamma om ni som skickar väljer City Gross i Falun som utlämningsställe.
Fadderlådor kan också lämnas till Marie, Gunnarsbo 98 i Aspeboda, Maggie, Vassbovägen 19, Ornäs eller AFFC-butiken i Borlänge.
Hälsa
Denna vecka opereras de fem barnen med bråck under ledning av dr. Jatta. Marie Kutah följer med som ledsagare till gruppen.
Gemensamt tandläkarbesök sker till dr. Kebes mottagning snarast.
Ekonomi
City Gross kvitton har inbringat 3.038 kr. Tre större donationer har inkommit.
Odling
Ann-Marie som nu är i Gambia fokuserar på att utveckla odling samt inventera och dokumentera det område vi avser att hägna in i Sankandi.
Manduar
Hönseriet: Kycklingar har börjat lägga ägg. Skrädderiet har haft bråda dagar med att sy. Likaså bageriet då konsumtion av bröd är hög under Ramadan. Marie Kutah har följt familjer i behov av vård till Hälsans Hus. Fotbollslagen är aktiva i byn. Förskolan önskar få fler griffeltavlor av samma typ som levererats tidigare. Det ska vi försöka ordna.
Sankandi
Ingen ny info inkommit.
Kommande event
Aspebodadagen 19 maj - AFFC håller i sopplunch, fika, lotteri, försäljning och barnaktiviteter.
9 juni - bakluckeloppis vid butiken.
13 juni - AFFC bistår med med kaffeservering och lotteri vid hembygdsföreningens friluftsgudstjänst.
Övrigt
En ny informationsfolder är under framställning.
 

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 13 mars
Ekonomi
Vår kassör hade en genomgång av fjolårets ekonomi. Resultatet var nära noll, något vi som ideell förening förstås alltid eftersträvar. En komplett ekonomisk redovisning har i vanlig ordning skickats ut till våra medlemmar inför kommande årsmöte. 
Styrelsen gjorde en del finjusteringar på budgeten för innevarande år, och den ser nu bra ut.
Sankandi
Specialklassen förses med en låda material i kommande container. En enklare byggnad iordningställs i byn till klassen.
Mentorsprogrammets uppbyggnad fortskrider.
Fadderverksamheten
Fadderbarnet som gav sig i väg "the backway" befinner sig i Egypten på FN:s uppsamlingsläger i väntan på transport tillbaka. När ett flygplan fyllts avgår transporten hem. Pojken säger sig ångra sitt beslut, de var det sämsta han någonsin gjort hade han sagt till Nfamara som fått kontakt med honom i telefon. Nu ser vi fram emot att han kommer tillbaka och fullföljer sin skolgång. Han blir också ett varnande exempel för andra ressugna ungdomar.
Container
Styrelsen beslutar att avsätta 14.000 kr till containergods, Fadderlådor inte inräknade. Fadderlådor kommer att samlas in maj månad. Datum tillhandahålls faddrar vid nästa styrelsemöte.
Hälsa
Faddrar kommer underhand att få rapporter om sina familjer. Fem enklare operationer utförs av dr. Jatta kommande veckor. Kostnader för övriga undersökningar inväntas till styrelsen från dr. Jatta.
Samtliga medarbetare i Gambia har fått en sammanställning på uppföljning av de familjemedlemmar som behöver detta.
Event
Vårauktionen inbringade nära 10.000 kr. Det var ett storartat resultat då endast ett fåtal besökare kom. Auktionisterna gjorde ett bra jobb tillsammans med våra gäster. Kyrkan serverade gott fika, vilket var uppskattat.
Donationer
Aspeboda Kyrkliga Arbetskrets har donerat 5.000 kr. Ornäs ICA handel 3.000 kr till vattenpumpen i Sankandi
Benny Andersson donerar varje vecka sin lokal till vår butik hyresfritt. Styrelsen tackar varmt! Styrelsen vill också tacka alla trogna medarbetare, alla fina faddrar för deras insatser som gjort och gör att byarna är i en process där hälsa och utbildning gjort stora framsteg. 
Odling
Odlingen är de ben som både hälsa och utbildning vilar på. Styrelsen beslutar att starta en insamling till inhägnad i Sankandi för att skydda grödorna.
Övrigt
Styrelsen beslutar om fortsatt medlemskap i Gambiagrupperna - FIOH. De är ett bra stöd i vår verksamhet då de, med nära ett halvsekels erfarenhet av arbete i Gambia, kan dela med sig mycket stöd och kunskap inom många olika områden. 
Resor
Ann-Marie reser i april.
Styrelsen vädjar till ökat medlemsantal! Det stärker vår verksamhet oerhört. 
Varmt tack till er alla med hopp om ett nytt arbetsår med fortsatta framsteg i våra byar.

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 27 februari
Mötet ägnades i huvudsak till att se över kommande års utgifter och inkomster dvs. budgetarbete.
Utöver detta:
Styrelsen beslutar att starta en insamling till att inhägna odlingen (ca 4 hektar) i Sankandi.
Styrelsen beslutar att bekosta reparation av det fuktskadade innertaket i Hälsans Hus. 
Mötet föreslår att det befintliga förrådet vid Hälsans Hus åtgärdas för att kunna brukas av Kvinnokooperativet, specialundervisning samt övernattning för besökare och volontärarbetare.
Båda byarna startar ett nytt Nutritionsprogram för ca 60 barn med svårare undernäring.
Vi ber er uppmärksamma att vi inte tar emot cointainergods  i dagsläget. Fadderlådor undantagna, datum för dessa meddelas senare.
Styrelsen vädjar till ökat medlemskap!
Nästa möte i mars kommer med mer information ang det fortsatta arbetet i byarna.
 

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 22 januari
Fadderverksamheten
I Manduar har av 50 fadderbarn 20 fått gå om ett år i skolan. Styrelsen diskuterar orsaker. Barnen växer och kräver mer mat för sin energi. Regeringen har dragit in fria skolluncher. En köpt liten måltid kostar en till två kronor.
AFFC återkommer hur vi kan förbättra deras situation. AFFC kommer att intervjua Sankandis fadderbarnsfamiljer under kommande resa.
Odling
Familjerna odlar i mindre lotter. Jordnötterna gav bra skörd. Pga. av klimatförändringar även i Gambia har vildsvinen allt svårare att hitta mat i bushen, och ger sig på och förstör odlingar som inte är ordentligt inhägnade.
Hälsa
AFFC kommer under kommande resa att träffa fadderbarnsfamiljerna för att se över deras hälsa och remittera vidare. Även ett eventuellt nytt nutritionsprogram planeras. Samarbetet med nya läkarkontakten dr. Jatta inleds.
Byggprojekt
Styrelsen beslutar att starta insamling, samt öronmärka kommande aktiviteter till inhägnad av odling i Sankandi.
Vatten
Manduar erhöll ca. 9.000 kr till reparation av vatten vid deras stora trädgård. Vattnet fungerar nu bra.
Förskolan Manduar
46 elever inskrivna. Två personal finns på plats.
Mentorsprogrammet
Väl fungerande i Manduar, under uppbyggnad i Sankandi.
Resor
Maggie och Marie reser, Maggie besöker Manduar ett par dagar för utvärdering av kvinnokooperativet, förskolan samt mentorsprogrammet. Sedan viks tiden till fadderbarnsintervjuer i Sankandi.
Marie träffar samtliga fadderbarnfamiljer och dess medlemmar berättiga till fri hälsovård i båda byarna. Remitterar vidare till Saffie och dr. Jatta. Dr. Jatta besöker Hälsans Hus för de som remitterats till honom. Maggie och Marie kommer att ha möte med CFG och Sankandi för att utveckla samarbetet. Uppföljning av specialklassen med de funktionshindrade barnen i Sankandi samt en del nya ömmande fall.
Container
En last på befintligt gods om ca. 2 kbm meter kommer att åka i februari.
Event
Nästa event auktion i samarbete med kyrkan kommer att hållas i Aspeboda 9 mars.
Medlemmar
Vi vill göra er uppmärksamma på att en stark förening behöver medlemmar! Hjälp till att värva nya medlemmar, det ökar AFFC möjligheter.
Maggie och Marie hälsar att under deras resa tiden kommer att förvaltas väl, med de uppgifter som åligger resp. Rapporter kommer er tillhanda under våren.
Ditt värdefulla bidrag kan vara att värva medlemmar!

Tack för ditt intresse och ditt stöd som gör att byarna utvecklas vidare.
 

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 18 december

Sankandi
Nichola, vår kontakt vid Hälsoministeriet har förlorat sin lilla son, vilket gör att förestående möte angående Hälsans Hus fördröjts. AFFC beklagar sorgen.
Ann-Marie har tillsammans med Kebba sett att en flicka 9 år, icke fadderbarn, far mycket illa. AFFC utreder tillsammans med Kebba hur vi går vidare.
Saffiatou Jallow, kvinnan som blev påkörd och svårt skadad för två år sedan, har svårt med sin försörjning för sig och sina fyra barn. Hennes man lever i staden med två nya fruar. AFFC utreder hur vi kan stötta Saffie.
Kvinnornas odling saknar staket. För att hålla undan djuren bör en mur byggas. Den bör bli ca 800 m lång då ytan beräknas till ca 4 ha. En relativt låg mur som toppas med ett enklare stängsel kommer då att kosta minst 80.000 kr för material. Styrelsen diskuterar om muren kan göras i etapper. Arbetskraften får Sankandi bistå med. Styrelsen ber Kebba se om han kan finna ytterligare sponsorer i sitt kontaktnät. I nuläget kan kvinnorna inte odla pga. av bristfällig inhägnad, vilket medför förlorad inkomst och gröda för mathållning. AFFC poängterar att hälsa och utbildning är föreningens främsta uppdrag.
Ann-Marie meddelar att symaskiner i Sankandi bör ses över till mentorsprogrammet. Komposteringshål har anlagts. Samt fyra råttburar införskaffats för att hålla efter på råttor och möss.
Manduar
CFG meddelar att kvinnornas stora odling som var ett fristående projekt av andra sponsorer nu är helt avslutat för deras del. Vattenuppfordringen fungerar inte, och kvinnorna kan således inte odla. AFFC utreder med CFG kostnader för detta, samt även här påpekar att CFG bör söka egna sponsorer.
För båda byarna återkommer Ann-Marie med en reseberättelse senare. AFFC tackar Ann-Marie med sin medhjälpare Tor Erik för gott utfört arbete.
Ann Marie har varit på föreläsning om den nya köttätande flugan som drabbat Gambia. Den äter sig in i frisk vävnad från öppna sår. Djuren är svårt angripna, även människor kan drabbas. Behandling tycks vara täckta sår samt sårtvätt.
Hälsa
Dr. Jatta har tagit emot de fem första patienterna från AFFC. Dr. Jatta har gjort ett gott och kärleksfullt intryck, med god omvårdnad om patienterna.
Aktiviteter
Jullotteriet inbringade ca 8.500 kr. Vi tackar alla lottköpare och gratulerar vinnarna. Vassbo Julmarknad, samt marknad i Borlänge inbringade tillsammans ca 10.000 kr. Tillsammans med intäkter från butiken har senaste månaderna gett ungefär 35.000 kr.

Styrelsen avtackar Kjell för det fina arbete i förråd och med containerskickningar som han tillsammans med sin Lisbeth skött med den äran.
Inga beslut togs, då frågor behöver utredas tillsammans med CFG och Kebba. Beslut tas kommande styrelsemöte.
Styrelsen tackar alla bidragsgivare som möjliggör vårt arbete.

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 2 oktober

Maggie berättade kort om sin resa:
Mentorsprogrammet fungerar fortfarande utmärkt. Med hjälp av en murare som gör sin lärlingstid i Manduar har en vattenreservoar murats kring pumpen vid förskolan. Trappsteg och en del annat vid förskolan har reparerats. Med hjälp av en far i en fadderbarnsfamilj som vill på detta sätt uttrycka sitt tack till AFFC hjälper han nu muraren Amadou att se över hus som behöver repareras. Mentorseleverna har målat förskolan och planterat träd som symbol mot klimatförändringar. En ny bagare arbetar i byn och handleder eleverna. Skrädderiet fortsätter att fungera mycket bra, skolväskor, bindor och kläder sys. Elektriker Zakarias kommer att handleda i ellära med inrikting solenergi. Nfamara undervisar i It. Skörden räckte 2-3 månader. Barnen får nu i bästa fall ett till två mål mat i hemmet.
Förskolan
46 barn går nu i förskolan. Kvinnokooperativet tillagar och serverar maten. Måndag ris och fisk eller kyckling med ris och jordnötssås, onsdag Jamboris bladrisotto. Torsdag risotto bönor samt jordnötsmjöl. Baguette med bönor eller ägg. Hirs serveras varannan dag som ersättning för ris. Förskolan leds av Jainaba, samt Sulyman. Sirreh , gamla förskolaäraren hälsar på allt emellanåt.
Sankandi
Pojken med svåra hemförhållanden är nu. under en tvåmånadersperiod till att börja med, hos Kebbas mamma. Familj och övriga är nöjda med upplägget. Fem barn med olika inlärningssvårigheter kommer att besöka en specialskola för att genomgå test. Detta för att utvärdera deras förmåga till inlärning och social anpassning. Skolan kommer att handleda de två lärare som ansvarar för specialklassen.
Hälsa
46 medlemmar i fadderbarnsfamiljerna i Manduar besökte Saffie med diverse åkommor. Saffie remitterade fem st vidare till läkare. En med tandvärk, en med blödningar samt tre med svampinfektioner.
Hälsans Hus
Registreringsdokumenten från Hälsoministeriet är nu oss tillhanda. Vår nuvarande läkare Dr. Jatta, Nichola från Hälsoministeriet, samt Kebba har ett möte. En till sköterska kommer att anställlas, arbetsrutinerna dokumenteras samt skall kliniken vara bemannad 24 timmar om dygnet. Beslut om huruvida vi är i nivå ett, där tillåts ej förlossningar eller nivå två med förkossningsrättkommer att tas. Nivå ett kostar 5000 kr per år, nivå två 10.000 kr. Avgiften tas ut av Hälsoministeriet. Styrelsen avvaktar beslut tills mer information kommer.
Beslut
Styrelsen beslutar att bekosta en ny inverter till Manduars förskola och kringliggande byggnader. Beslut tas även att säga upp förrådet på Högbo, då det är ovisst huruvida det får behållas. Kjell avgår som förrådsansvarig. Ett varmt tack till Kjell som gjort ett stråland välstrukturerat arbete med våra containerlaster.
Containersändningar kommer att minskas, vi informerar senare i vilken omfattning och vad som prioriteras. Detta är också en kostnadsfråga.
Event
Julmarknad på Vassbo kommande lördag. Jullotteriet pågår samt butiken som tidigare.
Resor
Maggie med medarbetare Susanne återkommer med utförlig reserapport. Ann-Marie reser till Gambia 23 november.
AFFC önskar er medarbetare en fin advent !
Marie
 

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 2 oktober

Fadderverksamheten
Ett ömmande fall tillkommer fadderbarnen, en liten pojke med hjärtåkomma, lever i en familj med stora svårigheter.
Ett fadderbarn står under utredning över sin sociala situation, sker i samråd med våra medarbetare på plats. Dokumentation över fadderbarnens studier pågår.
Hälsans Hus
Slutredovisning inväntas över byggnationen, samt senare gjorda kompletteringar och justeringar.
Hälsa
Barnen i nutritionsprogrammen är undersökta av Saffie. De flesta har förbättrat sin hälsa, några medicineras. Fullständig rapport över barnen har ännu inte kommit AFFC tillhanda. Styrelsen beslutar att de specialfall som medicineras skall besöka Saffie en gång i månaden för att erhålla sin medicin. CFG ansvarar för detta. Besöksfrekvensen från Manduar till Saffie är mycket låg, vilket försvårar för AFFC att erhålla info om barnens hälsa. CFG informeras. Två akut sjuka bland nutritionsbarnen från Manduar remitterades omedelbart till sjukhus för vård. Under året är 23 barn förlösta på Hälsans hus, 5 st remitterade vidare pga komplikationer.
Event
Föreläsning med bilder på Annagården i Falun med 35 besökare ägde rum 21 september. Styrelsen beslutar att delta på Vassbo Julmarknad, samt en mindre marknad vid butiken i december. Ett Jullotteri är i ordningsställt, startar i november.
Resor
Maggie reser med ytterligare en fadder två veckor i början av november. Ann-Marie reser några veckor senare. Maggie arbetar med fadderbarnsrapporter. Ann-Marie ser bland annat över odlingar samt arbetar med uppbyggnad av mentorsprogram i Sankandi.

Till sist, varmt tack för stödet vi får från våra medlemmar och medarbetare!

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 7 september

Mentorsprogrammet
Programmet har utökats med murning, med tanke att eleverna skall kunna reparera byns hus i framtiden. Nu lär de sig blanda cement. Eleverna har fått färg donerat, och snyggar till förskolebyggnaden. Kycklingar har inköpts och eleverna är nu goda hönsskötare. Skrädderiet fungerar utmärkt, eleverna har nu kunna sy kläder under ledning av skräddaren. Programmet är också utökat med elutbildning, om detta vet vi inget mer ännu. Bagaren har tyvärr flyttat, vilket innebär att bageriutbildningen väntar på ny handledare.
Sommarläger. Ett sommarläger planeras av CFG i byn med inriktning på vikten av att utbilda sig. Detta finansieras inte av AFFC. En ny mobilmast kommer att förbättra täckning för telefoni och internet i byn. Odlingarna verkar återhämta sig efter den nederbörd som tidigare varit för liten. Alla fadderbarnslådor samt övriga förnödenhetslådor är utdelade i byn. Lekplatsen är under uppbyggnad på förskolegården.
Hälsa
En sammanställning har gjorts över de specialfall AFFC sponsrat under åren. Det är 13 till antalet. En sicklecellanemi, 4 st döva barn, en multisjuk, ett livshotande ormbett, två hjärtsjuka barn, en svår ögonsjukdom, ett svårt fall av svampangrepp, en bråckoperation samt en trafikskadad kvinna. Därtill 15 epileptiker som medicineras kontinuerligt och ett 20-tal astmatiker likaså. Vi kan konstatera att flera räddats till livet och nu lever ett fullgott liv. Styrelsen tackar ödmjukt för det bistånd från bidragsgivare som gjort detta möjligt. Två fall är för närvarande under behandling, en allvarlig tåskada, där dock tån kunde räddas från amputation. Skadan skedde vid en cykelolycka. Det andra fallet är en tand som infekterade hela gommen och kinden med en varböld, då de besökte medicinmannen utan framgång, kom de under Saffies händer alldeles för sent. Saffie remitterade genast patienten till sjukhus där hon opererats. Tillståndet är fortfarande allvarligt, men det är hopp om tillfrisknande. Kebba ansvarar för deras mathållning samt medicininköp. Styrelsen framför till ledningen i båda byarna, när Hälsans Hus skall besökas, och vilka sjukdomar som behöver omedelbar vård. AFFC bekostar endast vården då detta följs, det åligger vårdnadshavaren i fadderbarnsfamiljen att ta detta ansvar. Saffie kommer att utvärdera nutritionsprogrammen, samt se över hälsan i våra fadderbarnsfamiljer.
Hälsans Hus
Efter förfrågan från Sankandi beslutar styrelsen att be om en noggrann kalkyl för ett eventuellt bygge av ett hus för utbildning, kvinnokooperativ och övernattningsrum.
Fadderbarnen
Två fadderbarn har förlorat sina vårdnadshavare. AFFC kommer att följa upp hur ny vårdnadshavare utses. Till minne av de avlidna kvinnorna kommer byn att plantera träd.
Aktiviteter
AFFC-butiken är nu öppen med samma tider som tidigare. Tre nya medarbetare har slutit upp bland medarbetarna vilket vi glädjer oss åt, vilket var viktigt för bemanningen i butiken. En föreläsning på Annagården, ett församlingshem i Falun, sker den 21 september. Maggie planerar för jullotteriet.
Container
Kjell inventerar förrådet, och vi har ca 6 kubikmeter hittills med ytterligare 3 kbm på ingång.
Byggnationer
AFFC utreder kostnader för inhägnad till Sankandis odling.
Resor
Maggie samt Ann-Marie avser att resa under hösten, samt en fadder. Maggie för att utföra fadderbarns rapporter, Ann Marie inom odling.

