Nyhetsbrev

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2020-03-27)
 
Mötet skedde digitalt, några punkter avhandlades.
Hälsa
Styrelsen beslutar att bistå med 24.000 kr till Sankandi och 24.000 kr till Manduar, för inköp av ris och det proteintillskott som finns att tillgå.
Adama är koordinator för nutritionsprogrammet, och övrig hälsa i båda byarna. Idag fredag, hämtar han medicin till de screenade barnen som behöver fortsatt behandling, till en kostnad av 2000 kr.
Nutritionsprogrammet
Det är igång i bägge byarna. De listade barnen får tillskott 2 dagar i veckan under 2 månader. Uppföljning av vikt och allmäntillstånd görs av Mari och Alagie tillsammans med Adama.
Varje by har 120 familjer inklusive våra 50 fadderbarnsfamiljer i varje by. Av dessa är 200 barn under 19 år i vardera byn. Det innebär att 70 familjer återstår som inte har del i vårt fadderprogram. Det innebär också att ca 280 barn står utanför programmet. Och i dagsläget inte får del av skollunchen. Vi överlåter åt Gambiateamet att fördela det ris och proteintillskott de köper för 24.000 kr. Vi ber också Adama att screena barnen för att föra över de allvarligaste undernärda till nutritionsprorammet.
Vi kommer att erbjuda Adama en ersättning på 600kr per månad i två månader då omfattningen av hans arbete ökar
Corona i Gambia
Det slår hårt! Skolorna är stängda på obestämd tid. Alla är fullt medvetna om att ingen som helst vård finns att erbjuda. I staden sker inköp på morgonen då de flesta slår igen försäljningen. Hotell och barer är stängda till största delen. Gränserna är nu stängda. Så även till Senegal, där inköp av fröer och djur sker till odlingssäsongen. De rika hamstrar torrvaror. Våra byar har en vinstlott i att vi kan ge det lilla stöd vi förmår, hur det ser ut i andra byar kan vi bara ana. Kebba och Nfamara menar att det även där kommer att bli många som förlorar livet, kanske inte av corona men av undernäring med dess komplikationer.
Fadderverksamheten
Det har haltat med att all rapportering med foto inte kommit oss tillhanda. Vi påtalar att de foton som saknas skall komma oss tillhanda. Vi ber om överseende med detta till berörda faddrar.
Vatten
Vi diskuterade om vi har möjlighet stötta där. Vi tänker att vatten vid Hälsans Hus är prio ett, då det gynnar båda byarna med hälso- och sjukvård. Vi lämnar frågan till CFG om kostnader. Dock har båda byarna ett behov av ökad vattentillgång.
Event
Alla event är under våren inställda, vilket gör ett stort inkomstbortfall, säkerligen 20-30 tusen kronor. Maggie kommer att ordna ett digitalt lotteri, och vi hoppas på att det faller väl ut.
Det tog sin tid att hålla mötet digitalt. Vi är inte alla så hemmastadda i den världen. Tack Rolf för att du lotsade oss igenom mötet.
Årsmötet
Vi har beslutat att hålla årsmötet det datum och den tid som bestämts, 31 mars kl 18.00. Inte på den plats som aviserats dock, utan på Facebook Messenger, lika som styrelsemötet. Medlemmarna har mejlats för att få möjlighet att anmäla deltagande.

Marie

En lägesrapport från våra byar och styrelse  (Publicerat 2020-03-24)

Styrelsen AFFFC har beslutat att inte skicka varor i container nu i april. Beslutet grundar sig på att vi inte har en säker transportkedja då nu flera gränser är stängda. Vi bistår i stället med ökade medel till mat.

Styrelsemötet nu på torsdag hålls via Facebook och/eller Messenger. Vi diskuterar också att hålla årsmötet via Facebook, i en särskild sluten medlemsgrupp.

Gambia
Skolorna är stängda, dock talar nu regeringen om att undervisa via tv och radio. All personal i skolan från byarna är hemskickade till respektive hemort. Skolluncherna serveras således ej. Gambia importerar normalt ca. 87% av sitt risbehov (Källa worldbank.org 2019). Det är osäkert huruvida den importen kan upprätthållas eller är stoppad. Gränsen till Senegal är stängd, vilket medför att inköp av djur och utsäde omöjliggörs. Priserna för ris har nu stigit med närmare 50% meddelar Kebba och Nfamara. De rika hamstrar stora kvantiteter, uppemot 30 säckar, de hamstrar också bönor och annan torr mat. Deras enda hopp, säger Kebba, är att gränserna öppnas snarast.
Nutritionsprogrammet är igång i båda byarna. Det följs upp med hälsoundersökning, såsom vikt, längd och allmäntillstånd. Adama tillsammans med Mari Kuta och Alagie samarbetar fantastiskt bra.
Då skolluncherna uteblir beslutade vi att akut skicka 24.000 kr bland annat till inköp av ris och bönor eller linser. Det som finns att tillgå. Det kommer att delas ut till barnfamiljer som inte har del av nutritionsprogrammet. Adama kommer att tillsammans med Alagie och Marie även se över om allvarlig malnutrition föreligger, då överförs de till nutritionsprogrammet. Skollunchen var för flera av barnen det enda mål mat de fick i sig.
Nfamara och Kebba är mycket oroade, allvarlig hunger och undernäring väntar, i och med deras redan dåliga hälsa efter förra årets missväxt får vi ta i beräkningen att dödsfall kommer att ske, Inte av corona i byarna, utan av effekterna av utebliven mat och nedsatt allmäntillstånd.
Det positiva är att vi i januari hann screena barnen, och ta konsekvensen av undernäringen med att att starta upp nutritionsprogrammet. Ett mycket värdefullt tillskott är Adama som är utbildad sjuk- och hälsoarbetare. Han kan nu handleda Mari och Alagie, samt dokumentera direkt med AFFC via sin dator. Det säkrar vårt arbete oerhört.
Positivt är också att läget uppmärksammats här hemma och flera bidrag kommer in. Styrelsen återkommer efter torsdagens möte med rapport.

Styrelsen

Rapport från senaste styrelsemötet 25 feb
 
Syvarvet
Maggie meddelar att de sydda skolväskorna som delades ut mottogs med glädje.
Rapport från CFG
Det skall vara balans i arbetet mellan byarna.
Nfamara renskriver månadsrapporter till AFFC
Kebba sköter samtliga transporter av sjuklingar och förnödenheter från båda byarna.
CFG planerar undervisning i näringslära.
Alagie vidtalas om ev. större inköp av hönor. Han är utbildad i hönsuppfödning. En volontär arbetsgrupp skall se över byns tak.
Personer som vill arbeta i Hälsans Hus vidtalas av AFFC och dr. Bah.
En träff för samtliga fadderbarn i båda byarna planeras.
Vid mötet deltog Maggie, Marie Nfamara, Mama och Kebba.
Fadder
Nu är det 97 inskrivna fadderbarn i programmet. vakanta är ca 6.
Kort sammanfattning av resan
Vattnet är otillräckligt i båda byarna, pga av torka och ökat byinvånarantal. Maggie och Mama intervjuade samtliga familjer i Manduar.
Kvinnokooperativen
I båda byarna imponerade kvinnorna med sömnad under handledning av Anita. I Manduar syddes bindor och skoluniformer, i Sankandi skolväskor. Dock är symaskinerna dåliga.Kvinnorna arbetade utan skräddare, och fortsätter arbetet på egen hand.
Hälsa
Samtliga fadderfamiljer hälsoundersöktes, ca 270st i vardera byn, 100st per by remitterades till dr. Bah varav 12 st behöver specialistvård. Samtliga avmaskades. Ca 70 st särskilt sjuka och skadade behandlades utöver fadderfamiljerna. 74 barn befinner sig i allvarlig undernäring, i stadiet mellam Marasmus och Kwashiorkor.
40 patienter remitterades till tandläkare.
Allmän hälsoinformation
Ett möte med två tandläkare gjordes tillsammams med Kebba. En av dessa, dr. Kemba har nu rest till byn och behandlat. På 23 patienter drogs en tand ut, på 24 patienter mer än en tand. De flesta behandlades också med antibiotika.Dr. Kemba är villig att samarbeta med oss, men behöver dock lite utrustning i Hälsans Hus. Undervisning av kvinnogrupper i hälsa skedde i byarna.
För utförligare reserapport se reseberättelsen på hemsidan.
Styrelsen beslutar efter råd från Dr. Bah att sätta in nutritionsmåltider 2 dagar i veckan för de undernärda 74 barnen. Adama, en utblidad hälsoarbetare kommer att följa upp förbättringarna. Sankandi och Manduar organiserar detta på egen hand. Kostnad är ca. 5000 kr per månad för mat och personal. En utvärdering görs tillsammans med Adama, Dr. Bah och AFFC i slutet av mars och i slutet av april. Dr. Bah menar att efter 2 månader bör en förbättring skett.
Styrelsen föreslår att AFFC reparerar ett hustak om året, och som motprestation får båda byarna bilda en byggkommitte som sköter översyn av byns trasiga hus. Frågan lämnas till CFG.
Container
Nästa container går i april. Till denna container tas fadderlådor packade i bananlådor emot för transport vidare. Frågan om att packa i väskor återkommer till nästa containerskick.
Event
8 mars, Internationella kvinnodagen. Kollekten i Aspeboda går till AFFC, liksom inkomst från kyrkkaffet.
31 mars: AFFC:s årsmöte i Smedsbo bystuga kl 18.00
4 april: Vårauktion i Smedsbo bystuga
3 maj: Församlingsafton Sundborn kl. 17.00-19.00
Ekonomi
Roger och Rolf gör en plan för hur vi kan disponera våra tillgångar, utgifterna är stora. Glädjande är att citygrosskvittona gett 7000 kr! Bra jobbat!
Packning
Packningsgruppen packar och sorterar i Vassbomagasinet.
AFFC har tacksamt tagit emot allt resterande från Borlänge Väveri då de stänger för gott. Det var 4 släpkäror fulla! En del till försäljning, en del direkt till Gambia. Vi tackar varmt för detta!

 

Maries reseberättelse februari 2020  (Publicerat 2020-02-15)
 
Manduar
Vatten
Vattentillgången är för närvarande otillräcklig, beroende på två saker, ökad bybefolkning och torka.
Frågan lämnas vidare till Rolf för vidare utredning.
Odling
Anita, en av våra medlemmar som reste med denna gång är tidigare yrkesodlare i Sverige. Hon konstaterade att förbättringar av odlingsbäddar skulle förbättra bevattningsmöjligheterna. Samt att vattennivån i de vattenkar som finns i odlingen är så låg att det inte går att slanga eller hinka ur vatten. De tar nu vatten från kranen och bär ut. Odlingarna såg ogräsfria och fina ut, dock är tillväxten på grönsaker dålig. Fn. skördas tomater, paprika och lök. Detta säljs vid vägkanten till uppköpare eller byts bort i byn. Priserna är dock väldigt låga.
Kvinnokooperativ
Anita är därtill slöjdlärare och tillbringade sin tid i Manduar i kvinnokooperativet. Anita uttrycket sin beundran över kvinnornas förmåga att sy. Ca 3-4 kvinnor utmärkte sig i sömnad. De sydde bindor, med flera lager enl. vår beskrivning, en maskinsöm runt om och därefter en kast eller langettsöm för hand runtom. De säljs för ungefär en kr per styck. De sydde skolväskor av tyg vi skickat. Samt klipptes skoluniformer till förskolebarnen till, och syddes. Kvinnorna sydde och klippte därefter till dessa själv, vilket också imponerade på Anita. Med rätt instruktion var de kunniga och mycket arbetsvilliga. 30 skoluniformer tillverkas nu av kvinnorna. De önskar mera frotté till inlägg i bindorna. Symaskinerna fungerade, men är i dåligt skick. De skulle vara mycket hjälpta av en enkel elektrisk symaskin samt någon ny trampmaskin. Solcellerna som möjliggör elektricitet till lyse och annat är en stor framgång.
Förskolan
Där går nu 30 förskolebarn. De går till primary-skolan för att äta sitt mål mat. CFG arbetar på att starta upp matbespisningen vid förskoaln. De önskar nu att de 4000 kr Aspeboda skola samlat till lekredskap överlämnas.
Fadderbarnen
Maggie tillsammans med Mamaa, vår tolk, intervjuade samtliga fadderbarnsfamiljer och därutöver några nya ömmande fall. Maggie liksom Mamaa var mycket berörda av de omständigheter familjerna lever under. Bristen på mat har påverkat deras liv oerhört. Rapport till samtliga faddrar kommer då Maggie sammanställt dessa. CFG och dr. Bah uttryckte sin stora tacksamhet över vår kartläggning av familjernas sociala situation, vilken är en grundförutsättning för att kunna stödja på bästa sätt. Maggie tillsammans med Mamaa gör ett fantastiskt bra arbete med både kärlek och värme. Men också ibland med förtvivlan denna gång över deras nöd.
Hälsa
Marie Kutah hade svår infektion i handen. Hon grät och fick föras akut till läkare för att öppna handen och medicinering. Maj-Britt, sjuksköterskan, bistod med de såromläggningar som gjordes på ett föredömligt sätt. Detta gjorde att Adama, en ung man från byn som är utbildad hälsoarbetare bistod Marie vid kollen av våra fadderbarnsfamiljers hälsa. Ca. 270 medlemmar från fadderbarnsprogrammet undersöktes. Samtliga avmaskades och av dessa remitterades ca 100 st till dr. Bah. Dr. Bah har sedan vidareremitterat på bråck, hjärta, vattenskalle, hörselskada och ögon, vilket är 8 st. 5 st behöver omedelbar tandläkarvård. De dominerande sjukdomarna är astma, anemi, ögonkattarr och undernäring. Hälsorapporter kommer till samtliga faddrar separat.

Sankandi
Vatten
Vattentillgången är även här otillräcklig pga. av torka och ökad bybefolkning. Kebba påtalar att ett nytt borrhål vid Hälsans Hus skulle vara bra. Frågan går vidare till Rolf.
Odling
Anita besökte även här odlingar samt djurhållningen. Även här är vattenbrist ett problem, samt att korna inte har nog med vatten så de ger mycket lite mjölk.
Kvinnokooperativ
Tre kvinnor och en man arbetade med sömnad tillsammans med Anita. En klänning syddes till en kvinna av de tyger Borlänge väveri skänkt. En sele till en svårt cp-skadad ung man tillverkades spontant av Anita, för att använda tills bättre rullstol kommer. Han faller ur den nuvarande på pga. okontrollerbara kroppsrörelser. Selen leverades och mottogs om än med förvåning så även med tacksamhet. Kunnigheten i sömnad var även där god, men mera hanns inte med pga. av tidsbrist. Även där menar Anita att en enkel elektrisk maskin samt en ny trampmaskin vore bra.
Skolsituationen
Om detta kommer en separat rapport från Maggie. De sydda väskorna delades ut vid Maggies besök i skolan till stor glädje!
Fadderbarnen
Maggie och Mamaa gjorde kompletterande arbete som återstod sedan Maggies besök i november. Rapport till enskilda faddrar kommer separat.
Hälsa
Även här undersöktes samtliga fadderbarn, 275 st inkluderat vårdnadshavare och syskon. Drygt 100 st remitterades till Dr. Bah. Samtliga avmaskades. De dominerande sjukdomarna var gastrit, bronkit och undernäring och anemi. Yankuba, en handikappad pojke fick en rullstol som skickats från AFFC. Han kunde för första gången i sitt liv ta sig fram på egen hand! Den fantastiska glädje han visade då han kom farandes med sin stol i racerfart var obeskrivlig! Gladare unge har sällan skådats. Han bistods med blöjor och ett träningsprogram för toalettbesök. Samtal med lärare gör att han nu kommer att kunna börja skolan några timmar för att succesivt öka dessa. Pojken är smart, och kommer med utbildning att kunna få ett bra liv. En glädjens stund var det! Resterande av de handikappade besökte oss, en pojke med vattenskalle, ca 3 år kunde erhålla en gåstol, han kan nu för först gången stå upprätt och börja träna sina ben. Han var först rädd men sedan började han röra sina små tunna ben. Flickan med klumpfot ville inte ha några hjälpmedel. Hon blev förnärmad över att hennes handikapp uppmärksammades. Den cp-skadade unga mannen skall vi hitta en bättre rullstol till, liksom en toalettstol till honom och Yankuba som börjar skolan. I byn finns lipom, thyroidea, bråck och hemorrojder som behöver opereras. En flicka med svårt epilepsianfall under vårt besök har fått sin medicinering justerad av dr. Bah.
Hälsans Hus
Huset imponerar! Tillsammans med solcellsanläggningen är det förstklassigt bygge! Vid två möten med dr. Bah, Maggie, Kebba och Marie diskuterade framtidsplaner. Förslag inför framtiden är följande: En sjuksköterska med förslossningsutbildning anställs för ca. 800 kr i månaden. Ett rum för förlossningar, en vårdsal och en mottagning. Dr Bah besöker Hälsans Hus en gång i månaden för uppföljning av fallen där sköterskan så behöver. Han tar 1000 kr för detta besök. Fadderbarnsfamiljerna erhåller gratis vård, övriga betalar ca 6 kr per besök, medicinkostnader tillkommer. Denna service är inte endast för Sankandi utan öppen för alla.
Vi träffade en tandläkare kan stötta oss på liknande sätt som dr. Bah tack vare att det nu finns elektricitet för hans instrument.
Allmän hälsoinformation
Dr. Bah tillhandahöll medicin till inköpspris, han vistades en dag i Manduar och en i Sankandi. Vi hade två möten vid hans mottagning. Dessa ledde till ett möte med en kirurg, vilken är kommer att undersöka de kirurgfall som finns. Kebba förhandlar om priser och återkommer. Den matkris som förekommer har försatt familjerna i mycket svår undernäring vilket lett till anemier och nedsatta immunförsvar. De kryddar riset extra mycket, vilket ökat gastriten, vilket i sin tur påverkar tandhälsan. Bristen på mat är en kedja, vilket enkelt kan förklaras så här, ett mål ris, i bästa fall två om dagen gör att undernäring uppstår med nedsatt immunförsvar och anemi. Astma och bronkit får fäste. Nästa steg är det som benämns Marasmus. Det sista i denna i kedja är Kwashiorkor. Våra barn befinner sig i olika stadier mellan Marasmus och Kwashiorkor.
Förslag på akut insats, from. nästa vecka tills oktober är följande. En utspisning av proteinrik soppa 2 dagar i vecka. Där serveras 50 barn åt gången. Tillskott i soppan skall vara efter uppkok och nedkylning, moringa och cassava. Färska cassavablad ökar blodbildingen. Moringa anses vara ett mycket bra allmänt näringstillskott. Barnen serveras enligt lista. Adama kommer att tillfrågas om att följa upp deras återhämtning en gång i månaden tills vidare. Några som inte tillhör fadderbarnsfamiljer är uppmärksammade som också får del av denna utspisning. Kebba och Nfamara gör kostnadsberäkning och ansvarar för detta. Tillgången på sjukvård är obefintlig i våra byar, inte heller erhålls något understöd från regeringen.
Undervisning
Jag undervisade en grupp på 30 kvinnor i Sankandi om astma, parasiter, undernäring, högt blodtryck och hygien. En mindre grupp kvinnor mötte mig och vi talade om barnbegränsning. I Manduar ses alla fadderbarnsföräldrarna för att informeras om deras ansvar att se till att barnen har sin medicin, Liksom i Sankandi om vanligaste sjukdomarna. Barnmorskorna besöker mig och erhåller sina lådor, de är mycket tacksamma att kunna förlösa de kvinnor som ej får transport till sjukhuset i tid i Hälsans Hus.
Om Lamin
Lamin heter en döv kille, bror till ett av våra fadderbarn i Sankandi. Vi har lyckats få in honom på en dövskola i Serrekunda (St John's School for the Deaf, finns på Facebook). Skolan är gratis utöver kostnader för material och uppehälle. Men till detta har han fått en speciell sponsor, så det belastar således inte alls AFFCs ekonomi.

Rapport från senaste styrelsemötet 29/11  (Publicerat 2019-12-02)

Stickvarv och Syvarv
En förteckning över vad AFFC i dagsläget tar emot presenteras på hemsidan.
närmaste dagarna. Hantverk till försäljning, förlossningsbindor, kvinnopaket och babypaket är vad vi nu behöver. Barnkläder får vänta tills vidare.
Fadderbarnsverksamheten
Maggie renskriver Sankandis fadderbarnsrapporter. De kommer att skickas till resp. fadder.
Manduar
Förskolan nyttjas av 50 förskolebarn. De får lunchen serverad från Primaryskolan. För en frukostpeng kan barnen köpa en frukost, kostar ca en krona. Lunchen skall enligt lag serveras gratis till alla barn. En del barn får ingen frukost hemma, och har ingen peng, då brukar dom få något på kredit.
AFFC skall nu köpa de leksaker till skolan som Aspeboda skola donerat pengar till.
Sankandi
Det var svårt att se brunnen som skulle repareras då det var högt gräs runt den. I en brunn hade röster hörts, så den vågade dom inte använda. Hälsans Hus är väldans rejält och fint. Apelsin- och mangoträd har planterats på gården. Grävning för en septiktank pågår. Stora stenar har fördröjt detta.
Även läxläsningen kan skötas där då solpanelerna samlat energi som lyser i mörkret.
Event
Syföreningen i Aspeboda har haft auktion, där bidrog AFFC med gåvor. En föreläsning med bildvisning har skett på Annagården i Falun. Även ett lotteri. Nästa aktivitet blir en vinterauktion i februari.
Container
Förra lasten har nu anlänt till Gambia för utdelning. Nästa container går i mars då vi skall försöka tömma förrådet och start om på nytt.
CFG
Dr. Bah har fått olika förslag på hur han kan bistå AFFC med sjukvård. Vi meddelar resultat då han funderat klart. Vi vidarebefordrar frågor till CFG , om skolorna får sin lunch då det är matkris, hur många barn finns i byarna utöver fadderbarnen, och om ev. hälsoministeriet kan bistå med pengar till alla barns maskmedel. Återkommer då vi fått svar.
Övrigt
En döv fadderpojke kommer att kunna börja dövskola, Maggie utreder det praktiska. Landing, pojken med svåra eksem, kvarstår under AFFC beskydd trots att han flyttat från byn. Dock upphör fadderskapet. AFFC bekostar hans medicinering.
Matkrisen
Vi beslutar att inte ta av hälsofonden till rispengar i nuläget. Utan vi startar en insamling med gåvokort inför julen, och nyttjar utöver det byfonderna. Vi vill se vad regeringen eventuellt bistår med innan vi går vidare.

Tills nästa möte funderar styrelsen på hur vi skall fördela arbetet i föreningen bättre.

Kort rapport från Maggie efter Gambiaresan  (Publicerat 2019-11-21)

Kära faddrar och AFFC-vänner!
Har just kommit hem från Gambia efter en 2-veckors vistelse tillsammans med Ann-Marie Jaxgård. Vi återkommer med info från vårt arbete i Sankandi och Manduar men känner att jag redan nu vill ge en rapport om det allvarliga läget för våra byar. Jag har intervjuat 48 familjer i Sankandi och kan därför försöka sammanfatta. Rissådden kom igång sent pga svår torka men torkan fortsatte så att när väl utsädet såtts så "brändes det bort" och grodde aldrig. En del familjer hade då förbrukat sitt utsäde och en del hade t.o.m lånat pengar till utsäde. De var då förutom utan ris, också i skuld...

Några familjer som lyckats låna till utsäde för att försöka så en andra gång, har gjort det. De hoppas nu kunna skörda i december, men det ser redan nu bekymmersamt ut. Blir det något ris över huvud taget så blir det en mager skörd. Jordnötsodlingarna skördas just nu. Även där är årets skörd dålig. Mycket har gått förlorat pga angrepp och nötterna är mycket mindre till storlek än normalt.

Eftersom ris och jordnötter i de flesta familjerna är deras enda inkomstkälla så är läget väldigt akut för de flesta. Ingen familj har ris kvar fram till ev. risskörd i december utan de lever nu på kredit. På plats bestämde styrelsen att göra en akut stödinsats med en rissäck och olja till 8 familjer. En del faddrar har redan skickat pengar till ris för sina fadderfamiljer som har inköpts och levererats, vilket alla är oerhört tacksamma för. Efter hand så kommer det att visa sig hur många fler familjer behöver akutstöd. Därför vädjar jag till alla som vill och har möjlighet att skicka en summa, liten som stor, allt är lika välkommet! Kanske det kan vara "istället för en julklapp till de som har allt.." En rissäck kostar ungefär 260 kr nu och kan skickas till er fadderfamilj men alla bidrag till akuthjälp är välkomna. Även i Manduar är läget svårt och Ann-Marie som är kvar en vecka till i Gambia kan komma med färsk rapport om läget där när hon kommit hem.

Pengar som skänks till ris går till insamlingen Hälsa 2020. Att förhindra svält är en insats för bättre hälsa!

Med många varma hälsningar från Maggie Hedegård Paulsson i styrelsen.

Ett par rapporter från Maggie i Sankandi  (Publicerat 2019-11-12)
De skickades med SMS, det funkade inte med mejl
2019-11-10
Hej Rolf och allihopa! Har ingen wi-fi i byn, så jag gör min lägesrapport så här. Jag och Fatou går sakta men säkert igenom alla fadderbarnsfamiljerna. Idag blev bara 5 gjorda för de firade någon muslimsk högtid! Så vi har 14 kvar i morgon. Hoppas hinna med mötena med kvinnogruppen och barnmorskorna ändå på måndag. Annars är det en svår situation med skörden som slagit så fel. Tre familjer kommer inte att klara sig utan extra stöd, som jag hittills träffat. En del har lånat till utsädet på kredit. När allt torkade bort har de nu ingenting förutom lite grönsaker. Några fick kredit en till en andra sådd, men förlorade den också i torkan. Även jordnötsodlarna har fått en dålig skörd. Jordnötterna har varit angripna av något och de som skördats är väldigt små. A-M åkte till Manduar idag för två dagar för att göra sitt jobb där. Ha det så bra!

Lite mer: Arbetet med rapporterna har gått mycket bra. Jag och Fatou lyckades jobba ikapp men har ändå tre kvar, bl a två st nykomlingar som ska ersätta två fadderbarn som flyttat från byn. I morgon ska jag träffa barnmorskorna på fm och kvinnogruppen och göra de sista rapporterna på em. Det tillkommer hela tiden nya "fall" att ta ställning till. A-M kom tillbaka idag efter två dagars arbete i Manduar. Det har gått bra men varit hektiskt för henne. F ö har var och varannan unge mask igen och fått medicin. Det stora orosmolnet är risskörden som torkade bort. De som kunnat låna till nytt utsäde hoppas på lite ris i december. Alla har slut på ris fram till dess och lever på kredit. De som inte kunnat så en gång till har ingenting efter december fram till nästa höst. Det är verkligen svårt! Jordnötsfarmarna skördar nu men nötterna har dålig kvalitet och de har fått en liten skörd allmänt. Tack gode Gud för faddrarna! Godnatt alla vänner.

2019-11-12
Goddag igen! "Stängt kontoret" nu. Ska prata med Kebba om de sista göromålen innan vi åker från Sankandi i morgon. Bra möten med barnmorskorna och kvinnogruppen idag. Annars hade kvinnorna en batikdag tack vare A-M som köpte färg i Serrekunda. Det ser för härligt ut nu med alla vackra batikstycken som hänger på tork här på gårdsplanen. Ja, det har varit en härlig dag över huvud taget och jag tror vi hunnit med det vi tänkt. 20 apelsinträd är nu planterade som fadderfamiljerna har till uppgift att sköta om. Fyra st är planterade här utanför Hälsans hus. Gropen för septiktanken växer men det är två stora stenar så de ska hyra en bilmaskin att krossa dem med. Allt går sakta men säkert framåt. Moringakuren, tre koppar te om dagen har hjälpt alla diabetiker o högt blodtryck otroligt mycket. Är svårt att åka imorgon... ha det så bra!

Lite uppdateringar!   (Publicerat 2019-11-06)

Containern. Aktuell ankomsttid i Banjul är den 12 november. Därefter tar det några dagar i tullen innan den fraktas vidare till AFFC:s upphämtningsplats vid LarsGöran Wärns tandläkarmottagning. Kebba och Nfamara ansvarar därefter för vidare transport till byarna.
Godset vi skickade var följande: Dryga 200 babypaket, 13 flyttkartonger med kvinnopaket, 240 familjepaket, 35 flyttlådor till hälsa, 6 lådor till kvinnookooperativen, 8 lådor till männen som arbetar för AFFC ideellt, 25 fadderbarnslådor, 6 rullstolar, 15 lådor skor, två lådor skolmaterial, 6 lådor verktyg , stolar, ett stort nyinköpt plåtskåp till Hälsans Hus, två batterier till solcellerna och en rejäl undersökningsbrits.

Maggie och Ann-Marie kommer att intervjua byns kvinnor hur vi i fortsättningen skall prioritera containergods. Vi kunde inte ta beslut den 12/10 då många frågor dök upp. Vid Maggies och Ann-Maries hemkomst utvärderar vi detta och återkommer med hur vi skall göra. Ekonomin styr hur stor last vi kan skicka. Tack för ert tålamod, och vi är mycket tacksamma för ert engagemang!

Vi får alla tänka på Maggies och Ann-Maries arbete därnere i våra byar, det är varmt och kräver mycket av deras ork. Vi ser fram emot att höra hur det fortskrider.

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-08-25)
Då styrelsen hade några brådskande frågor att ta ställning till hölls ett extra styrelsemöte 20/8.

Manduar
En fadderbarnspappa har allvarliga infektioner i sitt ben. Det åtgärdas av dr. Bah.
Rapport om småskador på barn har inkommit , med Maries hjälp är de åtgärdade.
Det ser ut som skörden till en del riskerar att går förlorad på grund av torkan, vilket kan komma att ge hungersnöd. Meddelande från regeringen har utgått att de önskar allas böner om regn.
Rolf kommunicerar om golvreparation i förskolan.
Sankandi
Den flickan som led av svår undernäring är nu betydligt friskare. Kebba utreder familjeförhållanden och ser till flickan.
Container
Ca 20 m3 gods kommer att skickas. Detaljerad rapport senare.
Event
En stor mässa och hantverksmarknad hålls på Vassbo i Borlänge. 28 deltagare anmälda hittills, från vilka bordshyran går till AFFC. Det kräver mycket arbete och folk av oss, men kommer att ge en rejäl slant.

