Stadgar

Stadgar för Aspeboda Foundation For Children
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Aspeboda Foundation For Children, AFFC.
Föreningens säte är Aspeboda, Falun.
§ 2 Ändamål
AFFC är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.
AFFC:s ändamål är att ge stöd till invånarna i byarna Manduar och Sankandi, Lower River Region i Gambia.
Tyngdpunkten skall ligga på barnens möjligheter till bättre hälsa och utbildning.
§ 3 Arbetssätt
AFFC:s arbetssätt skall utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter.
Arbetet skall göras i samförstånd med de involverade, alltid med ett globalt perspektiv.
AFFC:s högsta beslutande organ är årsmötet.
AFFC:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Mellan årsmötena leds och förvaltas verksamheten av styrelsen.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap skall beviljas alla som vill stödja föreningen och dess grundidé som finns angiven i stadgans § 2 samt betalar en årligen fastställd medlemsavgift.
Styrelsen kan utse hedersmedlemmar.
Föreningen skall hålla en aktuell förteckning över medlemmarna.
Ansökan om medlemskap kan göras på föreningens webbplats, http://www.affc.se.
Alla medlemmar har rätt att ställa motioner till årsmötet.
Motioner skall ha inkommit till AFFC senast 31/12, året före årsmötet.
Myndig medlem har rätt att rösta på årsmötet och kan väljas in i styrelsen.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften betalas per kalenderår för ett år i taget. beloppet bestäms av årsmötet.
§ 6 Utträde / Uteslutning av medlem
Uppsägning av medlemskap görs skriftligen till föreningen och anses därmed omedelbart träda i kraft. Medlemsavgift och gåvor betalas inte tillbaka.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadar föreningens arbete eller syfte kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. Utesluten medlem skall meddelas skriftligen.
§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast 1 april.
Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och sändas till alla medlemmar senast två veckor i förväg.
Vid årsmötet har varje närvarande, myndig medlem, som betalat årsavgiften, en röst.
Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
Ingen äger rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.
Beslut under årsmötet fattas genom acklamation eller om så begärs efter omröstning med slutna röstsedlar. Vid lika röstsiffror avgör lotten.
Medlemmar skall minst två veckor före årsmötet ha tillgång till styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, förslag till verksamhetsplan, budget och förslag från styrelsen som har väsentlig betydelse för verksamheten.
§ 8 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet, som är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet, skall följande ärenden behandlas och vara angivna på dagordningen:
1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande
3) Val av sekreterare för mötet
4) Val av två protokolljusterare och rösträknare
5) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
6) Fråga om kallelse behörigen skett
7) Godkännande av dagordningen
8) Styrelsens verksamhetsberättelse
9) Styrelsens ekonomiska berättelse
10) Revisorernas berättelse
11) Fastställande av balans- och resultaträkning
12) Styrelsens ansvarsfrihet
13) Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår
14) Behandlingar av inkomna motioner och förslag från styrelsen
15) Beslut om verksamhetsplan och budget
16) Beslut om antalet styrelseledamöter
17) Val av ordförande
18) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
19) Val av två revisorer och en revisorssuppleant
20) Val av tre ledamöter, inklusive en sammankallande i valberedningen
21) Övriga frågor utan beslut
22) Årsmötets avslutande
§ 9 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas efter beslut av styrelsen, revisorerna eller när minst en tredjedel av föreningens myndiga medlemmar skriftligt så begär.
Extra årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötet.
Kallelse till extra årsmöte skall sändas till alla medlemmar senast två veckor före mötet.
I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas.
§ 10 Styrelse
Alla styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i AFFC.
Föreningens styrelse leder och förvaltar verksamheten.
Föreningens styrelse skall bestå av ett udda antal ledamöter, minst 5 och högst 15, inklusive ordförande. Ordförande väljs för ett år och kan omväljas.
Hälften av övriga styrelseledamöter väljs växelvis för två år och kan omväljas.
Styrelsen konstituerar sig och utser kassör och sekreterare
Samtliga suppleanter kallas till styrelsesammanträdena. Suppleanterna har yttrande- och förslagsrätt.
Vid omröstning under styrelsesammanträde deltar enbart tjänstgörande suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet styrelseledamöter (innefattar både ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter) är närvarande. Ersättarna inträder efter behov i den ordning de valts. Detta kontrolleras vid öppning av varje styrelsemöte.
Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder en suppleant för tiden fram till nästa årsmöte.
§ 11 Styrelsens uppdrag
Styrelsens uppdrag är att:
Leda och samordna föreningens arbete
Ansvara för föreningens planering, verksamhet, ekonomi och räkenskaper.
Anordna årsmöte i enlighet med stadgarna
Verkställa årsmötets beslut
§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den/de ledamöter som utses av styrelsen. Firmatecknare skall vara myndig.
§ 13 Ekonomisk förvaltning
Ekonomisk berättelse upprättas av kassören och överlämnas till revision senast en månad före årsmötet.
§ 14 Revision
Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen i god tid före årsmötet.
Revisorer och revisorssuppleant väljes för ett år i taget.
§ 15 Valberedning
Årsmötet utser valberedning med tre ledamöter, varav en är sammankallande, för ett år.
§ 16 Motioner
Motioner skall ha inkommit senast den 31/12, kalenderåret före årsmötet.
§ 17 Tolkning av stadgar
Förekommer det tvist om stadgarna eller väcks det frågor som inte regleras i stadgarna har styrelsen tolknings- och beslutsrätt.
§ 18 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Det skall vara minst en månad mellan dessa möten.
Upplösningen är gällande om förslaget bifalles av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Om föreningen vid upplösningen äger tillgångar skall dessa tillfalla dem som omfattas av föreningens ändamålsparagraf.
§ 19 Stadgeändring
Förslag till stadgeändringar kan lämnas av föreningens medlemmar.
Om stadgarna skall ändras krävs två tredjedels majoritet på ett årsmöte eller enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten. Ett av dessa möten kan vara ett extra årsmöte.
§ 20 Ikraftträdande
Beslut om stadgarna har tagits vid föreningens bildande 2011. Revidering beslutad på årsmötet 2020.