Till sist, varmt tack för stödet till det stöd vi får från våra medlemmar och medarbetare!
 

Adama med ett litet förskolebarn Adama med ett litet förskolebarn

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 7 augusti
Ekonomi
Styrelsen beslutar att tills vidare inte skicka pengar till Gambia genom FIOH.
Fadderverksamheten
Flera fadderbarn står nu under särskild uppsikt.
En pojke som misshandlats av sin far under längre tid, är nyinskriven i fadderprogrammet. Kontinuerlig kontroll av familjesituationen sker nu av Saffie, Kebba samt myndigheter. Även kvinnorna i huset står under beskydd.
En pojke i Manduar, fem år gammal, har svår hemsituation. Pojken lider också av en hjärtåkomma. Styrelsen beslutar att bistå familjen med 1000 kr som extra matstöd tills ytterligare uppgifter inkommit. Därefter tas beslut om pojken tas till fadderprogrammet.
Manduar
Adama har rest till USA för studier under längre tid. Ersättare på plats är utsedd, Lamin Sanyang, 23 år gammal, med anknytning till byn. Adama kommer att finnas med som handledare till Lamin. Lamin kommer att, utom hälsovård, utföra Adamas tidigare arbetsuppgifter. Vår förskolepedagog Sirreh kommer att lämna byn för vidare studier, ytterligare info kommer om ersättare. Från förskolan kommer nu 18 av barnen att börja Primaryschool. De serveras mat tre gånger per dag även under lovet, AFFC bistår med mat samt ersättning till kokerskorna.
Hälsa
Nutritionsprogrammet har utvärderats i Manduar. 95% har förbättrat sin hälsa samt undernäring. Vilket vilket är ett mycket bra resultat. Nutritionsprogrammet kommer att fortsätta tills skolstart. Styrelsen beslutar att bistå med 2000 kr.
Pojken med svår synnedsättning har nu fått glasögon, som tills vidare gör att han fungerar i vardagen och kan gå i skolan. Ytterligare åtgärder är inte fastslagna .
En pojke i Sankandi har blivit hundbiten, och behandlats av Saffie. Han är nu återställd. En äldre flicka har kollapsade pga av intag av medicin. Saffie remitterade henne till sjukhus för behandling. Hon är nu utom fara.
Två bebisar, icke fadderbarn, har upptäcts vara mycket undernärda, med fara för deras hälsa och liv.
8 fadderbarn befinner sig också i svår undernäring, de är dock i förskoleålder. Styrelsen beslutar att efter Saffies önskan bistå med pengar till näringsrik gröt, bestående av bönor, jordnötter och cous. Saffie tillreder denna tre dagar i veckan, i övrigt får familjen tillskott av mat att tillaga i hemmet. Styrelsen beslutar att även bistå dessa med för matransoner. Kebba ansvarar för inköp samt utdelning. I samband med detta ber vi Saffie ordna undervisning i tecken på undernäring, då den kunskapen saknas hos vårdtagarna.
Saffie kommer samtidigt att hälsoundersöka samtliga fadderbarnsfamiljer i Sankandi.
Gravida mödrar har uppmanats att stå under Saffies kontroll under graviditeten, samt efter förlossningen, om den sker på Hälsans Hus, liksom kontroll av de nyfödda barnen. Mödrar som väljer att förlösas på annan vårdinrättning står inte under Saffies ansvar. Styrelsen beslutar i samråd med Saffie att först efter tre månader tar hon över kontrollerna, under förutsättning att alla journaler kommer Saffie tillhanda. Ett fadderbarn från Manduar har fått akut insats av Saffie för ett svårt astmaanfall.
Sankandi
En mycket giftig orm, en puffadder, uppemot två meter lång, har infångats av Kebba och två till modiga män. Den förvarades i en säck för vidare transport under natten till ormfarmen som tillverkar serum. Den sortens orm lär ha tagit tre liv tidigare i Sankandi.
Event / butik
Butiken är iordningställd inför öppnandet efter semestern, Eventuell storloppis diskuteras, samt två event knutna till kyrkans verksamhet. Styrelsen beslutar att inköpa en pirra till butiken.
Container
Allt skickat gods är framme. Kjell, förrådsansvarig, inventerar vad som finns för tillfället.
Resor
Ann-Marie och Maggie har för avsikt att resa under hösten, Peter i januari.
Insamling
Nappflaskor samt ett värdeskåp till Hälsans Hus behövs.
Bygg- och underhållsgruppen
Styrelsen uppdrar till gruppen att undersöka om tak till kokerskorna samt barnen som får särskild undervisning kan byggas.

Styrelsen välkomna alla medarbetare till höstens arbetet! För god hälsa och utbildning i våra byar.

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 5 maj

Ekonomi
Butiken fortsätter stabilisera föreningens ekonomi, med en ungefärlig intäkt varje månad på i runda tal 10.000 kr. Styrelsen beslutar att fortsätta hyra förrådet på Högbo för 375 kr i månaden. Penninggåvor har kommit AFFC tillhanda viket kommer barnen tillgodo. Medlemsavgift till Gambiagrupperna har erlagts.
Sankandi
Sankandi ber om medel till utsäde. Styrelsen beslutar att bifalla detta med 6.700 kr. Bönor, ris, cous, sötpotatis och jordnötter kommer att odlas.
Styrelsen utreder kostnad för mur / stängsel runt Womens Garden, frågan bordläggs tills nästa möte.
Manduar
Mentorsgruppen önskar fler kycklingar. Styrelsen tar in mer info om vad som passar bäst i hönsväg och beslutar bistå med 500 kr. Styrelsen utreder också hur vattenförsörjningen till Women Garden kan åtgärdas, kvinnorna bär nu vattnet 2 km.
Vi planerar tillsammans med Kebba en enskild studiegrupp av fem barn med behov av extra stöd. Styrelsen beslutar ge 500 kr till lek- och studiematerial. De skulle skickats till en specialskola för test, men ägaren har avlidit, och skolan har stängt, tills vidare får vi förlita oss på denna lösning.
Fadderbarn
En ny pojke med särskilt ömmande behov, och tragisk familjesituation, tillförs vårt fadderprogram. Styrelsen var enig i beslutet.
Hälsa
500 kr skickas akut från styrelsen för att tillgodose det nya fadderbarnets basala behov. Saffie ombeds kontrollera honom en gång i veckan tills vidare. För närvarande har vi tre specialfall under kontroll. Ormbitna pojken, en hjärtsjuk pojke samt en pojke med svår ögonsjukdom viken leder till blindhet. Pojken kan inte vistas i skolan på grund av av synsvårigheterna, styrelsen arbetar tillsammans med CFG på hur vi bäst går vidare. Ögonexperter bistår även här hemma med info och rådgivning. Möjligheterna är mycket begränsade i Gambia.
Nutritionsprogrammet är i gång. Det fördröjdes alldeles för länge, vilket AFFC påpekat. Nu är dock de inskrivna barnen kontrollerade, och vi ser fram emot att få goda resultat. Nästa kontroll om två månader.
Event
Aspebodadagen går av stapeln 21 maj. AFFC deltar med soppa, fika, lotteri samt försäljning.
Resa
Ann-Marie har kommit hem från sin resa. Vi ser fram emot hennes reseberättelse.
Container
En provskickning med 1,5 kubikmeter har levererats till Lino Sarr för överskeppning till Gambia. Vi tackar för ett fördelaktigt pris, samt underlättande av minskad transportsträcka.
Regnperioden närmar sig i Gambia, tiderna är svåra och ert stöd är dessa tider än mer värdefullt.
Varmt tack till er alla!

Styrelsen AFFC

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 19 april
Ekonomi
Kyrkkaffet påskdagen inbringade 3.380 kr. Auktionen i Aspeboda församlingshem gav 9.210 kr i intäkter, lotteri, fika samt försäljning inkluderat.
Vi tackar för gästernas givmildhet!
Fadderverksamheten
Efter en månads betänketid beslutar familjen med pojken som satts i Koranskola att behålla honom där. Familjen utgår därför ur vårt fadderprogram. Två nya fadderbarnsfamiljer har tillkommit i Manduar. Familjerna besökte Marie under sista resan, och det fanns stor fattigdom och undernäring i familjerna. Styrelsen beslutar att tillföra dem till fadderprogrammet. En presentation av lediga fadderbarn kommer inom kort.
Hälsa
Ett synnerligen akut och behjärtansvärt fall har kommit till vår kännedom efter besök hos Gambisk ögonläkare. Pojken är redan nu svårt synskadad, och AFFC utreder hur vi går vidare i samråd med CFG. Pojken är ett fadderbarn. Den ormbitna pojken samt pojken med hjärtåkomman är pigga och glada och går i skolan.
Hälsans Hus åtgärdar de sista bristerna i byggnaden.
Ingen rapport från Sankandi har inkommit.
Manduar
Mentorsprogrammet: Skräddaren har nu tränat eleverna att sy väskor i kraftigare tyg. Eleverna har mot en liten ersättning hjälpt skräddaren att måla hans lilla skrädderi. Eleverna är glada och mycket engagerade.
Kvinnoträdgården: Vattentillgången är fortfarande dålig, vilket är bekymmersamt.
Adama har haft möte vid highschool i Bakau för att informera om utbildningens betydelse.
Resor
Ann-Marie kommer att resa till byarna för att främst inspirera till utökad odling och kompostering. Samt besöka skrädderi, och få igång torkning av moringablad mm.
Event
21 maj går Aspebodadagen av stapeln där AFFC deltar med mat, fika och försäljning. Andra juli serverar AFFC fika på Hembygdsgårdens gudstjänst.
Butikspersonalen sammanträder 25 april.
Container
Lasten på 10 kbm är levererad till container. En kbm ytterligare avgår i maj med Lino Sarr från Borlänge.
Gambiagrupperna - FIOH
AFFC har nu skickat in ansökan om medlemskap i Gambiagrupperna.
Insamling!!
Vi har för närvarande inget behov av ytterligare babypaket. Trosor, gärna hemmasydda, kvinnopåsar med bindor och tvättlapp är det som kommer att göra stor nytta. Vi ber er dock att hålla på era alster tills nästa års skickning.
Varmt tack för gåvor och övriga insatser!

Styrelsen AFFC

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 20 mars
Ekonomi
Falu pastorat samt Aspeboda kyrkliga arbetskrets har donerat en större summa pengar. Citygrosskvitton inbringade 5.173 kr! Strålande och varmt tack till donatorerna.
Reserapporter
En kort rapport från Maggie Saga samt Marie. En utförlig reseberättelse kommer separat.
Marie, Manduar
252 patienter undersökta varav 98 st sjukdomsfall.
Sankandi
270 patienter undersökta varav 105 sjukdomsfall. 30 undernärda i vardera byarna.
Maggie informerar om mentorsprogrammet. Två gymnasister tar studenten samt lämnar programmet i sommar Nya programpunkter, datakunskap och batik är mycket uppskattat. Hönseriet avser att köpa in 50 kycklingar. Förskolläraren Sirreh kommer att påbörja en vidareutbildning till hösten. Tre fadderbarnsfamiljer i Sankandi behöver extra uppföljning. Maggie intervjuade 52 familjer i Sankandi varav 2 st återstår.
Saga
Saga bistod Ingvar som var med som fotograf. Samt gick vidare med frukt och grönsaksodling. Dokumenterade övrig inom byggnadstekniska samt odling.
Hälsans Hus
En representant från hälsoministeriet inspekterade Hälsans Hus, och beordrade en del åtgärder, till en kostnad av ca 30.000 kr. Styrelsen beslutar att åtgärda detta. Representanten, vid namn Nicolaus, kommer att färdigställa nödvändiga dokument till en årlig kostnad av 8000 kr. Styrelsen bifaller även detta.
FIOH
FIOH är Gambiagrupperna i Sveriges mottagarorganisation i Gambia. Nfamara, Adama och Marie inbjöds till möte på FIOH:s huvudkontor i Gambia, där AFFC verksamhet presenterades. FIOH presenterade sina planer för kommunerna där vår by Manduar ligger. Det låg i deras intresse att vidareutveckla vårt lärlingsprogram i byn, och frågan var hur AFFC ställer sig till detta. Vid presentationen av detta på styrelsemötet ser styrelsen det som positivt. Styrelsen beslutar att styrelsemedlemmarna ansöker om medlemskap i Gambiagrupperna Detta underlättar då FIOH söker pengar till sitt tänkta projekt i Manduar.
Container
Beslut tas att skicka 8 kubikmeter med Lars Wärn. 3 symaskiner följer transporten till skräddaren i Manduar. Peter utreder huruvida container via Lino Sarr kan vara aktuellt. En lek- och boklåda till Hälsans Hus skickas, samt fadderlådor och annat material till byarna. Lista presenteras nästa vid styrelsemöte.
Event
Årsmöte på Stenbacken 27mars kl. 18.00
Kyrkkaffe med lotteri samt försäljning påskdagen i Aspeboda församlingshem.
Reseberättelser från Saga, Maggie och Marie presenteras då de färdigställts.
Varmt tack för allt!

Marie / Styrelsen AFFC

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 23 februari

Fadderverksamheten
Ett fadderbarn har skickats till Koranskola. Kebba kontaktar familjen för information. Styrelsen beslutar att ge fadderbarnsfamiljer som skickar sitt fadderbarn till koranskola en månads betänketid, huruvida dom tänker ta hem sitt barn och behålla fadderpengen, alternativt lämna fadderprogrammet om barnet inte återvänder hem.
Hälsa
Styrelsen beslutar att ge familjer som skickar fadderbarn till Marabouman för längre vistelse att även där ge en månads betänketid huruvida de vill behålla fadderpengen och nyttja den vård AFFC tillhandahåller gratis eller avstå fadderpengen.
Container
I slutet av mars går en sändning med fadderlådor mm.
Resa
Fyra medlemmar reser tredje mars till Gambia för arbete.
Program i Gambia:
Maggie: Fadderbarnsrapporter, besöka fadderbarnsfamiljer som har behov av ökat stöd. Bevaka uppstart av mentorsprogrammet i Sankandi.
Saga: Handleda i kompostering. Fortsätta utveckla frukt- och grönsakstorkning samt uppföljning av tandhälsan.
Marie: Träffa samtliga fadderbarnsfamiljer för hälsorapportering och eventuella vidare remisser. Introducera utbildning i förebyggande hälsovård.
Ingvar: En medlem och fadder, kommer att i fotodokumentera våra projekt, vilka tillsammans med äldre bildmaterial kommer att bilda underlag för någon form av dokument.
Övrigt
Möten med medarbetare, besöka samtliga av de projekt som AFFC startat samt de som behöver kompletteras.
Arbetsuppgifterna har lämnats till styrelsen för granskning, och en reseberättelse lämnas vid hemkomsten.
Event
Butiken fortsätter som tidigare. Påsklotteriet pågår. Många fina och värdefulla priser Köp lotter!!
Ekonomi
Emmaus har bidragit till utbildningsfonden med en större summa pengar.

...Slutligen tar vi med oss hälsningar från er alla medarbetare till våra byar! Med varm tacksamhet kommer vi att berätta om det fantastiska stöd ni är för att göra detta möjligt. Med stolthet kan ni bära dessa byars utveckling i era händer.

Varmt tack för allas engagemang!

Marie / Styrelsen AFFC

Doktorn, Saffie och patienter Doktorn, Saffie och patienter

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 30 januari
Manduar

Ekonomi:
Vår kassör Roger gick igenom preliminärt resultat för 2022. Till skillnad från tidigare år, då vi inte hade vår lilla butik, ser det ut att bli ett bra överskott. Ekonomisk redovisning kommer att skickas ut till medlemmarna efter att bokföringen fastslagits. 
Fadderverksamheten:
Dr Bahs fru har nu fått arbete på ett apotek vilket gör att hon kan försöka hitta en egen bostad. Ett par faddrar har tillkommit, varmt välkomna hälsar vi dem!
Sankandi:
Byn planerar att anlägga en fruktträdgård som ett led i uppbyggnaden av ett mentorsprogram i byn.
Manduar:
Ingen rapport.
Hälsa:
Vår hjärtsjuka pojke samt den ormbitna pojken kontrolleras nu av läkare en gång i månaden. Deras hälsa är efter omständigheterna mycket god.
Arbetet med dokumentation av hälsorapporter går sakta framåt. Frågor om uppföljning vidarebefordras till Saffie. Kunskapen om varför och hur ohälsa kan avhjälpas i förebyggande åtgärder samt medicinsk behandling saknas i stort bland byfolket. Psykisk ohälsa utmärker sig som en del som behandlas  av marabouter (en sorts andliga ledare eller helare). Den behandlingen är både kostsam och verkningslös. Ex kan nämnas. De isoleras i Marabouns hem och behandlas utan insyn. Aga förekommer. En psykiskt sjuk ung man dödade två små barn i grannbyn till Sankandi nyligen, vilket orsakat förskräckelse och stor sorg. AFFC skall i samråd med  medarbetarna i Gambia utarbeta ett undervisningsprogram för byfolket.  Saffie skall också info om hur brännskador behandlas på en närliggande klinik. Och ges möjlighet att ta del av deras arbetsmetod.
Container:
Kommer att skickas i slutet av mars. Info kommer att skickas ut till våra faddrar.
Event:
En auktion, ett kyrkkaffe, deltagande i Aspebodadagen samt ett påsklotteri planeras under våren. En föreläsning med bilder har hållits på Annagården i Falun där ett 20-tal intresserade gäster kom. Tills vidare hålls butiken öppet som tidigare.
Resor:
Maggie och Saga reser 3 mars till byarna. Arbetsuppgifter är fadderbarnsdokumentation, tandvård, utveckla kompostering, frukt- och grönsakstorkning och inventering av symaskinerna. Samt inhämta information om arbetet  hos våra gambiska medarbetare. Översyn över Marie Kutas husreparation. Start av mentorsprogram i Sankandi.
Budget för kommande år, ekonomisk rapport, årsberättelse samt planering för innevarande år skickas ut till medlemmar och redovisas på årsmötet den 27 mars.
Vi tackar för allt stöd, och ser fram emot ett kommande år med utveckling av hälsa, utbildning samt odling.
Och hjälp oss gärna rekrytera fler medlemmar. Ju fler vi blir desto starkare blir föreningens ryggrad!