Matkris och eventuella politiska oroligheter i Gambia förväntas sammanfalla i november-oktober, vilket dels gör att rispriserna kan skjuta i höjden, eventuellt kan också demonstrationer bidra till en jobbig tid för folket.

Nu fokuserar vi på containerfrakten och Vassbo Marknad.

Styrelsen AFFC genom Marie.
 

Rapport från senaste styrelsemötet (Publicerat 2019-07-31)

Stick- och Syvarvet
En handarbetshelg ordnades på Stenbacken hos Marie, Linnea Mattson var arrangör. Ett tiotal damer från hela landet deltog. Samtal om våra byar med bildvisning som underlag, ledde vidare till mycket bra diskussioner. Tillsammans med handarbete, solsken, mat och fika blev det många glada stunder. Nya faddrar föddes bland deltagarna, Linnea och Marie tackar varmt för det engagemang som ni alla bidrog till.
CFG
Det är mycket sena rapporter som inkommer trots att vi påtalat att vi vill ha dem i god tid till våra möten om vi skall kunna ta beslut i deras frågor. Styrelsen kommer åter att meddela CFG deras ansvar i detta. För att underlätta både för AFFC och CFG beslutar vi att göra en årskalender där det åligger oss alla att fylla i datum och händelser, den kommer att delges CFG, och vår förhoppning är att det skall ge CFG en större överblick av vad och när rapporter mm skall skickas. Rolf ordnar en kalender.
Kassör
Roger rapporterar om senaste tidens problem med penningtransaktioner. Pga av inbillade terroristpengar stoppar banker St. Marys där vi tidigare skickat pengar. Rolf och Roger har nu ägnat många dagar till att finna ett nytt penningtransferföretag. De har gjort ett bra arbete med att få ordning på denna så viktiga del i vårt arbete. Nuvarande kontakt heter APS, (Approve Services).
Fadderverksamhet
Tre nya faddrar har tillkommit, den undernärda pojken som Rolf larmade om är nu del i fadderprogrammet. Några av våra barn kräver regelbunden uppföljning här hemifrån, två av dessa är en pojke i Manduar och en flicka i Sankandi. Det åligger Nfamara och Kebba att ta ansvar för detta, rapporter ges till resp. fadder.
Manduar
Förskolan
Skolan är officiellt överlämnad till Manduar. Styrelsen beslutar dock att bistå med att lägga klinker på de dåliga golven i skolan. Rolf sköter detta på ett föredömligt sätt tillsammans med Kebba. Vi kommer också att be Nfamara om foton från skolgården, för att sedan kunna ta beslut om det är tid att ge av de avsatta pengarna till lekredskap. En trädodling och skolträdgård kommer att anläggas vid förskolan meddelar Nfamara. Nfamara meddelar att en nanny, kokerska, behövs till skolan, vilket han har förhoppning om att regeringen bekostar.
Kvinnokooperativet
AFFC har skickat ca 8 symaskiner, vilka nu alla är ur bruk pga av klimat, damm, dålig skötsel och ålder. Kvinnorna har arbetat ihop ca 2.500 kr, vilka de vid behov lånar ut till behövande i byn. De får sedan betala tillbaka efter regnperioden då inkomstmöjligheterna är större. AFFC har lagt ner ca. 20.000 kr på sykooperativet, vilket gör att beslut togs att de får köpa en symaskin för egna pengar. Vi diskuterade länge runt sykooperativet, där vi är väl införstådda med de svårigheter som finns, att ökad närvaro av oss skulle underlätta, men att ansvaret nu ligger i deras händer.
Hälsa
Mari Kutah rapporterar till Nfamara följande: Efter senaste besöket hos tandläkare och läkare ser hon ett stort tillfrisknande. De två som behandlas med epilepsimedicin har nu ett anfallsfritt liv, och kan gå i skolan. Marie går med jämna mellanrum runt i byn och kollar upp blodtryckspatienterna, och uppmanar de med farliga värden att uppsöka läkare.
Sommarläger
CFG ordnar ett sommarläger i byn i mindre skala, då vi beslutade att inte bistå med medel dit. Fokus kommer att ligga på friskvård.
Sankandi
Ingen rapport har inkommit.
Samtal under gångna tiden med Kebba har dock varit fokuserat på fadderbarn och hälsa. Strokemannen som AFFC bekostade vård till är nu hemma och bättre. Vi kommer att skicka med en rullstol i containern till honom. Den undernärda fadderbarnsflickan kommer att få ett extra ekonomiskt stöd från sin fadder och ev. även från AFFC. Det behövs ytterligare åtgärder för flickans välmående. Fadder kommer att underrättas då vi har slutfört diskussionen med Kebba.
Hälsorapport
Adama är en sjukvårdsutbildad ung man, liknande våra distriktssköterskor. Han har inte uppdrag i våra byar men är född i en fattig familj i Manduar, och bistår därför oss med allt han har möjlighet till. En fullständig rapport efter samtal med Adama kommer att delges er separat senare. Vi kommer att fråga Adama om han kan genomföra ett avmaskningsprogram på alla fadderfamiljerna. Kostnaden blir ca. 300 kr per familj. Han kan ta Alagie och Marie till hjälp. En avmaskning av alla barn under 5 år sker vid ett enstaka tillfälle i de byar han arbetar. En engångsdos med A-vitamin ges också till alla barn av regeringen i de byar där Adama arbetar. AFFC kommer att öka tyngden i utbildning om att odla moringa, och använda den på rätt sätt liksom värdet av A-vitamin i morötter. Återkommer mer om detta efter ytterligare samtal med Adama. Ni intresserade kan läsa på om vad A-vitaminbrist kan orsaka.
Utbildning
Mari och Alagie kommer att påbörja sin sjukvårdsutbildning i september. Hela kostnaden för två år med mat, rese- och logikostnader hamnar på ca 20.000 kr. Vi beslutar att betala en terminsavgift åt gången, och pengar för övriga utlägg varannan månad. Marie och Alagie skall också uppsöka dr. Bah för en hälsoundersökning innan skolan startar.
Event
Kommande event är den stora mäss- och marknadshelgen på Vassbo. 20-21 september.
Container
Troligtvis skall allt gods vara Lars Wärn tillhanda i Bromma omkring den 15 september. Vi kommer att skicka ca 22 kubikmeter.
Förråd
Då förrådet töms på nuvarande gods är vi husvilla. Därför kommer inte några saker att tas emot förrän detta löst sig. Vi beklagar detta, och gör allt vi kan för att hitta lokal. Saker som går att sälja här hemma kan vi förvara i det lilla kyrkförrådet.
Gåvor
Vi vill rikta ett tack till Gogo som förmedlade en kontakt där vi fått en stor ansenlig mängd sportkläder till skänks, underkläder med mera. Likaså ett varmt tack till alla er som på alla möjliga vis bistår AFFC och våra byar med kläder, pengar och annat stöd.

Vi fortsätter kämpa tillsammans för ett hoppfullt liv!

Styrelsen AFFC genom Marie.

Sammanfattning av de senaste tre möten vi haft i styrelsen (Publicerat 2019-06-27)

Manduar
Ett sommarläger kommer att anordnas i Manduar med omkringliggande byar för 150 ungdomar. Vi beslutar att inte lämna ekonomiskt bistånd till detta.
Kebba har gjort en översyn på förskolan, där en del reparationer bör åtgärdas. Skolan är överlämnad till Manduar, och förskolan är i drift. Vi beslutar att bistå med ca. 20.000 kr till golvklinkers, puts av väggar mm. Kebba ansvarar för detta i samråd med Rolf.
De resterande barnen som behövt ett läkar- eller tandläkarbesök har under Nfamaras försorg besökt dr. Bah. Journalerna vi försett Marie Kutah och Nfamara med var korrekt ifyllda, vilket underlättar vår dokumentation avsevärt.
Ett ömmande fall av en sjuk och undernärd treårig pojke har kommit oss tillhanda. Pojken har besökt dr. Bah vilken meddelar att tillståndet varat en längre tid och att han behöver omedelbar omvårdnad. Vi beslutar i samråd med Nfamara att sätta honom som prio ett på listan av vakanta fadderbarn.
Sankandi
Vi beslutar att skicka 11.000 kr till utbyte av pump och kontrollbox till byvattnet. Pengarna har nu skickats och Kebba har reparerat detta, det fungerar nu utan anmärkning igen.
Hälsans Hus är så gott som färdigställt byggnadsmässigt sett. Nu har turen kommit till inredning och utrustning. Vi beslutar att inköpa två låsbara helsvetsade plåtskåp för sjukvårdsmaterial och mediciner till en kostnad av ca. 6.000 kr. De kommer att gå iväg med nästa container.
Event
Aspebodadagen gav en föreningen en intäkt på 13.500 kr. Paj, sallad och fika serverades. Två lotterier hölls. Ca 80 mat- och fikagäster kom. Nästa event är Hembygdsgudstjänst i Aspeboda, där vi håller ett lotteri och har förmånen att få kollekten. Därefter hålls en hantverksmässa och marknad på Vassbo. Hantverkare kan hyra bord för 400 kr vilket går till AFFC. Datum 21-22 september. Hantverkare hälsas varmt välkomna! Vi vill också rikta ett tack till Vassbo, Agneta och Ingalill som ordnar detta till vår förmån.
Stick- och Syvarv
En handarbetshelg hålls i helgen på Stenbacken hos Marie, Linnea har arrangerat detta. Vi blir ca 10 st deltagare från hela landet, vilka alla stödjer AFFC med sina arbeten.
Container
Vi har fått ett fint erbjudande med att låna lastbil med gratis drivmedel för transport av vårt gods till containern till Bromma. Detta underlättar avsevärt vårt arbete med att forsla ner alla lådor, vi kommer att hamna på ca 20 kubikmeter, då rullstolar, behandlingsbrits och plåtskåp åker med. Runt 200 lådor kommer att skickas. Vi måste tömma Vassboförrådet då en ev. julmarknad skall gå av stapeln där. Vi har åter ett bekymmer med förvaring av lådor.

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-05-08)

RAPPORT FRÅN CFG
CFG har kommit med önskemål om att få extra matpeng till fadderfamiljer pga. Ramadan. Motiveringen var att de behöver äta bättre när de fastar. Ramadan innebär att man fastar de ljusa timmarna på dagen. Man äter när solen gått ner. Styrelsen säger nej till ett sådant stöd. Vi ber dem tänka på att barn och sjuka behöver/ska inte fasta. Om man låter bli att dricka under dygnets varmaste period, frestar det på njurar mm. Sjuklingar blir sjukare.
Binta, flickan med hjärtfel. Nu ser det ut som hålet i hjärtats mellanvägg har läkt ihop och är ok. Men hon är ändå i ganska dåligt skick. Kan vara att hon har någon kvarliggande infektion. Hon ska fortfarande stå under uppsikt.
Sickelcellspojken. Sjukdomen går i skov, pojken ska ha behandling under skoven med bland annat järntillskott. Familjen ska söka hjälp så fort ett skov uppstår.
MANDUAR
Nfamara har skickat en önskelista på saker till skolan. Vi har redan tidigare skickat mycket material, de får leta rätt på det först. Vi fördelar som vanligt skolmaterial som kommer in till båda byarna.
Pengar finns avsatta för skolgården sen tidigare. Vi kollar upp vad som är mest lämpligt och säkert för barnen.
Golven i skolan är dåliga fortfarande, vi ber Kebba undersöka skicket och se vad som är lämpligast att göra. Fortsättning följer.
INSATS
Mari Kutah har fått en del hjälp från bybor redan. Hon har fått extra matpeng och något högre ersättning för sitt hälsoarbete. Och vi hoppas snart på att få höra att hon mår bättre, med våra gemensamma insatser.
SANKANDI
Byn önskar hjälp med staket för att starta Moringaodling. Vi beslutar att bidra med 5000 kr. Moringa kan bli betydande för hälsa och nutrition. Och finns med i våra tankar om att lära ut friskvård i byarna.
Alagie, vår sjukvårdare- Vi beslutar att han bör få samma ersättning som Mari i Manduar.
HÄLSANS HUS
Själva huset börjar bli klart nu. Det blev lite större än tänkt men är mycket välbyggt. El-rummet har nu fått en bättre dörr. Det som återstår är att färdigställa toaletterna och en eventuellt mur runt gården för att hålla djur ute, och för att göra huset säkrare för stölder. Det sista beräknas kosta ca 18.000kr.
Vi börjar också fundera på hur vi behöver inreda HH. Ett eller två plåtskåp ska köpas in och skickas ner. Sen kollar vi upp vad som kan köpas in på plats och vad som är bättre att skicka ner.
FADDER
Rolf jobbar på att göra klart gruppen AFFC Fadder på FB. Fortfarande är det några faddrar som betalar 200 kr istället för 220 kr som gäller sedan första januari. Vi får tyvärr påminna igen.
AKTIVITETER
AFFC kommer att delta i Aspebodadagen i år också. Denna gång med paj, sallad och fika. Maggie ordnar ett fint lotteri som vanligt. Och vinsterna till det stora lotteriet delas ut. De som har köpt lotter på ”distans” meddelas också.
Marie, Maggie, Ronja, Katja, Kjell och Lisbeth har hjälpts åt med packning i omgångar.
Vi tackar alla medlemmar och vänner till AFFC för ert stöd utan er skulle inte allt detta vara möjligt.
Ta hand om er i vårsolen.

Hälsorapport
Maria Hårdstedt, läkare och forskare på kardiologen, Falu Lasarett, har visat engagemang och intresse för vårt arbete med hälsa och friskvård i Gambia. Maria har tillfrågat några av sina kolleger om samarbete. Intresset var positivt hälsar Maria, och Maria bildar nu en referensgrupp där de olika specialistläkarna kan stötta AFFC med de sjukdomsfall vi får förfrågan om angående diagnos och behandling. Mats Wallmark, allmänläkare på kommer att finnas med i gruppen, då han också är kunnig i afrikanska levnadsförhållanden. Vi tar tacksamt emot stödet från Maria och hennes kolleger.
Flickan Binta. Bintas hjärta är nu undersökt av specialist i Gambia, röntgenplåtar och journaler är också vidarebefordrade till Maria på Kardiologen. Bintas hål i hjärtat är nu igenväxt, dock är Bintas hälsotillstånd fortfarande inte bra. Maria fortsätter kontakten med Nfamara som ansvarar för vidare behandling av Binta.
Sickelcellspojken. Maria konsulterade en kollega i fallet. Att skicka pojken utomlands för benmärgstransplantation står utom alla möjligheter för AFFC. Däremot, kan sjukdomsskoven lindras, med medicinering av antibiotika och tillskott av järn. Nfamara får ansvara för undervisning av familjen så att pojkens sjukdomsskov kan lindras.
Flickan med böld. Flickan vårdades på sjukhus 4 dagar. Hon fick antibiotika intravenöst, opererades, och fortsatt antibiotikabehandling i byn. Hon är nu frisk.
Fadderpappa som behöver en operation för mycket svåra hemorrojder kommer att få sin operation närmsta tiden på en privat klinik, då annars väntetiden är både oklar och mycket lång.
Den svårt undernärda flickan är nu starkare och fri from utslag tack vare stödinsats av näringsriktig kost och medicin.
Styrelsen tackar Maria med kolleger för det stöd de bistår oss med, liksom Kebba och Nfamara för deras ansvarstagande.
En Hälsofond kommer att upprättas (vi har haft hälsoprogram länge, nu blir officiella namnet Hälsofond) vilket kommer att möjliggöra fortsatt vård av både Dr. Bah och specialistvård i Gambia. Vi tackar å det varmaste för bidrag, inkomna och kommande. Riktad insamling kommer att genomföras framöver.
Enklare läkarbesök kostar ca. 200 kr med medicinering
Specialistvård runt 5000 kr, då operation och avancerade undersökningar behövs.
Tandläkarbesök ca. 100 kr.

I grov uppskattning är läget i våra byar följande: Sammantaget av byarnas uppemot 4000 innevånare behöver ca. 400 besöka Mari Kutah eller Alagie för vård. Av dessa är det ca 40 som behöver remiss till dr. Bah, och av dessa skickar dr. Bah vidare ca. 4 st till specialistvård.
Vår förhoppning att genom undervisning och fortsatt hälsoarbete i byarna kunna minimera dessa siffror.

Hälsans Hus kommer att spela en betydande roll i den utvecklingen.

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-04-12)
Rapport från CFG
Ett möte med dr. Bah gjordes vid senaste besöket från AFFC. En lista på inredning mm. har kommit som önskemål från CFG tillsammans och Dr. Bah. Detta bordläggs tills nästa möte.
Fadderverksamheten
Fem nya fadderbarn har Kebba fått i uppdrag att utse i Sankandi. En särskild facebookgrupp för faddrar kommer att upprättas, där frågor som rör fadderbarnen kan avhandlas. Vidare info kommer från Rolf. Flera fadderfrågor har kommit på Facebook, dom kommer att besvaras separat.
Ett barnbarn till en av byns kvinnor har en sjukdom, Sickelcell, som kräver specialistvård. De ber om stöd för pojken. Vi ber Nfamara precisera möjlighet till vård, kostnad och prognos.
Förskolan Manduar
Muren kring förskolan är så gott som färdigställd, så barnen kan nu vistas på skolgården. Dock återstår en del förbättringar på skolan som bordläggs tills nästa möte.
Skylt vid förskolan. Vi föreslår en skylt med en liten AFFC-logga och en liten text där det står att AFFC byggt skolan. Skoldriften sker nu genom CFG, de kan då utforma sin text i större format.
Arbetsuppgifter
Vi kommer att upprätta en lista på frivilliga hjälpare och styrelsemedlemmarnas specifika arbetsuppgifter.
Policy för resebidrag diskuteras.
Förslag att den som är under 27 år söker i första hand tillgängliga stipendier. Att den som reser skall genom styrelsebeslut fått ett beslutat uppdrag. Vi funderar vidare på detta.
Insats
Mari Kutah i Manduar är undernärd, har inte tillräckligt med mat. Vi har bett att Nfamara tar henne till Dr. Bah för översyn, gör en punktinsats med ris och proteinrik föda. Liksom skickar frågan till Nfamara om byn kan bistå henne med överskott av grönsaker från odlingarna. Vi ökar också hennes ersättning till 300 kr i månaden för det arbete hon utför som vår sjukvårdare i byn.
Event
Påskdagen serverar AFFC kyrkkaffe i Aspeboda. Där vi även har ett lotteri.
Reserapport från Roger (Se bilder här intill)
Manduar
Allt var väl förberett med kablage, vägguttag och strömbrytare. Dock måste takplåten förstärkas med reglar för att hålla för solcellerna. De har nu lyse ute och inne, med led-lampor i tre lägen. Kebbas bror är elektriker och hjälpte till. Inverter och batterier är stöldbegärliga objekt, 20-25 tusen kr i värde, Nfamara ansvarar för att de är ordentligt inlåsta. Trädgården som staten bekostat besöktes. Den består av 2500 odlingsbäddar, en fjärdedel reserverad för män. Skörden är stor, och nu måste dom kasta en del då man saknar plan för försäljning och förvaringsmöjligheter. Vi funderar om dom kan använda överskottet till djurmat, liksom att bistå med mat till särskilt behövande i byn.
Sankandi
Hälsans Hus ser mycket bra ut. Det gick problemfritt att installera solcellerna. Dock måste elrummet där batterier och inverter förvaras förstärkas med en ståldörr som stöldskydd. Dörren är redan på plats.
Brunnarna vid Womens Garden Sankandi
Det finns 9 st brunnar där. Termiterna har grävt gångar och underminerat en hel del vid en brunn, måste åtgärdas. Vid besöket var vattennivån 6 meter ner. Getterna sprang runt inne på odlingarna och festade då det saknas ordentligt staket. Det sitter getvakter på odlingen dygnet runt. Vi bistår med 5000 kr för reparationer och till en ny brunn, resterande arbetskostnader för rensning osv. får byn lösa på egen hand.
Samtal med dr. Bah
CFG önskar en basinstallation av möbler, instrument och mediciner. Dr. Bah menar att upptagningsområdet är mycket stort, då det inte finns annan tillgång till vård nära.

Sammanfattningsvis har upprättandet av solcellsanläggningarna gått över förväntan bra. Jon gjorde ett fantastiskt bra arbete. Henrik från firman El av Sol som sponsrade resan gjorde detta möjligt. Ett varm tack!
Förskolan och Hälsans Hus har nu bra belysning och ytterligare möjligheter att nyttja elektriciteten, t ex. till kylskåp. Kapaciteten kan enkelt byggas ut både i Manduar och Sankandi, det kommer också att göras i framtiden.
Vi hälsar slutligen Gogo Klingberg Ainedahl, ansvarig för Syvarvet, välkommen som ny styrelsemedlem!

Moringablad Moringablad

En kort uppdatering från Gambia  (Publicerat 2019-03-18)
Manduar.
Rapport frå Nfamaras besök i Manduar under helgen.
Moringan som planterats växer bra. Den vattnas morgon och kväll. Den kommer att ge ett bra näringstillskott då den växt till sig.

Frukt.
Kvinnorna torkar frukt enligt den modell som Saga delgav dem vid vårt besök i januari. Nu kan frukt tas tillvara utan att gå till spillo. Samt ge ett tillskott till födan.

Hälsa.
Mari Kutah rapporterar att inga allvarliga sjukbesök gjorts till henne. Hon undervisar kvinnor i hygien, och månar om familjernas hälsa på ett föredömligt sätt.

Sankandi.
Babyn som led av undernäring, och kanske höll på att förlora livet, återhämtar sig bra. Kebba berättar att pojken är aktiv och glad. Mamman besökte Kebba för att tacka AFFC för den hjälp hon fått med att uppmärksamma den överhängande faran med babyns tillstånd, förklara för henne vad orsaken var samt att förse dem med mjölkersättning. Mamman sänder alla sina böner och tack till AFFC.

Moringablad Moringablad

Uppdaterad hälsorapport  (Publicerat 2019-03-05)

Tio barn från Sankandi besökte tandläkaren, åtta fick tänderna utdragna, två var så infekterade att de måste medicineras innan behandling kunde ske. De äter antibiotika och skall åter till tandläkaren efter avslutad kur.
Babyn som inte fått mjölk av sin mamma pga. av hennes undernäring och avsaknad av mjölk i brösten, har nu fått i sig det tillägg vi köpte vid vårt besök i byn. Vid det tillfället framstod som jag tidigare beskrev den sex månaders babyn som ett för tidigt fött barn, utan reflexer och ork att röra sig eller skrika. Ingen förstod säger Kebba, att det berodde på att mamman inte kunde amma, därför har ingen åtgärd vidtagits tidigare. Bilden på babyn som Kebba vidarebefordrar nu visar en rund liten pojke, jag kunde inte ens känna igen att det var samma barn. Så glädjande, vi hade inget hopp om det lilla barnet, även Dr. Bah var pessimistisk. Det behövs undervisning även där.
Kalilo, med oerhört svåra hemorrojder, är nu remitterad till en kirurg av Dr. Bah, och vi inväntar kostnadsförslag. De går inte att behandla på annat sätt.
En ung flicka i tonåren, kom till mig i Sankandi, med en böld stor som en klementin på halsen, feber och fruktansvärt ont. Den satt så illa till att vi bad Kebba köra henne akut till Dr. Bah då vi befarade att sepsis kunde bli följden. Hon behandlades med antibiotika och omläggning den tid vi vistades i byn. Igår meddelade Kebba att bölden återkommit, än värre, flickan har feber och kräks oavbrutet. Kebba tog henne med de andra sjuklingarna till Dr. Bah, han skickade henne direkt till sjukhus, då tillståndet var mycket allvarligt. Dock fanns ingen läkare på sjukhuset i går kväll, så flickan ligger där över natten och inväntar att doktorn skall komma idag. Vi kan bara hoppas att han kommer i tid för att kunna ge henne den vård hon behöver. Kebba beklagar att situationen är sådan i Gambia.
Flickan som vi nämnt tidigare som var i svälttillstånd, har även hon återfått kraft och energi. Vi bistod med näringsdryck, proteinrik mat, lök, olja och ris. Hon skrattar och är stark och glad nu sa Kebba.
Idag får vi tänka på flickan med bölden och hoppas att det går vägen!

Efter samtal med Kebba, hälsningar Marie.

Moringablad Moringablad

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-03-01)
 
Ekonomi. Flera gåvor inkommit från privata givare, några öronmärkta för ris och hälsofond. Auktionen inbringade 14.845 kr, fikat 660 kr, lotteri 1475 kr, auktionsvaror 6490 kr, och diverse via Swish 5910 kr. Vi undersöker om Falu kommun kan bidra med aktiveringsstöd under sammankomster.
Sy- och Stickvarv. Stora förkläden, mönsterstickade vantar, hembakt och kassar var populära varor på auktionen. I Aspeboda har vi sålt babypaket vilka betalades bra, men har nog fyllt behovet för en lång tid framöver. Klädda nallar och stickade dockor är också populärt.
Fadderbarn. Sex nya faddrar har tillkommit i februari. Diskussion hur vi annonserar våra fadderbarn. Vi fortsätter som tidigare då det är den faktiska situationen för de barn det gäller, och belyser var behovet är som störst.
Hälsa. Mari Kutah, vår hälsoarbetare i Manduar, är bekymrad över situationen. De patienter hon vidarebefordrar till MRC återvänder utan behandling då kliniken nu inriktar sig på forskning. Då astma är en av de övervägande hälsoproblemen i Manduar innebär det att synnerligen allvarliga konsekvenser kan uppstå då astmamedicinen, ventilatorer, inte tillhandahålles. De hänvisas till en flera timmars lång transport till annan klinik i staden, där det oftast är dagslånga köer. Vanligtvis innebär det en övernattning innan hemresan kan ske. Även bristen på mediciner i landet överlag gör att behovet inte täcks.
Odling. En Moringaodling startas i Manduar vilket kommer att tillföra stort tillskott till hälsoarbetet där.
Brev från Dr. Bah sammanfattat i korthet: Dr. Bah tackar för det arbete som AFFC genomförde under senaste besöket. Fadderbarn och deras familjer har inte möjlighet att på egen hand skaffa vård och mediciner, vilket gör att de ofta går med sin sjukdom så länge att den blir kronisk. Stödet från AFFC gör stor skillnad då det möjliggör operationer vilket i flera fall annars riskerat att leda till döden.
Manduar. 40 patienter behandlades av undertecknad, två epilepsi-flickor, två med hjärtsjukdomar, en med svår näringsbrist. Oro finns för det höga antalet astmapatienter, vilket borde forskas i för att fastställa dess orsak.
Sankandi. 60 patienter behandlades av undertecknad. Undernäring, gastrit och anemi var dominerande. Några med allvarliga psykiska tillstånd. En sex månaders baby hade synnerligen allvarlig näringsbrist. Allvarliga hudinfektioner noterades. Några patienter behöver opereras för bråck.
Hälsans Hus är en viktig del i hälsoarbetet. Förslag på hur det kan drivas vidarebefordras till AFFC av Dr. Bah i det brev som nämns här ovan.
Hälsans Hus. Slutfasen av byggnationen närmar sig. Vi kommer att då huset nu färdigställs fokusera på inredningen. Solcellerna kommer att monteras första veckan i april av solcellsteamet som reser ner en vecka.
Vi diskuterar huruvida AFFC kan uppfylla önskemålen från Gambia om drivande av Hälsans Hus. Då AFFC:s inkomster består av gåvor och intäkter från de event vi genomför kan vi i dagsläget inte uppfylla deras önskemål om kontinuerlig bemanning som avlönas. Styrelsen beslutar att meddela CFG följande: En tvåårig vårdutbildning för två, ev. tre personer bekostas av AFFC. Trolig kostnad  ca. 20.000 kr. Vi inväntar besked om mer exakta uppgifter från CFG. Bemanning av läkare en dag per månad. AFFC ansvarar för fadderbarnens vårdbehov. De ytterligare vårdbehov, som är stort i både Sankandi och Manduar med omkringliggande byar har AFFC inte möjlighet att finansiera. CFG får förhandla om huruvida läkare kan hyra in sig och ha egen mottagning för dessa i Hälsans Hus.
Vatten. Några fler brunnar i Sankandi behöver åtgärd. Fem brunnar behöver rensas, tre st. repareras. Sammanlagd kostnad ca. 10-12.000kr. Ann-Marie utreder hur byn själv kan finansiera en del av detta genom sin vattenkommitté. Arbetet måste ske innan regnperioden, annars måste det skjutas upp till nästa år. Låga vattenstånd behövs när man ska göra detta arbete.
Container. Vi avser att skicka en container i höst. En medlem som känner till containerhantering kommer att tillfrågas om hjälp att ev. skicka en hel container där vi hyr ut utrymme för att finansiera våra egna lådor. Går inte detta sker transporten som förut.
Event. Vårauktionen genomförd. 24 mars visas bilder och serveras kvällsfika i församlingshemmet i samband med en gudstjänst. Påskdagen får AFFC hålla i kyrkkaffet. 19 maj är det Aspebodadagen då AFFC serverar paj med fika. Även lotteri och försäljning. Under sommaren planeras en aktivitetsdag för ungdomar. under hösten en Höstmässa. Ev. en " bondeauktion" i sommar om vår auktionist orkar och vill. Personal behövs till alla kommande event. Varmt tack för arbetsinsatsen under auktionen och för de gåvor som inkom och för alla penninggåvor!
Årsmöte. Hålls i Aspebodagården 31 mars kl 17.00 för medlemmar.
Medlemmar!! Vi vädjar till medarbetare av alla de slag, fadderföräldrar och andra intresserade till att bli medlemmar i AFFC. Det ökar vårt inflytande och möjliggör fortsatt utveckling. Ni är många många som bidrar på olika sätt, och ett medlemskap skulle vara oerhört värdefullt för vår verksamhet!
 
Styrelsen tackar varmt för gåvor till auktionen och arbetsinsats i kök och städning. Likaså ett stort varmt tack till övriga som bidragit med pengar och annat.

Marie

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-02-09)

CFG. Nfamara och Kebba förväntas skicka gemensam rapport med kvitton och senaste nytt från byarna en gång i månaden. Två skyltar, en för förskolan i Manduar och en för Hälsans Hus i Sankandi kommer CFG att ordna. AFFC kollar om kostnad för detta och om AFFC behöver skjuta till pengar.
Hälsofond. Hälsofonden som vi tidigare beslutat om att ha är tömd på tillgångar. Vi beslutar att de 16.000 kr som vi erhöll från tandläkare Stenhamre och de auktionspengar vi får in den 24/2 skall bilda en ny grundplåt. Hälsofonden kan användas till större vårdinsatser av icke fadderfamiljer, av fadderfamiljer där fadderbarnets fond inte täcker vårdbehovet, av tandläkarbesök och ev. odling av moringa som utgör en gott och värdefullt näringstillskott. Pengar ur fonden utbetalas efter styrelsebeslut.
Kvinnokooperativet. Symaskinerna är dåliga, en är fungerande i varje kooperativ. Att sy bindor verkar vara svårt, dels är det tillgång på rätt material och symaskinens kapacitet. Liksom att det är svårt för kvinnorna att få till pengar att handla för. Nåt att fundera vidare på.
Vattnet. I Manduar behöver en tapp åtgärdas, med en packning. I Sankandi behöver två brunnar repareras. Termiterna har underminerat en brunn som vi tidigare iordningställde. Detta bör ske innan regnperioden. En ungefärlig kostnad bör vara ca 10.000 kr. Vi får ta upp detta med Kebba.
Container. En brits behöver skickas iväg. Den är donerad av en familj som inte kan ha den kvar. Vi skall försöka få iväg den snarast möjligt. Är tacksam för tips om någon vet om en ev transporthjälp från Falun till Bromma. Övrigt material i förrådet skall ses över när det inte är så kallt. Återkommer om detta efter översynen. Vi kommer för övrigt inte att skicka något i container inom närmaste tiden.
Event. En föreläsning för mycket intresserade elever på Gymnasiet åk 3 har hållits. Med arbetsuppgifter som kan ge bra idéer i vår verksamhet. När jag tillhandahåller dessa delger jag er.
Kommande event är vinterauktionen 24/2, kyrkkaffe med bildvisning 24/3, 19/5, Aspebodadagen där vi serverar lunch och fika. 31/3 hålls vårt årsmöte kl. 16.00. Vid samtliga tillfällen finns lotterier. Samt ett större vårlotteri som pågår hela våren. Dragning 19/5. Ett möte med Jon från Kraftpojkarna som sponsrat med solceller, samt en ev. intresserad ytterligare sponsor sker i Västerås på måndag. Tre styrelsemedlemmar besöker Västerås.
Insamling av saker. Elin kommer att göra ett inlägg om detta snarast.
Ett medlemsutskick skickas ut i dagarna samt påminnelse om att förnya medlemskapet.
Resa. I mars åker solcellsgänget Jon, fotografen och Roger till Gambia. Ev åker fler med för annat arbete. Roger kommer att medföra journalpärmar på alla fadderbarnen till Nfamara, Kebba och Mama samt Alagie och Mari. Roger kommer också att utbilda Kebba i hantering av kvitton, nödvändigheten av dessa och en enklare bokföring/kassabok, allt för att underlätta här hemma i bokföringen.
Fadderbarnen. vi beslutar att inga faddrar utanför Sverige kan hanteras. Vill sådana stötta får det ske genom Kebba eller Nfamara direkt. Vi beslutar också ett tak på antal fadderbarn, 100st. Maggie och Mama intervjuade 82 familjer, på dessa gjordes även en hälsokontroll för ev vidare besök hos Dr. Bah. Har vi 82 familjer innebär det med familjemedlemmar, vårdnadshavare, fadderbarn och syskon under 18 år utgör en summa på i runda tal 7-800 personer som skall dokumenteras och få sitt vårdbehov tillgodosett. All dokumentation sker på engelska handskrivet i Gambia, skall sedan skrivas över på mejl till Rolf som sedan skall översätta till svenska. Vi har uppnått en nivå som kräver två resor per år för att utföra det ansvar vi som organisation åtagit oss.
Övriga frågor på mötet. En utbildning för Alagie i Sankandi och Mari i Manduar dryftades. Utbildningen varar i 2 år och kostar 500 kr. Sedan tillkommer resa, mat och logi. Dr. Bah, Kebba och Nfamara kontaktas för korrekta uppgifter. Utbildningen är en sköterske- eller sjukvårdsutbildning som ger dem möjlighet till ytterligare kunskap och vård samt handhavande av mediciner.
Inredning i Hälsans Hus. I mesta möjliga mån köper vi detta i Gambia, dock ett låsbart medicinskåp i plåt vore bra att få dit. Kostnad ca 4000 kr. Manduar har fått ett donerat tidigare.
Policy för en resefond skall utarbetas.

Mycket bra jobbat av er kära medarbetare!

Marie

Reseberättelser från senaste resan till Gambia   (Publicerat 2019-02-03)
Maries reseberättelse
Hälsa. Situationen i våra byar då det gäller hälsa är förändrad sedan tidigare år, beroende på olika faktorer. Tittar vi på byn Manduar först kan vi se att där har Nfamara gjort ett bra arbete med att hitta utbildningsmöjligheter i Gambia. En ung manlig sjukvårdare sköter utbildning i hygien och de vanligaste åkommorna som byinnevånare kan ta hand om utan kvalificerad vård. 30 byar i Gambia utsågs att medverka i ett utbildningsprojekt, kravet var att det skulle finnas en förskola, därför är även där Manduar delaktig. En välutbildad kvinna utbildar en grupp kvinnor inom hälsa en gång per månad. Marie Kutah som arbetar i vårt hälsorum gör ett bra arbete, hon är tillgänglig i vårt hälsorum varje dag från morgon till eftermiddag, hon tar blodtryck, lägger om sår och ger råd, samt listar de som behöver vidare till Dr. Bah eller tandläkare. Detta gör att hälsosituationen i Manduar har förbättrats avsevärt sedan tidigare. Vi kunde också se att förutom några undantag hälsan på de som varit fadderbarn under en tid är god. De dominerande hälsoproblemen i Manduar är ögonkatarr och astma. Beroende på genetiska svagheter och Manduars geografiska läge med vind och sand.
Sankandi har en helt annan situation. Där har fadderbarnen inte varit lika länge samt att inga insatser från annat håll finns. De befinner sig i en desperat situation. De har inga pengar, ingen tillgänglig vård och ett stort antal vårdbehövande. Där är undernäring, gastrit och svampangrepp de dominerande åkommorna.
Sara och jag träffade alla fadderfamiljerna för en hälsostatus, dessutom ca 250 som inte tillhör fadderprogrammet. Vi fann att vi kunde behandla 90% med rådgivning och de mediciner vi tillhandahållit från Dr. Bah. 10 % behövde träffa Dr. Bah vid hans bybesök, och av dessa behöver 5 st ytterligare kvalificerad vård.
Av fadderfamiljerna behandlade 35 st med maskmedicin, varav 10 st kräktes eller fick ut masken i avföringen inom ett dygn. De övriga rapporterar till Marie och Alagie samt fortsätter kuren efter tre veckor. Åtta barn behöver till optiker och ett par till ögonläkare. Ett par fadderbarn är i det svältstadium som benämns med Marasmus, där fick vi sätta in proteinrik föda akut. Tre fall behöver operation, en med svåra hemorrojder, en med bråck och en Thyreoidea. Ett barn skickas till Dakar för sitt hjärta och ett till Banjul för hjärtröntgen. Två barn som antogs vara tagna av djävulen, behandlas nu med epilepsimedicin. Elva st har ett personligt vårdprogram som Nfamara och Kebba tar ansvar för.
För lite proteinrik föda bidrar till den svåra undernäringen i Sankandi liksom angrepp av mask. Masken äter den näring som barnet får i sig via födan, vilket leder till anemi. Detta i sin tur sänker immunförsvaret så att kroppen drabbas av svåra svampangrepp. God hygien, skor på fötterna och kontinuerlig avmaskning är vad som krävs.
Ett flertal diabetiker kollades, liksom blodtryck. Eftersom ingen tillgång på varken insulin eller blodtrycksmedicin fanns gjorde vi försök med det vattenprogram Dr. Bah rekommenderat. Det visade mycket god effekt. De ombads dricka tre flaskor vatten under dagen och återkomma. De med diabetes sänkte sitt värde i snitt med 10 enheter, och de med blodtryck kunde få ner värdet till ett mindre kritiskt stadium. Vi gav även Moringadryck till diabetikerna. Vi utbildade i detta i två grupper, om vad diabetes är samt vad ett förhöjt blodtryck gör med kroppen.
Slutligen, det som förvärrat situationen är att MRC (Medical Research Council), de engelska klinikerna, nu satsar på forskning i stället för att behandla. De tar emot patienter, talar om vad de behöver för medicin, oftast inte varför dock, sedan är det patientens ansvar att fara 16 mil till ett apotek och köpa sin medicin. Vilket de inte har råd till. Tyvärr läggs inga kommunala pengar på detta i Gambia. Inga pengar, ingen medicin.
Vad vi gör är att följer upp de fadderbarnsfamiljer som skall ha fortsatt vård, har ont i hjärtat över de övriga som är i lika stort behov av vård och önskar att vi kunnat göra mycket mer.
Marie

Saras reseberättelse
Hemma efter två intensiva veckor i Gambia. För mig var det min första resa, inte bara till Gambia, utan även till Afrika. Jag heter Sara, är 28 år och bor i Göteborg. På dagarna jobbar jag som sjuksköterska på en vårdcentral för barn mellan 0-12 år. Sedan jag blev utbildad sjuksköterska har jag känt en längtan efter att få sprida min kunskap och hjälpa människor som inte har samma förutsättningar till utbildning och kunskap som jag har. För mig har det varit självklart att någon gång i livet åka iväg med en organisation. Nu fick jag chansen, och nu kommer jag inte kunna sluta åka dit. Jag kom i kontakt med AFFC och Marie genom min lillasyster Maja och hennes sambo Egil. De har också varit i Gambia med AFFC för några år sedan, och efter deras resa blev jag också intresserad av att åka med. Nu några dagar efter resan har jag svårt att sätta ord på och beskriva resan då jag fortfarande inte hunnit bearbeta allt som jag och vi har varit med om. För mig har det varit två intensiva veckor med mycket intryck och många känslor. Jag har nog känt alla känslor som går att känna. Det har varit så eländigt, så fattigt, så mycket lidande, så många sjuka människor och väldigt många sjuka och undernärda barn. Listan kan göras lång. Men mitt i allt detta fanns det utrymme för kärlek och skratt. Det fanns hopp. De flesta saknade skor och hela kläder. Några familjer hade knappt mat för dagen, andra kunde äta ett litet mål. Vissa familjer sov på en madrass tillsammans, andra rullade ut en matta som säng. Jag åkte med för att hjälpa till med sjukvården. Ganska tidigt på resan fick vi veta sjukhusen och vårdcentralerna i Gambia börjar förfalla, få har råd att åka transport till sjukhus, och om de väl har råd att ta sig dit har de flesta inte råd att köpa ut medicinen. Dessutom börjar medicinerna också ta slut i landet. Det är t.ex. väldigt svårt att få tag på insulin för diabetiker och nya inhalatorer för de som har astma. Vi i sjukvårdteamet, Marie och jag, gjorde det vi kunde för att hjälpa människorna med deras besvär och sjukdomar. Jag har lärt mig massor, framför allt av Marie som varit där i många år, mycket kring kulturen och synen på sjukdomar hos byborna. Min största lärdom var hur betydelsefullt vatten är där nere. Mycket av det hälsofrämjande arbetet var att motivera, och praktiskt visa, att både högt och lågt blodtryck kunde normaliseras med hjälp av att dricka ca 5 liter vatten under en dag, ”vattenprogrammet” som vi kallar det. Vi träffade även några bybor med högt blodsocker, med hjälp av vattenprogrammet, men också med hjälp av te kokat av Moringablad, kunde även deras blodsocker sjunka. Så nu är det viktigt att vi motiverar dem till att plantera mer Moringa då det har god påverkan på blodtryck, blodsocker och innehåller mycket protein och vitaminer. Jag har som sagt verkligen lärt mig väldigt mycket! Mitt bland alla känslor och intryck är jag väldigt tacksam över att vi har varit ett sådant bra och fantastiskt team med från Sverige. Det är så betydelsefullt att ha varandra och kunna dela tankar och upplevelser med varandra. När jag satte mig på planet hade jag träffat Marie en kort stund för några år sedan, men aldrig träffat Saga eller Maggie. Vi har kommit väldigt bra överens, stöttat och peppat varandra och samanbetet har fungerat väldigt bra. Jag ser redan fram emot nästa resa och jag är väldigt imponerad över det arbete som AFFC gör och har gjort i byarna. Jag upplever också att det hopp som finns bland människorna i byn är tack vare AFFC:s projekt och bidrag samt fadderverksamheten!
Sara

Sagas reseberättelse
Hej, jag heter Saga Liljeroth, 21 år, och är en av dem som reste med AFFC teamet till Gambia nu i januari. Jag börjar med hur det ens kom sig att jag fick turen att följa med. Jag har länge velat volontärarbeta, men har inte hittat något företag/förening att åka med. Sedan fick jag reda på att AFFC fanns, så jag bestämde mig för att åka på en av träffarna då jag bor så pass nära, i Norr Amsberg. Jag åkte dit och blev genast varmt välkomnad av alla, och Maggie kom direkt och svarade på alla frågor jag hade. Efter Maries berättelse på mötet visste jag att även om jag inte skulle åka med föreningen så skulle jag bidra på något sätt då detta verkligen berörde mig. Efter mötet fick jag sätta mig ned och prata med Marie om allt, jag berättade som det var att jag vill volontärarbeta och att jag ska studera till civilingenjör inom energisystem. Marie berättade då att det skulle arrrangeras en resa i januari, då det skulle sättas upp solceller. Det kunde inte bli bättre. Vi bestämde då att jag skulle följa med och började genast planera för det. Senare blev det förskjutet så att solcellerna skulle upp senare i vår, men efter ett möte med Marie kom vi båda fram till att det alltid finns andra projekt att starta och att det är bra om jag åker ändå i januari. Sagt och gjort så kommer vi fram till två projekt för mig. Det första var att lära dem hur man torkar frukt då de inte gjort det än, och det slängs tonvis med frukt. Framförallt under mangosäsongen då det finns för mycket mangos för att de ska hinna äta upp dem. Det andra projektet var sophantering i byarna, då allt skräp bara släpps direkt på marken.
Mitt första projekt, att torka frukterna. När vi kom till Sankandi så hade Kebba arrangerat så att vi hade allt material för att bygga ställningar att torka frukt på. Första dagen började jag och männen i byggteamet direkt med att göra iordning ställningarna. Vi fick direkt iordning en och började lite smått med att torka ett äpple. Vi hade en lärogrupp med fem unga kvinnor från byn, och även männen som hade byggt ställningarna var med. Där fick de lära sig grunderna och framförallt hur viktigt det är med hygienen. Dagen efter byggde vi två till ställningar med en lite annan konstruktion efter lite mer diskuterande. I slutändan blev två kvar i Sankandi, den första och den andra blev kvar i Sankandi, och en togs med till Manduar. När alla ställningarna var klara satte vi igång på riktigt. Jag lät dem smaka på de torkade frukterna jag hade med från Sverige, äpple, banan och mango. De tyckte det var jättegott och det verkligen syntes hur mycket de gillade det. Vi hade köpt med lite frukt på vägen så vi började med att torka papaya, äpple, ananas och banan. Gruppen träffades en gång per dag och kollade på framstegen. Vi började även att torka grape och apelsin. Efter fem nätter i Sankandi var det dags att åka vidare till Manduar. Gruppen i Sankandi fick plocka ihop den sista frukten själva då den inte var klar när vi åkte, och sedan när vi kom tillbaka med Doktor Bah stod den så fint inne i Hälsans Hus. Sättet som användes för att förvara frukten var att vi skar plastflaskorna från vattnet i två delar, ganska högt upp på flaskan, och plockade i frukten och sedan satte tillbaka överdelen på flaskan igen. Det ger en tät förpackning som är ren och lätt att förvara.
När vi åkte till Manduar så lastade vi en av ställningarna för frukten på taket på bilen och åkte. Ett träd var lägre än det såg ut, vilket gjorde att frukttorken fick sig en liten justering men vi stannade på vägen och fixade till det då frukttorkens ben hade blivit lite sneda. Det fixades ordentligt direkt när vi kom fram till Manduar. Inför det här hade fem kvinnor utsetts även i Manduar, så vi satte fart samma dag och började att torka papaya och apelsiner. De fick även smaka frukterna från Sverige och alla tyckte att äpplena var godast, även om de sa att de tyckte att alla var väldigt goda. De har inte några äpplen i byarna så det blev väldigt spännande för dem att prova. Så som säsongen är nu så finns det grape och bananer i byarna. Nästa dag torkade vi även bananer, grape, tomat och bittertomat. Det känns som att det här projektet är något som de verkligen kommer att ta till sig och använda sig av, framförallt eftersom de tyckte att det var så gott. När de fick provsmaka frukterna de själv torkat syntes det hur allas ansikten sken upp och leenden spred sig. Alla i båda grupperna var väldigt entusiastiska och ville verkligen lära sig detta. Målet är att de ska kunna torka mer frukt, och även grönsaker, vilket gör att de kommer att kunna spara mat som annars hade blivit dålig. Det kan hjälpa när det blir svårare tider för att fortfarande kunna få i sig näring. Det kan även fungera som frukost till barnen inför skolan eller inför de vuxnas arbeten.
För att kunna veta vad för åtgärder som kan göras, och för att veta hur mycket skräp det finns, så bestämdes det att denna resa var till för att kolla hur det såg ut och vad som i nuläget görs med avfallet. I Sankandi fanns det en inhägnad yta där de tog sopor ibland, inte allt avfall dock, och brände det. Det finns ingen slags sortering alls, utan allt från papper till plast till batterier bränns på samma ställe. I byn och runtomkring så ligger det skräp lite varstans då alla släpper skräpet där de är just då. Det var väldigt intressant andra dagen i Sankandi då jag fick se hur de skulle städa upp där den nya moskén ska byggas. De krattade ihop i buskarna, där det låg allt möjligt. Sedan brände de allt i en hög precis på det stället.
Det som diskuterades var hur ett slags system för att kunna sopsortera skulle kunna implementeras. Detta för att de farliga ämnena som släpps ut via röken, framförallt från plasten, inte bör andas in. I Manduar fanns det två ställen för avfall som var inhägnade. Efter ett möte med VDC, deras byförening, så berättade de hur de hade planer om fem stycken ställen för avfall, men ekonomin hade begränsat dem. Målet var att ha ett maximum på 100 meter till närmaste inhägnad. I Manduar får du böter på 10 dalasi, 2 svenska kronor, om du slänger skräp inuti byn. Hela Gambia har även en lördag i månaden då de ska städa upp. I Manduar får du böter om du inte är med på den städningen, vilket då är 50 dalasi, 10 svenska kronor. Detta är ganska mycket för dem då till exempel en hel baguette eller ett batteri kostar 7 dalasi. Dessa siffror har de tillsammans i byn bestämt sig för. De får inte heller låta sina djur gå fritt på natten då de inte vill ha avföring inne i byn. I Manduar finns det en ung man, Adama Sanyang, som är väldigt engagerad i hälsa och även frågor angående avfall. Adama hade även fixat så att en man utbildad i hur man gör effektiva komposter i Gambia kom ut till byn och lärde en grupp hur man gör. Så det gjordes en liten kompost precis bredvid förskolan. Det som ska göras med det organiska avfallet är att försöka göra komposter av det som djuren inte äter upp. I Manduar märks det att de fått hjälp längre och mer utbildning i olika områden då de tar till sig och har en annan förståelse sen tidigare. De har redan många startade projekt även om de inte kommit hela vägen med alla, till exempel som böterna för nedskräpning. I Sankandi finns det inget sådant, de har några redskap och skottkärror inköpta för när de ska städa byn, men städningen är inget de gör regelbundet och som många engagerar sig i, utan där behöver de mer utbildning och förståelse för varför man gör sakerna. Batterier och elektronik ska vi undersöka om det finns någon uppsamlingsstation i Banjul så att Kebba kan frakta med sig dem när han gör sina resor till och från byarna.
Något jag även fick göra var att gå runt och ta bilder på alla fadderbarns hem. Det var väldigt intressant men samtidigt så hemskt att se. Att se hur vissa av de här barnen bodde rent allmänt var något som verkligen kändes i hjärtat och det är så svårt att beskriva. Det är så lortigt överallt men man ser verkligen hur de försöker att ha det så bra som det bara går utifrån deras förutsättningar. När jag var i byarna så var det svårt att ta till sig allting, men man ser mer och mer detaljer och det var väldigt tufft att komma tillbaka till sin egen vardag efter att ha varit ute i byarna och sett hur alla har det, även om vissa har det värre än andra. Saken är den att viljan att komma tillbaka till vardagen var inte något jag upplevde. Känslan som kom var att man ville stanna och göra mer och mer för de här människorna. Inte en sekund på hela resan hade jag riktig hemlängtan, utan att få vara där och hjälpa till var verkligen helt fantastiskt. Och att se vilket helt jobb alla i teamet, både från Gambia och Sverige, gjort med alla dessa projekt. Människorna verkligen brinner för det här och för att folket i byarna ska må bättre.
Människorna i båda byarna var så välkomnande och lättsamma även om det var lite lättare i Sankandi då fler människor kunde mer engelska. Många fler i Sankandi kunde de vanliga fraserna än i Manduar så som jag uppfattade det när jag gick omkring. Det var väldigt trevlig stämning i båda byarna och man kände sig verkligen välkommen när man kom dit, vilket också gjorde det svårare att komma tillbaks hem då det känns som att man har en hel familj av underbara människor kvar därnere som inte har det så bra.
Något som förvånade mig mycket var hur kallt det faktiskt var på nätterna. En vanlig tanke är att man inte bör skicka varma kläder eller filtar, men jag sov då i både underställ, tjockare tröja och även filt men frös ändå på nätterna. I Sankandi hade vi lite mer tid så där lyckades jag hitta tiden att få leka med och studera på vilket sätt barnen lekte där. De hade bland annat konservburkslock som de hade gjort ett hål i mitten i. Sedan trädde de en liten tygremsa igenom och så fick de locket att snurra och tävlade om vem som kunde ha av den andra personens tygremsa först. De sprang även runt med däck, både metallldelen och gummit. Det var väldigt finurliga sätt att leka på tyckte jag men har man inte de ekonomiska medlen får man komma på saker som dessa.
Jag hade också turen att jag fick gå runt i byarna och se hur de var uppbyggda, vad de hade för saker i och utanför byarna och även träffa på så många människor i byarna. Jag fick chansen att kolla på trädgårdarna i båda byarna och de var helt fantstiska. I Manduar har de en stor, mer utvecklad trädgårdsodling med solcellsdrivet vattenverk, där det finns kranar du vrider på, medans i Sankandi är det brunnar du lyfter upp vattnet ur.
Det som mest imponerade mig på hela resan var allas entusiasm till allting. Det var fantastiskt att se hur alla verkligen lyssnade uppmärksamt och tog till sig allt som lärdes ut. Både Maries kurser om högt blodtryck och blodsocker men även de små lärogrupperna som fick utbildning i hur man torkar frukt och hur planen är för sophantering. Även fast de har det som de har, så kunde man faktiskt se livsgnistan i de flestas ögon, och det gav en verkligen hopp och en varm känsla i hela kroppen.
Jag ser verkligen fram emot resan i mars och är i full gång med att planera inför den.
Saga

Maggies reseberättelse
Jag är nu sist ut att skriva min del av reseberättelsen. Har legat däckad i förkylning sen jag kom hem från Gambia.
Det tar ju en tid att smälta alla intryck också…
Vi kom ner fredagen den 11 jan och redan på söndagen åkte vi ut till Sankandi. Där stod Hälsans Hus nästan färdigt och vi blev både imponerade och rörda över hur fint det var, med fina fönster och klinkergolv.
Många nya och gamla vänner mötte upp, bl a mitt eget fadderbarn Yaya! Vilken lycka!
I fyra dagar satt jag och underbara Mama, som tolkar åt mig, och intervjuade ca drygt 40 fadderbarn och deras målsmän. 14 st gjordes som bakgrundsrapporter på barn, som förhoppningsvis skall få en fadder inom en snar framtid.
Färden fortsatte sedan med 4 dagar till i Manduar, med möten med ytterligare ca 40 barn och föräldrar.
Allt har gått bra, men jag slogs av både svåra och positiva saker under mina 9 dagar i byarna. (Blev även en extra övernattning i Sankandi på vägen hem)
Det svåra var att bevittna hur skört livet är i byarna. Vi fick tyvärr se flera barn som var direkt undernärda och mycket infekterade, sedan förra året.
Ett exempel var ett barn vars far brutit benet och därför inte kunnat arbeta. Resultatet var att den stora familjen fick klara sig på vad mamman odlade i sin trädgård, vilket inte förslog till så mycket, med svält som följd för de många svaga …
En mormor fick hastigt ta över och ta hand om 4 barnbarn, helt utan egen försörjning! Hon hade hjärtat för det men ingen inkomst, mer än sitt grönsaksland…
En farmor bad om en madrass åt sitt barnbarn, som låg på golvet, för hon var så fattig o.s.v
Det glädjande var däremot att möta fadderbarnen! Deras föräldrar vittnade om att för de som varit i programmet bara ett år, så hade livet redan åtskilligt förbättrats!
Glädjen över att ett barn skulle få gå i skolan, tryggheten att det fanns mat på bordet för det mesta, och vetskapen om att människor långt borta brydde sig om dem - och delade deras bördor-det gav dem hopp och livsmod trots allt.
Men det roligaste var att möta barnen själva! Med varje skolår som de lagt bakom sig, ökade deras självförtroende och det syntes sån glädje och glöd i deras ansikten och ögon.
De visste att de fått en unik chans- och de hade alla tagit vara på den!
En flicka som kommit så långt som till 7:e klass, vågade stolt tro på att hon faktiskt skulle få gå ut gymnasiet och ville läsa vidare till lärare. Hon skulle nämligen inte bli bortgift vid 14-15 som hennes äldre systrar blivit…
Min övertygelse är även, efter denna min 2:a resa, att det bästa sättet att hjälpa barn och deras fattiga familjer är långsiktig fadderverksamhet.
Det är ju så populärt med kortsiktiga projekt här och där -men för AFFC:s fadderbarn gäller långsiktigt löfte om skola, utbildning, tand- och hälsovård!
Två underbara nyheter ska också noteras! Sedan Gambias lag, för några år sedan, förbjöd könsstympning av flickor och (barn)äktenskap innan 18 år - har inga flickor könsstympats och inga minderåriga gifts bort! i Sankandi eller Maduar enligt Kebba resp. Nfarmara.
Allt gott!
Önskar Er Maggie H-P

Se här nedan några bilder från resan och byarna som Saga tagit.

Rapport från senaste förkortade styrelsemötet  (Publicerat 2019-01-10)

Manduar:
Gambia har utsett sex byar nationellt att få en stor inhägnad trädgårdsodling med bevattning anlagd. Manduar är en av dessa sex byar. Även utbildning ingår i modernare odlingsmetoder. 15 odlingsbäddar per person. Även män involveras. Ingen övrig rapport från Manduar.
Sankandi:
Hälsans Hus-bygget är långt framskridet. Taket är på, och byggdetaljer såsom golv, dörrar med mm. är på gång.
Sponsoransökan:
Genom Jon, solcellskillen, har vi fått förslag om att söka sponsorpengar hos en av hans kontakter. Vi ansöker om en mur och/eller toalett/duschhus vid Hälsans Hus, samt resebidrag för att färdigställa solcellsanläggningen. Kostnad ca. 75.000.
Event:
17 Mars kommer en vårauktion att hållas. En hantverksmarknad planeras samt en kväll med bilder och berättande. Under försommaren kommer Aspebodadagarna att hållas där vi deltar.
Årsmöte skall hållas före mars månads slut.
Resa:
Fyra medlemmar reser ner för två veckors arbete. Maggie, dokumentation av 70 fadderbarn, Saga, ungdomsverksamhet och provbygge av frukttork, Sara introduceras i hälsoarbete, Marie uppföljning av förra årets vårdplanering för en del fadderbarn, samt mottagning för fadderbarn,och dess vårdnadshavare. Fortsatt utbildning om diabetes, högt blodtryck, kvinnosjukdomar, graviditet, diarré, parasiter, fotvård och sårvård. Vi kommer att resa till byn söndag morgon, om allt går som det ska och är åter efter 8 nätter om hälsa och ork finns. Fadderpengar kommer att delas ut under besöket, liksom foton tas. Rapporter till faddrar kommer då dessa är renskrivna och lämnade till Rolf efter 25 januari, liksom övrig info från resan.
Bilen:
En bil kommer att skickas ner till Gambia till en totalkostnad på ca. 33.000 kr. Den kommer att disponeras av Kebba i sin egenskap av AFFCs koordinator på plats. Bilen skall förses med dekaler så att det tydligt visar att det är föreningens bil. Kebba informeras och undertecknar avtal om bilens användning. Finansieringen sker genom pengar från byfonderna och insamlade pengar vikta för bilinköp. Användningsorådet är sjuktransporter, transporter av material och underlättande för Kebba att sköta sina åtaganden för AFFC.
Övrigt:
När vi kommit hem från byarna finns flera diskussionspunkter med CFG på agendan, något som vi hoppas resulterar i förbättringar framledes.


Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-12-17)

Stickvarv och Syvarv
En uppdatering om vad vi behöver kommer i februari.
CFG
Ingen rapport från CFG mer än att hälsoprogrammet, utbildning och odling är viktiga delprojekt.
Ekonomi
Fadderpengen ökas med 20 kr per månad. Byfonderna avsätter 10% av fondpengarna till administration. Administration innefattar bl.a. transporter i Gambia, resebidrag då AFFC reser för att utföra nödvändigt arbete. En summa på 20.000 kr per år avsätts till resepott, där kan pengar sökas med en summa av högst 5000 kr per resa. En resa kostar sammantaget ca.10.000 kr och har hitintills bekostats helt av den som rest
Hälsa
Hälsans Hus förses nu äntligen med takstolar och plåt, solcellerna väntar på Jon för att installeras under tidig vår.
Container
Vi beslutar att två containersändningar per år får gå iväg, till en summa av högst 20.000 kr tillsammans.
Event
Genom lotterier, auktioner och försäljning har AFFC inbringat ca.30.000 kr under gångna året. Elin kommer att utarbeta ett dokument där vi ser över hur fler medlemmar i landet kan samarbeta för liknande event. En auktion med fika och lotteri inbringade under december 7000 kr.
Gåvor
Vi har mottagit gåvor från trogna givare, från Gideonbergs församling i Västerås och erhållit en gåva på 1.900 kr. Från tandläkare Karin Stenhamre, hennes patienter har donerat sitt tandguld vilket sålts och inbringat sammanlagt 48.000 kr varav vi fick 16.000 kr. AFFC tackar varmt för dessa gåvor!
Fadderbarn
Fadderbarnen kommer alla att besökas och intervjuas under nästa besök. Deras hälsa, skolgång och familjesituation kommer att kollas upp. Denna periods fadderpeng kommer att delas ut liksom foto tas. Finns fn. 8 lediga fadderbarn. En fadderfamilj i Sankandi kommer att få ett besök av sina faddrar under mars månad. Kebba informeras och arrangerar detta.
Nästa resa
Maggie, Saga, Sara och Marie reser 11 januari ner i två veckor. Maggie ansvarar för fadderbarnsdokumentation, Saga för ungdomsverksamhet och möte med unga kvinnor, Sara och Marie för hälsovård och utbildning inom detta område. Utbildningen riktar sig mot, hygien, fotvård, förebyggande av förhöjt blodtryck och diabetes. Liksom kvinnogrupper med samtal om kvinnosjukdomar, samt näringslära. Detta efter önskemål från Dr. Bah och CFG.
Bilen
Ann-Marie och Rolf letar vidare efter bil.
Gambiagrupperna. Rolf har sammanställt frågor till Gambiagrupperna för att vi skall kunna ta ställning till om det är aktuellt för oss att ingå. Återkommer med info när frågorna besvarats.
Julbrev
Ett julbrev skickas per e-post till alla medlemmar.

Vi tackar Ann-Marie för hennes arbete i Gambia under sitt besök, hennes reseberättelse finns i julbrevet. Ann-Marie gjorde som alltid en värdefull och ansvarsfull insats för AFFC. Tack!

Vi påminner om att ny medlemsavgift behöver betalas för medlemskap 2019, det förlängs inte automatiskt. Vi välkomnar också nya medlemmar, inte bara ett aktivt medlemskap utan även bara stödjande dylikt är till stort gagn för föreningen. Kort sagt, vi vill gärna ha fler medlemmar!

Tack alla som under året arbetat för att vårt biståndsarbete skall kunna fortgå. Ni är alla en värdefull länk i detta. En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År i AFFC-anda önskar vi er.
 


Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-11-14)

Stickvarvet
Carol bidrar med slantar till bilinköpet då mössorna säljs, vilket vi tackar varmt för!
Syvarvet
Vi beslutar att be Syvarvet sy överdrag till undersökningsbritsen i Hälsans hus.
Fadderverksamheten
Kebba är ombedd att med foto dokumentera pojken med det brutna benet och Landing. Landing har blivit så frisk att han nu tack vare sin fadderpeng och undervisning kan återvända till skolan. Binta, den hjärtsjuka flickan har besökt Dr. Bah. Han har bett om en ny scanning av hennes hjärta då han fann flickan i mycket dåligt skick. Omar i CFG ombesörjer allt, och i dagarna kommer det nya utlåtandet Dr. Bah till handa. Dr. får föreslå hur vi går vidare. En fadderflicka i Manduar som vårdats av sina morföräldrar står nu utan oss veterligen vårdnadshavare då de inte längre är kvar i livet. Flickans mamma bor på annan ort. Ann-Marie kommer att undersöka förhållandena under sitt besök.
Hälsa
Tre journalböcker kommer att skickas med Ann Marie för att underlätta dokumenteringen. En mall för hur det skall skötas bifogas. Vår målsättning är att detta skall rapporteras via mail en gång i månaden. Alagie i Sankandi, Mari i Manduar och Dr. Bah tillhandahålles dessa.
Bilen
Då bilköpet går av stapeln kommer den att ansvaras av Kebba. Som i sin tur ansvarar för akuta sjuktransporter, mindre gods och bybesök. Rapportering med kvitto sker kontinuerligt till AFFC.
Gambiagrupperna
Rolf undersöker vidare huruvida AFFC skall förena sig med Gambiagrupperna i ett större odlingsprojekt.
Hälsans Hus
Takvirket har nu anlänt till Sankandi efter en del trassel på vägen.
Container
Allt gods är på plats hos Kebba, hämtades på måndagen från containern. Han ansvarar för distributionen tillsammans med Nfamara.
Event
24 november hålls Syföreningens Auktion i Aspeboda. AFFC erhåller en slant därifrån. 8 december har AFFC auktion på Annagården i Falun. Där går alla intäkter till AFFC. Vi serverar också julfika och har ett lotteri.
Gåvokort
AFFC kommer att göra ett gåvokort inför julen Går att beställa som PDF eller som vanligt kort per post. Ett nytt kort för begravningar kommer också att framställas. Intäkterna kommer att fördelas på hälsoarbetet i våra byar
Valberedning.
Tillskott i styrelsen behövs.
Förråd
Alex har nåt bra på gång i Ornäs. Vi får alla be eller hålla tummarna för att detta lyckas. Då blir det väldigt bra!
Resa
Ann-Marie reser inom kort till Gambia. Hon kommer att uppdatera de fadderbarn som saknar fullständiga uppgifter. Följa upp den vårdbehovslista som upprättades vi hälsoundersökningarna i februari. Ann-Marie fotograferar och dokumenterar också Hälsans Hus. Träffar kvinnokooperativet och distribuerar sykiten. Tittar på odlingarna och fördelar en del faddergåvor. Vi önskar Ann-Marie en givande och fin resa till sina vänner i Gambia!

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-10-18)

Stickvarvet
Mössa och sockor finns i blått och rosa till försäljning, lämplig dopgåva.

Manduar, hälsa
Ett hälsomöte anordnades i byn förra veckan. Hygien, de vanliga sjukdomarna, barnhälsovård, nödvändigheten av malarianät var på programmet.

Fadderbarn
Fadderpengarna har delats ut och bekräftats till Rolf. Den hjärtsjuka flickan Binta Kanteh är nu åter sjuk. Modern ser till att ordna journaler från MRC kliniken för uppföljning av dr. Bah.

Kvinnokooperativet
Kvinnorna syr nu bindor till försäljning meddelar Nfamara. Han kommer att påtala att de även kan sy skolväskor.

Sankandi
Kebba meddelade att pumpen och elektroniken till dricksvattenbrunnen förstörts av åska. Kvinnorna har tvingats hämta vatten i en närliggande by under drygt två veckors tid. Kebba ber AFFC om hjälp. Rolf utredde och informerade styrelsen. Beslutet vi tog var att en vattenkommitté skulle bildas i byn, för att säkra finansiering av reparationer och underhåll i framtiden, liksom en insamling till reparation. Kebba utförde detta och AFFC bidrog med 9.000 kr till ny pump och kontrollbox. Kebba gjorde nyinstallationen. Byn tackar AFFC för att åter ha dricksvatten. Alla var lyckliga och barnen dansade när vattnet började flöda enligt Kebba!

Container
Containern är på väg. Beräknas framme i början av november. Vi betalade 18.000 kr för detta.

Event
En lekmannagudstjänst hölls i Aspeboda med smörgåsbuffé, lotteri och bilder, inbringade 3.600 kr. Ca 50 gäster kom.
En julauktion kommer att hållas på Annagården, ett församlingshem i Falun 8 dec.
Elin kommer att ordna ett Facebook-lotteri.

Resa
Ann-Marie reser i november. Förhoppningsvis kommer hon att kunna dela ut saker från containern. Liksom besöka några fadderbarn som behöver dokumenteras ytterligare. Ann-Marie kommer även att lämna infopärm till faddebarnsansvarig i resp. by för att underlätta dokumentationen.
Marie förser Ann-Marie med en lista på sjuka fadderbarn som behöver följas upp.

Bilköp
Styrelsen har beslutat att köpa en bil till föreningen och skicka till Gambia. Vi diskuterade hur en bil på bästa sätt kan nyttjas i för transporter och tillsyn av våra numer över 70 fadderbarn och andra uppgifter inom vår verksamhet i byarna. Kebba har tidigare skött detta med egen bil, vilken han nu inte längre har.

Gambiagrupperna
Vi diskuterade om vi skulle ha fördel av att ingå i Gambiagrupperna och hur det skulle fungera praktiskt. Fadderverksamheten skulle fortsätta som vanligt, men vi skulle få möjlighet att genomföra stora projekt. Vi samlar ytterligare kunskaper, så får framtiden utvisa var vi landar i detta. Mer info när vi vet mer.
 

Containernytt   (2018-10-01)

Containergodset med alla kollin till Gambia, 139 st närmare bestämt, har nu levererats av Roger och Dan till Bromma. Två bilar med släp lastades. 240 familjepaket, 80 babypaket, 80 skolväskor, kvinnopåsar, barnmorskelådor, skor, skolböcker, andra skolsaker, fadderbarnsgåvor, åtta nya stora solpaneler med laddningsregulatorer och invertrar, fyra st batterier, tyger till kvinnokooperativet, sykit för lagning, ett par lådor till männen som arbetar vid förskolan och Hälsans Hus. Dryga 10 kubikmeter blev det.

Containern beräknas vara framme i mitten av november, den anländer förhoppningsvis innan Ann-Marie kommit dit 20 nov så hon kan övervaka fördelningen. Kebba ansvarar för Sankandis saker och Nfamara för Manduars.

AFFCs styrelse vill härmed tacka alla som bidragit till detta, många arbetstimmar ligger bakom era gåvor. Det har stor betydelse i vår verksamhet att ni orkar hålla i och arbeta för AFFC. Ni är alla en viktig och stark länk i den kedja av insatser som gör vårt arbete möjligt. Vi vill förmedla den känsla av tacksamhet som vi vet finns i våra byar för det ni bidrar med. Varmt och stort tack till er alla medarbetare!

Rapport efter senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-09-11)

Fadderbarnsverksamheten
Rolf informerar att det nu är 69 fadderbarn i programmet. Vi skall vid nästa besök åter försöka förmå Mari i Manduar och Alagie i Sankandi att besöka några fadderbarn varje månad för information som kan delges faddrarna. Rolf poängterar att det är värdefullt att AFFC ändå gör ett par resor per år för dokumentation och uppföljning av familjerna.

Manduar
Nfamara har vid ett besök i byn träffat alla fadderfamiljerna och skickat information till Rolf. Rolf återkommer med den. Det är i år svårt med odlingarna då då regnet inte varit tillräckligt. Odlingsgruppen med kvinnor säger att dom har svårigheter pga. vattnet, dåliga frön och dålig gödsling. Byborna påpekar att det kommer mindre nederbörd under regnperioden, Vattenchefen förklarar att solpanelerna har minskad effekt då solen inte skiner. Det är ibland också svårt att reparera och underhålla. Byns ledning framhåller att fokus på att undervisa i hur hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas är viktigt. Liksom övrig hälsoförebyggande undervisning.

Sankandi
Det har varit stopp i bygget av hälsans hus, då nuvarande president förbjudit fällning av träd, vilket behövdes för takstolarna. Kebba fick i förra veckan ett dokument som ger honom tillåtelse att såga ner de träd som behövs till taket. Ett fadderbarn från Sankandi bröt benet, AFFC fick akut bistå med pengar till transport, mat under sjukhusvistelsen, mediciner, röntgen och läkararvode. Summan kommer att bli ca. 3000 kr. Kebba meddelar att sykooperativet sytt kjolar och klänningar som sålts till både byn och andra. Kebba arbetar hårt för sin by och våra projekt.

Event
AFFC medverkade på en hembygdsgudtjänst. Sjunde oktober kommer en lekmannaledd Afrikainspirerad gudstjänst att hållas i Aspeboda. Därefter serveras kyrkkaffe av AFFC och bilder visas. Ett fb-lotteri planeras liksom medverkan på en större loppis.

Resor
Ev. reser någon i november, i januari reser Jon för att montera solpanelerna i Manduar och Sankandi tillsammans med någon från AFFC. Fokus under besöket är undervisning i sjukvård, i sykooperativet och dokumentation av fadderbarnen.

Containern
Dokumentationen av gods som ska iväg är så gott som färdig med några få undantag. Varje by tilldelas följande: 50 babypaket. Kvinnopåsar, 4 lådor, 120 familjepaket, 10 lådor skor, 3 lådor tyg till kvinnokooperativet, en låda till barnmorskorna, två lådor sjukvårdsmaterial, 40 skolväskor, engelska läseböcker, en låda skolmaterial, en väska för fotvård, en låda till byggjobbarna. samt de fadderbarnspaket som inkommit. Solpanelerna med batterier och kringutrustning och lite handverktyg. Vi avvaktar med lådor till Hälsans Hus tills det finns skåp att förvara det i.
Containern lastas i slutet av september och beräknas vara framme i mitten av november.

Stick- och syvarv
Vi behöver för tillfället inte mera saker att skicka. Utan då vi sammanställt det som finns kvar då containern gått meddelar vi om och vad som behövs. Däremot saker som kan inbringa pengar på auktion och försäljning så tar vi tacksamt emot.

Slutligen vill vi å det varmaste tacka er alla som bidragit till att vi kan skicka iväg allt. Ni är helt fantastiska!! Era hjärtan är stora och ni är tålmodiga och så generösa. Liksom alla dessa timmar som är nedlagt i sytt, virkat och stickat. Ni bär verkligen AFFC framåt!! Varmt stort tack till er alla från styrelsen. Måtte ni känna all den glädje och nytta ni förmedlar till Manduar och Sankandi!

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-07-28)

STICK- OCH SYVARV. Maggie handhar babypaketen och har delgivit en lista för innehållet. En uppdaterad lista för kvinnopåsarna kommer snarast. Vi tackar varmt alla medarbetare för era bidrag!

FADDERVERVERKSAMHETEN. Information om nya fadderbarn inväntas fortfarande från CFG. Några faddrar har bistått med pengar till hönsinköp vilket genererar en bra inkomst och ett tillskott i mathållningen för familjerna. Då familjer lämnar byn och bosätter sig på annat ställe är uppföljning och utdelning av fadderpengen både kostsam och tidsödande för Kebba. Vi beslutar därför följande i samråd med CFG. Ett fadderbarn skall ha sin hemvist i byarna Sankandi eller Manduar tillsammans med vårdnadshavare. De skall gå i skolan i byn, och efter avslutad skolgång i byn, skall fortfarande deras hem vara i byn även om de fortsätter studierna på annan ort. Finns pengar i barnets sparfond efter ett avslutat fadderskap går hälften av pengarna till barnet, dock högst 1500kr ( vilket motsvarar flera månadslöner). Resten tillfaller byfonden. Rolf kommer att skriva in detta i relevanta dokument. Flera personer har anmält intresse för fadderbarn och fått svar med sedvanlig information, men därefter inte hört av sig tillbaka till Rolf. Vi ber vänligen berörda personer meddela huruvida ni vill åta er fadderskap eller ej är intresserade.

HÄLSA. Rapporter angående hälsa har inkommit från båda byarna. I Manduar har ett flertal barn problem med fötterna, pga av regnperioden och avsaknad av skor. Några har astmatiska besvär och någon med huvudvärk. Vi kommer att be Nfamara förse Marie Kutah med tvål, bambuoil, förband och plåster för att ta hand om barnens fötter. De med astmatiska besvär hänvisar vi till MRC-kliniken liksom barnet med huvudvärk. I Sankandi meddelar Kebba att en kvinna har ont i magen, hon tillhör familjen med återkommande maskangrepp, där ber vi honom att ordna med avmaskning. En man är allmänt trött och slut, honom hänvisar vi till ASB-kliniken för provtagning. En kvinna har stångats ett flertal gånger av en bagge på väg till risfältet. Hon stångades även då hon låg på marken och verkar illa åtgången. Hon bör besöka dr. Bah eller lasarettet. Kebba ombesörjer detta. Även Alagie är sjuk, han står under observation av dr. Bah

MANDUAR. Nfamara meddelar att regnsäsongen har startat med allt vad det innebär i fråga om odling. Dock oroas de över att regnet inte är tillräckligt. Reparation av förskolan fortgår. Nfamara är hoppfull att det är avslutat tills skolterminsstarten i september.

SANKANDI. AFFC skickade 6000 kr till staket för att kvinnornas odlingar. Kebba meddelar och skickar bilder på staket och odlingsarbetet.
Kebba vistas nu mestadels i Sankandi för att bevaka bygget av Hälsans Hus och odlingarna. Rapporter om Hälsans Hus förmedlar han till Rolf, vilket i sin helhet kommer att delges er i nästa medlemsutskick.

CONTAINER. Vi beslutar att målet är att skicka 15 kubikmeter. Prioriterat är solpanelerna med kringutrustning, babypaket, kvinnopåsar, sjukvårdsmaterial, familjepaket och fadderbarnsgåvor. Vi kommer att slita hårt med att packa närmaste tiden. Elin kommer att göra ett upprop och vädjan med pengar till containerfrakten, i nuläget finns ca. 5000 kr disponibla för detta ändamål.

EKONOMI. Vi beslutar att från och med nästa årsskifte att höja fadderbarnsavgiften med 20 kr, vilket innebär 10%. Liksom av byfondspengarna ta 10% till de omkostnader som fadderbarnsarbetet innebär. Omkostnaderna är t.ex. sjuktransporter, resor med de saker vi skickat mm. Även de transporter AFFC gör till byarna från Bakau för arbete kommer att kunna ersättas. Hittills har detta betalats ur egen ficka av de som reser ner för att följa upp verksamheten med dokumentation och undervisning. CFG redovisar sina utlägg med kvitton för de utlägg de har. Detta innebär en kassa på ca 15.000 kr per år.

NÄSTA RESA. Eventuellt reser några medlemmar under senhösten. I januari reser Jon från Kraftpojkarna för montering av solcellerna, tillsammans med någon från AFFC.

TAK. Vi tar nu ett beslut att AFFC fokuserar på fadderbarn, hälsa och utbildning, fortsatt uppföljning av odling och kvinnokooperativ. Således kommer vi inte att bistå med pengar för husreparationer. Vill någon enskild fadder eller annan betala en husreparation är detta privat åtagande och inte AFFC. Vår verksamhet och ekonomi har inte pengar till detta. Vi kommer dock att höra med CFG om de är hjälpta av presenningar för att täcka bohag med tills de löst reparationerna.

EVENT. Vi diskuterar en höstmarknad, lotterier och ev. Afrikadag i samarbete med Antje som nu arbetar i Borlänge. Maggie kontaktar Antje. Den planerade Afrikagudtjänsten i Aspeboda inställdes av ansvariga i kyrkan då Antje slutade.
Även ett lotteri på fb och hemsida kommer att starta. Elin ansvarar för detta.
Vi ber er på andra håll i landet att tänka vad ni kan göra för att samla in pengar!
Vi tackar varmt för allas engagemang! Det gör att styrelsearbetet känns meningsfullt och så att säga "mindre ensamt"- Ni är alla så viktiga!

Ett varm tack från oss i styrelsen och hopp om ett givande arbete den kommande hösten hälsar Marie.
 

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-05-21)

Stickvarv och Syvarv. Förslag att ansvariga för följande delprojekt utses och publiceras med kontaktuppgifter på hemsida och fb: Kvinnopåsar, Babypaket, Sytt, Familjepaket, Sjukvårdsmaterial, Odling. När vederbörande kontaktats och godkänt publiceras detta.
Manduar. Kebba besöker Manduar kommande dagar då Nfamara befinner sig på resa. Kebba kommer att kontrollera behovet av de trasiga taken som ska lagas, förskolan och odlingarna. Liksom besöka Mari Kutah. Vi beslutar att Mari skall få en telefon som Kebba införskaffar för ca. 300 kr så att hon kan kontakta Kebba och rapportera, liksom Kebba kan nå henne.
Sankandi. Kebba rapporterar följande: Han har haft möte med kvinnokooperativet. De vill starta odlingarna med hjälp av fröpengar från AFFC. De vill odla wonjo och jordnötter då det gav dem en god inkomst. Även svarta bönor, ris och chili.
Dock har staketet förstörts av boskapen, och kvinnorna är förtvivlade över detta. De kan varken odla sin egen mat eller grödor till försäljning. Att att bekosta inhägnad av hela odlingen förklarar Kebba för dem att vi inte har möjlighet till nu då vi måste fokusera på Hälsans Hus. Det är en stor kostnad säger han, runt 50.000 kr. Däremot föreslår han att vi hjälper dem med staket av lokalt material som inköps, innebärande pinnar och vidjor. Hägnar in 100x50 m. De kan då få en till tre odlingsbäddar var. Den kostnaden ligger på ca. 6000 kr. Vi beslutar att meddela följande till Kebba: Utser kooperativet en uppsyningsman som kontrollerar ett nytt staket, håller efter och lagar mindre skador innan de blir större, bistår vi med 6000 kr. Vi inväntar svar från Kebba om vem som kan ta åt sig detta uppdrag. 2000 kr till utsäde beslutar vi också att bistå med. Pengarna tas ur byfonden.
Hälsa. AFFC har fått en god kontakt med Hjälpmedelscentralen i Borlänge. En terapeut och materialansvarig var mycket tillmötesgående. Vi sökte i första han en stol åt den cp-skadade pojken. Vårt samtal resulterade i att Kebba inventerar och fotograferar de handikappade som finns i båda byarna. De kommer då att utse de hjälpmedel vi behöver. Terapeuten kommer också att hjälpa oss med träningsprogram och övningar som vi kan förmedla till Marie och Alagie. De batterier som kommer in från elrullstolar släng då de har 70% kapacitet kvar. De kommer vi att få, vilka kan användas tillsammans med solcellsanläggningen. Det var väldigt bra säger Roger och Rolf som förstår sig på detta. En rapport från Nfamara och Kebba har kommit från besöken hos dr. Bah. Resp. fadder kommer att få meddelande om sitt barns besök. Marie Kutah meddelar i sin senaste rapport att 15 st har ögonproblem, fyra st magproblem, sju st behöver till tandläkaren.
Vi kommer bekosta tandläkarbesöken, förse Marie liksom Alagie med maskmedicin. Angående ögonen är det säkerligen ögonkatarr, vilka hon kan få ögondroppar av dr. Bah att behandla med.
Vi kommer att inkludera tandhälsa i kommande utbildningsfas. Förse skolbarn med tandborste och mugg, undervisa lärarna i hur de används, liksom hur deras tandstickor kan användas effektivt.
CFG och AFFC är överens om att fortsatt utbildning i hälso- och sjukvård är det som kan skapa en bättre hälsa. Vi fortsätter med de områden vi inarbetat, blodtryck, fotvård, hygien och sårvård samt informera om sjukdomar och kvinnohälsa. Målet och drömmen är att med enkel utbildning göra våra byar till ett föredöme i hälsa!
Event. Kommande event är: Hembygdsgården där vi får sälja saker på deras Kväll vid Smedjan. En temagudtjänst med församlingsafton 7 oktober. En hantverksmarknad i september där intresserade kan hyra bord för 100 kr. Fika och korvförsäljning.
Cecilia har haft en megaloppis vilket ca 1200 kr i intäkter. Vilket vi tackar henne varmt för!
Container. Vi fokuserar nu alla intäkter på containerfrakten då den kommer att hamna på ca. 15.000kr. Vi ber er som vill skicka saker till den göra detta under augusti månad, då slipper vi åka till hämtställen så ofta.
Preliminär avgång är i slutet av september och vi får beräkna att det kan ta upp till 8 veckor.
Babypaket 80 st, familjepaket med barnkläder och lakan, sjukvårdsmaterial, skor, handikapphjälpmedel och solcellsanläggningen med batterier är det huvudsakliga. Tillkommer efter tillgång, tyger, garner och skolmaterial.
Hälsans Hus. Rolf tror att husbygget är klart runt årsskiftet. Solcellerna som kommer i slutet av november måste förvaras på säkert ställe tills svenska killarna monterar dessa. Vi skall ta upp frågan med Kebba hur vi löser detta.
Fadderbarnen. Rolf meddelar att för de som vill köpa solcellslampor har Jula en bra för ca. 100 kr.
Insamlingar. Vi behöver nu främst är lakan, barnkläder, och sjukvårdsmaterial.
Förråd. Vi har fortfarande inget bra förråd. Men inventering sker nu och vi meddelar då den är klar om vi behöver något ytterligare.
Övrigt. Två lådor med arbetskläder till de gratisjobbande byggkillarna kommer att skickas.

Sen... allt ni gör som kan säljas är värdefullt!

Jag hoppas jag fått med allt, mötet var långt, vi startade 17.00 och höll på till sena natten. Men det underlättade att vi hade telefonkontakt med Kebba.

Tack för allt stöd ni ger, Kebba hälsar sin tacksamhet som representant för både byarna och CFG. Kebba gör ett fantastiskt jobb på ideell basis. Han är AFFCs stora tillgång i Gambia!

Styrelsen /Marie


Rapport från senaste styrelsemöte och event  (Publicerat 2018-05-21)

Det blev ett förkortat möte då vi alla var trötta efter att ha hållit i dagens event i Aspeboda. De viktigaste frågorna avhandlades dock.
CFG. Vi har fått bilder och information att de barn och några vuxna som remitterades av dr. Bah för återbesök, specialistvård och tandläkare gjorde dessa besök förra veckan. AFFC skickade en summa på dryga 4000 kr för att täcka kostnaden. Vi har ännu inte fått kvitton och rapport från CFG.

TAKREPARATIONER. Tre tak i Manduar är i stort behov av reparation före regnperioden som är i antågande. Ett separat möte för att reda ut huruvida vi skall reparera eller inte reparera har hållits av våra byggherrar i styrelsen. Det var ett dagslång möte då det är flera åsikter och aspekter som försvårar AFFC förhållningssätt. Lagar vi tre tak är det 60 till som vill ha taken lagade, skall AFFC laga tak? Behövs även där utbildning att tak skall lagas innan det blir för stora skador? Kan AFFC bidra till detta? Frågorna i styrelsen är många och diskussionerna långa runt detta. Dock är det ett faktum att tre tak hos tre fadderfamiljer är i akut behov av lagning till en ungefärlig summa tillsammans av 5000 kr. Beslutet vi tog på styrelsemötet var att efter att rapport och kvitton inkommit göra följande: Kontakta Lamin som är Manduars engelsktalande chef i byns VDO, för att se över taken, därefter kontakta resp. fadder för att höra om pengar skall tas ur barnets fond eller byfonden, eller ev. bekostas av faddern. Nästa steg är att enligt det dokument som byggherrarna i AFFC sammanställt skicka detta till CFG för påseende och som ett förslag: Kortfattat går det ut på följande: Tak tillhörande fadderfamiljer ersätts med hela kostnaden. Andra ersätts med halva kostnaden, dock max 1 500 kr. Pengar tas från byfonden och/eller fadderbarnets fond om tillräckligt med pengar finns där. Resp. fadder erbjuds också att bidra.

EVENT. Dagens event på Aspebodadagen gav en inkomst av ca 4 000 kr efter utlägg. Soppa, fikabröd, och matbröd skulle finnas för 30-100 gäster, samt ett finare dopfika för dopgäster. Det var sammanlagt ca 150 gäster, varav 40 matgäster. Lotteri och försäljning samt informationshörna fanns på plats. Vi behöver göra en utvärdering av vilka arbetsinsatser som ger mest inkomst. Vi är ett fåtal, ca. 10 st som troget arbetar hårt och många många timmar för inkomsterna. Vi tar upp den diskussionen nästa styrelsemöte.
5 maj får vi på Hembygdens dag ha ett litet bord med försäljning.
En hantverksmarknad där folk får hyra bord och sälja garner, tyger mm planeras i augusti, där även prova på sömnad för ungdomar kommer att bli ett inslag.
Ett lotteri på webben planeras.
Maggie prata med församlingens präst Antje om en Afrikagudtjänst skall, där även bildvisning och fika erbjuds.
Under våren 2019 planeras en auktion och ett större lotteri.
Elin kommer att komma med info om vad vi kan behöva för saker.

FAMILJEPAKET. Vi tar beslutet att packa små familjepaket, till varje familj, med lakan, handduk och barnkläder. Dom blir inte så skrymmande. Skor skickas separat i låda. Vi skall be resp. kontakt i byarna meddela hur många familjer som finns. Vi skickade tidigare till varje storhushåll som kan bestå av flera familjer. Det skapade orättvisa och oenighet.

CONTAINER. Vi skall se till att närmaste veckorna packa och märka allt befintligt material som skall iväg. Skor, familjepaket, babypaket, kvinnopåsar och sjukvårdsmaterial samt trädgårdsredskap om detta inkommer, liksom tyger till kvinnokooperativet kommer att vara huvuddelen i transporten. Inkommer fadderlådor skall de också iväg samt solcellsanläggningen till Hälsans Hus.

UTBILDNING. Vi är alla eniga om att liksom den framgång utbildning gett i hälsovård och sömnad är utbildning i husreparationer en viktig del. Det är svårt för byfolket att se dagar framåt och laga, vårda och reparera innan skador blir för stora. Vi har ingen bra lösning på detta i nuläget. Frågan skickas vidare till CFG.