Marie / Styrelsen

Marie Kutah och  Maggie Marie Kutah och Maggie

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 8 december
Manduar
Odling. Byn har försökt reparera växelriktaren som ger växelström till vattenpumpen till odlingarna men inte lyckats. En mindre sådan har installerats, men är ej tillräcklig för att täcka hela behovet. Styrelsen beslutar att ge Saga uppdraget att utreda vad som behövs och kostnader. Beslut huruvida AFFC kan bidra bordläggs i väntan på info från Saga.
Sport
Manduar har blivit utvalt att hålla en fotbollsturnering för lag från nio byar.
Byledning
Jallika Sanyang har utsetts som ny vice ordförande i bykommittén. Jallika har varit en betydande kvinna då stöd för våra projekt behövts. Hon är nu änka, familjen tillhör fadderprogrammet. Vi gratulerar Jallika till uppdraget!
Kommittén diskuterar om att öppna en affär. Där skulle också lådor från våra transporter förvaras.
Hälsa
Saffie och Marie Kutah har ett tätt samarbete nu. Vilket innebär bättre möjligheter till förbättrad hälsa även i Manduar.
Förskolan Sirreh gör ett strålande arbete på förskolan. Styrelsen har beslutat att arvodera en assistent vilken nu skall utses.
En föräldraförening kommer att bildas för att involvera föräldrarna i barnens utbildning. Jankey Sanyang kommer att vara ordförande. Möten kommer att hållas en gång i månaden. Jankey är en ansvarsfull kvinna , och AFFC vill också gratulera henne till sitt uppdrag.
Mentorsprogrammet
Bageriet. Det är stort intresse för den delen i programmet. En pojke, Nfamara Jatta, har utmärkt sig som mycket duktig bagare, och har stort intresse i yrket.
Eleverna lär sig nu ta hand om kycklingarna som ersatt de höns som slaktats och sålts. Kycklingarna producerar inga ägg ännu, men de tillför eleverna ytterligare kunskap i hönsskötsel.
Skräddaren är en god mentor för eleverna. De kommer nu att börja använda de nya symaskinerna.
Mentorsprogrammet är ett flaggskepp säger CFG, och flera av eleverna har nu en klarare bild hur de kan forma sitt framtida yrkesliv.
Sankandi
Tidigt söndag morgon meddelade Kebba att en av våra fadderbarn förolyckats. Han blev påkörd av en bil på vägen som passerar Sankandi. Han avled omedelbart och kördes i bil till Banjul för dödsförklaring. Pojken var placerad hos Kebbas mor som fosterson, Kebba och hans mamma följde med till sjukhuset. Det var stor sorg, de var helt naturligt alldeles förtvivlade. Pojken är nu begravd i byn, och fadder i Sverige är underrättad. De beklagar sorgen, och ber att lilla Amara nu är en ängel. AFFC beslutar att utse ett av Amaras syskon till fadderbarn.
Medicinalträdgården
Medicinalträdgården som bekostats av syförening i Rättvik och Boda växer bra. Tillgången till vattnet som fungerar utmärkt bidrar till den goda växtligheten.
Binta, flickan med benrötan går nu i skolan, Hon använder både rullstol samt kryckor, är glad och smärtfri. Nu får tiden utvisa nästa steg i hennes rehabilitering och eventuell ny operation.
Event
AFFC lämnade bidrag till Aspebodas syföreningsauktion. Maggie Marie deltog i marknad på Vassbo vilket inbringade dryga 4.000 kr.
Domsöndagen gick kollekten i Aspeboda kyrka till AFFC.
Butiken ger fortfarande inkomster som täcker driften av Hälsans Hus.
Insamling. Styrelsen beslutar följande. En riktad insamling av stövlar skor samt fotbollsskor. Kvinnopåsar, förbandsmaterial, lakan samt sydda klänningar och shorts. Böcker på engelska för små och stora barn. Små ryggsäckar till förskolebarnen. Handverktyg för olika hantverk, som murning och snickeri exempelvis.
För den som skickar fadderlådor: stövlar, skor, underkläder, lakan, tandborstar, kläder, filtar är lämpligt att skicka.
Styrelsen bordlägger frågor angående lab till Hälsans Hus tills vi har mer info.
Styrelsen beslutar att ha ett planeringsmöte innan nästa styrelsemöte.
Container
Styrelsen beslutar att skicka last för 20.000 kommande år. Fadderlådor därutöver.
Ett Julbrev kommer att skickas till alla medlemmar.
För ökat medlemsantal, hjälp oss att värva nya medlemmar! Bara att gå in på Bli medlem på hemsidan affc.se!
Varmt tack till ert stöd till de goda framgångar vi nu ser, ni är alla delaktiga på olika sätt vilket gjort det möjligt.
Vid mitt samtal under söndagen med Marie, Saffie, Kebba och Kalilou i Sankandi skickade de sina böner och tack till alla som gör detta möjligt. Kalilou sa in sin övertygelse om trons kraft att Gud kommer att tacka er alla. Jag vill starkt förmedla den tacksamhet de alla uttryckte.
En fin julhelg önskar vi er alla, för hopp och glädje i våra byar.

Marie / Styrelsen

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 15 november
Reserapporter. Kort information inom respektive projekt.

Manduar
Vatten: Fadderbarnet Nyimandings storebror Yaya är ordförande i vattenkommittén. Alla AFFC installerade vattentappar fungerar utmärkt. Spillvattnet vid förskolan tas nu tillvara för bevattning av förskolans banan- och papayaträd. En slang har också dragits till skolträdgården på området.
Solceller: De installerade solcellerna fungerar. Dock har 2 batterier slutat fungera, CFG har ersatt dessa till en kostnad av 3400 kr. Solcellerna används för belysning, symaskiner samt laddning av telefoner. En kopiator och en projektor att använda i undervisningen står på önskelistan.
Kvinnokooperativ: Två kvinnor, Jankey samt Isatou, syr ca 4 timmar per dag. Övriga kvinnor syr i mån av tid. De syr på två trampmaskiner. Eftertraktad produktion till försäljning är två hopsydda lakan för att täcka bäddarna i hemmen. Mindre antal av kläder sys. Skräddaren, en ung man handleder. En grupp i kooperativet torkar frukt på de torkollor vi bistått med, det säljs sedan som tilltugg och godis. Kvinnor odlar också nötter samt bönor för inkomst till kooperativets medlemmar.
Odling: Womens Garden. En stor odlingsyta som regeringen anlagt har trasig inverter till solcellselen. Därför utnyttjas endast ca en tiondel av odlingsytan. Kvinnorna har schemalagd bevattning på de 200 bäddar som nyttjas. Det är främst nysådda bäddar som prioriteras. En stor del av matförsörjning uteblir i byn om ej bevattningen åtgärdas. Kostnaden skulle uppgå till ca. 30.000 kr. Byn arbetar för att hitta en lösning.
Förskolan: Förskolan drivs föredömligt och pedagogiskt av Sirreh. Hon ansvarar för 50 barn uppdelade på två rum. De små på matta i ett, de större på skolbänkar i ett annat. Sirreh går emellan rummen med sin tvååring på ryggen. Till en kostnad av 100 kr i månaden kan en nanny arvoderas, samt för 100 kr en assistent i förskolan för 100 kr. Styrelsen beslutar att bistå med dessa 200 kr.
Mentorsprogram: Adama bedriver programmet fördömligt. Könsrollerna har brutits genom att flickor är i skrädderi samt bageri. Eleverna kan nu på egen hand sköta ett hönseri, de syr dambindor samt kan baka bröd. De bedriver också köksväxtodling. Handledarna bistår lärlingsprogrammet utan ersättning. Gruppen kommer att utökas med murning.
Husreparationer: Info om detta kommer nästa rapport.
Hälsa: Samarbetet mellan Marie Kutah och Saffie vid hälsans hus fungerar utmärkt. Marie remitterar behövande, samt bistås med material av Saffie. Endast en förlossning har skickats till Hälsans Hus, beroende på att Marie inte informerats tillräckligt om möjligheten till det. Maggie har nu klargjort vad som gäller för havande kvinnor med förlossning och eftervård vid Hälsans Hus.
Saga har undervisat i tandvård under sitt besök samt delat ut 300 tandborstar och beställt förvaringslådor av snickare till dessa.
Sankandi
Vatten: AFFC senaste projekt, vattenanlägget vid Hälsans Hus, är nu igång. Vattentillgången är mycket god. Byns vattenkommitté arbetar på hur eventuella abonnemang kan inrättas för de som nyttjar vattnet, och vilka kostnader som kan vara rimliga. 8 st tappar finns utspridda i byn, Fyra stora solpaneler driver pumpen som uppges ge 5000 l vatten i timmen.
Solpaneler: En av de 8 panelerna vid Hälsans Hus är trasig. Styrelsen undersöker huruvida vi kan hjälpa till med en ny.
Kvinnokooperativet: 60 kvinnor ingår i kooperativet. Tvål- och batiktillverkning har legat nere under regnperioden men kommer att återupptas. Undergrupper i kooperativet är Young Sisters, 74 flickor, som enligt ett schema sköter städning och renhållning vid Hälsans Hus. De ansvarar därutöver för medicinalträdgården samt lagar mat till hantverkare då de arbetar volontärt.
Mentorsprogram: Våra fadderbarn växer och blir äldre. Det är nu dags för ett mentorsprogram även i Sankandi. Efter möte med Saga, Maggie, Kebba och vår medarbetare i byn, läraren Lamin, bestämdes att Lamin ska att ansvara för uppbyggnad av programmet. Adama kommer att bistå med rådgivning under starten. Tanken är att fiskeri, cykelverkstad, bageri, murning, medicinalväxtodling, snickeri samt hönseri skall ingå i programmet.
Hälsans Hus: Under året hittills har 13 förlossningar skett. Två fall av komplikationer har föranlett akut transport med ambulans till Banjul. För övrigt är det ca. 9 patientbesök per dag. Saffie bistår dem med konsultationer gratis, tar endast betalt för medicinerna. Kostnader för mediciner vid en förlossning är mellan 60 och 120 kr. Hälsans Hus är byns samlingspunkt, Saffie har blivit en viktig källa till ökad kunskap i hälsa. Exempelvis undervisas nyförlösta mammor i vikten av att inte slänga upp barnet på ryggen med barnets vänsterarm, detta för att undvika de vanliga luxationer som har konstaterats på små barn. Kvinnor vårdas ett dygn efter förlossningen, sedan tar byns barnmorskor han om eftervård i hemmet.
Ett laboratorium önskas till kliniken, vilken styrelsen beslutar att se över huruvida vi kan stötta. Innebärande att Hb, sänka, malaria, diabetes mm. kan testas på plats.
Styrelsen beslutar också om inköp av kylskåp till en kostnad av ca. 2.000 kr för förvaring av främst mediciner.
Saffie har kontakt med dr. Kebe två gånger i veckan, och beställer då också mediciner.
Kort sammanfattning: Våra styrelsemedlemmar som besökt byarna, är mycket positiva. En stor förändring har skett med att ta egna initiativ vidareutveckla de projekt AFFC startat. Demokratiska möten hålls i byarna, vikten av eget ansvar och kommunikation med AFFC har avsevärt förbättrats. Hälsan har blivit mycket bättre, noteras kan att hälsan i Sankandi är bättre än i Manduar. Manduarborna har än en gång uppmärksammats att besöka Hälsans Hus. Våra medarbetare i byarna gör ett storartat arbete tillsammans med AFFC, medlemmar och inte minst faddrar. En reseskildring kommer till medlemmar i årets julbrev. Varmt tack för att ni på olika sätt gjort denna framgångsrika förändring i byarna möjlig!
Övrigt
Förråd Ett förråd hyrs nu för 375 kr i månaden, rymmer ca 40 kubikmeter.
Butiken: Inkomsten var under oktober månad dryga 10.000 kr.
Insamling: Följande saker behöver samlas in och kan med fördel lämnas i butiken:
Babyvåg. Trampsymaskiner. Lakan. Gummistövlar i alla storlekar, för att skydda dem som arbetar i bushen mot ormbett.
Förslag på innehåll i fadderbarnspaket, se vår facebookgrupp AFFC Fadder, under Filer, pdf-filen ”Skicka saker till fadderbarnet”
Event: Julauktion i Aspeboda 19/11 där vi bidrar med saker. 10/12 Julmarknad på Vassbo.
Nästa styrelsemöte 8 december.

Återigen varmt tack till den framgång som återspeglas byarnas självständighet!

Marie / Styrelsen

Saffie skriver Saffie skriver

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 10 oktober

Sankandi
Kebba rapporterar betydelsen av Hälsans Hus. Att många liv räddats. Samtidigt kommer Saffies journalanteckningar som AFFC skall föra in i våra dokument.
Container
Den extra containerlasten beräknas vara i Banjul runt den 3 november. Kostnaden var för AFFC 2.500 kr.
Ingen mer last avgår från AFFC förrän till våren.
Fadderverksamheten
Maggie har förberett de frågeställningar vi har för att reda ut under sitt besök i byarna.
Adama har föredömligt fotodokumenterat de fadderlådor samt andra gåvor som levererats till Manduar. Mentorprogrammet fortsätter som förut.
Hälsa
Den ormbitna pojken fortsätter sin rehabilitering. Inga ytterligare komplikationer. Pojken är nu utskriven från sjukhuset och vistas hos en släkting i närområdet. Eventuell flytt tillbaka till byn sker senare.
Aktiviteter
En föreläsning med bilder har skett under veckan. En grupp lärare skall arbeta med material till förskolan bland annat.
Maggie har deltagit i en loppis vilket gav ca 2.000 kr. En Församlingsafton med lotteri, fika och bildvisning i Aspeboda Församlingshem gav 2.000 kr. Tillsammans med inkomst från affären arbetade AFFC ihop 15.400 kr i september månad.
Odling
Ann-Marie har besökt byarnas odlingar. Rapport kommer senare.
Huvuddelen av mötet gick till utvärdering av Ann-Maries intryck samt planering av Sagas och Maggies arbetsuppgifter under deras två veckor långa besök i byarna, Deras lista på är gedigen på det som ska kollas samt utföras. Vi önskar dem en lyckosam resa som kan föra AFFC arbete mycket framåt.

Tack för ert intresse och samarbete!

Marie / Styrelsen

Bakluckeloppis 24/9 Bakluckeloppis 24/9

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 12 september

Container
12 lådor, en symaskin och ett kassaskåp är skickat som extra leverans. Styrelsen beslutar att publicera kommande behov till nästa container efter förestående resa till byarna.
Resor
Ann-Marie, Saga och Maggie reser. De har ett späckat schema, där samtliga AFFC-projekt kommer att besökas och utvärderas.
Hälsa
Den ormbitna pojken vårdas fortfarande på sjukhus. Styrelsen beslutar att föreslå kommande rehabilitering samt läkningsperiod att ske vid Hälsans Hus. Därefter ta ställning till pojkens fortsatta boende. Ett fadderbarns mamma vistas med sin mor i en Marabout (helares) inrättning. Vi fortsätter arbetet med att försöka övertyga henne att återvända och återuppta sin medicinering för sin psykiska ohälsa. Flickan med en tidigare svåra benrötan är smärtfri och hoppar glatt runt på ett ben och önskar inget hellre än få börja skolan. Vi arbetar för att omgående hitta rullstol och kryckor till henne för att göra det möjligt. I samråd med dr. Kebe ev en ny röntgen och besök hos ortoped. Kebba har arrangerat besök från Manduar med de familjer som ej närvarade vid dr. Kebes besök, samt några akuta fall från fadderbarnsfamiljerna, till en kostnad av 3.000 kr, samt mat och transport. Medicinkostnader tillkommer. Saffie, vår sköterska är tillgänglig sju dagar i veckan men skulle behöva avlastning. Malarian har lugnat sig något, topparna är i början samt slutet av regnperioden.
Fadderverksamheten
För närvarande är 8 st av våra fadderbarn gymnasieelever. Förskoleterminen har startat. I mentorsprogrammet meddelas att bageriet är i full gång, men pga. av höga priser på mjöl och jästpulver är produktionen ännu låg. Hönorna i hönseriet har blivit för gamla för att värpa bra. De kommer att säljas och intäkterna gå till nya kycklingar. Mentorseleverna har utfört städning på förskoleområdet för att försvåra för myggorna. Regelbundna möten kommer att hållas i gruppen för elever och föräldrar för att betona vikten av och informera om praktisk eller teoretisk utbildning. Allt leds föredömligt av Adama.
Event
Maggie deltog i en byaloppis som inbringade dryga tusenlappen. Kommande event är en församlingsafton i Aspeboda 27 september, bakluckeloppis vid AFFC-butiken 24 september och en informationskväll för en bidragsgivande grupp kvinnor, lärare.
Butiken
Vi kämpar på. Behöver dock fler volontärer för fastighetsägaren har upplåtit ännu ett rum kostnadsfritt för paketering samt förvaring. Gåvor mottages tacksamt till försäljning.
Förråd
Vi letar förtvivlat efter ett utrymme för förråd och packning av containerlaster. Vassboförrådet skall utrymmas pga. av ägarbyte.
Övrigt
Medlemsutskick angående färgbutiken Flüggers rabattering för AFFC-medlemmar planeras.
Vi uppmanar till fler initiativ till inkomstbringande event. Samtidigt tackar vi för allt stöd som ni tålmodigt bidrar med. Vi önskar våra resenärer en givande resa med mycket ny information som leder vårt arbete framåt.