DOPMÖSSOR. Frågan om försäljning av dopmössor kom från Carol, AFFC kontaktar kyrkan i Falun som har ett försäljningsbord. Detta borde kunna göras i alla medlemmars församlingar i landet. Blir det rusning får vi hjälpa Carol med tillverkning. Hör er för med Carol och era församlingar!!

Jag vill tacka alla varmt för de trogna penninggåvorna som inkommer, samt för ett bra genomfört event i söndags på Aspebodadagen.

För ännu mera hopp, glädje och nya kunskaper i våra byar!

Styrelsen /Marie


Rapport från senaste styrelsemötet och vår auktion   (Publicerat 2018-04-23)

Fadderbarn. För närvarande finns fem lediga fadderbarn. Vi kommer att be CFG om ett par nya. Efter funderingar från faddrar diskuterades hur fadderbarnsbesök bäst kan genomföras. Vi ber intresserade faddrar att läsa om det i dokumentet Råd och regler för faddrar och återkomma. Akut dåliga tak finns hos tre fadderbarnsfamiljer. Vi bildar en reparationskommitté i AFFC där Dan är sammankallande, för att kunna lämna frågor och synpunkter från AFFC.
Takreparationer. Vi diskuterar huruvida AFFC skall reparera tak eller inte. Många hus är i undermåligt skick. Takkommittén behöver diskutera fram synpunkter för att göra byn ansvarig för sina egna reparationer. Vi återkommer med info efter deras möte.
Utbildning. Manduar står till stor del på en helt ny nivå än då vårt arbete startade. Sankandi kommer att göra likadant inom en snar framtid. Ett utbildningsprogram inom hälsa, sömnad och ekonomi kommer att ligga i fokus. Utbildningsprogrammet inom hälsa sker i samarbete med dr. Bah.
Medlemmar. Vi ser att en påminnelse om medlemsavgift borde skickats vid årsskiftet. Vi vädjar till er att stödja oss genom att öka medlemsantalet. En ny rutin för medlemspåminnelser skall utformas.
Resor. Frågan om huruvida AFFC skulle kunna bidra med pengar till medarbetare som kontinuerligt reser och utför volontärt arbete skulle kunna starta. Vi kommer dock inte fram till någon lösning då våra insamlade pengar går till byarna i sin helhet. Vikten av kontinuerlig uppföljning från AFFC på plats är vi dock eniga om.
Event. Kommande event är en föreningsdag i Aspeboda i kyrkans regi 20 Maj. AFFC kommer att server sopplunch med bröd fika och ha försäljning. Under sommaren kommer en hantverksmarknad hållas på Hembygdens dag tillsammans med Hembygdsföreningen. Vi diskuterar också en medlemskväll med bilder och en konsert i kyrkan. Det är fullt möjligt att för er medlemmar i andra delar av landet att göra samma typ av aktiviteter, då kan AFFC växa och få en större bredd.
En mall för var vi skall annonsera vid kommande event skall skrivas så att vi gör bättre PR.
Container. Nästa container avgår i september, och bör varas i Gambia i november.
Förråd. När nu våren nalkas kommer vi att kunna ta ut alla lådor och se över vad som finns. Återkommer då det gjorts.

Efter mötets slut diskuterades Gambiagruppen och huruvida det skulle hjälpa oss i vårt arbete att ingå där. Där har Rolf den mesta informationen om ni har funderingar.

Auktionen och Hälsans Hus
Det var stort engagemang och auktionisten Bosse gjorde en fantastisk insats liksom alla köpare. Med det fina resultat vi uppnådde skall vi försöka återkomma nästa vår med en liknande tillställning. Dagen gav inte mindre än 12.700 kr! Det innebär att vi uppnått och rejält överskridit målet med insamlingen till Hälsans Hus i Sankandi. (En redovisning av insamlingen publiceras senare). Ett stort varmt tack till er alla som bidrog med försäljningsmaterial. Ett helt underbart resultat som går i sin helhet till Hälsans Hus. Också ett varmt tack till vår präst Antje som lät oss samarrangera detta med kyrkan och nyttja dess lokaler.

Ni kan alla var stolta och glädjefyllda över den insats ni gjort!

För hopp glädje och god hälsa i byarna Sankandi och Manduar.

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-03-08)

Manduar
Förskolan: Den nya bygruppen gör ett strålande arbete med muren runt skolan. AFFC bekostar inte denna, utan de sköter finansieringen själva. Vi beslutar att då muren färdigställts ta upp frågan om vi ska bistå med pengar från byfonden till ytterligare åtgärder i och runt förskolan. Det gamla staketet tas till vara och kommer att stängsla in kvinnornas odling.
Hälsan: Skåpet vi fick i gåva som skickats till hälsorummet skapade god ordning och hygien för det material vi levererat. Mari Kuta hade listat de som hon ville jag skulle träffa under mitt bybesök då jag arbetade med hälsan. Av dessa bedömde jag att 57 behövde träffa läkare. Dr. Bah bekräftade att de alla var i behov av ytterligare medicinering och vård. Tre st. behöver ytterligare specialistvård. Ett 20- tal behöver komma till tandläkaren. De huvudsakliga åkommorna i Manduar är astma, bronkit och andra övre luftvägssjukdomar, liksom ögonkatarr av lättare och svårare grad. Det är mindre angrepp av mask än tidigare, och ingen besökte mig för sina fötter. Dock ett flertal undernärda barn som behövde medicinering. Jag hade under mitt besök förmånen att delta i en förlossning. Där användes den madrass vi tidigare skickat. Förlossningen skedde bredvid latrinen. Barnmorskorna har nu så gott som slut på förlossningsbindor och handdukar och tvättlappar. Förlossningen gick bra och en ny liten Manduarpojke kom till världen.
Kvinnokooperativet: De fortsätter arbetet i samarbete med skräddaren, liksom tillverkning av batik. De ville lära sig baka. Bakning är ett manligt yrke i Gambia, så kvinnorna har inte den kunskapen. Vi bakade bröd över elden. Tittade på det gamla bageriet som förre bagaren nyttjat. Den skall städas upp och repareras av byn, sedan vill dom starta ett bageri. Ett kg mjöl kostar ca sju kronor, av det får dom ut ca. sju bröd som dom säljer för ca. tre kr. Kvinnopresidenten kommer att bli arbetsledare där med några andra kvinnor. Det kommer att ge dem möjlighet att skicka med en bit bröd till barnen till skolan, och också att sälja bröd. Bakugnen rymmer 20 bröd under en gräddning. Tidigare, numer framlidne bagaren, gjorde en deg på 10 liter vatten i ett badkar.
Vatten: Det var mulet de tre dagar jag var i byn. Vattnet rann då av förklarliga skäl dåligt. Då solen kom fram rann vattnet till direkt.
Fadderbarn: Alla fadderbarn intervjuades och fotograferades. Ett möte hölls med alla vårdnadshavare i fadderbarnsfamiljerna. Jag beskrev det åtagande vi som faddrar i Sverige har. Men poängterade att deras ansvar som vårdnadshavare är att se till att barnen får läkarvård, tandläkarvård vid behov, liksom att de får skollunch. De skall anmäla till Marie Kuta då behov föreligger, Mari meddelar Nfamara, Nfamara meddelar oss och vi skickar pengar för vårdbehovet. Det var ett bra möte, och jag tror att dom förstod att de måste ta ansvar för sin del i fadderbarnsprogrammet.

Sankandi
Hälsans Hus: Bygget framskrider fort. Dom sliter oerhört med markarbeten. Egentligen förstår jag inte varifrån dom får alla krafter... Alla block, ca. 1000 st, är tillverkade. Konstruktören tillsammans med Kebba leder arbetet och all ser ut att gå oerhört bra. Kebba tar ut konstruktören i sin bil så att han kan leda arbetet. Kebba själv tar all tid till detta.
Kvinnokooperativet: En skräddare syr, och kvinnor kommer och sitter med honom, syr lite själva och lär sig undan för undan. De arbetar också mycket med batik.
Hälsa: Det är större bekymmer här än i Manduar. Större angrepp av mask. Fler infektioner. Mer undernäring och ett stort antal gastriter i alla åldrar. Liksom ett större antal tillstånd som Dr. Bah bedömer behöver specialistvård.
Stick- och syvarv: Bindor, trosor, tvättlappar, handdukar, babypaket, barnkläder och sjukvårdsmaterial kommer att stå på önskelistan inför höstens container.

Övrigt
Hälsa: Transport till klinik kostar en kr från byarna. Inget besök är gratis ej heller medicin, MRC har dock gett byarna till uppgift att se ut 15 barn som de har med i sitt program, de får kostnadsfri behandling. Köerna är nu långa då de tar sig till kliniken. Ofta får de övernatta tills nästa dag då kliniken stänger kl. 16.00. Medicin finns inte alltid. Då har dom gjort av med sina pengar på resa, uppehälle och sjukbesök. Vilket föranleder att dom struntar i det fortsättningsvis. Tillgången på material på sjukhusen är också mycket dålig säger Dr. Bah. Det material vi skickar som han inte använder skänker han vidare till sjukhuset.
De flesta förlossningarna sker fortfarande i hemmet.
Fadderbarn: Vi skall inventera hur många fadderbarn som börjar komma upp i åldrarna, och se över om de behöver få ta del av sitt sparkonto för högre undervisning. Fyra nya fadderbarn har listats, ett barn har tagits ur programmet då han flyttat.
Event: En hantverksauktion kommer att hållas i Aspeboda i slutet av april. Vi tar tacksamt emot gåvor till den. En Aspebodadag har arrangerats i kyrkans regi där vi kommer att servera soppa och smörgås, korv och bröd.
Rapporter: AFFC skall göra en enkel numrerad frågelista, en sorts lathund, till CFG som underlättar för dem att ge en kort korrekt rapport varje månad.
Förråd: Tre dagar för packning av inkomna gåvor har bestämts.
Medlemmar: Vi behöver öka medlemsantalet! Hjälp till att värva medlemmar!

Nu siktar vi mot att Hälsans Hus blir färdigställt!
Ett varmt tack till er alla som stöttar.

Styrelsen AFFC genom Marie.

Maggie i Gambia Maggie i Gambia

Brev från Maggie   (Publicerad 2018-02-23)

Hej alla AFFC-vänner!
Jag heter Maggie Hedegård Paulsson och är en gammal god vän (och tidigare granne i 20 år) till Marie och Roger. Jag har som många andra med förundran och beundran följt arbetets gång i Manduar och nu också i Sankandi, men själv varit ganska passiv stödmedlem.
I höstas gick jag i pension efter att ha arbetat som präst i Svenska kyrkan i 39 år och de sista 27 av dessa som präst på länshäktet i Falun.
De sista åren har jag dock tagit på mig att ansvara för babypaketen=ett paket till varje nyfött barn i byarna!
Efter nyår frågade Marie B om jag inte kunde åka med till Gambia sista januari. Hon skulle få resa ensam annars den här gången och tyckte det skulle vara jättebra om jag kunde göra intervjuerna till fadderbarnsrapporterna. Jag var ju van att intervjua folk från Häktet, som hon sa….

Nåväl-på en dag bestämde jag mig, började vaccinera mig och packa och befann mig plötsligt på väg! Jag var helt oförberedd, men visste att jag tillsammans med vår härliga tolk Mamaa, skulle använda ett nyframställt frågeformulär, för dokumentering och rapportering till alla er som har fadderbarn.
På 3 dagar intervjuade Mamaa och jag drygt 60 barn med minst en målsman (mor, far eller farmor) närvarande. Så roligt, så intressant och så gripande!!!

Jag har nu hunnit ”landa” lite efter detta äventyr och skall försöka förmedla lite intryck som är bestående hos mig.
Det största intrycket gjorde nog bemötandet vi fick av alla byns invånare. De var så glada och andades ändå en lätt optimism inför framtiden – även om varje familj verkligen fick kämpa för att överleva, med små eller inga marginaler.
Det som har förändrats sedan AFFC:s verksamhet började har för dem varit, inget annat än revolutionerande!
Sedan vattnet kom till byn, är nu kvinnorna friskare och orkar mer när de slipper de kilometerlånga promenaderna till floden varje dag. Vattnet är ju nu också rent!!
Förskolans byggande har, förutom att barnen får pedagogisk undervisning och byn har fått en fantastisk möteplats, också inneburit att kvinnorna har mer tid och ork för sina grönsaksodlingar, hushållsgöromål och babyvård.
Men det som alla mammor uttryckte och framhöll på ett eller annat sätt var fadderbarnsverksamhetens betydelse! De var så tacksamma att deras barn kunde få en utbildning – ja det var det viktigaste av allt, poängterade många!
Icke desto mindre var de inte alltid förmögna att låta hela skolpengen gå till skolbarnet. Jodå, alla barnen gick till skolan, arbetade flitigt och gjorde sina läxor – men i brist på hushållspengar var familjerna ibland tvungna att ta av sponsorpengarna för att få mat på bordet. Det innebar att inte alla eleverna hade skoluniformer eller hade råd att äta skollunchen.
I stort sett alla föräldrarna, som jag mötte, sa att de inte hade överlevt om inte ett av deras barn haft en fadder!
Marginalerna är så små, som sagt, och om en far blir sjuk eller dör kan det i ett drag innebära en katastrof för hela familjen.
Många hade just i år drabbats av en get-sjuke epidemi. Då många bara äger en get och den dör så kan de inte längre få de killingar som de tidigare kunnat sälja några stycken av varje år.
Tre familjer i Manduar hade också drabbats akut av en regnstorm och deras hus och tak riskerar att rasa ihop när som helst. Detta innebär i skrivandets stund en uppenbar dödsfälla för ca 30 personer!
I alla dessa svårigheter har ändå fadderbarnsfamiljerna en trygghet i att barnen nu får gå i skolan och familjerna en liten ekonomisk” buffert”.
Till sist- de flesta fadderbarnen var friska och glada även om de inte ”fick vara barn” och ha tid över för lek så mycket som man önskade. De tog alla skolan på stort allvar, men hade också uppgifter att göra när skoldagen var slut. Pojkarna samlade ved och bar vatten och flickorna tvättade, diskade och städade. Sedan kanske det fanns tid för lek nån timma innan det blev kolsvart i byn…

De större barnen kunde ändå uttrycka framtidsdrömmar; som att de en dag ville bli lärare eller sjuksköterska, doktor, pilot, soldat, minister och t.om. president!

Jag är så tacksam att ha kunnat göra den här resan och fått se vad alla våra gemensamma insatser har åstadkommit i positiva förändringar för ”våra byar”. Det var också särskilt roligt att se alla filtar och barnkläder på ”plats” s.a.s.
En del barn och babisar hade tröjor och filtar som jag inte bara packat utan t.o.m själv virkat!!!

Med vänlig hälsning
Maggie HP

Rapport från söndagens möte   (Publicerad 2018-01-22)

Manduar
Nfamara meddelar att nya bykommitten arbetar med färdigställande av skolstaketet.
Ett förslag inkommit från Carol i Stickvarvet att kooperativet tar kontakt med en närliggande by som behövde skoluniformer sydda. AFFC hjälper till att förmedla kontakten om de tycker det verkar vara av intresse, Vi kommer att be dem fokusera på sömnad för att tillgodose befolkningens behov då deras kläder är svåra att sälja här hemma. Det finns ett 20-tal skjortor och klänningar som de sytt till oss, vilka Ann-Marie ombads ta hem till försäljning.
I övrigt inga rapporter inkomna från byn.
 
Sankandi
Inga rapporter inkomna.

Hälsohuset
Byggarbetet har startat med tillverkning av ungefär ettusen byggblock. Bykooperativet arbetar utan ersättning under Kebbas ledning. Rolf och Kebba håller kontakt om materialanskaffning och byggnation. Kebbas ambition är att efter regnperioden kommer taket på huset vara lagt. Insamlingen av pengar har gått strålande. Vi har snart kommit upp till 50.000 kr. Helt otroligt vilka insatser som gjorts.
Ritningar kommer att tas med vid Maries resa, för att diskutera och fastslå innerväggarnas placering mm. med CFG och dr. Bah. Husets funktion huvudsakliga funktion kommer att dryftas och klargöras. Rolf informerar er fortlöpande om byggnationen.

Container
Nästa container beräknar vi skicka i september. Förhoppningsvis kan solcellsanläggningen gå med denna sändning. Rolf, Roger och Jon i Kraftpojkarna samordnar detta. Det är tunga skrymmande grejer som behöver vara på plats då Jon anländer för montering.

Insamling av saker
1/8-15/8 vill vi ha era försändelser och tillverkade saker. För att underlätta paketuthämtning och omhändertagande av lådor ber vi er vänligen förvara era saker hemma tills dess.

Stick- och syvarv
Det som vi gärna tar emot till byarna är följande: Babyfiltar, blöjor, babykläder, bindor, kvinnopåsar, tvättlappar, barnkläder upp till ca 16 år, gärna hemmasydda shorts och klänningar. Dom tar liten plats att skicka. Trosor, kalsonger och skor till både vuxna och barn. Sjukvårdsmaterial. Skolväskor och pennfodral, lakan. Gamla trädgårdsredskap och andra handdrivna verktyg. Potatisårder är eftertraktat!
Under våren kommer en våraktion med lotteri att hållas. Vi tar tacksamt emot stickade, virkade, sydda och slöjdade saker till auktionen. Senast andra veckan i april. Exakt datum meddelas snarast
PR. Anja ansvarar för flödet av återkommande PR på Facebooksidan. Gällande fadderbarn, sponsorhuset, Citygrosskvitton och medlemsvärvning. Likaså information om kommande event och insamlingar.

Fadderbarn
Det finns fyra vakanta fadderbarn just nu. Fem nya barn kommer att listas. Nytt frågeformulär har sammanställts på engelska vilket innebär att Mari och Alagie kommer att föreslås sköta uppdateringar av fadderbarnens dokumentation. Förslagsvis ungefär fem barn i månaden för att inte göra arbetet för betungande. Marie och Maggie instruerar vid kommande resa.

Resa
Marie reser två veckor Maggie stannar en vecka. Alla fadderbarn dokumenteras genom foton och intervjuer. Hälsoarbetet fokuserar på utbildning, mottagning och kontakt med dr. Bah. Maggie blir i byarna ca 4 dygn, Marie dryga veckan om orken håller.

Event
En vårauktion och ett motionslopp i höst planeras. Kontakt med kyrkan tas för ev. samarbete.
Medlemmar. Vi ber er alla att hjälpa till att öka medlemsantalet! En engångskostnad på 200 kr eller 300 kr för hela familjen för ett helt år vilket inte innebär något åtagande i övrigt. Vi diskuterar hur vi kan ge medlemsbetalande bekräftelse. Det sker nu genom 4 medlemsutskick per år. Förslag mottages gärna för åtgärder som kan öka medlemsantalet.

Årsmöte
Kallelse till årsmötet kommer inom kort. Medlemmar intresserade av styrelsearbete välkomnas att höra av sig snarast.

Under övriga frågor diskuterades föreningsfärgen på våra tröjor. Den gröna är förskräckligt ful men gör att vi syns så vi behåller den.
Diskussion om att resorna är dyra för de som reser till byarna. Kostnaden slutar på dryga 10.000 kr för varje resa. Vikten av kontinuerlig kontakt behövs dock. Inga bidrag från föreningen har utgått till resor.

Efter mötet bestämde vi att sammanställa en informationspärm till kyrkor och andra officiella ställen.

Tack för gott samarbete och allt stöd. För hopp, glädje och god hälsa i byarna Manduar och Sankandi.

Marie.

Lite nyheter   (Publicerat 2018-01-12)

Fadderbarnen
Vi har 61 fadderbarn och fyra listade som vakanta. Alla barn kommer i samband med kommande resa att få sina pengar, och dokumenteras efter ett nytt frågeformulär.

Följande frågor kommer att ställas: Har barnet skoluniform? Får barnet sin skollunch? Har barnet tandvärk? Hur är hälsan på barnet?
Har några nya barn fötts? Har någon i familjen avlidit?

Hur är familjens hälsa i övrigt?
Har förändringar skett under sista året?

Har familjen några särskilda hälsningar till sin fadder?

Ett identifieringspapper kommer att skrivas ut, där fadderbarnets nam och SC-nummer står liksom fadderns nam. Det plastas in och lämnas till familjen.

Bilder på varje familj skall tas. Ett då barnet får pengar på de familjemedlemmar som är hemma och på hemmiljön. Då kommer identifieringspapperet att markera rätt familj.

Målsättningen är att CFG själv kan dokumentera exempelvis fem eller fler barn per månad, då får vi en kontinuerlig uppdatering. Jag vill dock understryka att det är vår målsättning.

Hälsans hus
15.000 kr är skickad för starten av bygget. Fas ett är att gjuta 900-1000 byggblock och ett antal stödbalkar i betong.
Efter regnperioden planeras ett besök i Gambia av Jon, som arbetar på Kraftpojkarna vilka sponsrar med solcellsanläggningen, för monteringsarbete. Enligt Rolfs beräkningar kommer solcellerna att kunna förse förskolan i Manduar och Hälsans Hus med ordentlig belysning varje kväll. Möjlighet att driva två elektriska symaskiner i varje by och även driva några takfläktar. Rolf och Jon kommer att diskutera vidare.

Resa
Jag kommer att resa två veckor till Gambia. Varav jag stannar i byarna så länge jag orkar. Maggie, vår föreningspräst, vilken också packar babypaket, kommer med och stannar en vecka. Hon är resvan och engelsspråkig vilket underlättar dokumentationen av fadderbarnen.

Återkommer efter den 21/1 då vi har styrelsemöte och arbetsdag.

Marie.

Styrelsemöte på Stenbacken Styrelsemöte på Stenbacken

Lite nyheter sista dagarna på året!   (Publicerat 2017-12-27)

Solceller.
Jon Lundevi som arbetar med solcellsanläggningen har nu kontakt med Nfamara och Kebba. Liksom Rolf och Roger. Jon kommer att ansvara för packning till container, och installation av anläggningen på i Gambia. Jon kommer att vara på plats i byarna för installationen. Återkommer då herrarna i projektet har mer information.

Resa.
Jag kommer att resa till Gambia 30 januari i två veckor. Min plan är följande: Besöka alla fadderbarn och dokumentera efter Rolfs önskemål, dela ut pengarna för nuvarande period. Se till att de som behöver läkarvård eller tandläkarvård blir listade. De faddrar som vill kan skicka med mig ett brev med frågor till familjen, berättande om livet här hemma och foton om ni önskar. Jag har ingen möjlighet att ta med saker.
Jag kommer att vika några dagar i varje by till undervisning i fotvård för att motverka maskangrepp, kvinnohälsa, och såromläggning. Liksom lista de som skall ha kontakt med Dr Bah. Jag kommer att föreslå att han möter upp i byn då jag är där och har förberett hans mottagning.
jag kommer att tillbringa 5 dygn i varje by, om jag står pall.
Ett möte med CFG där jag kommer att framföra AFFC styrelsens diskussionspunkter.
Besöka dr. Bah för att diskutera hälsoarbetet framdeles.
Hinner jag det här och orkar får det räcka så.

Marie.

Styrelsemöte på Stenbacken Styrelsemöte på Stenbacken

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2017-12-21)

Hälsa
Hälsohusbygget är förestående. Ögonproblem och fotinfektioner är dominerande problem för barnen. AFFC diskuterar utbildning i såromläggning och ögonsköljning. Tidigare har ögonläkaren som besökte Manduar bekräftat att ögonkatarr är vanligare än det brukar, och undervisat Mari hur hon ska handa detta. Vikten av skor och behandling av sårskador behöver understrykas. Dr. Bah är en eftertraktad läkare i Gambia. AFFC skall skriva till honom och låta honom förstå att vi både behöver honom och att vi även fortsättningsvis önskar hans stöd. Bristen på läkare är påtaglig och löner till de läkare som finns i Gambia är undermåliga. AFFC kommer att upplysa CFG att sjukvård barn under 18 år i fadderfamiljerna bekostas av AFFC. Att övriga kostsamma behandlingar vill AFFC ta ställning till innan de påbörjas. Familjeförsörjare i fadderbarnsfamiljerna prioriteras likaså. AFFC kommer att se till att Nfamara delar ut de journalblad som Alagie och Marie efterfrågar. De är redan levererade en gång men slut nu.

Odling
Ann Marie berättar att risskörden på grund av kort regnperiod är halv mot normalt. Också att männen deltar i arbetet mera nu.

Kvinnokooperativ
Kvinnorna i Manduar har sytt kläder som de skickat med Ann-Marie hem. Dom finns här och kommer att fotas senare. Det är vackra batiktyger i kläderna. Vi kommer att föreslå att de levererar tyger i stället för färdiga kläder.

CFG
Sankandi delar ut kläder vi skickat enligt ett belöningssystem. De som arbetat mer kollektivt får mer tillhanda. Sankandi bokför de timmar som görs i kollektivt arbete. Vi kommer att delge Manduar detta för att se om de vill göra likadant. CFG vill erbjuda fadderbarnsbesök till faddrar. Vi ber dem precisera detta mera. Liksom ta hela ansvaret för detta. Ann-Marie har också stöttat CFG med hur bokföringen sköts i Sverige och underlättat för deras kvittohantering. Ann-Marie fortsätter med detta.

Container
Det blev extra kostnader i Gambia då det krånglade med lådutlämningen. Kebba gör ett stort arbete där. Kebbas bil är sönder så han måste hyra fordon.

Fadderbarn
Vi har nu 61 fadderbarn. Alagie och Mari har försetts med fadderbarnslistor så att de kan notera vilka som behöver vård lättare. Kommande års fadderbarnsbesök planeras. vi beslutar att max en bananlåda per år rekommenderas till de som önskar skicka saker till sitt fadderbarn.

Event
Vi diskuterar kommande års event. Familjedag. Peace and Love mm.

Djurhållning
Se tillägget från Mats Axelsson sist i detta dokument.

Medlemsutskick
En reseberättelse kommer från Ann-Marie i senare utskick.

Vatten
Ann-Marie meddelar att vattnet fungerar utan anmärkning i båda byarna. Att reparationer fortfarande pågår av staketet vid förskolan.

Mommo Deeq, en somalisk ung man gästade styrelsemötet för introduktion i kommande styrelsearbete. Styrelsen uppskattar hans insikt och kunnande då han arbetat hela sitt vuxna liv i Sverige men också har stor insikt i den afrikanska kulturen.

Styrelsen tackar för ert visade intresse detta år och återkommer i januari.Information angående sjuka och döda getter I Manduar
Efter att det rapporterats om sjukdomsutbrott med stor dödlighet bland getterna i Manduar har vi införskaffat mer information för att få ett begrepp om möjliga orsaker och om det skulle kunna vara möjligt för oss som organisation att bistå på något sett. Den förmodade orsaken till sjukdomsutbrottet är PPR, Peste des petits ruminants. Det är en sjukdom som drabbar små idisslare som får och getter. Denna är spridd över stora delar av världen, Asien, Mellanöstern och Afrika är hård drabbade. Det finns dock fler möjliga sjukdomar, Pasturellosis nämns som en av dem.
Vi har fått uppgifter om nuvarande antal getter och får i de båda byarna. Det rör sig om totalt ca 1200 djur relativ jämnt fördelat på Manduar och Sankandi. Vi har och tagit reda tillgänglighet och pris på vacciner samt arbetskostnad för eventuellt utförande av vaccinering samt hur ofta denna borde utföras.
Det finns, av de världsomspännande organisationerna OiE, World Organization of Animal Health, and FAO, Food and Agriculture organization of United Nations, ett globalt program för utrotande av PPR och för att bekämpa även andra mer lokalt förekommande sjukdomar. Det förefaller som Gambia tidigare tagit del av detta program men att det lades ner av Gambias förra administration. Efter utbrottet i Manduar har det dock varit folk på plats och vaccinerat. Om detta är en del av ovannämnda program känner vi inte till.
Att iscensätta ett effektivt program för vaccination är för AFFC vare sig ekonomiskt eller praktiskt genomförbart. Då det dessutom finns ett globalt pågående program, även om Gambia ännu inte riktigt har kommit igång med detta, gör att vi som liten organisation finner att vi inte kan bidra i detta avseende.

Sammanfattat av Mats Axelsson

 

Ann-Marie i Gambia just nu. Till vänster Mari Kutah Ann-Marie i Gambia just nu. Till vänster Mari Kutah

Lite nyheter   (Publicerat 2017-12-07)

Gambia. Ann Marie är på en resa till byarna, har delat ut allt containergods, bilder kommer att publiceras senare. Hon har möten med CFG och därom kommer också mer info då hon kommer hem. Vad jag vet har hon besökt odlingarna och sett över kvinnokooperativet. Liksom delat ut fadderbarnspengarna.

Hälsa. En mindre ögonoperation på en fadderfamiljsmedlem har bekostats. Pojken Landing, med eksemen har svårt att få uppbackning hemma med de föreskrifter Dr. Bah ger. De kommer inte heller alltid till avtalade läkarbesök. Dr. Bah har pratat med mamman, Ann-Marie arbetar för att få till bättre kunskap och rutiner i familjen för Landings hälsa. Händerna är sämre och behöver extra vård nu.

Hälsans Hus. Det går framåt! Otroligt vilket engagemang och vilken givmildhet! Rolf arbetar med att fastställa husets utformning och konstruktion. Det är minsann inte lika lätt som här hemma, då villkor och förutsättningar är väldigt annorlunda. Men bygget vilar i trygga händer hos Rolf och Kebba.

Solenergi. En privat givare har donerat 10 rejäla solpaneler till AFFC. Och den firma han arbetar på kommer att bidra med kringutrustning. Det är en mycket värdefull gåva som kommer att öka möjligheterna både i Manduar och Sankandi, med belysning mm. på skolan, sjukrum och Hälsans Hus. Liksom till kvinnokooperativets sysal. Det innebär också att vi måste budgetera för vissa extrakostnader såsom frakter, kablage, lampor, uttag och dylikt. Stöldskyddsåtgärder ej att förglömma. Rolf arbetar med dokumentation till firman då de efterfrågar detta för att kunna bidra med pengar till anläggningen.

Event. Loppisen gav dryga 3000 kr! Det går oavkortat till bygget. AFFC tackar varmt för alla som bidrog den dagen.

Mera nyheter kommer efter Ann-Maries hemkomst och nästa styrelsemöte.

Med förenade krafter slutspurtar vi med gåvobrev och medlemskap till julen!

Ljus i advent till er alla hälsar Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-11-09)

Hälsa. 2000 kr har skickats till varje by för tandläkar- och läkarbesök hos Dr. Bah. De dominerande åkommorna är fotskador, luftvägsproblem, högt blodtryck och tandvärk. Två behöver remitteras vidare från Dr. Bah. Utförlig rapport kommer från Dr. Bah då han slutfört behandlingarna.
Vi diskuterar vilka åkommor som AFFC kan bekosta. Barn upp till 18 år som bor i byn ges möjlighet till läkarbesök. Liksom familjemedlem i fadderfamiljen. Vid akuta åkommor av allvarlig art får vi göra riktade insamlingar som vi gjorde med flickan som opererades för navelbråck. CFG kommer att informeras om detta.
Container. Nästa vecka har bägge containarna landat och omhändertagits av CFG. Vi inväntar rapport och foton.
Event. Sponsorhuset har inbringat 577 kr. Kyrkans Afrikadag gav 2955 kr Aspeboda skola har donerat 3900 kr från en pantinsamling.
Kommande event är Loppisen, och författarkvällen med auktion till förmån för AFFC.
Under våren planeras en auktion och eventuellt en hantverksmarknad.
Volontärarbetare. Medlemmar som önskar arbeta som volontärer i byarna skriver ett mejl till AFFC och beskriver syftet med resan. AFFC vidarebefordrar detta till CFG som ansvarar för arrangemanget. Faddrar som vill besöka sitt fadderbarn gör likadant. Då arrangerar CFG ett besök hos fadderbarnet. Hör av er om ni har frågor. Resenärer ansvarar själv för biljetter, vaccinationer och försäkringar. CFG för fadderbarnsbesök. AFFC hjälper till att besvara frågor. Här hemma är volontärt arbete minst lika viktigt! Ni är redan flera som stöttar oss på detta sätt. Nya medarbetare skapar nya möjligheter!Arbetet här hemma är det som leder arbetet i Gambia vidare.
Resor. Ann-Marie reser 23/11 till Gambia. Hon har för avsikt att tillsammans med Maama besöka alla fadderbarnen för att dela ut fadderbarnspengen. Träffa CFG för diskussioner. Samt stötta kvinnokooperativen i byarna.
Förråd. Vi kommer inte att packa upp och sortera inkomna lådor före jul. Utan de förvaras i förrådet. Nästa container beräknas till hösten 2018.
Hälsans Hus. Insamlingen har gått över förväntan. Rolf och Kebba samordnar nu starten för byggnationen. Vilken beräknas starta så smått efter nyår.

Varmt tack till er alla för allt ni gör!

Marie.

Om epidemin på får och getter i Manduar  (Publicerat 2017-10-15)

AFFC :s Mats Axelsson, veterinär som besökt byarna och arbetat med smitta bland getter och får i byarna, arbetar nu på en plan tillsammans med Nfamara och bykommittén enligt följande:

1. Ta reda på om PPR-vaccin är tillgängligt i Gambia.
2. När vi vet detta går vi vidare.
3. Finns vaccin, planera och genomföra vaccination av alla getter och får i Manduar och Sankandi.
4. Vem kan vaccinera?
5. Kostnad och finansiering.

Om det kan bekräftas vara PPR (Peste des Petits Ruminants) så är vaccination är det enda som hjälper. Den måste upprepas varje år. Sjukdomen drabbar små idisslare, kor blir inte sjuka.

Vi tackar Mats och Nfamara att ni samarbetar för förhindrande av vidare smittspridning.

Hänt senaste tiden  (Publicerat 2017-10-11)
Stickvarv och syvarv
Pga AFFCs begränsade tillgång till förråd och pengar begränsar vi nu containerskickandet till följande: 100 kvinnopåsar, 100 skolväskor, babypaket, sydda klänningar och shorts i varierande storlekar samt trosor, kalsonger, T-shirts för pojkar och skor för barn och vuxna. Trädgårdsredskap och verktyg. Tyger och garn.
Vi meddelar då vi fyllt kvoten hur vi går vidare.
OBS! Däremot, vill vi öka möjligheterna till att sälja era fina alster för att nå målet till Hälsans Hus. Så bidra gärna med saker att sälja. Gör gärna lotterier på era olika orter, det inbringar lätt en tusenlapp!
Månadsgivare
Vi beslutar att ge intresserade att bli Månadsgivare av valfri summa utan ansvar som fadder Mer om detta kommer på hemsidan och Facebook.
Cointainerfrakten är på väg och beräknas ankomma 30 oktober. Kostnaden för detta är hittills drygt 20.000 kr. Därefter tillkommer kostnad för transporterna i Gambia.
Manduar
Efter president Jammehs avgång har arbetet med VDC (Village Development Committee) återuppväckts. Det var tydligen tidigare svårt att jobba med det byarna under den gamla regimen. Det är nu en mycket positiv förändring där män och kvinnor arbetar tillsammans. Byn kommunicerar med CFG om de åtgärder som behöver göras i byn, och CFG underrättar AFFC. För närvarande reparerar de det omtalade staketet runt skolan,och ser till att det övriga underhållet vi bett om länge blir åtgärdat. Förskolebarnen håller till Primary school under tiden det pågår arbete i förskolan. I januari kommer arbetet att vara färdigt säger kommittén. De finansierar detta genom gåvor från släktingar som flyttat till staden eller utomlands. AFFC bekostar inte dessa åtgärder. Kommittén meddelade till Nfamara vid sitt sista besök att dom är färdiga att arbeta tillsammans med CFG och AFFC då vi bidragit till framgång för byn. De ber oss att ge dom information i god tid så att de kan samla arbetskraft då vi vill göra arbete i byn.
Det är en fantastiskt fin utveckling som gör att vi lättare förstår de svårigheter vi haft och de möjligheter som nu ges!
Hälsa
Mari Kuta har samarbetat med byns hälsovårdare. 67 personer har kontrollerats de sista två månaderna, 40 vuxna och 27 barn. 24 har tandvärk, 15 högt blodtryck, 21 fotproblem och 7 har bröstsmärtor. 14 st behöver kvalificerad läkarbehandling, de andra uppsöker MRC-kliniken.
Utbildning har skett i förebyggande av högt blodtryck och diabetes. Malariaförebyggande åtgärder. Tand- och fothygien. Näringslära. Marie hälsar att utan nya bykommitten hade detta inte varit möjligt då hon nu fått möjlighet att samarbeta med sjukvårdaren Mr. Suso.
Kvinnokooperativet
De syr, gör batik och odlar. Efter regnsäsongen kommer de att kunna ägna mer tid till batik. Skräddaren är kvar i samarbetet som inleddes tidigare i år. De har tjänat ca 2000 kr som de satt in på en lokal bank. De syr kläder som de säljer till byfolk och vänner. De planerar att kunna ha ett solcellsdrivet kylsystem som kan frysa is och kyla vatten vilket skulle ge dem ytterligare inkomster.
Jordbruk
Vid Nfamaras sista besök konstaterade han att getterna blivit sjuka och de flesta getterna dött. Bykommitten har kontakt med veterinärer i Keneba som utreder detta. Vetrinärerna råder byborna att inte döda och äta getköttet förrän detta är utrett. När Nfamara får veta mer kommer han att informera AFFC.
Vattnet fungerar utan anmärkning.
Slutligen är det väldigt positivt att AFFCs tidigare insatser bär god frukt i dagsläget!
Sankandi
Vi har inte fått någon aktuell rapport från Kebba om läget i Sankandi.
Container
Nästa container kommer att om allt går som planerat gå i höst (2018).
Aktiviteter
Ett större lotteri kommer att finnas under hösten på fb och alla kan hjälpa till att sälja lotter. Mer om detta kommer så småningom på fb.
22 oktober kommer AFFC att servera mat och fika i församlingshemmet där också bilder från hälsoarbetet och livet i byarna visas. Lotteri och hantverksförsäljning.
11 november kommer en stor loppis att äga rum i Aspebodagården. Inkomsten för hyran av bord för försäljare, fika, korv och hantverk kommer att gå till bygget av Hälsans Hus.
Under våren kommer AFFC att ha en större auktion på hantverk och annat som skänkts, en familjedag bland djur och skog och ev. ett deltagande i Peace and Love-festivalen.
Vi uppmanar medlemmar i övriga delar av landet att hänga på med liknande aktiviteter!
För övrigt har vi fått in följande summor på olika event på senaste tiden. Loppis 800 kr, Loppet, Move for Gambia, 4000 kr, Lotteri 100 kr Citygrosskvitton 1700 kr, sedan tillkommer trogna, givmilda och arbetsamma medlemmars donationer.
Fadderbarn
Vi har i byarna sammanlagt just nu 60 fadderbarn, fem på väntelista men många fler som behöver en fadder därefter. Det finns säkert mer än 500 barn under 10 år i byarna.
Resa
Ann Marie som arbetar med odlingar och sykooperativet kommer att resa till Gambia i slutet av november.
För övrigt
Vi diskuterar kommande valperiods styrelsesammansättning. Jag vill personligen tacka styrelsen för deras arbete och den tid och det engagemang de ger till vårt arbete. De är en mycket arbetsam och kunnig stab.
Samt, till er medarbetare, vi hjälps nu åt och fokuserar på att få in pengar till bygget av Hälsans hus! Gåvokort passande som julgåva kommer att publiceras. Sprid detta till era vänner och bekanta, till er familj och er arbetsplats, så har vi snart nått målet!

Tack för allt ni gör för , hopp glädje och god hälsa i Manduar och Sankandi

Styrelsen /Marie

Ett varmt tack till alla som bidrog till att Move for Gambia blev en lyckosam dag! Ni bidrog alla fantastiskt goda medarbetare till att AFFC kan påbörja en byggnation av Hälsans Hus i Sankandi, vår by i Gambia. Vi fick in hela 3 855 kronor till insamlingen vilket innebär att vi hittills fått in 12 962 kronor.
AFFC tackar också för givande möten under lördagen, Mats på ICA Supermarket Slätta för sponsring med mat och sist men inte minst, att en dag som denna ger energi till fortsatt arbete!

Varmt tack för hopp, glädje och god hälsa i Sankandi!

Arrangörerna för loppet, Per, Olle , Anja och AFFCs styrelse.

Till våra medlemmar och medarbetare!  (Publicerat 2017-08-30)

Vi har nu packat det mesta, ev. tillkommer några lådor i veckan. Det är ett otroligt fint och värdefullt arbete ni gjort tillsammans. Vi har ca 100 lådor packade, däribland era fadderbarnslådor. Containern kommer att packas i mitten av september, sedan vet vi av erfarenhet att det kan dröja ett par månader innan allt är framme i Gambia. Därefer väntar transport från hamnen till ett förråd för att sedan vidaretransporteras till byarna. När vi lastat kärran ner till containern publicerar vi listan på det skickade. Vi måste packa allt i lådor som ska märkas och dokumenteras med innehåll. Det har varit ett ganska stort arbete som jag personligen vill tacka mina medarbetare för!
Transporten till containern planeras nu, där är ett stort medicinskåp i plåt, en rullstol och trädgårdsverktyg ska samsas med lådorna.
AFFC är fortfarande i stort behov av en permanent lokal att kunna sortera och förvara i.
Alla era gåvor kommer att skänka stor glädje i byarna. Vi kan inte skicka personliga tackbrev, utan vill att ni tar till er vår uppskattning och känner den nytta ni bidragit till i det här brevet.
Nästa steg för oss är att sammanställa allt som skickas. Se över föreningens tillgångar, då det är kostsamt med att skicka så många kubikmeter lådor över havet.
Vi ber er nu invänta besked om hur, när och om vi kan ta emot mera. Vi ska ta en ordentlig funderare på detta.
Ni som vill bistå med saker till förmån för AFFC är ett tips att göra saker till vinster, sälj en lottring . 100 lotter ger 1000 kr... och dom är inte svårsålda. Vi har provat här i Falun!
Kanske ett vant- eller socklotteri? Ideerna är säkert många, då ni alla är så kreativa!
Återigen, AFFC tackar varmt och innerligt för allt ni bidragit med, för hopp och glädje i byarna Sankandi och Manduar.

Styrelsen /Marie

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-06-20)

Manduar.
Vatten. Från maj månad har vattenförsörjningen ökat i byn. En reservoar för överskottsvatten kommer att vara färdigställd i juli av vattenkommittén i byn. Större solpaneler har bekostats av utvandrade byinvånare som skickat hem pengar.

Hälsa. Mari har kontrollerat 17 patienter, 7 barn och 10 vuxna. Av dessa är 11 kvinnor resten men ingen av dessa behövde vidare vård vid klinik.

Skolan. Det omtalade skolstaketet är snart reparerat av byns invånare. En låg mur av betongblock är uppmurad nertill och nätet kommer att sträckas runt om.
Fadderbarn. Rolf har fått saknad information, i alla fall till en stor del. En översyn över hus bebodda av fadderbarn som behöver repareras har gjorts. Rolf informerar berörda faddrar.

Sankandi.
Vatten. Slutliga brunnsredovisningen är inte klar. Dock är mycket vattentillgången mycket god och vattenförsörjningen är säkrad för lång tid framåt. 6-7 brunnar är helt renoverade. Byborna uttrycker stor tacksamhet.

Hälsa. Alagie meddelar att för närvarande är tandhälsan och högt blodtryck de största bekymren. Han vill också starta en Moringaodling för att öka möjligheten till näringsrik mathållning. AFFC skall tillhandahålla honom information via mejl.

Fadderbarn. Vi beslutar att från sjukvårdskontot bekosta Landings, pojken med de svåra utslagen fortsatta behandling. Dr. Bah menar att det kommer att ta en tid innan han fått stärkt immunförsvar pga sin tidigare undernäring. Han står under dr Bahs vård tills vidare.
Vi har för ögonblicket sex barn som väntar på fadder i Sankandi.

Sykooperativ. AFFC bekostar en skräddare till samma summa som i Manduar. Han bedriver undervisning i sömnad. Detta rapporterat från CFG.

Stick- och Syvarv. Mönsterbilder och beskrivningarna är nu äntligen finslipade. Kommer att finnas på hemsida och länkar på facebook.

Handkassa. Vi kommer att förse CFG, Kebba , med en handkassa på 1000 kr så han kan bekosta diverse småutgifter. Ex. tandvård. Att dra ut en tand kostar 30 kr, men med resa och övernattning blir kostnaden varje tandläkarbesök ungefär 100 kr.

Hälsa. Dr. Bah upprättar ett dokument som skickas till hälsoministeriet. Han specificerar våra arbetsområden, kvinnohälsa, näringslära, barnsjukvård, sårvård, maskparasiter och fotvård. Vi beslutar också att starta en insamling till ett Hälsohus i Sankandi. En insamlingstermometer kommer att publiceras. Rolf, dr Bah och Kebba samarbetar i detta. Vi kommer att informera Mari i Manduar och Alagie i Sankandi att följande skall ske vid sjuk- eller tandvårdsbehov: Patienten kontaktar Mari eller Alagie, vilken ser över behovet och meddelar Kebba för Sankandi och Nfamara för Manduar då vidare konsultation behövs. De kontaktar i sin tur dr Bah eller tandläkare. AFFC skall rådgöra med dr Bah huruvida en tandläkare kan göra bybesök.


Här hemma.
Container. AFFC tar emot saker augusti ut. I september packas allt för avfärd i slutet av september eller början på oktober.

Aktiviteter. Peace and Love är avskrivet då de ej hör av sig tillbaka. Vi kommer att delta i Hembygdsföreningens gudstjänst i augusti med ett lotteri och kollektinsamling. En konsert kommer att ske i Aspeboda kyrka med afrikansk mat efteråt.
Ett motionslopp på cykel kommer att anordnas i höst. Med hjälp av en van idrottsarrangör. Startavgiften kommer att placeras på hälsovårdskontot.
Eventuellt kommer en sy- och stickväll eller dag att anordnas tillsammans med AFFC Ung, och gammal med för den som vill.
Vi informerar åter om att AFFC har ett fint material av bild och berättelser som vi kan erbjuda även på andra håll i landet. Och att fler event behövs!

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Manduar klarar sig utmärkt på egna ben. Vi har dock pengar reserverade för lekredskap till skolgården.
Sankandi efterlyser skolmaterial och där kommer vi att fokusera på Hälsohuset och hälsofonden.
Dr Bah upprättar tillsammans med AFFC ett program för hur vi skall bedriva sjukvården.
Det är många delar som fallit på plats, tack vare ett gott styrelsearbete och trogna medlemmar.
AFFC önska er soliga sommarveckor och om inte förr på återhörande i augusti.

Styrelsen /Marie

 

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-08-18)

Manduar
Vatten: Allt fungerar som det ska
Kvinnokooperativet: Kvinnorna är upptagna med odlingarna nu under regnsäsongen så arbetet är inte i full gång.
Hälsa: Mari Kutah har delgett Nfamara en rapport som inte kommit AFFC tillhanda än.
Odling: De mycket tacksamma för pengarna till utsäde vi skickat. Och Nfamara har skickat bilder som ni kunnat se på hemsidan och FB
Fadderbarn: Vi har nu två vakanta fadderbarn i Manduar. då fadderskapet avbrutits. Vi vädjar om nya faddrar till dessa två.
Övrigt: En ungdomsorganisation har bildats i Manduar där unga män under 65 är aktiva. Det är en oerhört positiv utveckling. De lagar det som behövs vid skolan och arbetar med staketet.
Förskolan: Barnen har lov nu från skolan så där finns inget att berätta.
Sankandi
Hälsa: Alagie, sjukvårdaren i Sankandi har skördat blad från moringa, livets träd, vilket innehåller många nyttigheter. Vi startar ett litet ovetenskapligt försök, en grupp på 10- 20 personer med förhöjt blodtryck kommer under en treveckorsperiod att få hämta en kopp moringate hos Alagie, dricka 3 liter vatten per dygn och minska saltintaget. Vi kommer att utvärdera resultatet om det kanske gör att blodtrycket sjunker. Detta i samråd med Dr. Bah. Alagie är också otroligt glad över satsningen på Hälsans Hus vilket gör att Sankandi med kringliggande byar får förbättrade möjligheter till vård.
Övrigt. Kebba har drabbats av diarréer, lunginflammation och malaria och varit mycket sjuk under två veckor. Han har fått behandling av dr. Bah och är nu på bättringsvägen. Han kommer med rapport då han är på benen igen.
Här hemma
Event: 28/8 har AFFC förmånen att få kollekt och ha lotteri vid en gudstjänst vid hembygdsgården i Aspeboda.
23/9 kommer vi att arrangera ett motionslopp med cykel och löpning i Falun. Vi har ett samarbete med Slätta ICA som helhjärtat stödjer oss med diverse varor och PR. Behållningen går till Hälsans Hus.
22/10 kommer AFFC i samarbete med Aspeboda församling att ha ett samkväm med bilder och musik. Tonvikt på hälsa i Gambia.
Loppis: En liten loppis inbringade 700 kr förra lördagen.
Container: AFFC beslutar att efter denna sändning kommer vi inte att distribuera vuxenkläder då det inte finns ekonomi till detta. Kostnaden för varje kubikmeter är ca. 2400 kr.
Vi fokuserar på sjukvård, kvinnohälsa, skolan och barnen.
En AFFC-medlem inhandlar ett medicinskåp till Manduar i plåt som kommer att levereras med containern. Likaså en rullstol och ev. andra hjälpmedel.
Vi kommer att skicka ca. fem kubikmeter denna gång.
Under augusti kommer allt att vara sorterat. Återkommer med besked om det som skickas då allt är packat.
Vi vädjar om inkomstbringande event på andra ställen i vårt land. AFFC bistår gärna med bildvisning och berättande. Hälsans Hus är ett fantastiskt steg framåt för deras självständighet.
AFFC kommer att ha fokus på att delge kunskaper inom hälsa, tandvård liksom sömnad och virkning. Kanske också utveckling av odling.
Med gemensamma krafter arbetar vi vidare!
 Vi kan nu skörda de frön vi sått i byarna då vi ser att de på egen hand och med hjälp av männen tar hand om de arbetsuppgifter som behövs. Ni, kära medlemmar har alla varit med och sått dessa frön!
Styrelsen /Marie
 

Hänt på i veckan   (Publicerat 2017-06-01)

Vi söker två skåp, gärna plåt, någorlunda täta, till sjukrummen, för att skydda material mot damm och annat. Helst låsbart men inte krav. Vi utreder också hur sjukrumsfrågan skall lösas i Sankandi.

En möjlighet att bli månadsgivare kommer att publiceras inom närmaste tiden.

Vi har nu 58 fadderbarn och ungefär sex på väntelistan.
Tillverkning av spis har åter aktualiserats liksom odling av moringa.

Och så vill vi dela en intressant (översatt) artikel rörande sjukvården i Gambia:


Gambia: 66% av hälsofinansieringen från internationella partner, men hälso- och sjukvården är fortfarande dyr
Mer än 66% av den totala hälsofinansieringen i Gambia kommer från internationella utvecklingspartners för hälsa, som lyfter fram hållbarhetsfrågor och förutsägbarhet för finansiering till sektorn, sade FN: s hälsovårdsmyndighet.
Mindre än 11% av Gambias nationella budget går till vården. Med de ökade kostnaderna för hälsovård måste Gambia fördela minst 15 procent av sin budget till sektorn och säkra stöd för att komplettera nuvarande finansieringsnivåer som behövs för att leverera kvalitativa tjänster.
En stor del av Gambias nationella budget går till presidentens kansli, en onödig fördelning som kan skäras ner och riktas om till sjukvården.
Fonder som tilldelas för hälso- och sjukvård av regeringen används för kapacitetsuppbyggnad för vårdpersonal, inköp av utrustning, logistik och leveranser samt mediciner och vacciner.
Innevånare på landsbygden har dålig tillgång till hälsovård
I landets östra distrikt Kantora är tillgången till sjukvård begränsad, med sjukvårdare eller sjuksköterskor som besöker området en gång i veckan.
De som är sjuka måste resa västerut till Basse eller Bansang eller tvingas vänta en vecka i smärta och riskerar död, infektioner eller allvarliga komplikationer.
"Hälsovårdssektorn är ibland begränsad i att akutköp oavsiktligt försenas på grund av upphandlingsförfaranden", enligt WHO: s Afrika Health Observatory.
Men Gambias offentliga upphandlingmyndighet säger att det vill säkerställa effektiv, effektiv och transparent upphandling av medicinska material.

Källa: https://gambia.smbcgo.com/2017/05/24/gambia-66-of-health-financing-from-international-partners-yet-health-care-remains-costly/

Hälsar AFFCs styrelse och  Marie.

Styrelsemöte Styrelsemöte

Hänt på i veckan   (Publicerat 2017-05-22)

Styrelsemötet
Fadderbarn. Vi har 42 fadderbarn med faddrar i Manduar, i Sankandi 12 fadderbarn. Återstår 9 st på listan. Rolf väcker frågan hur vi ställer oss till de hus hos fadderbarn som är i särskilt dåligt skick. Vi beslutar att skicka detta vidare till CFG för att få en rapport om husens konditionen och en sammanställd kalkyl vad det kostar att reparera.
Månadsgivare. Frågan om att vara månadsgivare utan att ha ett fadderbarn. Vi har redan nu trogna medlemmar som kontinuerligt skänker en summa varje månad. Styrelsen beslutar att upprätta ett formulär runt detta.
Odling. Frågor angående staket och odling kommer att skickas till CFG.
Insamlingsprojekt. Styrelsen anser att kommande insamlingsprojekt skall fokusera på hälsovård i byarna. Vi inväntar kostnadsförslag från CFG angående lokal i Sankandi och ev. kostnader i Manduar och återkommer om detta.


Manduar
Fadderbarn. Alla fadderbarn besöktes förra helgen av CFG. Rapport kommer till Rolf snarast. Tyvärr tappade Nfamara sin telefon i något vatten så den förstördes med alla foton.
Vatten. Släktingar som utvandrat till Europa och Amerika från Manduar har skänkt 10.000 kr till fortsatt utveckling av vattnet. Utökad solpanel, murningsarbete att ta tillvara spillvattnet mm.
Skolan. Nfamara står i kontakt med nuvarande rektor för att se till att förskolan tas om hand korrekt. Förskolan ingår numera som ett annex till byns grundskola, och lyder under skolministeriet och rektor.
Hälsa. Mari Kuta har delgett oss en månadsrapport. Inga större åkommor, dock flera med högt blodtryck vilka rekommenderas besök på klinik. Marie kommer att få stöd av Mr. Susu, som är anställd av MRC-kliniken som sjukvårdare i fem byar. Vid dr. Bahs besök noterade att sjukrummet behövde städas och förbandsmaterial skyddas med ett skåp. Nfamara har nu bistått med ett skåp.
Även ny blodtrycksapparat och termometer behövs. De kommer också att arbeta med myggbekämpning inför regnsäsongen.
Sykooperativ. Vår unga skräddare fortsätter sitt arbete. De skall inventera befintliga symaskiner för att eventuellt kunna reparera flera av de som ej är i bruk. Kooperativet har nu tjänat 1000 kr, vilka sätts in på ett konto i Banjul. Kooperativet ser fram emot högtider då nya kläder sys. Samarbetet med skräddaren och kvinnorna fortsätter.

Sankandi
Odling. Den statlige lantbruksrådgivare som besökte Sankandi efter den misslyckade skörden poängterar vikten av bra odlingsredskap och god hygien för att undvika svampangrepp. Han betonar också vikten av utbildning till kvinnorna då detta kan bespara dem både arbete och förlorade skördar.
Hälsa. Dr. Bah föreslår att ett utrymme för hälso- och sjukvård upprättas där material kan förvaras och sjukbesök göras. Vi beslutar att be CFG om förslag på utrymme och kostnad.

Övrigt
Dr Bah bekräftar i sin rapport att AFFC arbete med att identifiera de vårdsökandes behov var korrekt. Liksom att Sankandi är mera missgynnat och utsatt pga. av sitt geografiska läge. Han förespråkar därför att en lokal för sjukvården upprättas vilken också kan nyttjas av närliggande byar. Han säger vidare att han ser fram emot samarbetet med AFFC och kommer att stödja oss med kunskap, sjukbesök i byarna och framtagande av undervisningsmaterial och program.
Han framhåller också sin önskan om att få registrera AFFC hos hälsoministeriet, då det möjliggör för oss att bedriva sjukvård. Nu har vi tillåtelse att bedriva hälsovård. Dr. Bah tar dessa kontakter. AFFC har en unik möjlighet till samarbete med denne läkare som är välutbildad i både västerländsk och tropisk medicin. Tillsammans med undervisning, hälsovård och sjukvård har vi ett heltäckande program som i sig är unikt i Gambia.
Container. Nästa container kommer att gå i oktober.
Förråd. Förrådet är städat. Lådor fraktas till ett annat förråd.
Event. Söndagens Gambiakväll gav nya värdefulla kontakter och förhoppningsvis några nya faddrar. Intäkten blev 2500 kr, varav tyvärr 700 kr avgår till hyra av kyrkans lokal. En loppis planeras, och en konsert i Aspeboda kyrka tillsammans med vår föreningspräst Maggie.
Sy- och Stickvarv. Bilder med de alster som AFFC skickar och beskrivningar till dessa kommer att läggas ut på hemsidan under veckan.
Medlemsutskick. Ett medlemsutskick skall utgå 4 gånger per år. Anja utarbetar detta.
Gåvokort. Gåvokort skall publiceras mer aktivt.


Gambia
Det har nu gått dryga halvåret med uteblivna löner för statligt anställda i Gambia. World Bank har utlovat att bistå med 60 milj. dollar och EU med 225 milj. euro för skulder och löneutbetalningar. Om allt betalas ut återstår att se.
Dock tros dessa pengar ej räcka till utveckling av nya inkomstbringande företag. Vid frågan om huruvida behovet av fortsatta insatser behövs, svarar Nfamara att behovet är ännu större än tidigare pga av den situation som uppstått. Inom 3 månade väntas åter en övergripande matkris i landet. Skörden förra säsongen vår mycket god. Dock såldes det mesta av riset av befolkningen för att bekosta resan till Senegal då flykten av rädsla för inbördeskrig var överhängande. Kina har dock sagt att de troligen kommer att bistå Gambia med ris.
AFFC Ung. Förfrågan har skickats till Aspeboda församlingsråd om vi kan nyttja lokaler gratis för att samla AFFC ung en gång i månaden. Ronja Lindgren med flera är framtiden i vårt arbete, och behöver all uppmuntran. Ambition och engagemang finns, och det behöver vi omhänderta på allra bästa sätt. Maggi erbjuder sitt stöd till AFFC Ung, liksom Marie. Och kanske flera vill? Kanske också ungdomsgrupper kan bildas på andra ställen landet.

Sist men inte alls minst, ett stort tack till alla medarbetare som möjliggör detta och som med sin medverkan hjälper AFFC att bibehålla fokus på det arbete som bedrivs. Medlemmar som också nu kan vara delaktiga i skörden av de frön vi sått, god vattenförsörjning i två byar, möjlighet för förskolebarn att gå till förskolan och kvinnorna öka inkomsten i sykooperativet. Fadderbarnsfamiljerna ges möjlighet till ett tryggare liv, och hälsoarbetet har tagit ett stort kliv.

Med tack från AFFC styrelse hälsar Marie.

 

Doktor Ebrima Bah Doktor Ebrima Bah

Hänt på sistone   (Publicerat 2017-05-15)

Förråd. Efter förhandling med kyrkorådet har ett skriftligt avtal upprättats att vi åter får tillgång att sortera kläder i kyrkans lokal. Vi letar dock fortfarande efter en större plats som vi kan använda och även förvara lådor i. Dock har vi en lösning temporärt.