Marie / Styrelsen

Fadderlåda Fadderlåda

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 22 augusti

Manduar
Mentorsprogrammet fortsätter. Bageriet har startat upp efter den reparation som gjorts. Odling av bönor jordnötter majs samt bananer, där skörden går till att förstärka skolmaten. Likaså hönseriets äggproduktion bidrar till skolmaten.
En egen företagare vidd namn Binta kommer att föreläsa och inspirera flickorna till att använda sina resurser på ett produktivt sätt. I samband med hennes besök delades också kvinnopåsar ut
Musukebba Camara, ledare i kvinnogruppen tackar för den möjlighet AFFC bistod med att distribuera utsäde. Det är en stor hjälp säger hon. Styrelsen beslutar att byggruppen i styrelsen får utreda frågan vidare ang. det golvet i skolan. Uppgifterna är fortfarande oklara från Gambia.
Sankandi
Odling
Frödonationen bidragit till en gemensam odling på 2-3 ha. Wonjo, en röd hibiskusblomma som används torkad till att bereda dryck samt bönor odlas. Arbetet har utförts av medlemmar i kollektivet.
AFFC Sankandi erbjuder byborna medlemskap till en kostnad av 4 kr i månaden. Där beslut tas i demokratisk anda skriver Kebba.
Medicinalträdgården som bekostats av två syföreningar i Dalarna har nu påbörjats under dr. Kebes och Kebbas ledning. Papaya samt guava är nu planterade. Skörden kommer att stärka upp  medicinering av patienterna vid Hälsans Hus.
Den sista åtgärden som är ett krav från Hälsoministeriet är nu under slutförande, toalett samt dusch. Vattenprojektet likaså.
Styrelsen beslutade att ett mindre kylskåp ska köpas in till Hälsans Hus.
Hälsa
Uteblivna besök hos dr. Kebe vid hans besök har föranlett en diskussion hur vi åtgärdar detta. Efter samtal med verksamhetschefen i Gambia, vår läkare dr. Kebe beslutar styrelsen att Manduar får besöka Hälsans Hus för sina kontroller. Dr. Kebe vill inte ha kliniken obemannad mer än 3 timmar, vilket omöjliggör för Saffie att hinna utföra undersökningar i Manduar. Han kommer att samla berörda parter för genomgång. Han poängterar också att Hälsans Hus byggts för patienter i båda byarna och att det inte skall föranleda att huset står tomt pga av att familjernas inte tog tillfället i akt och besökte honom då han var i byn.
Fadderbarnen
Fadderlådor är under utdelning. Ett barn har avslutat sitt fadderskap pga av flytt. En pojke från byn kommer att besökas i sitt hem tre ggr per vecka då han blev sänd till en koranskola 10 mil bort, som slutade i misshandel, rymning och ett skadat öga. AFFC Sankandi bevakar pojkens fortsatta familjeförhållanden samt skolgång. Ögat är fortfarande under läkning.
Vår ormbitna fadderpojke har nu kunnat ta sina första steg. Han beräknas vara kvar på sjukhuset två veckor till. Hur pojkens framtid och rehabilitering ser ut är fortfarande frågetecken.
Maggie arbetar med att färdigställa rapporter från Sankandi.
Aktiviteter
Styrelsen beslutar att anordna en bakluckeloppis samt julmarknad vid butiken. Öppettiderna är som tidigare tre dagar i veckan. Målsättningen att dra in minst 12.000 kr per månad ser ut att hålla. AFFC bidrog med fika och lotteri vid friluftsgudtjänsten vid hembygdsgården, det inbringade 2.000 kr. Maggie kommer att delta i en loppis i Vika 27 september.
Container
Styrelsen beslutar att skicka en mindre last, 10 lådor och ett kassaskåp i container i september. Inga fadderlådor denna gång.
Några laptoppar till mentorsgruppen i Manduar och till dr. Kebe skickas likaså. Styrelsen beslutar också att tillverka 50 griffeltavlor till förskolan i Manduar och skicka denna sändning.
Bygg och underhåll
Kjell och Peter undersöker hållbarare byggnationer i byarna. Kontakter med experter har skett.
Vi ser fram emot en fin höst med god hälsa och utbildning i byarna och inkomstbringande event här hemma.

Marie / Styrelsen

Ebrima och mamma Ebrima och mamma

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 26 juli

Fadderverksamheten
Två fadderbarn utgår ur programmet pga av flytt från byn. Berörda faddrar informeras.
Maggie arbetar med resterande fadderbarnsrapporteringar.
Manduar
Mentorsgruppen fungerar bra. Lärlingsverksamheten fortgår under nuvarande skollov, samt att gruppen har en gemensam träff en gång i månaden där ungdomarna diskuterar och motiveras till praktisk utbildning eller vidare studier. Gruppen ersätts med matbidrag på 200 kr per månad.
Bageriet repareras av byn för de 2000 kr AFFC bidragit med, skräddaren syr bindor och kläder med lärlingarna, hönseriet fungerar bra.
Frågan om hjälp med pengar till att reparera förskolans golv har inkommit från CFG, 2015 skickades 6000 kr för detta ändamål. Frågan ställs till CFG hur pengarna användes och inga mer pengar beviljas nu då förskolan är överlämnad till byn.
Av de 10.000 kr till utsäde som byn tilldelats från AFFC från eventet Aspebodadagen, har utsäde av ris, jordnötter, hirs, bönor mm. utdelats rättvist bland byns alla kvinnor.
Sankandi
Ingen rapport om byverksamheten har inkommit. Kebba har varit sjuk i malaria och fokuserat på de resterande hälsorapporterna.
Hälsa
Resterande hälsorapporter har inkommit. De kommer att journalföras samt kommer information till respektive fadder. Malarian härjar i Sankandi. Saffie, vår sköterska är inte helt frisk, men arbetar dock med sina patienter. Vår ormbitna pojke Ebrima, är dagens datum inlagd för operation. Han behandlas fortfarande med antibiotika. Ebrima kunde i går ta sina första steg. AFFC har bistått med 1500 kr till en surfplatta. Detta för att motivera och rehabilitera pojken. De bredde ut en matta bredvid sjukhuset, och Adama bar ut honom för att det skulle kännas som hemma i byn. Ett stort leende kunde ses på Ebrima! För närvarande inväntar AFFC genom Adama fortfarande en komplett sjukdomsrapport. Adama meddelar dock att läkaren är en god man som gör allt för att minimera kostnaderna. Saffie, kvinnan som blev påkörd av en militärlastbil tidigare, är ännu inte frisk, hon behandlas av läkare, och AFFC ber henne besöka dr. Kebe för att AFFC skall få en rapport om hennes vårdbehov. En mentalt sjuk kvinna vårdas hos en lokal helare i en avlägsen by, hon avslutade den medicinering som dr. Bah påbörjade och försämrades avsevärt. Kebba har gjort försök att få samtal med helaren och kvinnans mormor som vistas med henne men utan resultat. Vi ber Kebba se vad som kan göras. AFFC efterfrågar rapport om tidigare skickat tandvårdsmaterial, hur det använts och hur kommande sändning kommer att nyttjas. Vi påminner byarna att fortsätta elda mynta och ha kläder som täcker kroppen för att försvåra malariamyggans angrepp.
Butiken
Målet är att dra in 12.000 kr per månad i butiken, den har öppet tre dagar i veckan. En liten skara kämpar träget på med bemanning samt insamling och påfyllnad av saker.
Event
AFFC håller lotteri samt fikaservering på Aspeboda hembygdsgårds friluftsgudstjänst på söndag.
Övrigt
AFFC ser över hur vi förvarar kommande containerlådor som inkommer. Ett förslag på arbetsbeskrivning, samt kontaktpersoner kommer att vidarebefordras till Gambia för påseende, samt obesvarade och nytillkomna frågor. Mötet tog få nya beslut denna gång men strukturerade upp frågeställningar både som finns här hemma och i byarna. Vi tackar samtidigt för inkomna gåvor, vilket möjliggör vårt arbete. Ni är alla fantastiska medarbetare som stödjer våra byar. Vi får fortsätta i samma goda anda tillsammans med våra medarbetare i byarna. Varmt tack till er alla!

Marie / Styrelsen

Utdelning av utsäde i Sankandi Utdelning av utsäde i Sankandi

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 27 juni

Manduar
Bagaren har fått 2.000 kr för reparation av bageriet, som nyttjas av bl a. mentorsgruppen. Förskolan har 49 förskolebarn inskrivna, verksamheten ansvaras för av vår förskollärare Sirreh, som bor i byn, samt mathållningen av Jallike och Kaddy. AFFC betalar dem tills vidare en månatlig ersättning. Styrelsen beslutar att betala dem även under sommaruppehållet som pågår från 29 juli till början av september. Barnen serveras en näringsrik lunch. Allt finansierat av våra förnämliga skolfaddrar.
Ytterligare rapporter om hur odlingspengarna kommer att nyttjas efterfrågas. Vi vet att bananträd planterats på skolgården. CFG efterfrågar pengar för reparation av förskolan, det beviljas inte då skolan är överlämnad till byn, och åtskilliga pengar redan investerats där. En summa på 4.000 kr från Aspeboda skola ligger dock fortfarande i kassan, vilket skickas så fort förslag på lekmaterial inkommit från Manduar.
Sankandi
Arbete pågår för att färdigställa vattenanlägget och duschrum i Hälsans Hus. Det är av vikt att detta sker snarast för att Hälsoministeriet skall godkänna vår verksamhet. Kebba ansvarar för detta åtagande. Vi ber Kebba skynda på med detta. Sarjo, en fadderbarnspappa som är rörelsehindrad efter en stroke för två år sedan har varit Kebba behjälplig med utdelningen av utsäde, som fördelades rättvist bland fadderbarnsfamiljerna. Sarjo var vid insjuknandet nästan färdigutbildat inom data. Styrelsen beslutar att arvodera honom med 300 kr per månad för att han ska hjälpa till med diverse datorrelaterade frågor. Han kommer att bistå Saffie på Hälsans Hus med journalföring, hjälpa till med fadderbarnsrapporter, vara Kebba behjälplig med övriga dokumentationer och frågor i Sankandi. Sarjo kan senare även utbilda ungdomarna i it-teknik, vilket är en bra grund för deras framtida utbildning. Vi välkomnar Sarjo som vår medarbetare!
Hälsa
Dr. Kebe har undersökt alla närvarande fadderbarnsfamiljer i byarna. Rapporterna har kommit AFFC tillhanda under veckan. Vid samtal med dr. Kebe per telefon, meddelar han att de patienter som står på kontinuerlig medicinering för exempelvis epilepsi eller astma skall besöka Saffie en gång per månad. Vi har för närvarande fyra fall av allvarligare sjukdom, två med hjärtproblem, varav ett icke fadderbarn, flickan med benröta, samt en ormbiten pojke. Den ormbitna pojken har drabbats av vävnadsdöd i penis, fötter samt händer, samt en stafylokockinfektion i de angripna delarna. Giftet har nu slutat sprida sig, och pojken behandlas nu på tredje veckan med antibiotika och vårdas fortfarande på sjukhus. Vi vet ännu inte huruvida hans testiklar samt njurar angripits. AFFC har bistått med 3.000 kr, faddern med 900 kr, AFFC beslutar att ge ytterligare 2.000 kr för pojkens rehabilitering, som bl.a. innebär näringsberikad kost. Samtal med ansvarig läkare sker under närmaste dagarna. Pojken, angripen av en okänd orm väntade dock i fem dagar innan att berätta om sin skada, då han trodde att det var en ekorre som bitit honom, insjuknandet var akut och synnerligen allvarligt då han fördes med ambulans till sjukhuset. Modern finns vid hans sida, liksom Adama som sköter koordination med mat och mediciner. En svår rehabilitering och mycket lidande för den stackars pojken.
Dr. Kebe föreslår att flickan med benröta skall förses med en rullstol tills vidare behandling kan återupptas. EKG-svar väntas 7 juli angående den hjärtsjuka fadderpojken. Flickan som inte är ett fadderbarn får vänta med behandling tills vidare. Beräknad kostnad för att åtgärda samtliga skulle hamna på 60.000 kr, vilket vi inte kan bistå med i nuläget.
Torka och därmed matbrist kan komma, vilket kommer att bli en stor kostnad för oss. Hälsorapporter kommer faddrar tillhanda allt eftersom de blir klara, ca 600 fall att dokumentera.
Fadderverksamheten
Maggie färdigställer rapporterna i Sankandi. Ett fadderbarn har förlösts på Hälsans Hus. En fadderbarnsfader har avlidit pga. sjukdom. Maggie informerar faddern.
Bygg och underhåll
Gruppen undersöker huruvida hållbara takstolar kan konstkonstrueras och skickas i container. En arkitektstuderande har anmält intresse att skapa hållbara byggnader i byn, som examensarbete. Vi inväntar möte med studenterna för mer info.
Container
Lasten som skickades för drygt två månader sedan är nu framme i Banjul och beräknas lossas onsdagen 29 juni.
Aktiviteter
Aspebodadagen med fika och sopplunch. 10.000 kr inbringades vilka disponerades till utsädespengar. Vårlotteriet inbringade 8.000 kr samt försäljning runt 20.000 kr senaste två månaderna. En föreningsafton med bilder och fika planeras, samt ett jullotteri.

Styrelsen tackar alla fantastiska bidragsgivare som gör allt detta möjligt. Vi får hålla ut och hålla, trots de svårigheter som uppkommer göra det bästa av de medel vi har tillgång till. Kanske medlemmar kan ordna små lotterier på hemmaplan för att stötta de svårt sjuka barnen?? Kanske finns fler goda idéer?
Tack för att ni finns för våra familjer långt därborta! ER insats är ovärderlig!

Varmt tack alla medarbetare!
Marie / Styrelsen

Bananer planteras i Mentorsträdgården Bananer planteras i Mentorsträdgården

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 9 maj
Mentorsprogrammet i Manduar
med yrkespraktik samt studievägledning fungerar bra. Skrädderi, där syr eleverna skoluniformer samt designade kläder. Skräddaren ger dem mycket beröm.
Odling. Eleverna introduceras i varierad grönsaksodling, med tonvikt på näringsrika grödor. Nfamara har gett dem bananfrön, vilka växer mycket fort.
Hönseri. Ousman, hönsskötaren, meddelar att eleverna nu kan sköta hönseriet på egen hand. Äggen ges som tillskott till barnens mathållning.
Bageriet. Bageriet är ännu inte reparerat, därför är den verksamheten inte i gång för tillfället. Adama, ansvarig för mentorsprogrammet kommer att ha en temadag i månaden och presentera ett yrke i taget. Styrelsen beslutar att bistå de 20 deltagarna med 200 kr för mat under dagen. Manduar tackar AFFC för att driften av förskolan kan bedrivas. Sirreh Samateh, förskolefröken, aktiviteterna samt vällagad näringsrik lunch betyder sammantaget att barnen får en god start .
Ekonomi:
Styrelsen beslutar att fortsättningsvis ha Kebba som mottagare av pengar i Sankandi, samt Adama som mottagare i Manduar. Detta för att underlätta hanteringen av kvitton mm.
Styrelsen sammanställer en kostnadsbudget för detta år, som underlag att minimera utgifterna för att inkomsterna skall täcka behovet.
Fadderbarnen
Rapporter översätts och renskrivs av Maggie. Gymnasiestudenterna meddelar i rapporter att de ofta är utan frukost och lunch då det inte serveras i gymnasiet. Styrelsen beslutar att ge 380 kr per termin till varje student i matbidrag.
Faddrar! Det kan framgå i er rapport att er familj inte medicinerats korrekt. Vi har kontaktat Manduar, Adama samt Nfamara att skicka dessa patienter till Hälsans Hus, vilket skett. Vid dr. Kebes besök kommande veckor kommer samtliga familjer att undersökas och medicineringen ses över.
Fullständig rapport om deras hälsa kommer efter dr. Kebes besök.
Hälsans Hus
Hälsoministeriet kräver toalett, dusch och vattenförsörjningen är fullt i drift innan sin inspektion. AFFC skickar de resterande pengar som behövs för att åtgärda detta.
Vår sköterska Saffie bor nu permanent i Sankandi med sin son, hon har för avsikt att stanna där med sitt barn. Byfolk har gett henne bostad i byn.
En örtagård för medicinalväxter har nu påbörjats vid Hälsans Hus.
Hälsa
Dr. Kebe samt Kebba kommer nu att besöka byarna och alla fadderbarnsfamiljer. Några svårare sjukdomsfall har skett, en pojke med svår hudinfektion behandlades med mangolövsavkok samt antibiotika. En mentalt sjuk kvinna som vägrat medicinering, har förts till en lokal helare, där ingen får tillträde. Hon vistas inlåst med ca. 50 andra psykiskt sjuka. Hennes mor är med henne där. Kebba har besökt stället och är bedrövad, men kan inget göra då han inte blir insläppt.
Aktiviteter
Aspebodadagen 22 maj ger AFFC möjlighet att servera sopplunch samt fika. Ha lotteri och försäljning. Liksom utställning av kviltar och information om vår verksamhet.
Vårlotteriet pågår! Ett besök hos Annagårdens syförening i Falun har gått av stapeln. Det var trevlig samvaro. Möte med butiksansvarig , där sommarens datum noteras, samt var personal saknas. Vi skall försöka öka vår PR för att kunna öka besöksantal och intäkter. Varmt tack till Benny, ägaren till lokalen, för allt stöd! 9 juli planeras ett barnjippo vid butiken, fiskdamm ansiktsmålning mm.
Container
Container med vårt gods är på väg och beräknas ankomma under försommaren.

Varmt tack alla medarbetare!

Marie / Styrelsen

Vattentornet med arbetslaget. Hälsans Hus i bakgrunden. Vattentornet med arbetslaget. Hälsans Hus i bakgrunden.

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 13 april
Fadderverksamheten
Två fadderbarn har blivit lediga. Tills dess att nya faddrar hittas står AFFC för deras fadderpeng. Jonsaba, en engelsktalande kvinna från Sankandi kommer att finnas till hands för fadderrapporter tillsammans med Mamaa
Ekonomi
Nya bokföringssystemet har nu tagits i bruk, vilket ger en tydligare överblick och underlättar för kassören. Solvej bistår kassören med fortsatt handledning.
Byggnationer och reparationer
Styrelsen beslutar att inte påbörja ytterligare projekt då de redan påbörjade inte ännu inte färdigställts. Styrelsen beslutar att bidra med 2.000 kr för återstående kostnader. Nytt beslut kommer att tas senare huruvida vi går vidare med reparationer av hus.
Vattenanläggningen Sankandi
Styrelsen beslutar att be Kebba om en ny, mindre kostsam kalkyl för färdigställande av sista investeringarna, pump, elförsörjning och vattenho till djuren.
Hälsans Hus
Bakary, verksam vid Gambias hälsoministerium, bistår nu Kebba med att ta fram de dokument som behövs för godkännande från ministeriet. Kravet de har är att vattenanläggningen skall vara färdigställd, ytterligare en toalett med dusch skall inredas samt lite mindre åtgärder såsom kakling av tvättutrymmet. Hälsans Hus kommer att drivas vidare i AFFC Sankandis regi, med delvist inflytande från hälsoministeriet. Registreringen kostar varje år AFFC 8.000 kr, vilket fördyrar våra fasta kostnader. Uppskattningsvis är fasta kostnaderna för Hälsans Hus 3.000 kr i månaden, med dessa avgifter, löner samt underhåll. Förhoppningen är att patientantalet skall öka och därmed också intäkterna.
Ett kylskåp och en vattenkokare kommer att införskaffas i Gambia.
Hälsa
Samordningen med Manduar, Sankandi samt dr. Kebe gick ej att genomföra innan fastemånaden. Omedelbart efter fastemånadens slut kommer hans besök att ske. dr. Kebe framför sin tacksamhet över vårt arbete i byarna, samt att han ser fram emot sitt arbete tillsammans med AFFC.
Vår flicka med benrötan är nu värkfri, dock väntar vi fortfarande på läkarkonsultationen från England som skall besöka Gambia, för ett utlåtande hur vi går vidare. En flicka med gravt felställd fot har fått sitt ben korrigerat med operation av en privat sponsor i Gambia.
Förskolan
Enligt de rapporter vi har fort fungerar förskoleverksamheten fortfarande bra.
Container
Kommande last är nu bokförd och packad. Lastning och transport till containern sker 23-24 april. Vi sponsras med bil, men letar chaufför.
Matpriser
På grund av det rådande världsläget har priset på ris och annat spannmål stigit avsevärt. Liksom att svårigheter med anskaffning av utsäde uppstått. Vi uppmanar byarna att se över alternativa grödor i tid. En prognos presenterad på nätet förutspår också värsta torkan på 40 år i Afrika.
Aktiviteter
Påskdagen serverar AFFC kyrkkaffe. Ett vårlotteri startar inom kort. Butiken fortsätter som för närvarande maj månad ut. Därefter tas beslut tillsammans med Benny som äger lokalen huruvida vi går vidare. Personalfrågan är också ett frågetecken. Affären ger ett stort tillskott till verksamheten.
22 maj deltar AFFC i Aspebodadagen med lotteri försäljning och förtäring.
Övrigt
AFFC bistår med en telefon till Kebba samt en till Adama.
Försenade inkomna räkningar från CFG samt Sankandi kommer att erläggas med en straffavgift på 50 kr.