Event. 21/5 har vi bildvisning med musik och sång. Lotteri och fika. Tyvärr debiteras vi 700 kr av kyrkan för lokalhyra vilket minskar nettointäkten.
Med vår förenings präst Maggi planerar vi en större kyrkokonsert i höst. Kontakt med musiker sker för vidare planering. Vi har nu ett bra bildmaterial att visa. Vill ni ta del av detta med besök av oss hör gärna av er. Kanske kan konsert ordnas på annat håll i landet samtidigt?
Vi planerar också en större loppis med tilltugg.

Odling. Vi kommer att diskutera kvinnokooperativet i Sankandis staket. Återkommer om detta.

Sy- och Stickvarv. Vi har haft ett möte och kommer under nästa vecka att presentera en mer strukturerad bild av vad som behövs till våra byar.

Hälsa. Ett nära samarbete med dr. Bah har upprättats. Han delger oss sin rapport från sina besök i byarna. Vi delger er rapporten i sin helhet här. Kebba och dr. Bah anser att hälsoprojekten vi startat är ett unikt koncept, där hälsoarbete, friskvård och undervisning varvas. De föreslår att vi registrerar oss under hälsodepartementet, då de styrker vårt arbete och kan underlätta ev. hinder i fortsättningen Beslut tas på styrelsemötet.
Vi diskuterar användningen av maskmedicin och han föreslår en kontinuerlig avmaskning. Ett program där fotvård och användandet av skor tillsammans med medicinering kommer att upprättas.

På återhörande efter styrelsemötet på söndag!

Marie


Dr Bahs rapport
Först i översättning, därefter originalet:


Rapport om klinisk besök i Manduar och Sankandi, Kiang West, Lower River Region, Gambia.
Jag genomförde ett kliniskt besök i ovannämnda samhällen/byar idag i samarbete med AFFC med sikte på att granska hälsotillståndet hos de listade patienter som redan setts och bedömts av Marie Boberg och några av hennes kollegor inklusive volontärer i AFFC. Syftet med besöket var också avsett att titta på de mest brådskande fallen som förmodligen behövde den mest akuta uppmärksamheten när det gäller behandling eller ytterligare hänvisningar, eller eventuellt ytterligare specialistvård och uppmärksamhet.
Det var också viktigt med besöket att utvärdera hälsovårdsrummet i Manduar och ta reda på vilka saker som behövs där samt identifiera eller titta på möjligheter att sätta upp ett liknande rum för hälsovård för Sankandi och metoderna för att säkerställa ett viktigt samarbete och partnerskap med Hälsovårdsministeriet, inklusive regiondirektoratet i Mansa Konko. (Regionhuvudstaden)
Aktiviteter under besöket
Jag åtföljdes under besöket av Kebba Ndow Darboe, samordnaren för AFFC i Gambia och assisterad av Mari Kutah (volontär i Manduar) och Alagie Ceesay (volontär i Sankandi).
I Manduar bedömdes totalt sjutton (17) patienter och behandlades för olika hälsotillstånd, inklusive högt blodtryck, hudsjukdom, maskinfektion, anemi , inflammatorisk inflammatorisk sjukdom och viktigast, flera fall av astma eller respiratoriska infektioner. Ingen patient identifierades för vidare hänvisning till andra hälsofaciliteter i de större Banjulområdena, även om vi inte kunde möta de mest kritiska fallen som listades av Marie Boberg på grund av att de var bortresta med sin familj.
I Sankandi var det ett helt annat scenario och bild eftersom det var en väldigt stor uppkomst av patienterna när vi bedömde och behandlade totalt trettiofem (35) patienter. Av dessa trettiofem patienter behandlade i Sankandi har 6 identifierats för ytterligare granskning och behandling i Serrekunda på grund av deras allvarliga karaktär, inklusive en patient med schizofreni (psykisk sjukdom).
Till skillnad från Manduar har majoriteten av de fall som ses och behandlats i Sankandi huvudsakligen infektioner i luftvägarna, hypertoni, inflammatorisk inflammatorisk sjukdom, anemi, septiska sår på kropp och ben, inklusive skador såväl som lymfom och eventuell Sicklecellanemi .
Det var sant att alla patienter i båda samhällena behandlades på ett adekvat sätt med det läkemedelslager vi tog med och jag förväntar mig mycket förbättring i nästan alla behandlade fall utom för de få som behöver hänvisas och granskas om två veckor.
Alla patienter fick hälsosamtal individuellt med särskild hänvisning till deras medicinska tillstånd, särskilt de med astma som rådde att se till att de alltid har mediciner med dem och att gå till närmaste hälsofaciliteter så snart som möjligt.


Hälsorum
Manduar:
Hälsovårdsrummet i Manduar inspekterades efter avslutad klinik där. Jag noterade att det inte var särskilt rent och ordnat ordentligt inför för mitt besök då det var väldigt dammigt och papperskorgar inte tömda ett tag. Det fanns mycket damm på olika bord och lådor som innehöll förbandsmaterial. Jag noterade också att det inte fanns tillräckliga förvaringsutrymmen för utrustning och förbandsmaterial.
Också betydelsefull var det faktum att blodtrycksmaskinen var defekt och det finns ingen termometer. Jag skulle vilja att städningen städas dagligen, inklusive tömning av lagerplatser. Korrekt förvaring måste sättas in för att undvika för mycket damm på material och utrustning, särskilt med tanke på grusvägen i närheten.

Sankandi:
Jag vill betona att Sankandi är i en mycket mer missgynnad situation på grund av det faktum att det inte finns någon liknande anläggning och det var en större variation än tom. Manduar. Det är av den anledningen att jag gick runt med Kebba och Alagie och några andra berörda personer för att identifiera en plats som skulle vara lämplig för ett hälsovårdsrum/-anläggning. Jag rekommenderade att rummet/anläggningen ska vara tillräckligt stor för att vara indelad i två så att det inre kan användas för både lagring av utrustning och omklädning/tillsyn av patienterna i form av blodtryckskontroll. Denna möjlighet skulle också vara användbar för framtida besök, inklusive av andra specialisthälsovårdare, t.ex. tandläkare etc.
Jag skulle på liknande sätt vilja att er (AFFCs) roll och stöd till samhällen Kiang Manduar och Sankandi formellt erkänns av Gambias regering genom att ha ett samförståndsavtal med dem och det skulle på lång sikt säkerställa att er utvecklingsverksamhet i Gambia erkänns av Gambias regering.
Patienternas organisation och utfall var mer imponerande i Sankandi än i Manduar, och jag har observerat att Alagie har en stor potential om han får hjälp till vidareutbildning, och även Mari Kutah.

Slutsats:
Det är min uppfattning att besöket var värdefullt och jag hoppas att det ska vara möjligt att arrangera framtida besök i byarna Manduar och Sankandi, kanske i samband med att AFFC är på besök i Gambia. Jag tror också att de behandlingar som ges till patienten var framgångsrika, eftersom vi sparade mycket tid och energi jämfört med att transportera patienter till större Banjul-området för behandling.
Jag hoppas också att detta besök var början på ett meningsfullt samarbete mellan min klinik och AFFC, i förbättringen av liv och välbefinnande hos folket i både Manduar och Sankandi, vilket jag ser fram emot, att ytterligare förstärka våra band.
Jag önskar att använda detta tillfälle för att uppriktigt tacka Kebba Ndow Darboe genom dig för att vara en klippa bakom mig för att genomföra detta besök och förstås med all uppmuntran och stöd från er själva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hälsorapporten i original

DATE: 20th APRIL 2017

REPORT ON CLINICAL VISIT TO KIANG MANDUAR AND SANKANDI, LOWER RIVER REGION, THE GAMBIA.

I conducted a clinical visit to the above named communities / villages today in collaboration with AFFC with a view of reviewing the health condition of the listed patients already seen and assessed by Marie Boberg and some of her colleagues including Volunteers in AFFC. The aim of the visit was also meant to look at the most urgent cases that probably needed the most urgent attention in terms of treatment or further referrals albeit further specialist care and attention.

Importantly also the visit was also meant to assess the health room in Manduar and take stock of things needed for the place as well as identify or look at possibilities for putting up a health room for Sankandi and the modalities for ensuring crucial collaboration and partnership with the Ministry of Health and Social Welfare including the Regional Health Directorate in Mansa Konko.

ACTIVITIES DURING THE VISIT.
I was accompanied during the visit by Kebba Ndow Darboe, the coordinator for AFFC in the Gambia and assisted by Mari (Manduar Volunteer) and Alagie (Sankandi Volunteer).


In Kiang Manduar, a total of seventeen (17) Patients were assessed and treated for various health conditions including Hypertension , skin Disease, worm infection, anaemias , Pelvic inflammatory Disease and most importantly several cases of Asthma or Respiratory Tract Infections. No patient was identified for further referral to other health facilities in the greater Banjul Areas, even though we could not meet the most critical cases listed by Marie Boberg due to the fact that they had travelled with their family.

In Sankandi, it was a completely different scenario and picture as there was a very heavy turnout of patients as we assessed and treated a total of thirty five (35) patients. Out of these thirty five patients treated in Sankandi, 6 have been identified for further review and treatment in Serrekunda due to the serious nature of their conditions including one patient with Schizophrenia (mental illness).

Unlike in Manduar, majority of the cases seen and treated in Sankandi have mainly Respiratory tract infection, hypertension, Pelvic inflammatory Disease, anaemia, septic sores on body and legs including injuries as well as Lymphoma and possible Sickle Cell Disease.

It was true that all the patients in both communities were adequately treated with the stock of medications we took along and I anticipate much improvement in almost all cases treated except for the few that needs referral and review in two weeks time.
All the patients were given Health talks individually with particular reference to their medical conditions especially those with Asthma who were advised about ensuring that they have medications with them at all times and to go to the nearest Health facility as soon as possible.


Health Rooms
MANDUAR:

The health room in Manduar was inspected upon completion of my clinic there. I noted that it was not particularly clean and properly arranged most especially for my visit as it was very dusty and bins were not emptied for a while. There was a lot of dust on various table and boxes containing dressing. I also noted that was not adequate storage facilities for the equipments and dressing materials.


Also significant was the fact that the blood pressure Machine was faulty and there also is no thermometer. I would like the place to be cleaned on a daily basis including the emptying of bins. Proper Storage needs to be put in place to avoid too much dust on the materials and equipments especially given the nature of the gravel road nearby.

SANKANDI:
I wish to state that Sankandi is at a much more disadvantaged situation due to the fact that there exists no similar facility and there was a greater turn out than even Manduar. It is for this reason that I went round with Kebba, and Alagie and a few other concerned persons to identify a site that would be very much suitable for a health room / facility. I recommended that the room / facility should be big enough to be divided into two so that inside can be used for both storage of equipments and dressing / attending to the patients in terms of BP check. This facility would also be useful for future visits including by other specialist health care providers e.g. Dentist etc.


I would similarly like that your (AFFC) role and support to the communities of Kiang Manduar and Sankandi be formally recognized by the Gambia government by having a Memorandum of Understanding with them and this would in the long term ensure that your development activities in the Gambia are recognized by the Government of the Gambia.

The organization and turnout of patients was more impressive in Sankandi than Manduar, and I have observed that Alagie has a great potential if he is assisted with further training albeit with Marie.

CONCLUSION:
It is my opinion that the visit was worthwhile and I hope that it shall be possible to arrange future visits to the communities of Manduar and Sankandi, perhaps when All of you are in the Gambia. I also belief that the treatments given to the patient were successful as we had saved a lot of time and energy in terms of transporting patients to the Greater Banjul area for treatment.
I also hope this visit was the start of meaningful collaboration between my clinic and AFFC, in the improvement the lives and well-being of the people of both communities of Manduar and Sankandi, which I Greatly look forward to further cementing our ties.

I wish to use this medium to sincerely thank Mr. Kebba Ndow Darboe, through you for being a rock behind me in facilitating this visit of course with all the encouragement and support from yourselves.

Dr. Bahs mottagning i Dippakunda Dr. Bahs mottagning i Dippakunda

Hänt på senaste tiden   (Publicerat 2017-04-26)

Hälsa: Dr. Bah har tillsammans med Kebba besökt båda byarna. Han hade 50 läkarbesök i enlighet med den lista AFFC gjorde. Några av de listade fanns ej hemma och några andra tillkom. Fem av dessa behövde ytterligare vård på kliniken. Kebba ansvarar för att detta verkställs. Dr. Bah hälsade vid ett telefonsamtal med Marie att han såg vidden av hälsoproblemen, särskilt i Sankandi, precis som AFFC tidigare påtalat.
Vi kommer att utvärdera och diskutera huruvida AFFC skall fortsätta vara involverade i hälsoarbetet. Kostnaden för varje patient hamnade på ca.60 kr, vilket ät betydligt mindre än vad det skulle kostat att transportera alla till kliniken. Priset inkluderar Dr. Bahs arvode, resan och mediciner.

Fadderbarnen: Rolf jobbar på med sammanställning av dokumentation och bilder. Det kommer er faddrar tillhanda när han är klar. Ni som vill ha era fadderbarnsgåvor som skickas i container fotade vid överlämnandet, var vänlig och skriv ett meddelande om detta innan försändelsen går iväg. Då brukar Abdulie eller Kebba kunna ordna detta.

Bildvisning: Påminner er som är intresserade av en Gambiakväll i er närhet. Hör av er! Vi har fina bilder och mycket att berätta. Med fika, lotteri och lite underhållning kan det ge oss både lite extra intäkter och nya medlemmar.

Odling: Vi fortsätter utreda kvinnornas staket till deras nya odlingsmark.
Nfamaras bror konsulterades. Han arbetar under jordbruksdepartementet med lantbruksrådgivning i Gambia. Läs hans rapport här nedanför, den är intressant att ta del av.

På återhörande hälsar Marie.

Odlingar i Sankandi runt en nyrenoverad brunn Odlingar i Sankandi runt en nyrenoverad brunn

Sankandi grönsaksodling – möjligheter och svårigheter
Sankandi är en by i västra Kiang, Lower River Region i Gambia. De kvinnor som i de flesta samhällen i Gambia delar ett stort ansvar i den allmänna dig hålla i familjen. Dessa inkluderar att skaffa mat, kläder, utbildning och hälsovård för familjen, särskilt de unga. Som ett resultat är de flesta av dessa kvinnor sysselsatta året runt i jordbruket. Under regnperioden är kvinnorna huvudsakligen involverade i risproduktion som till stor del bidrar till de krav som basföda för deras respektive familjer och i den torra säsongen dessa kvinnor fortsätter att arbeta hårt i samhällets köksträdgårdar för att odla grönsaker.
De grödor som produceras i trädgården fungerar som kosttillskott i deras dagliga kost. Resten säljs för att ge intäkter som tjänar till att ge andra familjens behov. Den torra säsongen grönsaker produktion är oftast den enda inkomstkällan för de flesta av dessa kvinnliga bönder. Som självförsörjande bönder är flesta är dessa kvinnor beroende av småskalig produktion av grödor för att bidra till det grundläggande behovet för deras respektive familjer.
Grönsaksproduktion 2017
Kvinnorna i Sankandi har ett gemensamt vegetabilisk upplägg där de odlar grödor som lök, tomater, bittertomater, aubergine, kål, okra och andra grönsaker. Denna gemensamma trädgård är alla kvinnor i byn beroende av för sin grönsaksproduktion.
Som allmänna begränsningar inom trädgårdsodling i de flesta samhällen i Gambia, kan nämnas främst dåliga eller saknade stängsel, otillräcklig vattentillgång, brist på material (trädgårdsredskap, utsäde, gödningsmedel och bekämpningsmedel) och skadedjursproblem.
Alla ovanstående markeras vanligtvis bidrar till låg produktivitet, eftersom de inte kan uppnå den optimala potentiella avkastningen av de odlade grödorna.
Problemet
I år 2017, började kvinnorna i byn sin produktion som vanligt genom plantskolning. Men när grödan var i sina permanenta sängar, började de uppleva ett komplex av skadedjursproblem på sina grödor.
De rapporterade att följande skadedjursskador på sina grödor:
    1. Löken ruttnar med början i de vegetativa delarna. Löken avger stickande lukt.
    2. Hämmad tillväxt och torkning av plantorna för de flesta grödor av familjen Solanaceae till följd av Red Spider kvalsterangrepp
    3. Tomater och kål skadade av larver som äter sig in i grödorna.
    4. Andra insekter och sjukdomsproblem.
Dessa skadedjursproblem som nämns i de tre första punkterna har i vissa fall lett till 100 procent förlust för vissa jordbrukare som inte kunnat skörda en enda gröda.
Rekommendationer
- Eftersom de flesta av dessa bönder saknar modern teknisk know-how om trädgårdsodling är det grundläggande behovet att det      skapas kunskap inom detta område.
- Bönderna behöver utbildning på grönsaksproduktion med hänsyn till god produktion och metoder för skydd av växterna.
- Bönderna behöver börja tillämpa goda produktionsmetoder.
- Dessa är: Rätt trädgårdgårdshygien, hela tiden, särskilt vid början av säsongen, ta bort växtrester från förra säsonger, start av odlingarna så tidigt som möjligt för att dra fördel av det svala vädret, särskilt för (lök, kål och tomater), se till att ordentlig praxis för skadedjursbegränsning görs så att skador som leder till enorma växtförluster förhindras.
- Det kommer att vara bra att förse dem med ingångsmaterial (utsäde och gödningsmedel och vissa bekämpningsmedel) och trädgårdsredskap som behövs för att stödja en god produktion som kommer att ge hög avkastning.
- Utbildning krävs i produktionen av ekologisk kompostering att stödja grödornas tillväxt och minimera användningen av oorganiska gödselmedel och botaniska lösningar som förberedelse för en säker och mycket skonsam skadedjursbekämpning som begränsar de potentiellt skadliga effekterna av oorganiska gödselmedel och bekämpningsmedel.


Översättning av rapport från Lamin S. Darboe, Plant Protection Officer, Plant Protection Services, Department of Agriculture, Yundum Agricultural Station, The Gambia.

Rapport från resan mm.   (2017-04-18)

Ekonomi
Trogna medlemmar lämnar återkommande bidrag varje månad. Penninggåvor har också inkommit från medlemmar som sålt saker. Kyrkkaffet på påskdagen inbringade med fika, smörgåsar och kaffebröd, lotterier och försäljning ca 3000 kr. Vi tackar alla medarbetare som ställde upp den dagen! Liksom de gäster som bidrog till inkomsten.
Stick- och Syvarv. Ett möte med sydamerna kommer att ske efter nästa vecka. Då strukturerar vi upp gällande mönster och beskrivningar samt listar vad som är aktuellt att tillverka. Meddelas på hemsidan och Facebook.
Fadderverksamheten
Under besöket i Gambia har fadderbarnen besöks. Dokumentation ligger hos Rolf och förmedlas till faddrar då Rolf bearbetat uppgifterna och fått alla bilder. Vi inväntar också saknade uppgifter från en del barn vars föräldrar inte var hemma. Ett par nya faddrar har anmält sitt intresse.
En fadder bidrog med 800 kr till höns. Det inhandlades för dessa 10 st höns och foder, ett bra tillskott i försörjningen.


Manduar
Förskolan
Ett möte hölls med personalen på skolan. Förskolan är nu ett annex till grundskolan i Manduar, vilket är ett brukligt förfarande i Gambia. Det innebär att rektorn är ansvarig för förskolans skötsel. Det omtalade staketprojektet står under bearbetning med stenar i nederkant så att djuren inte skall ta sig in. Dock var staketentreprenören på sorgevisit då fadern dött.
Vi inväntar reparationen innan vi bidrar med lekredskap från Aspeboda skolas insamling och trädpengar från gåvor vid en begravning.
Hälsa
Mari Kutah har noggrant fört bok över sina besök. Hon är en ensam mor på 21 år med tre barn. En sjuk mamma och en make som (kanske) tagit sig till Italien via havet och inte hörs av. Hon ersätts med 100 kr i månaden för sina rapporter, och är en mycket ambitiös kvinna som har pondus och älskar sitt arbete med hälsovård. Hon har nu lärt sig att göra bra bedömningar vilka som behöver skickas till läkare. Hon hade samlat ihop 43 st med dåliga tänder och tandvärk. Ett tandläkarbesök kostar med transport och behandling 100 kr.
Kebba påtalade att ger vi dem möjligheten till detta får de också dra ut onda tänder. Tydligen hade några inte vågat sig på det vid förra tandläkarbesöket. Dr. Bah kommer på torsdag att besöka byn för att bedöma och eventuellt behandla de patienter som listades för läkarkonsultation vid hälsoarbetet under vårt besök. Av de 15o besök Marie och AFFC hade är 25 listade. Dr. Bah besöker också Sankandi i samma ärende. Hans arvode kommer att hamna på ca 2000 kr. med besök och behandling av 50 patienter. Några kommer att remitteras vidare genom dr. Bahs försorg till ögon- och öronklinik.
Vattnet
Vattnet ses till och underhålls av en vattenkommitte. Dock tas spillvattnet fortfarande inte tillvara och skydd behövs runt tapparna så att korna inte stångar sönder dem.
Kvinnokooperativet
En ung skräddare från grannbyn hälsade på i Manduar och fick prova symaskinen. Han arbetar nu i sykooperativet. Har lärt ett par kvinnor till att sy och skräddaren kan klippa till kläder efter mönster. Han gör ett alldeles utmärkt arbete. Då han syr en klänning och säljer för 60 kr får kvinnorna 20 kr av honom. Det finns nu fem fungerande symaskiner i Manduar. Skräddaren syr helst på den svenska maskinen vi skickat. Kvinnorna tillverkar också mycket vackra batiktyger. Dom är verkligen duktiga på detta. De uttrycker en önskan om tyger och lakan från oss då det tillverkas fina kläder åt vuxna och barn av detta.
Övrigt
I Manduar har under året fötts 19 barn, alla vid liv. De flesta är förlösta i hemmen.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Manduar har fått fart på kvinnokooperativet, Mari klarar av hälsoarbetet, vattnet sköts av vattenkommitten och skolan av rektorn. Fadderbarnen uttrycker stor tacksamhet för det stöd de får. Vi har under våra år i Manduar kommit kanske så nära vi kan till att de skall få ett bättre liv. Dock är våra besök fortfarande av stor vikt för att upprätthålla det vi uppnått.


Sankandi.
Hälsa
Hälsoproblemen är fortfarande större här än i Manduar pga. av längre avstånd till kliniken. Alagie, byns volontärarbetare inom hälsovård är mycket ambitiös och kunnig. Även Sankandi får besök av dr. Bah på torsdag. Alagie ersätts också han med 100 kr i månaden för sin månadsrapport till AFFC. Barnmorskorna var mycket tacksamma för bårarna vi skickat dem, de har varit till stor nytta. Dock är transporterna av de kvinnor som ska förlösas på klinik dyra, kostar 100 kr. Så den sker oftast med åsnekärra vilket tar lång tid, är ett bekymmer nattetid och smärtsamt för kvinnan.
Ca. 30 pojkar mellan 3 och 12 år var tillbaka från en tre veckor lång omskärelseperiod i bushen. De var nästan alla i behov av antibiotika sa Alagie.
Kebba skall tillsammans med dr. Bah se om vi kan få till ett hälsorum i byn.
Pojken Landing med de svåra utslagen behandlades under vårt besök av dr. Bah. Resultatet var häpnadsväckande bra. Pojken kan leka och har fått energi och hopp tillbaka.
Brunnar
Sex brunnar är åtgärdade. Vi konstaterar att arbetet är mycket välgjort och byn är oändligt tacksam och glad för vår insats. De gick tidigare upp kl tre på natten för att vara säkra på att få vatten innan det tog slut, nu är tillgången god. Kostnaden hittills cirka 27.000 kr för detta projekt som kommer att förse byn med gott om vatten till odlingarna under lång tid i framtiden.
Kvinnokooperativet. Nästa symaskin som skickas kommer att hamna i Sankandi. De vill starta med batik och önskar sig också tyger att sy av. De uppskattade broderikiten mycket, de broderade små väskor.
Övrigt
I Sankandi återstår att stötta kvinnokooperativet. Se över huruvida vi skall stötta med staket till den kooperativa odlingslotten. Liksom utöka fadderbarnsverksamheten i byn.
Samarbetet har nu stärkts med dr. Bah. Han är en mycket kunnig läkare både inom tropisk och västerländsk medicin. Han är också kunnig i de olika stamspråken.
En undervisningsplan för byarna diskuterade med Bah. Han uppskattar om vi kan förmedla den i byarna. Den innefattar fotvård, som förebygger parasitangrepp, egenvård för att motverka hypertoni, tandhälsa, hygien, vikten av att se om sina sår och vikten av vätska. Dr. Bah poängterar att ökat vätskeintag lindrar eller botar många av de hälsoproblem som finns i Västafrika.
Container
Troligen kommer nästa container att gå i september. Vi skall begränsa antalet sändningar till två per år. Och ber att bidragen skickas till Marie Boberg under en period 15 augusti till 15 september då vi har mycket begränsat förrådsutrymme nu. Då kan vi fokusera på packning.
Aktiviteter
Vi kommer att ha en medlemskväll i Aspeboda i slutet av maj. Det finns möjligheter att ordna liknande event på andra håll i Sverige och då vi kan bidra med bildvisning och information.
Gåvokort
Vi skall minimera gåvokortsalternativen till två alternativ. Läkar- och tandläkarbesök och inköp av fröer.
Pris för att skicka lådor
En banankartong med fadderbarnsgåvor, ca 50 liter, kostar 200 kr att skicka.

En odlingskunnig kommer att besöka Sankandi för att bistå med råd till den misslyckade lökskörden.
CFG i Gambia kommer att få rapport från AFFC möte angående spillvattnet, att skicka patienter till tandläkare oftare samt kalkyl för staketet i Sankandi.
Styrelsen beslutar att AFFC inte kan stötta privata affärsidéer ekonomiskt, såsom Kebbas odlingsprojekt. Där får andra vägar hittas.
Nästa styrelsemöte hålls i slutet av maj.

Rapport från CFG för februari-mars 2017   (2017-03-08)

INTRODUCTION:
This month’s report examines some of the progress of the project in our intervention areas. It is also a follow up to issues highlighted in our last report.

ANNA’s DEPARTURE
Our intern Anna Fortmann has left The Gambia for Germany Monday morning. Her departure preceded a 6 months internship with the foundation. Anna has been a great addition to our team and has worked very hard in the areas of health and sponsor relations, especially overseeing the treatment of Landing, the little with skin disease. Humble and always smiling, Anna has immensely contributed to strengthening our values and image throughout her stay with us. She had travelled to both Manduar and Sankandi assisting with various projects there. She had also raised some substantial amount of money to fund poultry and handicraft projects in Sankandi and Manduar respectively.
Shortly before her departure to the airport, CFG held a brief farewell ceremony to extend our sincere gratitude for our input towards our work. CFG Executive Director, Nfamara presented her with a certificate of completion and letter of attestation, which were requirements of her internship with us.
CFG hopes to welcome more interns to work with us in the future as we strive to expand our network, capacity and coverage.

DISTRIBUTION OF CONTAINER BOXES
CFG recently took delivery of container boxes from AFFC in Sweden. The boxes were received by Kebba and stored at his residence for onward distribution to the beneficiaries in the villages.
Kebba last week delivered some of the boxes for Sankandi and Abdoulie for Manduar. As advised by AFFC, health boxes will be kept until AFFC team visit to the villages.

CHICKEN AND TIE AND DYE PROJECTs
Funded with support from Anna’s parents, a chicken startup project was initiated in Sankandi and a tie and dye women empowerment project was also initiated Manduar

HEALTH
Both Alagie and Marie Kuta have been contacted during Abdoulie’s visit to the villages. There has been significant progress in the health area as they have both treated women, men and children with light wounds and injuries and serious cases were referred to MRC for further investigation and medical attention.

CONSTRUCTION WORKS AT PRESCHOOL
Following recommendations by AFFC to improve the strength of the preschool wall, CFG has received a helping hand for the refurbishment of the fence and some parts of the veranda.
As AFFC suggested, the foundation of the fence was adjusted with 3 course bricks and mixed with concrete cement and gravel to solidify the fence against invasion by domestic animals and lasting durability of the walls.
The work is in progress and it hoped to be completed in the next few days.
-------------------------------------------------------------
Översättning:
Introduktion:
Denna månads rapport undersöks en del av utvecklingen av projektet i vår insatsområden. Det är också en uppföljning av frågor som lyftes fram i vår senaste rapport.
Annas avresa.
Vår praktikant Anna Fortmann har lämnat Gambia för Tyskland måndag morgon. Hon reste efter en 6 månaders praktik hos föreningen. Anna har varit ett bra komplement till vårt team och har arbetat mycket hårt när det gäller relationerna hälsa och fadderrelationer, särskilt övervakat behandlingen av Landing, den lilla killen med en hudsjukdom. Ödmjuk och alltid leende, har Anna bidragit oerhört till att stärka våra värderingar och image under sin vistelse hos oss. Hon hade rest till både Manduar och Sankandi bistå med olika projekt där. Hon har också införskaffat en summa pengar för att finansiera fjäderfä- och hantverksprojekt i respektive Sankandi och Manduar.
Strax före sin avresa till flygplatsen, höll CFG en kort avskedsceremoni att visa vår uppriktiga tacksamhet för hennes bidrag till vårt arbete. CFG verkställande direktör Nfamara presenterade henne med ett intyg om praktikens fullgörande och brev med bestyrkande, som var kraven på sin praktik hos oss.
CFG hoppas att välkomna fler praktikanter att arbeta med oss i framtiden då vi strävar efter att utöka vårt nätverk, kapacitet och täckning.
Distribution av lådor och boxar
CFG mottog nyligen leverans av containerlådor från AFFC i Sverige. Lådorna mottogs av Kebba och lagras i hans bostad för vidare distribution till mottagarna i byarna.
Kebba förra veckan levererade några av lådorna till Sankandi och Abdoulie till Manduar. Som önskat av AFFC kommer hälsolådor lämnas orörda tills AFFC-teamets besök i byarna.
Kyckling- och knytbatikprojekt
Med ekonomiskt stöd från Annas föräldrar, blev en kycklingprojekt startat i Sankandi och en knytbatikprojekt inleddes också i Manduar.
Hälsa
Både Alagie och Marie Kuta har kontaktats under Abdoulies besök till byarna. Det har skett betydande framsteg inom hälsoområdet eftersom de har både behandlat kvinnor, män och barn med lätta sår och skador. Allvarliga ärenden hänsköts till MRC för vidare utredning och läkarvård.
Byggnadsarbete i förskolan
Efter rekommendationer från AFFC att förbättra styrkan i förskolans staket har CFG fått en hjälpande hand för renovering av staketet och vissa delar av verandan.
Som AFFC föreslog, lades grunden till stängslet grundas med ett par varv betongblock satta i betong med och grus för att stabilisera stängslet mot marken och intrång av tamdjur och lång hållbarhet.
Arbetet pågår och kommer förhoppningsvis att slutföras under de närmaste dagarna.