Varmt tack för alla insatser från er, kära medarbetare!

Styrelsen AFFC

Sirreh med några av förskolebarnen Sirreh med några av förskolebarnen

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 10 mars

Fadderverksamheten
Styrelsen protokollför det muntliga beslut som tidigare tagits angående Skolfadder. Beslut tas att Skolfadder får ett personligt intyg. Maggie, kommer att stå som kontaktperson. Angående förslag om månadsgivare  bereds denna frågan tills nästa styrelsemöte. 
Manduar
Förskoleverksamheten bekostas nu av AFFC. En förskollärare arvoderas med 500 kr per månad, samt skollunch till barnen. Den lagas vid förskolan av två kokerskor. Byns bagare bistår med bröd, hönseriet med ägg, kvinnokooperativet med grönsaker, samt mentorsgruppen också med grönsaker från sin odling. Allt för att minska kostnaderna och förse barnen med näringsrik kost. Skoluniformerna är sydda, ett stort tack till Carol vidarebefordras från CFG för bidrag till dessa. Lådor med diverse kläder från tidigare containerlasten har fördelats, vilket är mycket uppskattat. En sjukdom har brutit ut i hönseriet. Hönsen skall medicineras av Ousman. AFFC bekostar inte detta.  Ett bageri byggdes för två år sedan vid skolområdet i byn. Takkonstruktionen  var undermålig och behöver bytas ut. Styrelsen diskuterar. I mentorsprogrammet ingår hönseri, sykooperativ, odling samt bageri. Samtliga förutom bageriet har fått bidrag från AFFC, styrelsen beslutar om en liknande summa till plåt på bageritaket, 2000 kr. Resterande material och arbetskostnader får tas av bageriets inkomster. Marie Kutha, har fått ordning på rapporter av sjukdomsfall i byn till Saffie på Hälsans Hus, genom det formulär som CFG utarbetat. CFG uppskattar tillgången av vård vid Hälsans Hus. Marie och Saffie samarbetar nu med sjukdomsfallen.
Sankandi
Kvinnorna anlägger en komposteringsbädd, vilket kommer att bidra till bättre skördar. En rispest gör att risskörden är obefintlig. Rispriserna har ökat betydligt. Tvåltillverkningen ger gott resultat. Kvinnor från närliggande byar får del av kunskapen. Teamet i Sankandi består av Mamaa, fadderbarnsdokumentatör, Jonsaba, rapportering till AFFC, Lamin, stödundervisning för de handikappade barnen samt allt i allo. Han är utbildad lärare.  Samt Kebba med byrådet. En fråga om  vattenanläggningen skall anslutas till elnät eller drivas av solceller utreds av Rolf, Kjell och Peter.
Hälsans Hus
Sju förlossningar har skett senaste månaderna, tre var fadderbarnsmammor och fyra övriga.
Besöken är mellan två till sju st varje dag. Inkomsten är mellan 200 kr till 400 kr per månad. Hälsoministern har ännu ej gjort sitt utlovade inspektionsbesök.
Hälsa
Samarbetet med Dr. Kebe har inletts. Dr. Kebe är allmänpraktiserande läkare samt tandläkare med ursprung från Mali. Dr. Kebe har egen klinik i Banjul. Under hans ledning kommer AFFC att anlägga en medicinalträdgård i anslutning till Hälsans Hus. Detta säkerställer näringsrikt mattillskott för inneliggande patienter, nyförlösta samt tillhandahållande av läkeväxter. Ett enklare staket till en kostnad av 1000 kr bekostas av en kvinnogrupp i Rättvik.
Dr Kebe kommer att besöka byarna tillsammans med Saffie närmaste tiden då nu tandläkarstolen kommit fram. Dr Kebe kommer att tillhandahållas en laptop och ett modem av AFFC för en kostnad av ca 600 kr. Dr. Kebes ersättning för arbetet i byarna är detsamma som dr. Bahs, 1000 kr per tillfälle. AFFC ser fram emot att äntligen få en läkare till vårt hälsoteam. Dr. Kebe framför sitt tack för den omsorg AFFC har om våra familjer 
Aktiviteter
En bild och föreläsning har skett i Rättviks församlingshem hos gruppen "Titta in" samt Boda syförening. AFFC fick ett bidrag på dryga 1000 kr till staket vid medicinalträdgården. AFFC tackar varmt för detta. Påskdagen kommer AFFC att stå för kyrkkaffet i Aspeboda församlingshem, samt ha ett lotteri. Pga. av sent tillstånd för lotteri, kommer inget större påsklotteri att ske, utan ett vårlotteri i stället.
AFFC-butiken vid Festmakarna Borlänge har inbringat ca 19.000 kr under januari och februari månad.
Container
Containern som skickades i november lastas av den 11 mars med våra förnödenheter till byarna. Nästa containerleverans avgår i mitten av april. Kjell tillsammans med sambo Lisbeth packar och dokumenterar de 5 kubikmeter AFFC avser att skicka. Inför kommande containerskickning och insamling av gods kommer information att ges i maj månad.
Övriga frågor
Missnöje om dålig bekräftelse från gåvor till faddrarna har framkommit. Styrelsen uppmärksammar detta och hänvisar till särskilt inlägg nedan.
Styrelsebeslut
Vid akuta frågor tas vid dessa särskilda tillfällen muntliga digitala beslut. Dessa beslut tas skriftligen under närmast kommande styrelsemöte.
Säljgrupp, grupp för värvning av sponsorer och medlemmar. Intresserade medarbetare tas tacksamt emot för bildande av sådana grupper. Styrelsearbetet kan dock för närvarande inte belastas med ytterligare arbetsområden.
Åtaganden
AFFC styrelse bedriver drift av Hälsans Hus samt förskolan i Manduar. Både administrativt och ekonomiskt. Ansvarar för fadderbarnens utbildning, fadderfamiljernas hälsa. Leder mentorsgruppen i samarbete med Adama. Utreder reparationsbehov av fallfärdiga hus, driver vattenprojekt i två byar. Samt ansvarar för rapportering till våra fadderfamiljer. Arbetar för proteinrik odling, frukt och frukt och grönsaksodling. Insamling av containergods samt koordination av detta tills det når byarna. Ständigt engagemang med event för inbringande av pengar, såsom butik, föreläsningar, kyrkkaffe marknader och lotterier. Bokföring och penningtransaktioner av fadderpeng, extra faddergåvor, arvoden och projektpengar. Ordf. tackar styrelsen för ett fantastiskt engagemang, samt de medarbetare som stödjer arbetet på många olika vis.

Tillägg rörande bekräftelse angående enskilda faddergåvor
Styrelsen har skriftligen och muntligen vid upprepade tillfällen till medarbetarna i Gambia framhållit vikten av dokumentation till AFFC då gåvor delas ut och husreparationer sker. Det sköts tyvärr ändå inte till 100% korrekt. Vilket innebär att faddrar kan  få vänta på bilder. Bilddokumentationen har också påverkats av  av pandemin. AFFC har inte kunnat vara på plats för att fylla de luckor som uppkommer. Styrelsen beklagar detta. Det är en stor kulturell skillnad mellan Sverige och landsbygden i Gambia, vilket också bidrar till all den tid AFFC lägger ner på att få bekräftelse av gåvor. Styrelsen betonar åter detta till medarbetarna i Gambia, samt hoppas på fortsatt förtroende för vårt arbete. Samt ber om er förståelse för att det inte alltid fungerar som det ska utifrån vårt sätt att se. Varmt tack till er faddrar som stödjer våra familjer!


Styrelsen AFFC

Dr Kebe, Saffie och en patient Dr Kebe, Saffie och en patient

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 14 februari

Ekonomi
Vår ekonomimedarbetare Solvej kommer inom kort att slutföra nya bokföringsprogrammet vilket kommer att förtydliga och underlätta redovisning och bokföring avsevärt.
Fadderverksamhet
Alla 106 fadderbarnsfamiljerna är nu uppdaterade och listade efter mallen fadderbarn, vårdnadshavare samt syskon under 18 år. Förändringar kan således skett utifrån tidigare uppgifter i fadderdokumentet Antal personer under vårt beskydd är 701 st. Fortlöpande intervjuer kommer att ske av vår medarbetare i Gambia, Mamaa, tills vi åter besöker byarna.
Sankandi
Hönshuset vi bekostade måste flyttas då hönsen bajsade ner verandan på Hälsans Hus. Alagie, byns sjukvårdare, ersätts numer per timme då han inte är i tjänst för AFFC som tidigare. Ersättning denna period uppgår till 200 kr. Kebba kommer att informera om sina medarbetare i byn senare, då han vill försäkra sig om medarbetarnas insatser en period till. Förskolebarnen i Sankandi har förskolelärare samt serveras skollunch som tidigare. Foton på skoluniformer har inte kommit oss tillhanda än, frågan går vidare till Kebba. Kvinnor som vill delta i Sankandis kvinnokooperativ av tvålar betalar 5 kr per månad i medlemsavgift.
Manduar
Information har kommit inkommit till Nfamara att skollunchen uteblivit för förskolebarnen sedan september månad. Nfamara besöker byn under en tvåveckorsperiod i februari för att utreda denna information. Han återkommer med info. Nfamara är upprörd över förhållandet som uppstått. Följande information i korthet har kommit AFFC tillhanda: Manduar har utökat skolverksamheten med högstadium. Den tilldelning av pengar som skolan då har räcker inte till och beslut att ta bort lärare samt skollunch för de 41 förskolebarnen togs av rektor. Nfamara har för diskussioner med rektor men utan resultat. Situationen för barnen har sedan september varit att en arbetslös lärare arbetat volontärt med barnen, och barnens tid i förskolan har förkortats med en timme, så att lunch kan ätas i hemmet. Det faktum som är att lunch i hemmet är endast ett fåtal familjer som har möjlighet att servera, vilket inneburit att förskolebarnen är helt utan mat under dagen tills kvällsmålet som lagas vid elden runt kl. 18.00. Styrelsen diskuterar och beslutar att inhämta information om kostnader för lärararvode, kokerska samt skollunch. Beslut tas efter detta huruvida AFFC under en begränsad period kan bistå med ekonomiskt stöd.
Mentorprogrammet har förändrats något, alla elever skall prova alla yrkesområden. Föräldrar har uppmanats vikten av att låta sina barn slippa hemmets sysslor och låta eleverna delta. Samt har eleverna uppmanats att passa tiderna bättre, tider är ett återkommande problem i alla förehavanden i Gambia. Aminata Jammeh, en av våra elever i gymnasiet har fått toppbetyg! Kvinnor kan!
Hälsa
Hälsans Hus har nu en läkare, dr. Kebe, han är utbildad tandläkare samt allmänpraktiserande läkare. Alla fadderbarns familjemedlemmar har journalförts med den information som finns bakåt i tid tills nu, med sjukdom och behandling. Dr Kebe, CFG, Saffie på Hälsans Hus samt Kebba har tillhandahållit journalerna. Dr. Kebe kommer att besöka och undersöka alla. Noterat efter sammanställningen är att av vi har 50 gravt undernärda barn, 7 st med allvarliga navelbråck, 7 epileptiker, tre gravt fysiskt handikappade, 4 hörselskadade och 4 med allvarliga fysiska åkommor som behöver kontinuerlig uppföljning. Ca 20 st med ytterst dålig syn. Enskilda rapporter kommer faddrarna tillhanda efter dr. Kebes undersökning.
Det avmaskningsprogram vi hade beslutat om, att avmaska alla 2 gånger per år, skulle nu uppgå till en kostnad av 42.000 kr per år. Vilket inte är möjligt. I samråd med dr. Kebe har vi beslutat att förändra programmet till följande: barn mellan 2 och 6 år avmaskas 2 gånger per år med Mebendazol avmaskningsmedel. Övriga kommer att genomföra en kur av papayafrön, 6 frön vid två tillfällen under en vecka. Papayafrön används inom naturmedicin för parasitangrepp. Dr. Kebe inleder programmet i samarbete med Saffie. Papaya växer i byn. I samarbete med dr. Kebe, Kebba, Saffie och Alagie kommer AFFC att anlägga en medicinsk trädgård vid Hälsans Hus med de örter som dr. Kebe förordar. Vill det sig väl kommer medicinkostnaderna att hållas nere och kunskap om läkeörter att spridas. Hälsans Hus kan bli ett föredöme i också i det avseendet!
Event
Kommande event är ett besök hos kyrkans syförening i Rättvik, eventuell påskfika i församlingshemmet samt eventuellt en föreläsning med bilder och musik. Ett vårlotteri planeras. Under maj månad deltagande i Aspebodadagen. Butiken hålls öppen tre dagar i veckan och ger en genomsnittlig inkomst på ca 1.500 kr i veckan. Utbudet och butiken är välfylld, dock vore det önskvärt att fler besökare hittade dit.
Medlemsutskick
En bred information om skolförhållandena i Gambia kommer att komma medlemmarna tillhanda inom kort.
Container
Pågående last beräknas ankomma 19 februari. I förrådet finns nu 4,6 kubikmeter redo för nästa sändning. Den sändningen överskrider den kvot vi har beslut på att skicka, 20 kubikmeter per år. Konsekvensen är att ingen mer containerlast avgår senare under år 2022. Nästa last blir våren 2023. Alla medarbetare som bistår med saker får behålla dem i hemmet tills datum år 2023 meddelas. Sankandi kommer att få 25 babypaket extra att sälja för att dryga ut inkomsten till Hälsans Hus. Fadderlådor samt övrigt färdigt material behöver vara AFFC tillhanda innan utgången av vecka 10. Adress: Roger Boberg, Gunnarsbo 98, 791 93 Falun. Kostnaden är 200 kr för en banankartong, fadderlåda.
Per kubikmeter är nu fraktkostnaden i container 2.500 kr, vilket är ca. 12 flyttlådor. Kostnader för landtransporter tillkommer.
Övrigt
Kallelse till årsmöte med tillhörande dokument kommer medlemmar tillhanda.
Inga resor planerade.
En ansvarsgrupp för husreparationer, murar samt staket har tillsatts. I samarbete med Kebba och CFG kommer en utvärdering att ske om vilka behov som föreligger.
Medlemskap i FIOH diskuteras. AFFC kan inte gå in som medlem på grund av kostnaden det skulle medföra.
Kebba meddelar att Fatou, dr. Bahs fru har det svårt. Hon lever med deras gemensamma två barn, varav ett fadderbarn, samt Dr. Bahs tonårssöner. Fatou kan inte överta kliniken då den är registrerad på dr. Bah. Kebba har kontakt med Fatou varje vecka. Hon har inget ekonomiskt stöd från släkt. Men är mycket tacksam för att vi har hennes dotter som fadderbarn så hon kan få en utbildning.
Vi tackar för allt arbete och hoppas på fler medlemmar och inkomstbringande aktiviteter på flera håll i landet.

Aktiva medarbetare utanför styrelsen:
Annmarie Bergkvist: Sälj- och lotteriansvarig
Solvej Magnusson: Ekonomisk konsult
Alexander Bärwolf-Siml: Medicinsk konsult
Gogo Klingberg Ainedahl: Sömnad
Lisbeth Lydén: Förråd, textilier
Benny Andersson: Butikssponsor

Vi tackar varmt för ert stöd till styrelsearbetet olika projektområden. Era insatser är värdefulla för upprätthållande av struktur och kvalitet.
Övriga medarbetare bidrar på olika sätt med ekonomiskt stöd, samt gåvor, vilket gör vårt arbetet möjligt att bedriva. Varmt tack till er alla.

Styrelsen AFFC

AFFC:s butik i Borlänge AFFC:s butik i Borlänge

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 18 januari
Sankandi
AFFC Sankandi kommer nu att presentera den organisation som färdigställts under Kebbas ledning. Medlemmar i byn betalar 2 kr för medlemskap. Mamaa besöker byn den 10 varje månad för uppföljning av fadderfamiljer. Aktiva medlemmar i byn är fn. ca 300 st. Byäldste bildar en beslutandegrupp. Kvinnokooperativet leds av kvinnorna, samt en byggnads- och vattengrupp ingår. Vid besök på Hälsans Hus har kvinnor från närliggande byar uppmärksammat framgången i Sankandi med hälsa och vinstdrivande projekt. De önskade ta del av kunskapen för att arbeta vidare i sina egna byar. 40 kvinnor kom till ett informationsmöte, och kommer att inbjudas att utbildas i tvåltillverkning, batik samt hälsovård. Kebba uttrycker att detta är en stor framgång för kvinnor i närliggande byar, samt att det generar mer pengar till Hälsans Hus då ryktet sprids. Tvåltillverkningen har inbringat hittills 1000 kr brutto.
Manduar
Adamas grupp med studenter är 14 st. Några nya har tillkommit. Både elever och föräldrar deltar i möten där vikten av utbildning poängteras. Lärlingsprogrammet för de yngre studenterna sker inom skrädderi, odling samt hönseri. I skrädderiet sys dambindor och kläder under ledning av skräddaren. Hönseriet producerar ägg vilka säljs och även ges till de barn som ingår i nutritionsprogrammet. Odlingen satsar på morötter, lök, äggplanta och tomat.
AFFC kommer att påpeka att proteinrika baljväxter bör ingå i odlingsplanen. Bageriet är ännu inte reparerat, därför bedrivs ingen verksamhet där.
Ekonomi.
Det nya bokföringsprogrammet är färdigställt inom ett par veckor av Solvej.
Hälsa
Binta är smärt- och infektionsfri. Tillsammans med dr. Alexander, vår läkarkonsult här hemma, och och läkare i Gambia arbetar vi för att hitta ett lämpligt gåstöd för Binta. Ännu har ingen vårdplanering presenterats från gambisk läkare. Hälsoorganisationen är under omarbetning i Gambia, vilket fördröjer de kontakter som behövs. Saffiatou, kvinnan som blev påkörd gåtränar med framgång. Hon är också mindre deprimerad. Tandläkaren har besökt Sankandi för att behandla barn från Manduar och Sankandi. Han blev inte klar med patienterna, då solcellsanläggningen inte fungerade vid mörkrets inbrott. Det åtgärdades i samarbete med Jon, vår solcellsinstallatör här hemma och tekniker i Gambia. Dr. Keneba, tandläkaren, är också utbildad allmänpraktiserande läkare, och kommer att vara vår efterträdare till Dr. Bah. Han är införstådd i vårt arbete, och arbetar i samma anda som dr. Bah säger Kebba. Dr. Keneba har specialistläkare att kontakta då behov föreligger. Tandläkarstolen är i byn i början av februari då återupptar dr. Keneba arbetet. Jag har haft samtal med dr. Keneba vid mitt sista besök i Gambia, och han är en ödmjuk man med ett hjärta för barnen. Med hjälp av Olle, en fadder, upprättas nu ett digitalt journalsystem där Saffie och Dr Keneba kan se varje vårtagares sjukdomshistoria och fylla i aktuella besök och behandlingar. Detta kommer att underlätta dokumentationen för AFFC, samt för våra medarbetare i Gambia.
Fadderbarn
En genomgång och aktualisering av varje fadderfamiljs familjemedlemmar pågår, där födelsedatum och år kontrolleras. Detta för att få korrekta uppgifter till hälsojournalerna och er faddrar. Mamaa har de två döva pojkarna boende hos sig, samt Binta under en 5-dagarsperod då hon besökte läkare. Mamaa är en omtyckt fostermamma till våra barn.
Aktiviteter. Butiken är öppen. Benny, ägaren av lokalen, har bistått med hyllor. Dock vore det önskvärt med fler kunder. Ny utvärdering sker i april. Ett påsklotteri kommer samt en ytterligare kviltutställning. Likaså deltagande i Aspebodadagen.
Container
Den ligger nu vid kaj i Gambia och preliminärt datum för lossning är 28 januari. Kostnaden för den transporten uppgår till drygt 16.000 kr. Vilket är pengar ur 2022 års containerbudget. Styrelsen beslutar att överskrida taket med 6000 kr och skicka en sändning i april med återstående gods i förrådet. Fadderlådor skall vara AFFC tillhanda vecka 10.
Resor
På grund av covidsituationen rekommenderar våra gambiska medarbetare att vi avvaktar med resa.
Husreparationer. Policy för detta diskuteras och bordläggs tills nästa möte.
Årsmöte
Årsmötet läggs tills den 28 mars kl. 18.00. Verksamhetsplan, årsberättelse och ekonomisk redovisning kommer att komma medlemmar tillhanda.
Medlemsantalet 2022 är just nu 63 st.
Gambiagrupperna
Medlemskap i Gambiagrupperna diskuteras och bordläggs tills nästa möte. Styrelsen vädjar om fler medlemmar, vilket både stärker föreningens trovärdighet och ekonomi. Vi vädjar också om insatser lokalt, såsom lotterier och försäljning. Ett stort och varmt tack till alla medarbetare, och hopp om ett friskt och framgångsrikt år för AFFC.

Skräddare med medhjälpare Skräddare med medhjälpare

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 8 december
Ekonomi
Solvej, vår bokföringskonsult, arbetar med ett nytt bokföringssystem som kommer att underlätta bokföringen.
Manduar
Styrelsen beslutar att bistå med 240 kr för att reparera symaskiner, med förbehåll att skyddshuvor sys och att skräddaren ansvarar för underhåll. Samt att en kassa för reparationer upprättas.
Kvinnokooperativet önskar pengar till frön. Beslut tas att skicka 2.000 kr. Med förbehåll att varierad proteinrik gröda planteras i odlingarna.
Adama fortsätter med mentorskap för utbildning, samt undersöker de lärlingsutbildningar som kan anses värdefulla för byns utveckling.
Sankandi
Vattenprojektet vid Hälsans Hus lider mot sitt slut, arbetet är gediget utfört och uppskattas hamna på en slutkostnad på ca 130.000 till 140.000kr
Hälsa
Flickan med benröta som opererats ett flertal gånger har gjort en ytterligare röntgen. AFFC kommer att få hjälp att utvärdera dessa genom dr. Alexanders kollega som är ortoped. Kebba fick ingen läkarkontakt vid röntgen, och pga av oroligheter i samband med valet är det svårt att träffa läkare. Flickan stödjer bara på sitt friska ben. Tills vidare kommer Safie att se över hennes gångträning. Kvinnan som var med om olyckan står också hon under Safies omvårdnad, gångträning även för henne.
Nutritionsprogrammet kommer att utvärderas i december.
Aktiviteter
Jullotteriet har avslutats och inbringade 8.000 kr.
Covidåtgärder diskuteras inför julbasaren.
Container
8 kubikmeter gods är levererats och på väg till Gambia. Samt en tandläkarstol. Kostnad av 16.000 kr.
Gåvor
Generösa penninggåvor från medlemmar och företag har inkommit vilket underlättar fortsatt arbete. Gåvor till försäljning inbringar en god slant. Vi tackar varmt för både arbetsinsatser och penninggåvor.
Styrelsen tackar all medlemmar, faddrar och medarbetare för det stora engagemang ni visar.

Sjukhussängar Sjukhussängar

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 16 november
Fadderverksamheten
Synpunkter om fadderbarnsreformen har inkommit. Ett påpekande att utskicket var svårläst för den som inte är insatt i den diskussion som varit. Alla inkomna synpunkter, 10 st, var dock positiva till den förändring styrelsen arbetat fram. Ett utskick till resp. fadder kommer då nu beslut tagits till alternativ 2 i det förslag som alla faddrar fått. Adama arbetar vidare med den grupp ungdomar som planerar sina vidare studier på gymnasiet. Fem elever är från Manduar kommer nu att vara inskrivna i gymnasieskolor till en kostnad av ca 1.500 kr per läsår. Styrelsen kommer att be Adama om förslag på lärlingsutbildningar för de ungdomar som inte skrivs in i gymnasieskolan. En gymnasial utbildning som i Gambia är teoretisk ger goda möjligheter till arbete. De ungdomar som kommer att välja en lärlingsutbildning har goda möjligheter att utveckla byns yrkesområden. Adama har delgivit oss några ömmande fall av familjer i behov av stöd. Styrelsen beslutar att göra en akut insats i form av matpengar. Dr. Bahs dotter ingår nu i fadderprogrammet vilket Fatou, hans änka, tackar för.
Manduar
Byns bageri är i behov av mindre reparation. Bageriet används i lärlingsprogrammet, samt ger byn en möjlighet till inkomst. Kebba får i uppdrag att se över kostnader och reparationsbehov. Skrädderiet har behov av att laga tre symaskiner till en kostnad av ca. 400 kr. Styrelsen beslutar att Adama får inhämta info om vad som är fel, och om sykooperativet kan betala detta med de inkomster de nu har. Nfamara informerar att ca 175 barn går i skolan från förskola till årskurs 6. Födelseantalet är ca 25 barn per år. Marie Kuta behöver stöd i rapportering av de sjukdomsfall hon noterar. Nfamara kommer att ge stöd till henne för att underlätta månadsrapporterna till Safie i Hälsans Hus. Info kommer att en del tillverkning av bindor sker i skrädderiet. De kvinnopåsar vi skickar delas vid behov ut av Marie K. Odlingen av duvärt är framgångsrikare vid förskolan än i övrigt i byn. De ska se över bättre odlingsplatser i byn för ärtorna.
Sankandi
I Sankandi föds ca 25 barn per år. 15 barn går i förskola på annan ort, Kebba informerar att vägen är farlig för barnen, så de yngsta blir kvar i byn. Kvinnorna har gjort en första omgång tvålar. Kebba önskar bidrag till material för att starta upp vidare tvåltillverkning. Enligt Kebbas beräkningar är kostnader för råmaterial och verktyg 15.300 dalasi. Första omgången tvålar beräknar Kebba en inkomst på ca. 3.800 kr, nästa omgång en nettovinst på ca. 4.500 kr. Styrelsen beslutar att bifalla Kebbas förfrågan med 2.725 kr.
Hälsa
Medicinska kostnader för juli och augustis fadderbarn uppgår till ca. 10.000 kr. De specialfall av sjukdomar som finns i våra fadderbarnsfamiljer har under samma perioden juni - augusti kostat dryga 4.000 kr. 150 behandlingar ryms inom denna kostnad. Kvinnan som var med om olyckan i Sankandi eftervårdas nu i byn av Safie och Fatou. Pojkarna som skadades i samma olycka får också eftervård vid Hälsans Hus. Efter samtal med dr. Alexander, vårt läkarstöd i Sverige kommer AFFC att bistå dem med proteinrik föda de kommande två veckorna för att rehabiliteringen skall ges bästa möjliga resultat. Binta är både smärt- och infektionsfri. Dock skall en slutgiltig röntgen ske för att se hur bentillväxten fortgår. AFFC har stående medicinering av 8 epileptiker, 3 med psykisk ohälsa samt några astma- och högt blodtryckspatienter.
Nutritionsprogrammet fortgår, med varierande resultat för de barnen. Sköterskorna dokumenterar detta. Programmet pågår december månad ut.
Hälsans Hus
En donation av nya moderna sjukhussängar har kommit från organisationen Charity for Gambia i England. Detta genom en kontakt via Kebba. En ungdomsgrupp i Röda Korset i Sankandi har städat Hälsans Hus, samt området utanför. Organisationen AFFC S är nu registrerad i Gambia. det innebär i korthet att vi har dokument för att söka tillstånd hos hälsoministeriet för att bedriva hälso- och sjukvård i byn. Nästa steg är Kebbas besök hos hälsoministern med byhövdingen, tre äldste samt Kalilo i byrådet. Sedan kommer Hälsans Hus att besökas av hälsoministeriet. Därefter kan dr. Ceesay tillträda som verksamhetschef. En tandläkarstol har inköpts till en kostnad av 2.000 kr
Container
8 kbm är nu transporterade till container. Detta tas av nästa års kvot. Fadderlådor kommer att skickas i vår. Info kommer då vi vet tidpunkt. Datorer skickas till Mamaa och Hälsans Hus för underlättande av rapportering. 
Event
Jullotteriet avslutas. En julbasar kommer att hållas på Vassbo 11-12 december. Den tillfälliga affärslokal i Borlänge AFFC har förmånen att låna gratis inbringar ca dryga 1500 kr i veckan. Tre dagar öppettider 10.00 till 17.00. Ett besök hos SPF gruppen i Mora har skett med bildvisning och föredrag. Det var en fantastiskt positiv grupp kvinnor, som kommer att finnas med som medarbetare i AFFC på flera olika vis.
Övrigt
En fadder här hemma kommer att avlasta styrelsen med försäljningsarbetet, samt vara lotteriansvarig. Styrelsen tackar varmt för den avlastning som Annmarie Bergkvists insats betyder för oss.
Vi tackar också för de gåvor som inkommit under månaden och för de nya medlemmar som kommit till. En fin advent önskar styrelsen alla våra kära trogna medarbetare!

Tvåltillverkning Tvåltillverkning

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 21 oktober

Manduar
Adama fortsätter med sin grupp av de äldsta fadderbarnen, 6 st. De provar på lärlingsplatser och planerar sin framtida utbildning. Ett av de viktigare stegen i det arbete AFFC genomför.
Duvärterna som planterats vid förskolan ger god skörd, vilket är en fördel då de är proteinrika.
Sankandi
För en summa av 800kr, som bekostats av privata givare har en grupp på 9 kvinnor och en man utbildats i Pirang för att lära sig tillverka tvål. Det ger möjlighet till goda inkomster i byn. Ytterligare en del i den betalda utbildningen är utveckling av batikfärgning. En tysk man är handledare, och har insikt i vad européer tycker är fint. Han bedriver egen batikproduktion och exporterar till Tyskland. Mannen tillhandahöll gratis handledning, och betalningen gick till material och transporter. Vi kommer att se över ett eventuellt fortsatt samarbete med utbildningarna i Pirang, organisationen där, DYH, utbildar till en mängd yrken, exempelvis it, snickeri, bilmek, installation av solenergi mm.
Hälsans Hus
Två sköterskor, varav en också är barnmorska arbetar nu i Hälsans Hus. Besöksantalet är för närvarande mellan 30-50 patienter i veckan varav ca. hälften tillhör fadderbarnsfamiljer, alltså icke betalande patienter. Sängplatserna är belagda då behov av dygnsvård behövs. Sköterskorna har ansvar för uppföljning av fyra av de svårt sjuka fadderbarnen, de som ingår i nutritionsprogrammet samt omläggningar och behandling av skador. Dr. Ceesay kan konsulteras vid behov. Kebba arbetar med dokument för nytt tillstånd att bedriva kliniken. Det skall genom två instanser innan Hälsoministeriet besöker och godkänner. AFFC har bidragit med en arbetsbeskrivning hur vi bedrivit och bedriver hälsoarbetet. När HH är godkänd av hälsoministeriet kan dr. Ceesay tillträda som verksamhetschef. Driftbidrag till Hälsans Hus, till löner mm. är minskad från 3000 kr till 2700, 700 kr kan nu bekostas av inkomsterna från betalande patienter. Sköterskorna avlönas med ca. 930 kr vardera per månad, 300 kr är avsatta till handkassa för diverse utlägg. Målet är att kommande sexmånadersperiod kunna minska ytterligare på AFFC ekonomiska bidrag.
Två förlossningar har skett senaste perioden med två friska barn.
Hälsa
Den kvinna som skadades då en lastbil soldater från ECOWAS kraschade in i en marknad i Sankandi, har nu lämnat sjukhuset. Hon har genom Kebbas idoga arbetet att jaga blodgivare fått transfusioner i fyra omgångar. Hon vårdas nu av sin syster i staden, och besöker sjukhuset för daglig omläggning. Efter en treveckorsperiod skall hon skickas tillbaka till Sankandi för att stå under Safies vård. Sjukhusvistelse med medicin inberäknad har kostat AFFC 5000 kr Pojkarna som också blev överkörda och fick sårskador och flera benbrott är på plats i Sankandi och vårdas av Safie. Binta skall i samråd med dr Alexander, vår svenska läkare som bistår med handledning, och Kebba skickas på röntgen. Dr Alexander kommer att konsultera en ortopedkollega för att vidarebefordra information till Kebba.
Fadderbarn
Styrelsen kommer inom kort att meddela våra faddrar om de förslag som styrelsen utarbetat för att reformera fadderreglerna.
Safie är ombedd att kontrollera samtliga fadderbarnfamiljers hälsa i både Manduar och Sankandi. Det kommer att ta sin tid.
Event
En försäljning i Smedsbo bystuga inbringade 3000 kr varav 500 kr avgår till hyra.
Insamlade City Gross-kvitton har inbringat drygt 5000 kronor.
AFFC har fått möjlighet av en företagare i Borlänge att låna gratis affärslokal från november fram till jul. Styrelsen beslutar att starta försäljning där i november månad för att se om det blir bra resultat. 11-12 december kommer julbasar att äga rum på Vassbo.
Container
8 kubikmeter till en kostnad av 16.000 kr kommer att skickas i november. Den sändningen går på år 2022 års budget. Fadderlådor kommer att skickas i vår som vanligt. Vi har sedan tidigare beslut att skicka last för 20.000kr per år.
Inventering i förråd. Vi ber avvakta med att skicka saker tills styrelsen beslutar vad vi har möjlighet att ta emot.
Vi tackar varmt för alla bidrag, stora som små! Allt är värdefullt för att fortsätta bedriva vår verksamhet. Vi belyser också den möjlighet ni alla har att ordna egna lotterier och försäljningar, det är av stor vikt att försäljning sker på fler ställen än i Aspeboda. Det vore en fantastisk möjlighet att ni på arbetsplatser och i mindre grupper ordnar detta. Samt vädjar vi att vi gemensamt oförtröttligt försöker hitta sponsorer för att möjliggöra god hälsa och utbildningsmöjligheter till våra barn.

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 9 september

Manduar
Ingen inkommen rapport. CFG har haft aktiviteter i Manduar i egen regi, vilket föranleder några frågor från styrelsen.
Sankandi
Kebba meddelar att skörden kommer att ha varierande resultat pga. av ogynnsam väderlek. Regnet kom sent, innebärande sen sådd, fortsättningsvis har torka och regn uppstått i perioder. Jordnötsskörden väntas gå förlorad. Männen fokuserar nu på att samla vedpinnar i bushen för att dryga ut inkomsten. Kvinnorna har bättre förutsättningar till en någorlunda inkomstbringande skörd.
Hälsans Hus
Som många av er noterat har vår kära dr. Bah avlidit i corona. Byn sörjer, liksom AFFC och hans familj med barn, Kebba har funnits som stöd för hustrun och barnen under både sjukdomstiden, som var två veckor samt efter dr. Bahs bortgång. Dr. Bah hann förorda en ytterligare sjuksköterska på provanställning i 6 månader. Hon har börjat arbeta tillsammans med Safie. Vår inledande 6-månadersperiod av driften i Hälsans Hus kommer att utvärderas under oktober månad. Kebba arbetar för närvarande med att kontakta tänkbar efterträdare till Dr. Bah.
De tre vårdplatserna i huset är ständigt belagda med malariapatienter och andra sjukdomsfall. Safie behandlar dessa föredömligt, med exempelvis dropp vid uttorkning, medicinering och ständig tillsyn. Förlossningar sker kontinuerligt i förlossningsrummet. Safie har fått hjälp med en man från MRC-kliniken med journalföring, Safie är en mycket kompetent och arbetsam sköterska och barnmorska, som arbetar varje dag i veckan med patienter. Hon är väl värd den ersättning vi betalar henne, dock är hon mycket sorgsen över dr. Bahs bortgång, då deras samarbete varit föredömligt.
Hälsa
Vårt skötebarn Binta, är nu fri från värk och infektion i sitt ben. Dock är benet obrukbart, då bentillväxten stannat av, samt att benet nu är avsevärt kortare. Binta skall på återbesök till sin läkare. Inga covidfall har rapporterats från byarna. Dock meddelar Kebba att i städerna är folk liggandes på gatan utanför de fullbelagda sjukhusen. Tillgång på syrgas är nu obefintligt.
Nutritionsprogrammet har påbörjats i båda byarna.
Inga allvarliga sjukdomsfall har rapporterats från byarna.
Adama har fått 100 myggnät skänkta till varje by från en organisation i Gambia som han samarbetar med angående malariaskydd för barn. Det tackar vi varmt för.
Fadderbarnen
Styrelsen diskuterar hur vi på bästa sätt kan stödja barnens utbildning och hälsa med de medel vi har att tillgå. Vi bordlägger ärendet tills nästa möte.
Event
AFFC deltog i en marknad i Bjursås vilket inbringade drygt 1.000 kr. En journalist visade intresse och vill göra ett reportage om AFFC. Sommarens försäljning har inbringat ca 22.000 kr. En handarbetsmarknad tillsammans med privata försäljare planeras till 16 oktober. Liksom en julmarknad på Vassbo. Vi tar tacksamt emot gammaldags julpynt exempelvis garntomtar och dylikt, och annat julinspirerat. Dock inga loppissaker.
Carol har en pågående insamling av pengar till skoluniformer på sin skola. Ca. 20 barn i vardera byn är inte välkomna till skolan pga av brist på skoluniform, detta är ett krav från regeringen. Vilket gör att rektor inte kan se mellan fingrarna.
Container
Förrådet kommer att inventeras snarast, då kan vi meddela vad som ev. behövs fortsättningsvis till vårens containersändning.
Förråd
AFFC är i stort behov av en liten butikslokal, en enkel sådan. Det finns fantastiskt fina saker som skulle kunna inbringa inkomst om vi kunde ha någon form av kontinuerlig försäljning.

AFFC minns dr. Bah med kärlek och djup saknad för en fantastisk insats för våra familjer, genomsyrad av oegennytta och empati. Vi vill också tacka våra medarbetare för allt stöd i arbetet.

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 10 augusti
Manduar
Styrelsen beslutar att bistå med 3000 kr till nutritionsprogrammet, september t.om december. 12 barn är listade som mycket undernärda av dr. Bah. AFFC föreslår näringsrikt innehåll i måltiderna, att de kommer att serveras en förstärkt måltid några dagar i veckan under perioden. Adama kontaktas för att utforma ett näringsrikt innehåll av måltiderna,
Kvinnokooperativet önskar stolar till sina möten, det lämnas till vidare utan beslut. Eventuellt kanske byn kan tillverka egna bänkar. Frågan bollas åter till Manduar,
Sankandi
Driften av Hälsans Hus fungerar bra. De tre sängplatserna är fyllda hela tiden. Malariapatienter, sjukdomsfall samt förlossningar. Safie, sköteskan har arbetat och varit tillgänglig 7 dagar i veckan sedan hon anställdes i april. Även nattetid knackar sjuklingar och olycksfall på hennes dörr. Alagie, byns sjukvårdare, samt Safies assistent bevakar Hälsans Hus under några dagar så att hon kan besöka sin dotter i staden, Safie är mycket trött. Dr. Bah har eventuellt en ny sköterska som är kompetent. Det har varit svårt att hitta en bra sköterska som är villig att vara stationerad i en så avlägsen by som Sankandi. Patientert strömmar till från andra byar, vilket gynnar ekonomin för driften av Hälsans Hus, de betalar då sitt besök och sin medicin. Styrelsen beslutar att inköpa tre myggnät till Hälsans Hus, samt ett par fläktar. En ny blodtrycksapparat behövs till Safie, vilket vi bifaller.
Hälsa
Förutom de mindre allvarliga sjukdomsfallen rapporteras en kvinnas huvudskada orsakad av våld från mannen, samt en pojke med mycket svåra svampangrepp, bland annat i ansiktet. Pojken remitteras till Dr. Bah, mannen som skadat sin fru polisanmäldes.
Event
Onsdagarnas försäljning och lotteri har inbringat under Juli månad 8.800 kr. Kviltutställningen med dess lotteri inbringade 8000 kr. Utställningen var mycket väl arrangerad, och intresset var stort från besökarna.Vi tackar åter Gunilla Winsness för kviltar, samt Kviltföreningen Rikstäcket för dess bidrag.
AFFC kommer att delta i en marknad i Bjursås 4 september. Samt försöka ordna en marknadsdag på Vassbo.
Fadderverksamheten
Lärlingsprogrammet under Adamas ledning har fallit mycket väl ut. Flickor får prova på de helt yrkena som skrädderi samt bageri. Även hönsskötsel ingår i programmet. AFFC föreslår att en enklare verkstad för cykelreparationer inrättas, snickeri skulle också vara tänkbart. En tanke är också att låta odlingsintresserade ungdomar få en kortare utbildning i att odla proteinrik gröda, för att kunna knyta samman till kommande nutrutionsprogram. Ett led i att byn skall på egen hand ta hand om de undernärda barnen. Adama utreder möjligheterna.
AFFC fokuserar kommande månad på fortsatt försäljning. Alltför att kunna behålla möjligheter till bistånd där det behövs.

Vi vädjar till ökat medlemsantal, samt bra idéer till inkomster!

Styrelsen / Marie

Några bilder på barn i praktikprogrammet som provar på hönsskötsel och brödbakning

Kvilt modell större Kvilt modell större

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 12 juli

Event
Genom lotteri och försäljning har 4.700 kr tillförts insamlingen Hälsa 2021. Gåvor från trogna och givmilda medlemmar har tillfört ytterligare till insamlingen.
Varje onsdag hålls marknad, lotteri och försäljning vid Vassbo. En kviltutställning är planerad till 31 juli samt 1 augusti. Ett kviltlotteri kommer att finnas, även digitalt. Vi tackar Gunilla Winsness för de fina kviltarna till den fantastiska utställning som kommer att kunna besökas.
Hälsa
Fadderbarnsfamiljerna i Manduar har informerats om att söka vård vid Hälsans Hus då behov föreligger. Det underlättar dokumentationen för AFFC samt är en kvalitetssäkring på vård och medicinering.
Fadderverksamheten
Styrelsen föreslår att vårdnadshavaren i fadderbarnsfamiljen erhåller en anteckningsbok i hållbart material, där ev. andra läkarbesök kan dokumenteras samt annat av vikt för AFFC att ta del av, en form av enkel dagbok. Kebba och Nfamara informeras om tanken. De äldre fadderbarnen som deltar i yrekesvägledningsgruppen under Adamas ledning har nu inlett prova på praktik inom skrädderi. Skräddaren som arbetar med kvinnokooperativet i Manduar är handledare. Fler praktikplatser kommer att besökas. Vi kan uppmärksamma att det är flickor som sitter vid symaskinerna, vilket är anmärkningsvärt då skrädderi är ett absolut manligt yrke i Gambia.
Fonder
Styrelsen beslutar att fokusera på en utbildningsfond och en hälsofond (som vi redan har). Det är en del i en ganska omfattande reform rörande fadderbarnen och deras familjer, vilken vi kommer att informera mer i om, då vi hunnit utforma och dokumentera detaljerna i den.
Odling
Styrelsen beslutar efter förfrågan från Manduar att bistå med samma summa som till Sankandi, 3.000 kr till utsäde. Med förbehåll att proteinrik gröda sätts i jorden.
Container
Containern har ännu inte lossats utan ligger på vänt utanför Banjuls hamn.
Hälsans Hus
Styrelsen bifaller medel till en förrådsbyggnad på gården. AFFC bistår med 8.500 kr, resterande får Sankandi lösa i byalaget.
Föreningens kostnader
Styrelsen sammanställer månadskostnaderna, arvode till medarbetare i Gambia, drift av Hälsans Hus, transporter, fadderbarnsfamiljernas hälsokostnader, containerkostnader samt reparationer. Det är en månadskostnad för AFFC på ca. 12.000 kr. Vilket innebär att vi alla behöver hjälpas åt med försäljning och event.
Styrelsen vädjar om ökat medlemsantal och nya friska idéer för att klara våra utgifter. Allt gott till er alla i sommarvärmen!!

Styrelsen / Marie

Yrkesvägledning med några av de äldre fadderbarnen i Manduar Yrkesvägledning med några av de äldre fadderbarnen i Manduar

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 14 juni
Fadderverksamheten
Ett utbildningsprogram för de 6 fadderbarn vilka uppnått högre ålder har inletts. Det kommer att pågå fram till december månad under ledning av Adama. Programmet innefattar gruppsamtal med ungdomar och föräldrar. Enskilda samtal med vägledning om fortsatt yrkes- eller högre teoretisk utbildning, i relation vad som finns på deras sparkonto i fadderbarnsfonden. Prova på praktik hos bagare, skräddare mm. för att ev. kunna driva företag vidare i byn. Ungdomar med högre teoretisk utbildning lämnar byn och ofta Gambia. Projektet vill därför inspirera de ungdomar som väljer en praktisk väg att utveckla byns näring och infrastruktur.
Årets fadderbarnsrapporter från båda byarna är under fortsatt bearbetning av Maggie och Rolf. Marie sammanställer hälsorapporter löpande.
Odling
Sankandi önskar pengar till utsäde. Styrelsen diskuterar. Beslut tas till att bistå med 3.000 kr, med förbehåll att det används till att odla proteinrik och kvävebindande gröda. Staket saknas runt odlingar, men AFFC:s ekonomi tillåter inte att vi bekostar mer än det allra viktigaste i nuläget. Samt att vi uppmanar att byn skall fortsätta sin väg att klara sig så långt det är möjligt utan vår insats. Kebba skall vidtalas att söka upp en lantbrukskonsulent med anknytning till Sankandi för eventuell utbildning i moderna lantbruksmetoder.
Hälsa
Alla fadderbarn med familjer är nu undersökta av dr. Bah. Rapport kommer till varje enskild fadder. Fortsättningsvis besöker dr. Bah Hälsans Hus fyra gånger per år, för att bistå Safie och se över arbetet där. Hälsans Hus har daglig bemanning, och omkringliggande byar börja nu uppsöka kliniken. Safie kommer att besöka Manduar en gång i månaden för att ta hand om de patienter som Marie Kutah listat. Samt också uppföljning av de som står under fortlöpande behandling.
Kebba ombesörjer alla sjuktransporter.
En mindre organisation vid namn okänt, har bistått Hälsans Hus med ytterligare sängar och rullstol, och kommer att fortsätta kontakten. Återkommer då vi har mer information.
AFFC diskuterar tillsammans med Kebba hur vi förhåller oss vid svåra akuta sjukdoms- eller olycksfall hos personer utanför vårt fadderprogram. Då Kebba blir informerad om fall ställer han alltid frågan till oss om möjlighet till vårdpeng finns. Frågan är etiskt svår, att ha någons liv i sina händer där de befinner sig nästan på andra sidan jordklotet. Tillsammans med Kebba, är vi dock överens om att föreningens policy är att hjälpa i den mån pengar finns. Enskilda fall kan också föranleda riktad insamling.
AFFC har under första halvåret spenderat cirka 50.000 kr på hälsa. För att återställa balansen kommer en insamling till Hälsofonden att startas inom kort.
Aktiviteter
Förra veckan hade vi ett möte med Gambiagrupperna. För att utbyta tankar och idéer och eventuellt samarbete. AFFC inriktar sommaren på försäljning för att återställa balansen i ekonomin. Loppisar, försäljning, lotteri mm. Vi uppmanar alla medarbetare att lokalt göra detsamma för att bidra till inkomster. AFFC styrelsemedlemmar är 7 st, och kan omöjligtvis sköta alla inkomstbringande event själva. Nu är ni alla en oerhört viktig del i vårt arbete!
Container
Sista lasten kostade ca. 20.000 kr. AFFC har enl. tidigare beslut en budget på 20.000 kr per år för detta. Vi kommer därför inte att skicka container i augusti utan inväntar senare tillfälle.
Ni som packat fadderlådor, ber vi er hålla på dem tills AFFC meddelar att nästa container avgår.
Försäljning senaste månaden har inbringat 2.350 kr. Lottpengar har inkommit, 4400 kr.
En utställning av kviltar planeras. Återkommer med datum och plats.
Vi tackar varmt för allas stöd, uppmanar alla fantastiska medlemmar att på hemmaplan ordna lotteri eller försäljning, allt för att vi ska kunna fortsätta vårt arbetet.
Våra kostnader
AFFC fasta kostnader uppgår till uppemot 6.000 per månad. Huvuddelen går till Gambia till bland annat drift av Hälsans Hus och ersättningar till ett antal medarbetare. Här hemma spenderar vi ca. 300 kr/mån till i huvudsak hemsidan och bokföringsprogram. Utöver fasta kostnader tillkommer avsevärda kostnader för olika projekt såsom exempelvis vatten, byggprogram och därutöver ersättning för vård, mediciner, rapporter och dylikt.

Styrelsen / Marie

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 17 maj
Fadderbarn
En lista på de barn som är aktuella för fortsatt utbildning har skickats till Adama. Han kommer att fungera som mentor för att hitta rätt utbildning till resp. elev, med hänsyn tagen till de pengar som finns på deras sparfond. För närvarande är sex fadderbarn i Manduar aktuella för den insatsen.
Vi ber Nfamara och Kebba om kostnadsförslag vad myggnät för att se om det är möjligt att ge ett till varje fadderbarnsfamilj.
Odling
Torkning av mango är i full gång i Sankandi. Brist på staket begränsar deras möjligheter till utökad odling. AFFC undersöker om vidare utbildning i byarna för mer varierad odlingsföljd är möjlig.
Äggproduktion
I Manduar produceras nu mer än 100 ägg om dagen från hönseriet, till vilket AFFC bistått med pengar till en tredjedel. Nfamara meddelar att han ger den övriga delen som han bekostat som mattillskott till behövande.
Hälsa
Dr. Bah besökte Manduar i lördags, tillsammans med Kebba och sköterskan vid Hälsans Hus, Safie. Dr. Bah behandlade 166 medlemmar i fadderbarnsfamiljer. Han meddelar att ohälsan var utbredd, med undernäring som en stor anledning. Samtliga avmaskades. Journaler över de insatser som gjorts kommer AFFC tillhanda. Vi ber Dr. Bah upprätta en lista på de som brådskande behöver extra näringstillskott. Marie Kutah, byns sjukvårdare, kommer att erhålla de ägg som behövs för de listade fadderbarnen från hönseriföreståndaren Ousman, och dela ut dessa enligt det schema som dr. Bah föreskriver.
Information har getts från dr. Bah att syskon och vårdnadshavare till fadderbarn erhåller kostnadsfri vård vid Hälsans Hus.
Sjuksköterskan kommer att besöka Manduar en gång per månad och i samarbetet med Marie Kutah se till fadderbarnsfamiljernas hälsa och rehabilitering. Dr Bah avser att vid behov besöka byarna en gång i kvartalet. Besöksantalet ökar ständigt vid Hälsans Hus, där för närvarande Alagie assisterar vår sjuksyster och barnmorska Safie. Ansoman , den manliga sjukvårdaren, har fått jobb på annan ort. Dr Bah söker nu en ny medarbetare.
Dr. Bahs önskar köpa in en astmaventilator för 2500 kr. Styrelsen tillstyrker.
Kvinnokooperativ
Kvinnokooperativet i Manduar består nu av 70 medlemmar, innefattande också en ungdomsgrupp. Deras verksamhet är odling samt skrädderiet som leds av två manliga skräddare.
Container
Containern innehållande ca. 13 kubikmeter av vårt gods är nu på väg, den befinner sig just nu i Bremenhafen, för vidare transport till Algeriet. Beräknas ankomma till Gambia 9 juni.
Frågor som bereds till nästa styrelsemöte: Utbildningsfond. Odlingsrådgivare. Vad skall skickas med nästa container. Kommande event med utställning av kviltar samt försäljningsmöjligheter.

Vi tackar våra medlemmar för visat intresse för våra projekt, samt allt stöd till våra fadderbarn och andra verksamheter. Det gör att vi i pandemins skugga kan hålla vårt arbete flytande.

Se bilderna här intill med alster från våra medlemmar och hjälpare!
Och några fina kviltar.

Styrelsen / Marie

Rapport från AFFC:s senaste styrelsemöte 12 april  (Publicerat 2021-04-13)
Ekonomi
Styrelsen beslutar att inhandla ett nytt bokföringssystem. Detta för att förenkla bokföringen då verksamheten vuxit. Styrelsen beslutar också att Solvej, som tidigare bistått med support, kommer att vara Roger behjälplig med bokföringen, utan kostnad. Det är hennes bidrag till AFFC verksamhet.
Husreparationer
Enligt tidigare beslut reparerar AFFC ett hus per år. I år är det ett hus i Manduar som står på tur. Utredning om kostnader och ansvarig byggherre startar.
Hälsans Hus
Verksamheten startade 3 april. Dr. Bah och tandläkaren arbetade från fredag kväll till söndag em med patienter. Assisterade av Alagie, Marie Kuta och de två sköterskorna vid hälsans hus. Dryga 50 tandläkarbesök gjordes. Ingen uppgift än på hur många besök hos dr. Bah. 
Färdigställandet av vattnet fortgår. Cementpriset har skjutit i höjden avsevärt vilket fördyrar anläggningen något, då vattentornet byggs i betong.
Hälsa
Den lilla flickan från Sankandi har nu återvänt till staden med sin mamma efter att fått vistas i hembyn några veckor. Hon är nu glad och värkfri meddelar Kebba. Dock har ny infektion i ingångshålen av instrumenten som håller benpipan på plats infekterats, och hon behöver daglig omläggning av DR. Bah. Vilket Kebba ombesörjer.
Fadderbarn
Fem årsrapporter har hittills inkommit om fadderbarnen från Manduar. Av dessa var något barn i varje familj kraftigt undernärda, av dessa fem behöver två pga. underliggande sjukdom omgående proteintillskott. Styrelsen beslutar att bistå med medel till proteinrik föda, samt information till vårdnadshavaren om vikten att barnet får i sig detta. När fler rapporter inkommer tar vi ställning till hur vi agerar med bistånd av proteintillskott. Samtliga av dessa barn remitteras vidare till dr. Bah. Enskild fadder får utförlig rapport om familjens hälsa.
Event mm.
Lotteri och försäljning har inbringat dryga 12.000 kr i år. Bra jobbat!
Container
Container avgår från Aspeboda enligt planen den 24 april. Vi tackar alla faddrar för fadderlådor som går iväg, samt att ni uppmärksammat att det är banankartonger och och inget annat som gäller.
Kjell beräknar volymen vilken kommer att hålla sig runt dryga 12 kbm.
Odling
Styrelsen diskuterar det faktum att matbrist råder återigen. Dels är det den tid på året då riset börjar tryta. Jordnötsskörden gick mycket dåligt, dessutom har vildsvinen farit hårt fram på odlingarna. AFFC skall kontakta odlingskunnig man, Musa Cham i Gambia, för att se om vi kan utöka kunskapen i att odla mer varierade grödor samt proteinrika baljväxter. Detta för att minska den undernäring som återkommande uppstår.

Medlemsantalet är nu 91!! Strålande!, Kan vi uppnå 100 st vore det fantastiskt bra!! Där kan alla göra en insats för vårt arbete.

En del frågeställningar till våra medarbetare i Gambia vidarebefordras från styrelsemötet.

Styrelsen / Marie

Vattentorn och brunn på gång Vattentorn och brunn på gång

Lite information om vad som hänt och händer i föreningen  (Publicerat 2021-03-28)

Hälsans Hus öppnar för mottagande av patienter 3 april. Den officiella öppningscermonien skjuts dock framåt pga. av ett dödsfall i byn. Som avtalat kommer en sjukskötare samt en barnmorska att arbeta under dr. Bahs överinseende. De kommer också att samverka med byns sjukvårdare Alagie och byns barnmorskor, samt Marie Kutah i Manduar.
Fadderfamiljerna behandlas gratis, övriga betalar ca. 5 kr för en konsultation samt extra för medicinkostnader. Tandläkaren besöker Hälsans hus och kommer att behandla ca. 70 patienter varav 14 icke fadderbarnsfamiljer. Kostnaden är ca. 100 kr per patient inkluderat läkemedel.
AFFC har delgivit faddrarna hur rapportering ska genomföras då AFFC pga. coronan inte kan besöka byarna.
Nfamara och Kebba meddelar att riset börjar tryta för byarna, men ingen åtgärd angående detta från AFFC i nuläget.
Kebba leder arbetet med vattnet i Sankandi, det blev aningen fördröjt då en lastbil med material körde på en ko. Ingen människa skadades.
AFFC fokuserar på att få färdigt vattnet vid Hälsans Hus. Samt därefter följer upp provperioden på sex månaders drift av Hälsans Hus.
Container kommer preliminärt att avgå i slutet på april. Gods räknas in för att vi skall hålla oss runt 12 kubikmeter. Ett stort antal arbetsstövlar och skor har kommit från Räddningstjänsten vilka kommer att delas ut till de idéellt arbetande männen.
Efter årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte för att fastslå styrelsen för 2021.
AFFC vädjar om fler medlemmar, nu är antalet 88! Vilket är en avsevärd ökning sedan tidigare år, kan vi kämpa för att nå 100? Där kan vi alla hjälpas åt. Det betyder mycket för föreningsarbetet att den ryggrad som utgörs av medlemmarna är stark.
På återhörande efter nästa styrelsemöte.

Styrelsen / Marie

Aminata odlar sin trädgård Aminata odlar sin trädgård

Rapport från senaste styrelsemötet 9 mars (Publicerat 2021-03-10)

Gambia
Våra byar arbetar nu med varsin egen organisation. I Manduar verkar CFG med Nfamara som ordförande och Adama som medarbetare. I Sankandi är Kebba ordförande i Aspeboda Foundation For Children Sankandi, tillsammans med en bykommitté. AFFC verkar i båda byarna som tidigare.
Sankandi
Rapport från Kebba. Kebba har bildat grupper av volontära medarbetare för olika projekt.
En grupp yngre kvinnor, ca. 20 stycken, har bildat arbetsgruppen Young Sisters Sankandi, för att på frivillig väg sköta städning i byn. De önskar räfsor, sopar, och ett par skottkärror. AFFC beslutar att bistå med äskade 1.455 kr.
Fadderbarn
Fokus är på barnens hälsa, så att de kan sköta sin skolgång. Ett nytt fadderbarn har tillkommit, en flicka på nästan tre år, samtidigt har ett fadderbarn utgått ur programmet. Fadern i den familjen var ovillig trots upprepade samtal med byledningen och Kebba att låta dottern vara fadderbarn. Hans tidigare döttrar har blivit bortgifta i tidig ålder. Kebba var mycket besviken över att inte kunnat tala fadern tillrätta. Yankuba ett cp-skadat fadderbarn har startat sin skolgång. Systern tar honom till skolan och hämtar honom. Han kan dock inte gå på toaletten i skolan , utan måste avsluta skoldagen då toalettbesök behövs.
Brunnsreparationer
En kvinna hade tidigare med sitt barn ramlat i en underminerad brunn med sin baby. Vilket föranlett att kvinnorna varit rädda att använda brunnar i sådant skick. De underminerade brunnarna fick 2000 kr till reparation är nu åtgärdade med volontärer i byn, Kvinnorna tackar varmt för detta, då de nu kan få vatten till odlingarna.
Binta
Flickan med benbrott och benröta läker ytterst långsamt. Dr. Marenah, ortopeden, rekommenderar utökad proteinrik kost. Samt att en ytterligare mindre operation kan bli nödvändig. Binta står under dr. Bahs vård. Dr. Bah tänker att Binta inom en 6 sexmånadersperiod kan börja gå. Sedan successivt träna upp sig till full styrka. Mamman var mycket stressad över att vistas i stan med Binta under så många månader. I samråd med Dr. Bah besöker nu mor och Binta byn under några veckor. Såret ses om i Hälsans Hus av byns sjukvårdare. Nästa läkarbesök till dr. Marenah är 12 mars.
Hälsans Hus
Utöver de sängar AFFC avser att skicka har en donation getts av ett antal enklare sjukhussängar från en gambisk givare. Kebba ber om pengar till madrasser med tvättbara överdrag till dessa. Transport av sängar och inköp av madrasser kostar 2.840 kr, vilket styrelsen bifaller.
Sammanfattning om verksamheten så här långt: Dr Bah är ansvarig för driften. Anställda är Safie Conteh, en barnmorska med treårig utbildning till sjuksköterska, 2 års tjänstgöring samt 1,5 års vidareutbildning till barnmorska. Vidare Ansomana Darboe, medicinskt utbildad i England. Uppskattad i byn och förordad av dr. Bah. Safie är utsedd till föreståndare. Alagie fortsätter som byns sjukvårdare. Byns två barnmorskor fortsätter sina uppdrag med övervakning och tillsyn av gravida och nyförlösta tillsammans med Alagie. Kebba ansvarar som tidigare för sjuktransporter. Journalföring av fadderfamiljerna sker av personalen för vidarebefordran till Kebbas månadsrapport. AFFC bistår till en börja med under en sexmånadersperiod med 3.000 kr i månaden till drift och löner.
Odling
En fadderflicka, sjuåriga Aminata, har med mammas hjälp startat en egen odling av grödor på sin gård. Initiativet inspirerar flera fadderbarn att göra detsamma. Frön som Kebba rekommenderar är pumpa, morot och tomat. Lökodlingen har fått något angrepp och inte kunnat stå kvar i bäddarna. Kvinnorna ber om pengar till snabbväxande gröda, 2124 kr. Styrelsen beslutar att ta dessa pengar ur byfonden.
Sandstormen
Sandstormen från Sahara var besvärlig. Regeringen rekommenderade alla att bära mask. Kebba delade ut de tygbitar vi skickat som kunde användas som skydd. Flera av byn blev mycket sjuka av sanden och fick medicineras ytterligare. Byn tackar varmt för att dessa tygbitar skickats som kunde användas munskydd.
Olycksfall
Flera cykelolyckor har skett. Ansomana i Hälsans Hus och Alagie har behandlat dessa och sytt ihop de större såren.
Cyklar
Vi pratar med Kebba om att hitta en cykelreparatör i byn, så att cyklar barnen fått kan fortsatt gå att använda.
Hälsa
Två patienter som inte ingår i fadderprogrammet, Kebba samt olycksfallen, har behandlats till en kostnad av 2.000 kr.
Manduar
Rapport från Nfamara:
Coronaläget i Gambia
Totalt i landet 4735 fall. 4111 har tillfrisknat. Aktiva fall 473. Hittills har 151 personer dött.
Hönseri
Det börjar bli dags för att hönorna skall börja värpa. Ousman, hönsskötaren, skall starta upp ruljansen i hönseriet, även ta emot lärlingar.
Husreparationer
Pga. att regeringen har reglerat avverkning av virke i skogen har fördröjning skett med reparation av Maries hus. Start av reparationer kommer att ske nu i mars.
Nutritionsprogrammet
Rapport från Adama. Målsättningen var främst minska undernäring och blodbrist med hjälp av en balanserad proteinrik kost. Projektet startade i mars 2020 avslutades i december 2020. Barnen som deltog var de som listats gravt undernärda och anemiska vid hälsoundersökningen av AFFC i mars 2020. Barnens BMI har kollats i mars, juli och september. Barnen fick proteinrik måltid 2 ggr i veckan från start, vilket då skolorna stängdes utökades till 3 ggr per vecka. I september hade 95% ökat sitt BMI, minskat sin undernäring. Dock hade anemin varierade resultat. Det 7 månaders långa projektet har gett gott resultat. Sammantaget är dåliga skördar och näringsfattig mat orsaken till dessa barns undernäring. Adama tackar för detta projekt och betonar vikten av näringsrik kost.
Container
Wärn avser att skicka container i slutet av april. Kebba kommer att ansvara för distribution av godset. För att minska Kebbas arbetsbörda och minska AFFC:s kostnader beslutar styrelsen att skicka ca. 12 m3 vid två tillfällen. Kjell i förrådet kommer att förtydliga märkning av lådor med sprayfärg, olika till de olika byarna.
Event
Lotteriet fortgår, samt försäljning på nätet.
Fadderbarn
Besök hos samtliga fadderbarnsfamiljer kommer att ske av Mamaa och Adama pga. av att AFFC inte kan besöka Gambia.
Tre faddrar står på kö, och vi har nu 105 fadderbarn. Vi kommer endast i undantagsfall kunna ta in fler barn i programmet. I praktiken ingår 7 - 800 personer i programmet, då vi förutom fadderbarnet, ansvarar för syskons, föräldrars eller vårdnadshavares hälsa.
Ekonomi
Inkomsterna är nu endast lotteri och nätförsäljning. Kassören arbetar med att hitta ett förenklat sätt att bokföra alla poster. Revisor Madelaine Wilgren konstaterar att AFFC utökat verksamheten och att det motiverar lite omstrukturering. Roger, vår kassör arbetar vidare med detta.
Hjälpmedel
En kontakt har etablerats på Hjälpmedelscentralen i Falun. Per, tekniker, har nu direktkontakt med Kebba för att hitta rätt hjälpmedel till Yankuba och några fler handikappade. Per uttrycker en önskan att få resa ner till byarna med verktygsväska och hjälpmedel för att hjälpa dessa på plats. Han är en van afrikaresenär.
Utbildning
Ca 6 fadderbarn i Manduar står redo att planera sin vidareutbildning. Styrelsen föreslår att Adama blir utbildningskonsulent. Adama gör bra rapporter, är uppväxt i byn och är utbildad i att leda projekt. Utbildningen bör planeras i god tid, lärlingsutbildningar, yrkesskolor och högre teoretiska studier. Utbildningen skall planeras i förhållande till de medel som finns på fadderbarnets sparkonto.
Årsmöte
Årsmöte sker digitalt 31 mars kl 18.00. Särskild kallelse till medlemmar skickas. Deltagande kommer att möjliggöras via Facebook Messenger, mer om det i kallelsen

Styrelsen tackar varmt för alla bidrag, samt vädjar till ökat medlemsantal! Där kan vi alla hjälpas åt.
Väl mött kära medlemmar till Årsmötet!

Styrelsen / Marie

Maries reseberättelse februari 2020  (Publicerat 2020-02-15)
 
Manduar
Vatten
Vattentillgången är för närvarande otillräcklig, beroende på två saker, ökad bybefolkning och torka.
Frågan lämnas vidare till Rolf för vidare utredning.
Odling
Anita, en av våra medlemmar som reste med denna gång är tidigare yrkesodlare i Sverige. Hon konstaterade att förbättringar av odlingsbäddar skulle förbättra bevattningsmöjligheterna. Samt att vattennivån i de vattenkar som finns i odlingen är så låg att det inte går att slanga eller hinka ur vatten. De tar nu vatten från kranen och bär ut. Odlingarna såg ogräsfria och fina ut, dock är tillväxten på grönsaker dålig. Fn. skördas tomater, paprika och lök. Detta säljs vid vägkanten till uppköpare eller byts bort i byn. Priserna är dock väldigt låga.
Kvinnokooperativ
Anita är därtill slöjdlärare och tillbringade sin tid i Manduar i kvinnokooperativet. Anita uttrycket sin beundran över kvinnornas förmåga att sy. Ca 3-4 kvinnor utmärkte sig i sömnad. De sydde bindor, med flera lager enl. vår beskrivning, en maskinsöm runt om och därefter en kast eller langettsöm för hand runtom. De säljs för ungefär en kr per styck. De sydde skolväskor av tyg vi skickat. Samt klipptes skoluniformer till förskolebarnen till, och syddes. Kvinnorna sydde och klippte därefter till dessa själv, vilket också imponerade på Anita. Med rätt instruktion var de kunniga och mycket arbetsvilliga. 30 skoluniformer tillverkas nu av kvinnorna. De önskar mera frotté till inlägg i bindorna. Symaskinerna fungerade, men är i dåligt skick. De skulle vara mycket hjälpta av en enkel elektrisk symaskin samt någon ny trampmaskin. Solcellerna som möjliggör elektricitet till lyse och annat är en stor framgång.
Förskolan
Där går nu 30 förskolebarn. De går till primary-skolan för att äta sitt mål mat. CFG arbetar på att starta upp matbespisningen vid förskoaln. De önskar nu att de 4000 kr Aspeboda skola samlat till lekredskap överlämnas.
Fadderbarnen
Maggie tillsammans med Mamaa, vår tolk, intervjuade samtliga fadderbarnsfamiljer och därutöver några nya ömmande fall. Maggie liksom Mamaa var mycket berörda av de omständigheter familjerna lever under. Bristen på mat har påverkat deras liv oerhört. Rapport till samtliga faddrar kommer då Maggie sammanställt dessa. CFG och dr. Bah uttryckte sin stora tacksamhet över vår kartläggning av familjernas sociala situation, vilken är en grundförutsättning för att kunna stödja på bästa sätt. Maggie tillsammans med Mamaa gör ett fantastiskt bra arbete med både kärlek och värme. Men också ibland med förtvivlan denna gång över deras nöd.
Hälsa
Marie Kutah hade svår infektion i handen. Hon grät och fick föras akut till läkare för att öppna handen och medicinering. Maj-Britt, sjuksköterskan, bistod med de såromläggningar som gjordes på ett föredömligt sätt. Detta gjorde att Adama, en ung man från byn som är utbildad hälsoarbetare bistod Marie vid kollen av våra fadderbarnsfamiljers hälsa. Ca. 270 medlemmar från fadderbarnsprogrammet undersöktes. Samtliga avmaskades och av dessa remitterades ca 100 st till dr. Bah. Dr. Bah har sedan vidareremitterat på bråck, hjärta, vattenskalle, hörselskada och ögon, vilket är 8 st. 5 st behöver omedelbar tandläkarvård. De dominerande sjukdomarna är astma, anemi, ögonkattarr och undernäring. Hälsorapporter kommer till samtliga faddrar separat.

Sankandi
Vatten
Vattentillgången är även här otillräcklig pga. av torka och ökad bybefolkning. Kebba påtalar att ett nytt borrhål vid Hälsans Hus skulle vara bra. Frågan går vidare till Rolf.
Odling
Anita besökte även här odlingar samt djurhållningen. Även här är vattenbrist ett problem, samt att korna inte har nog med vatten så de ger mycket lite mjölk.
Kvinnokooperativ
Tre kvinnor och en man arbetade med sömnad tillsammans med Anita. En klänning syddes till en kvinna av de tyger Borlänge väveri skänkt. En sele till en svårt cp-skadad ung man tillverkades spontant av Anita, för att använda tills bättre rullstol kommer. Han faller ur den nuvarande på pga. okontrollerbara kroppsrörelser. Selen leverades och mottogs om än med förvåning så även med tacksamhet. Kunnigheten i sömnad var även där god, men mera hanns inte med pga. av tidsbrist. Även där menar Anita att en enkel elektrisk maskin samt en ny trampmaskin vore bra.
Skolsituationen
Om detta kommer en separat rapport från Maggie. De sydda väskorna delades ut vid Maggies besök i skolan till stor glädje!
Fadderbarnen
Maggie och Mamaa gjorde kompletterande arbete som återstod sedan Maggies besök i november. Rapport till enskilda faddrar kommer separat.
Hälsa
Även här undersöktes samtliga fadderbarn, 275 st inkluderat vårdnadshavare och syskon. Drygt 100 st remitterades till Dr. Bah. Samtliga avmaskades. De dominerande sjukdomarna var gastrit, bronkit och undernäring och anemi. Yankuba, en handikappad pojke fick en rullstol som skickats från AFFC. Han kunde för första gången i sitt liv ta sig fram på egen hand! Den fantastiska glädje han visade då han kom farandes med sin stol i racerfart var obeskrivlig! Gladare unge har sällan skådats. Han bistods med blöjor och ett träningsprogram för toalettbesök. Samtal med lärare gör att han nu kommer att kunna börja skolan några timmar för att succesivt öka dessa. Pojken är smart, och kommer med utbildning att kunna få ett bra liv. En glädjens stund var det! Resterande av de handikappade besökte oss, en pojke med vattenskalle, ca 3 år kunde erhålla en gåstol, han kan nu för först gången stå upprätt och börja träna sina ben. Han var först rädd men sedan började han röra sina små tunna ben. Flickan med klumpfot ville inte ha några hjälpmedel. Hon blev förnärmad över att hennes handikapp uppmärksammades. Den cp-skadade unga mannen skall vi hitta en bättre rullstol till, liksom en toalettstol till honom och Yankuba som börjar skolan. I byn finns lipom, thyroidea, bråck och hemorrojder som behöver opereras. En flicka med svårt epilepsianfall under vårt besök har fått sin medicinering justerad av dr. Bah.
Hälsans Hus
Huset imponerar! Tillsammans med solcellsanläggningen är det förstklassigt bygge! Vid två möten med dr. Bah, Maggie, Kebba och Marie diskuterade framtidsplaner. Förslag inför framtiden är följande: En sjuksköterska med förslossningsutbildning anställs för ca. 800 kr i månaden. Ett rum för förlossningar, en vårdsal och en mottagning. Dr Bah besöker Hälsans Hus en gång i månaden för uppföljning av fallen där sköterskan så behöver. Han tar 1000 kr för detta besök. Fadderbarnsfamiljerna erhåller gratis vård, övriga betalar ca 6 kr per besök, medicinkostnader tillkommer. Denna service är inte endast för Sankandi utan öppen för alla.
Vi träffade en tandläkare kan stötta oss på liknande sätt som dr. Bah tack vare att det nu finns elektricitet för hans instrument.
Allmän hälsoinformation
Dr. Bah tillhandahöll medicin till inköpspris, han vistades en dag i Manduar och en i Sankandi. Vi hade två möten vid hans mottagning. Dessa ledde till ett möte med en kirurg, vilken är kommer att undersöka de kirurgfall som finns. Kebba förhandlar om priser och återkommer. Den matkris som förekommer har försatt familjerna i mycket svår undernäring vilket lett till anemier och nedsatta immunförsvar. De kryddar riset extra mycket, vilket ökat gastriten, vilket i sin tur påverkar tandhälsan. Bristen på mat är en kedja, vilket enkelt kan förklaras så här, ett mål ris, i bästa fall två om dagen gör att undernäring uppstår med nedsatt immunförsvar och anemi. Astma och bronkit får fäste. Nästa steg är det som benämns Marasmus. Det sista i denna i kedja är Kwashiorkor. Våra barn befinner sig i olika stadier mellan Marasmus och Kwashiorkor.
Förslag på akut insats, from. nästa vecka tills oktober är följande. En utspisning av proteinrik soppa 2 dagar i vecka. Där serveras 50 barn åt gången. Tillskott i soppan skall vara efter uppkok och nedkylning, moringa och cassava. Färska cassavablad ökar blodbildingen. Moringa anses vara ett mycket bra allmänt näringstillskott. Barnen serveras enligt lista. Adama kommer att tillfrågas om att följa upp deras återhämtning en gång i månaden tills vidare. Några som inte tillhör fadderbarnsfamiljer är uppmärksammade som också får del av denna utspisning. Kebba och Nfamara gör kostnadsberäkning och ansvarar för detta. Tillgången på sjukvård är obefintlig i våra byar, inte heller erhålls något understöd från regeringen.
Undervisning
Jag undervisade en grupp på 30 kvinnor i Sankandi om astma, parasiter, undernäring, högt blodtryck och hygien. En mindre grupp kvinnor mötte mig och vi talade om barnbegränsning. I Manduar ses alla fadderbarnsföräldrarna för att informeras om deras ansvar att se till att barnen har sin medicin, Liksom i Sankandi om vanligaste sjukdomarna. Barnmorskorna besöker mig och erhåller sina lådor, de är mycket tacksamma att kunna förlösa de kvinnor som ej får transport till sjukhuset i tid i Hälsans Hus.
Om Lamin
Lamin heter en döv kille, bror till ett av våra fadderbarn i Sankandi. Vi har lyckats få in honom på en dövskola i Serrekunda (St John's School for the Deaf, finns på Facebook). Skolan är gratis utöver kostnader för material och uppehälle. Men till detta har han fått en speciell sponsor, så det belastar således inte alls AFFCs ekonomi.