Hejsan, rapport från senaste styrelsemötet och information från CFG.   (2017-02-22)

Fadderbarn: Antal fadderbarn i Manduar är för närvarande 42 st varav ett barn saknar fadder. I Sankandi har vi 11 st, 12 saknar fadder. En fadder har bidragit med startkapital till en liten hönsfarm vilket är en klok investering för familjens försörjningsmöjlighet. Landing, pojken med utslag står fortfarande under läkarkontroll AFFC poängterar ännu en gång hur värdefull insatsen som fadder är. Ger barnet en möjlighet till utbildning som är grunden för en bättre framtid. Utbildningen kan vara av teoretisk art liksom utbildning inom jordbruk eller hantverk.
Manduar: Skolan är sedan ett år överlämnad till skolministeriet, och det innebär att rektorn i byn bär ansvaret. Vi har fått bilder på att golven repareras och rapport om att staketet skall förbättras. Nfamara som är kontaktperson har besökt byn två helger och haft möte med kvinnokooperativet om huruvida de kan utveckla batiktillverkningen. Vattnet tycks fungera utan problem, varje familj bidrar med en liten summa pengar till ett reparationskonto för vattnet vilket byns vattenkommitté ansvarar för.
Sankandi: Brunnsarbetet fortskrider, se bilderna till höger. AFFC har hittills skickat 16.000 kr kr till det. Brunnarna fördjupas, hål och sprickor åtgärdas och en sarg gjuts upp som skydd för barn och djur. Kebba leder arbetet föredömligt. Byn har liksom Manduar en vattenkommitté. Alagie, volontärsjukvårdaren i byn, efterfrågar sjukvårdsmaterial, vilket är skickat med senaste containern.
container. Sista lasten har anlänt och vissa lådor distribuerats. Containermannen säger att fraktpriset kommer att höjas något. Pris för en banankartong kommer att för faddrar att ligga kvar på 200 kr. Aspeboda syförening har lämnat ett bidrag till containerfrakten efter att vår församlingspräst Maggie, som tillika håller i babypaketen, talat för dem vårt behov om pengar. Samtidigt vill vi rikta ett varmt tack till alla övriga givare som bidragit till fraktkostnaderna.
Aktiviteter: Påskdagen har AFFC förmånen att få servera kyrkkaffe och ha lotteri och försäljning. Då det är kyrkans stora högtidsdag ser vi fram emot en välbesökt kaffestund i församlingshemmet.
Förfrågan till Peace and Love om funktionärssysslor skall skickas.
Tips på flera inkomstbringande aktiviteter på flera håll i landet är värdefulla inkomstmöjligheter.
Citygrosskvitton gav en inkomst på 1884 kr. Fortsätt samla!
Sy- och stickvarven: Mössor har sålts och gett en fin slant till sjukvårdskontot i Sankandi. Paket med sytt och stickat har kommit oss tillhanda. Det är dock inte sorterat och uppackat än, men det kommer att ske närmaste tiden.
Resa: 21 mars reser ett sällskap till Gambia. Vi kommer att med foto och text allt efter Rolfs önskemål dokumentera fadderbarnen. Stötta arbetet i kvinnokooperativen. Fortsätta utbildning inom hälsovård och vara behjälpliga i hälsoarbetet. Våra unga praktikanter kommer att arbeta med odling och djurhållning under Kebbas ledning. Planen är att tillbringa fyra dygn i varje by, om hälsa och ork medger det.
Övrigt: AFFC beslutade att bekosta en skräddare som utbildar kvinnorna i Sankandi under en begränsad tid. Inbjudan till årsmöte kommer inom kort. Aspiranter som vill ägna tid till värdefullt styrelsearbete sökes!

AFFC vill rikta ett varmat tack till alla medarbetare som bidrar till att verksamheten kan fortsätta, som möjliggör att byarna fått vatten, möjlighet till att utöka odlingarna och drift av förskolan. Sist men inte minst, startkapital till sjukvården i Sankandi och den viktiga fadderbarnsverksamheten.
Som representant för AFFC vill jag till styrelsen tacka för att ni i med- och motgång håller fast vid den väg vi tror på och är övertygade om leder till ett liv i hopp och glädje för våra byar Manduar och Sankandi.

Marie.

De blir en resa i alla fall!  (Publicerat 2017-02-19)
Den förra resan blev som bekant inställd, av kända skäl. Nu är emellertid läget i Gambia stabiliserat, det är nog bättre än på många många år. Så nu har vi bokat ny resa, vi flyger från Arlanda 21 mars. Besök i båda byarna planeras förstås. Vi blir fyra eller fem som åker.

Marie

Ving ställde in resan som skulle gått tisdag 24/1. Samtidigt tar man hem dem som skulle åkt hem på tisdag med ett extraflyg i morgon fredag.
Allt på grund av en makthungrig och hänsynslös diktator, ex-presidenten Yahya Jammeh.
Den nye presidenten, Adama Barrow, svors in i dag, 19/1, på Gambias ambassad i Dakar, Senegal. Vi önskar och tror att det är startskottet för en ny och lyckligare tid för alla gambianer.
På bilden ses den nye presidenten Adama Barrow vid ceremonin.
Vi återkommer om huruvida vi kan resa senare.

Marie

Hänt i veckan  (2017-01-16)

Gambia: Det politiska läget i Gambia är spänt inför installation av ny president. Information finns att läsa på bland annat BBC News. Många lämnar Banjul och beger sig till landsbygden eller Senegal. Efter 18 Januari ser vi hur läget är, då den nye presidenten Adama Barrow (bilden) skall tillträda.

Resa: Vi är sex personer som köpt biljetter och avser att resa 24/1. Dock är det mycket osäkert i dag huruvida vi kommer iväg eller inte. Vinresor följer UD:s rekommendationer och de har ännu inte gått in med avrådan. Det sker inte i förebyggande syfte utan endast då konflikt uppstår i landet. Flygplatsen kan komma att stängas och internet och telefontrafik brytas, men detta är i dagens läge endast spekulationer. Följ nyheterna! Vår resa är alltså beroende på dessa faktorer. Kommer vi iväg tillbringar vi 4 dygn i Manduar och 4 dygn i Sankandi. Studenterna kommer att introduceras i jordbruk och odling, tonvikt läggs vid dokumentation i foto och skrift liksom fortsatt hälsoarbete. Återkommer om detta.

Sy- och Stickvarv: Gogo, representant för Syvarvet och Carol, representant för Stickvarvet har kontaktats. Insamling av stickat och sytt har två sidor vilken diskuterats länge. Behovet av kläder och annat vi tillverkar är oändligt i byarna. Det ger också en meningsfull syssla åt alla flitiga händer här hemma. Det är dock fortfarande svårhanterligt då vårt lilla förrådsutrymme rymmer lådor men för trångt att användas till sortering och packning. Elin har heller inget förråd. Kostnaden för att skicka kläderna till Gambia hamnar på minst 20.000kr per år om vi skickar två sändningar. Frågor som uppkommer är, kan pengarna användas på bättre sätt? Orkar vi i Aspebodagänget med att hantera detta då utrymmet är begränsat? Vi ber er flitiga medarbetare att tillsvidare förvara era alster hemma, så kommer vi att fundera vidare och återkomma. Väljer ni att tills vidare stötta andra insamlingar ser vi det som lika värdefullt. Vi önskar att ni har tålamod att invänta besked från oss. Vi jobbar på att hitta en lösning.

Rapport från CFG
Sankandi
: 8000 kr har skickats till brunnarna. Betongblock har börjat tillverkas. Mannen som skulle starta arbetet har fått resa iväg till sin fars begravning men startar arbetet då han återkommer. Kvinnorna har fem säckar jordnötter och skall tillverka jordnötssmör för försäljning och eget bruk. 35 odlingsbäddar har anlagts för grödor. Symaskinerna är ännu ej i bruk då Kebba inte haft pengar att anställa skräddaren för att utbilda kvinnorna. Alagie har avgett en sjukrapport, 16 st har tandvärk, 5 har magkramper och diverse andra krämpor. Landing, pojken med eksem står under kontinuerlig läkarvård. Hans tillstånd försämras i skov, och behöver fortsatt vård.

Manduar: MRC kliniken är nu stängd, det försvårar behandling av Manduars sjuka. Den öppnas troligen om läget i Gambia blir stabilt. De hänvisas till större sjukhus. Marie Kuta har gett en hälsorapport och hänvisat 28 st till vårdcentralen för högt blodtryck. Och behandlat småkrämpor. Annars har inga svårigheter inrapporterats så det verkar flyta på.
Anna, tyska praktikantens pappas chef har donerat pengar att starta en kycklingfarm, vilket skulle påbörjats då våra jordbrukspraktikanter besöker byn.

Hälsa: AFFC ser sig nödgade att upprätta en policy för de åtaganden vi kan ta på oss inom hälsovård.
1. Utbildning på plats. 2. Skicka det material vi kan bistå med. 3. Stötta barn upp till 18 år med medel till läkarbesök. 4. Akuta sjukdomar hos vuxna såsom exempelvis svår tandvärk eller akut åkomma som kan behandlas kan medel ges . Vi har dock inte möjlighet i dagens läge att bekosta dyrare operationer. AFFC informerar CFG om detta.
Fadderbarnen: Vi har nu faddrar till 53 barn. I mesta möjliga mån ser vi till att barnets sparfond används till kommande utbildning. Alla fadderbarn har också möjlighet att via byombuden ansöka om pengar där för sjukvård eller annat viktigt behov. Drygt 10 fadderbarn i Sankandi väntar på faddrar.

Matkris: En matkris kan komma att uppstå i byarna pga. av läget. Vi återkommer med detta då vi vet mera.

AFFC och CFG uttrycker oro och beklagar att läget i Gambia, som redan är hårt drabbat av fattigdom, står inför ännu en kris. Vi önskar alla en fredlig lösning nu på onsdag, den 18 januari.
Och önskan om hopp och mod för våra kära vänner i Gambia.

Marie

Hänt i veckan  (2016-12-18)
Hälsa:
Landing, pojken med utslagen, förbättrar sin hälsa. Anna, den tyska volontären, ser till att han får salta bad och sol. Han står fortfarande under behandling av läkaren på ASB kliniken. Han vistas hos sin mamma i Bakau för att Kebba lätttare skall kunna se till honom. Han har nu en fadder, vilket vi är tacksamma för. Kebba meddelar att han inte sett pojken så stark och glad tidigare. Nästa steg får bli att han börjar skolan.
Resa:
Om inga oroligheter uppstår i Gambia pga. av presidentvalet reser Marie, Ros-Marie, undersköterska, Bea och Alicia 17 år, praktikanter inom odling och jordbruk, Ingvar, fotograf samt Olle som har arbetat som lärare och sjunger fint! Fadderbarnen kommer att fotas och besökas, och hälsoarbetet fortsätta. Praktikanterna kommer att arbeta med Anna och Kebba inom djurhållning och odling. Planen är att tillbringa fyra dygn i varje by.
Återkommer med mer detaljer då vi fått ett program från CFG.
Faddrar som har specifika frågor till sin familj kan maila dem till Rolf. (fadder@affc.se)
Container:
Roger, Alex och Bea transporterade ca fyra kubikmeter gods från Aspeboda till containern i Upplands-Väsby, Ann Marie hämtade upp två kubik i Norrköping. Skickat är, klädpaket, 74 flickpaket,70 pojkpaket,60 herrpaket 43 dampaket samt två lådor med blandat, 100 babypaket, en låda handdukar, tre lådor skolväskor, en låda kepsar, fyra lådor lakan, två lådor med skor, sju lådor fullständiga familjepaket, fem lådor med sjukvårdsmaterial och en symaskin. Lasten beräknas vara framme i slutet av januari.
Vi sände iväg sex kubik, men Alieu, containermannen, bjöd oss på två kubik vilket vi är mycket tacksamma för.
Till sist vill jag särskilt förmedla en hälsning från Kebba som meddelar sin glädje över att AFFC kan bistå med Landings läkarbesök.

Marie

Rapport efter gårdagens styrelsemöte.  (2016-12-04)

Fadderverksamheten:
Rolf har god kontroll på barnen och dess familjer. Det är dock kulturkrockar med brevskrivande. De har varken vana eller vetskap om vad faddrarna här hemma är intresserade av att veta. Vi har skrivit hjälpfrågor tidigare till Gambia, och skall göra det återigen för att hjälpa dem och förtydliga. Vi kommer också att åter understryka att om det finns behov av något för barnet har vi ett specifikt konto avsatt av er fadderpeng för detta. Kaba ansvarar tillsammans med Mama för fadderverksamheten i Gambia, och kan efter förfrågan från familjen skicka det vidare till Rolf. Vi ber Kaba se över kontakten och informationen i byn, så att kedjan fungerar bättre i sin helhet.
Kommer brev med önskemål om saker för deras livsuppehälle finns alltså pengar i ert fadderkonto avsatt för detta. som ni redan vet. Finn frågor, tveka inte att höra av er!
Aktiviteter: 
Sågmyra gav en inkomst på dryga 2000 kr vilket vi tackar för. Det var inte välbesökt, men gästerna som var där gav ett fint tillskott till kassan. Vi kan notera att redan befintliga event, såsom etablerade kyrksammankomster och liknande drar mer folk då det redan är inarbetat. Vi kommer att ansöka om deltagande i kyrkkaffe i Aspeboda. En erbjudan om besök med bilder och berättande kommer också att distribueras till olika församlingar.
Gåvor:
Vi erhåller penninggåvor från godhjärtade och givmilda medlemmar. Det är en bärande och otroligt värdefull insats. Aspeboda syförening bidrog med 3000 kr av sin årliga auktionsinkomst.
CFG:
För att underlätta deras dokumentation skall vi stötta med kamera och fungerande dator. Vi kommer också att i de lådor med nyare kläder de får till försäljning för deras utgifter lägga i en packsedel så att vi kan följa upp vad som ger dem bäst inkomst.
Manduar:
Vi har ingen ny rapport därifrån, så vi förutsätter att allt fungerar.
Sankandi:
Brunnspengar är skickade 5000 kr i första omgången och nu skickas 10000 kr till.
Sy- och stickvarv:
Vi diskuterar om vi under våren gör ett uppehåll med insamling av stickat, sytt och kläder. Aspebodaförrådet är oerhört begränsat, och Elin har likaså fullt. Vi återkommer om detta via Carol och Gogo som ansvarar för den verksamheten. De har ännu inte informerats om vår diskussion om detta, och de bör få ventilera sina tankar först.
Resa:
Marie med en mamma och två praktikanter har eller hade för avsikt att resa den 24/1 till Gambia. CFG vill diskutera om det är lämpligt med tanke på om oroligheter uppstår pga valresultatet.. Vi återkommer då CFG hört av sig.
Sponsorhuset:
Om du näthandlar via Sponsorhuset utgår en rabatt som delas lika mellan dig som kund och AFFC. Det är mycket enkelt, gå in på sponsorhuset.se så framgår det hur du kan hjälpa oss och samtidigt tjäna en slant själv.
Årsmöte:
Årsmöte sker senast första april . Finns intresse för styrelsearbete är ni varm välkomna att höra av er.
Glöm inte almanackor och gåvobrev!
En ljus advent önskar vi er.
Marie.

Kort information om senaste tiden. (2016-11-23)

Vi hade en eftermiddag med musik, fika, bildvisning och försäljning i Sågmyra, vilket inbringade 2500 kr.
En tysk socionomstuderande kvinna, Anna Fortmann, har startat sin praktikperiod hos CFG i Gambia. Hon har för avsikt att arbeta för AFFC och CFG i 6 månader. CFG handleder hennes arbete.
Landing, pojken med utslagen mår efter senaste rapporten och läkarbesöket inte bra. Han får en antibiotikakur, råd att bada saltbad i havet och vistas i solen. Han har svårt att ha kläder på sig på grund av utslagen. Han är för närvarande i Bakau för att ha närmare till ASB-kliniken. Anna och Kebba tar hand om honom.
Det är torka i Gambia, risskörden är dålig och priset på riset höjs. Flera familjer börjar få det svårt medddelar Kebba, och undernäringen ökar.
Kvinnokooperativet i Manduar har ca. 2000 kr i sin kassa, de arbetar för att starta en liten butik och att försöka köpa en juicepress. De fortsätter med batiken.
Flera är sjuka i bägge byarna, och ett flertal har fått rådet att uppsöka kliniken pga. högt blodtryck.
Containerlasten är framme, och det som ska delas ut nu är på väg till byarna. En del sparas tills AFFC besöker Gambia.
Vi har ett styrelsemöte nästa vecka. Hör av er om ni har några frågor.
En ny containerfrakt beräknas avgå närmaste veckorna.

Kom ihåg att det finns gåvokort och almanackor till julklappar!

Allt gott till er alla!
För hopp och glädje i byarna Manduar och Sankandi.

Marie

Nyhetsbrev  2016-11-04

Container:
Vår container beräknas anlända den 9/11 till Banjul. I Norrköping finns ett par kubikmeter packade, liksom i förrådet i Aspeboda. Vi inväntar när Lars Göran Wärn skall skicka , så att det förhoppningsvis kan finnas i Gambia till ett planerat besök i februari 2017. Under senaste packningen fördelade vi familjepakets innehållet på utrymmessparande sätt, separerade skorna och filtar frän kläderna, rullade kläderna till hårda rullar, vilket innebar att vi fick i tre lådor mer, ca. 24 familjepaket i stället för 12 som tidigare. Men det kräver också nogranhet vid utdelningen. Babypaketen skickas som tidigare.
Manduar.
Skolan:
CFG bestämde vid sitt senaste besök i byn att de ska färdigställa det återstående på staket och skolbyggnad. Vi ser fram emot foton på detta.
Hälsa:
Marie Kuta har behandlat mer än 12 kvinnor, män och barn med förband som vi försett henne med. Hon har också rekommenderat fem personer att kontakta MRC för sitt höga blodtryck.
10 personer klagar över tandvärk.
Den handikappade lilla pojkens tillstånd är fortfarande detsamma, och någon större förbättring är nog heller inte att vänta, då läkaren menar att hans skador finns med sedan födsel. Mamman har nu fått en barnvagn i sista lasten vi skickade att köra honom i.
Sankandi.
Hälsa:
Alagie har tagit hand om många småskador. 12 personer är skickade till ASB-kliniken för högt blodtryck. Sex stycken till tandläkaren och pojken med utslag har också besökt läkaren igen. Alagie har sedan vårt hälsoprojekt startade i Sankandi tagit om hand 70 st personer.
Pojken med den svåra svampinfektionens tillstånd förbättras. Han har försetts med näringskoncentrat, salvor och rena kläder. Han har dock inte börjat skolan än.
Flickan som vi bekostade bråckoperationen på är pigg och glad.
Vatten:
Brunnspengarna skickas nu i poster om 5000 kr till Kebba som ansvarar för reparationen av brunnarna i Sankandi. Vi lämnar fortlöpande rapport till er då vi får dem från CFG.
Tandläkarbesök:
De svenska tandläkarna som behandlade 20 patienter från Manduar förra året erbjuder att även i år ge oss behandlingar. Vi får behandling, mat och resa för ca. 50 kr per patient. Vi vet ännu inte hur många dom kan ta emot. Platserna fördelas mellan Sankandi och Manduar.
Vårens resa:
Om allt går som planerat kommer vi att resa ner under slutet av januari eller i februari. Tiden kommer då att fördelas mellan Sankandi och Manduar. Vi fortsätter då på de arbetsområden vi redan bedriver. Vi kommer att bestämma definitivt datum i början av december.
Event:
20 november kommer vi att erbjuda, bilder, musik, fika, lotteri och försäljning av hantverk i Sågmyra församlingshem. Den 27 november är det Julmarknad i Norrköping.
Fadderbarn:
Vi har nu sammanlagt 50 fadderbarn. Barnen besöktes förra veckan av CFG, och fick sina pengar. Det är en långsiktigt värdefull insats, då det hjälper barnen till framtida utbildning, liksom säkerställer att de kan få den sjuk- och hälsovård familjen behöver. Byfonden ökar också, där andra bymedlemmar kan disponera medel för bla. läkar- och tandläkarbesök.
Donationer:
Vi har också förmånen att få penninggåvor från medlemmar som stöttar vår verksamhet. Dessa är mycket värdefulla,och vi vill varmt och innerligt tacka för era generösa gåvor!
Almanackor och Gåvokort:
Här får vi hjälpas åt att sprida och sälja!

Det är ett stort nätverk som finns runt dessa Manduar och Sankandi. Ni är alla en del i detta, och bär det med er i hjärtat då ni stödjer oss med penninggåvor och material.
Jag har en personlig hälsning till er alla kära medarbetare från Kebba och Alagie som ringde mig från Sankandi igår. De skickar sina varmaste tack till er alla, Alagie för sjukvårdsmaterial och Kebba för allt ni gör.

För hopp och glädje i Sankandi och Manduar!

Marie

Hänt sedan sist  (2016-10-07)

Fröer: Jag har fått en hel sändning fröer från Torsångs handelsträdgård. de har också vidtalat Weibulls om AFFC-kontakt. Kommer att kontakta dem på måndag, Förhoppningsvis kan vi få fröer innan dessa skickas åter till Polen , där de annars packas om tills nästa säsong.

Almanackor: Cecilia trycker almanackor med motiv från våra byar. Om vi alla hjälps åt att sälja, kan det ge en fin inkomst. Hör av er så trycker hon undan för undan. Bra tid att sälja dem nu!
Sankandi: Kebba hälsar till er alla från byn. De ser fram emot att starta brunnsarbetet. Det är många sjuka i byn nu som kommer till honom och frågar om hjälp. Han förklarar för mig, då jag frågar hur dom gjort förut, att han har inte vetat och haft kunskapen om hälsa. Nu då han sett mer hur vi arbetar förstår han också att många behöver läkare. Framför allt ömmar han för en familj, de är så fattiga att de ibland inte ar något att på flera dagar. Och modern behöver läkarvård. Så vi har beslutat att göra en riktad insats där, akut hjälpa till med mat och sjukvård. Lyckligtvis har en av döttrarna i familjen fått en fadder nu, så framöver ser det lite ljusare ut.
Kebba har också köpt en säng till Landing, killen med den svåra hudåkomman som vi hjälper. Bilden till höger på Landing där han är tillsammans med Ann-Marie vid tidigare besök på ASB-kliniken.
Manduar: De skall lägga in en växel och åtgärda de punkter vi påpekat runt förskolan. Vi ser fram emot nästa rapport om arbetet.
Container: Ni vet att ni via en länk kan följa båtens resa. Den kommer enligt schemat till Tanger i morron, för omlastning inför sista etappen längs Afrikas västkust till Banjul.
Förråd: Vi arbetar för fullt med att få ordning där nu. Rapport om vad vi har kommer så fort vi är klara
Ungdomssektion: En flicka i AFFC och en flicka i Manduar har startat en ungdomsavdelning. Se hemsidan. Ni som har ungdomar som vill vara delaktiga i den spännande starten hör av er via hemsidan. Ett fint tillfälle att skriva brev på engelska också! Ungdomarna är vår framtid, så i vädjar om fler medlemmar där. Det kostar inget, bara ett intresse. Här i Falun ska vi ordna en barnloppis och barnlotteri. Ronja Lindgren är drivande, stötta henne med fler medlemmar!
Lions: Vi uppmanar er alla att se om ni kan söka pengar från er lokala Lionsavdelning. Har vidtalat Borlängeavdelningen, och de uppmanar oss att från hjärtat skriva ett brev om den hjälpverksamhet vi bedriver.

Vi ser fram emot bra affärer med almanackorna och annat nu i höst, det behövs pengar till hälsovård och containerfrakt.

Allt gott till er alla medarbetare!

Marie.

Hänt nyligen  (2016-09-27)

Fadderverksamheten: Vi har nu 43 fadderbarn i Manduar vilka alla har en fadder. Ett barn har dock flyttat från byn, vilket försvårar kontakten. Rolf ser hur vi går vidare med detta. I Sankandi finns 10 fadderbarn av vilka fem redan hunnit få en en fadder. Vi tackar varmt för era fadderbarnsåtaganden som kommer att ge er glädje och tankar under lång tid framöver. Att notera är att den sparade fadderbarnspengen, gör det mera möjligt för fadderbarnet att fortsätta med gymnasiala studier.
Förskolan: Ann-Marie och Tor Erik noterade att köket inte är färdigställt, vilket innebär att barnen ej får sin lunch där, utan från primary scool. Golvet på toaletten liksom hål i toalettväggen behöver lagas.
Det är fortfarande hål i förskolestängslet.
Styrelsen påpekar detta till CFG. Dock har vi lämnat över förskolan till primaryschool, så ansvaret ligger där.
Hälsan: Flera behöver tandvård. AFFC ber CFG skicka en lista på dessa. Flera barn med navelbråck kunde Ann Marie identifiera. Dock inte i storlek med den opererade flickan. Hon mår mycket bra nu, ärret efter operationen är dock inte det bästa. Vi avvaktar med detta tills vidare.
Vatten: I Manduar fungerar vattnet mycket bra nu då solpanelen flyttats och vinklats korrekt för bättre verkningsgrad. En läckande kran finns, det åligger byns vattenkommitté att reparera.
I Sankandi kan vi nu glädjas åt att brunnspengarna är insamlade. Ett otroligt arbete har ni gjort!
Rolf och Kebba ansvarar för starten av brunnsreparationerna. Vi ber Kebba dokumenta detta fortlöpande så ni kan glädjas med byborna.
Kvinnokoperativet: Ann-Marie fick med sig batiktyger hem som en gåva till AFFC. Vi kommer att fota dem och lägga ut till försäljning på fb-sidan. Det fanns inte något material kvar för kvinnorna att arbeta med. Men det kommer med containern. De har ännu inte fått tillbaka sina förlorade pengar.
I Sankandi planerar Kebba att starta ett liknande kooperativ för kvinnorna.
Container: 4,5 kubik skickade till en kostnad av ca. 11.000 kr. Styrelsen diskuterar hur vi gör fortsättningsvis. AFFC har inte ekonomi för att bekosta fler så stora sändningar. Vi skall också se om vi kan förändra packningen av familjepaketen så att de tar mindre plats. Idéer för att få in pengar till nästa sändning mottages tacksamt.
Sponsorer: Styrelsen skall försöka att finna sponsorer. Ett brev kommer att finnas för de som har kontakter att skicka en förfrågan om sponsorbidrag till.
Event: Det är,magert på den sidan. Verkar väldigt svårt att få till något. Även här tas idéer emot.
Vi får alla arbeta för fler medlemmar, som stärker oss och säkert ger flera möjligheter!
Ungdomsverksamhet: Ett arbete med att starta en ungdomsgrupp pågar. Ronja Lindgren ansvarar för detta i AFFC och har nu kontakt med en flicka, Kaddy i Manduar, storasyster till Lenas flicka Bitankoto.
Reserapport: Ni kommer så småningom att få ta del av Ann-Marie och Tor Eriks reserapport.

Tack alla för allt ni gör! Hör av er för frågor och funderingar.

Marie.

Hänt sen senast  (2016-09-20)

Hej alla medarbetare!
Container: Fyra kubikmeter (minst) skickades i fredag från Faluförrådet till containern i Bromma. Roger, Rolf och två starka flickor skötte om transporten. Innehöll följande:
30 babypaket
70 familjepaket
2väskor till de sjuka pojkarna
3 lådor till sykooperativen
2lådor handdukar och lakan
4 lådor säljkläder
4 lådor verktyg
2 lådor skolmaterial
fadderbarnsgåvor
4 lådor sjukvårdsmaterial
3 lådor till barnmorskorna
och en symaskin
Containern har nu lämnat lastningsplatsen på sin resa till Gambia. Det beräknas ta mellan 4-6 veckor. Ni kommer att kunna följa fartygets position på fb.
Rapport från CFG, Gambia
Skolan: det går 24 barn i förskolan, de har alla en skoluniform. Då en del arbete återstår i köksbyggnaden får de mat från primaryscool. Läraren Buba arbetar utan lön. Undervisningen bedrivs nu i det stora rummet där sykooperativet varit, för att Buba inte skall behöva gå emellan klassrummen. Sykooperativet är i de gamla skolsalarna. Golven har lagts om med ny betong, och skall behandlas med dammbindande medel före skolstart. Staketet runt skolan skall förstärkas med block i de hål som djuren kan ta sig in i.
Hälsa: Marie i Manduar och Alagie i Sankandi önskar paracetamol och förband. De ersätts med 100 kr för varje månadsrapport.
Marie har mottagning i hälsorummet en gång i veckan , annars kommer de hem till henne då de vill ha vård.
Kvinnokooperativet: Den nya symaskinen som vi skickade sist fungerar bra, av de gamla kinesiska är det endast en som är ok. De pengar kvinnorna förlorade när banken gick i konkurs var ca. 2000kr. De har varken fått tillbaka sin bankbok eller sina pengar.
De arbetar nu med att träna sig i att tillverka bindor.
Vatten: Pateh från FIOH har skickat ut en man för att se över solpanelen till vattnet, den är nu flyttad dit solen kan nå den bättre och det har gjort att vattnet fungerar mycket bra. För material, resa och arbete har vattenkommittén i byn ersätts han med ca. 900 kr.
Den lilla handikappade pojken i Manduar har nu en fadder, men hans tillstånd förbättras tyvärr inte. han har nu fått barnvagnen vid förra containersändningen, vilket underlättar för hans mamma.
Fadderbarn: Sju nya fadderbarn har utsetts i Sankandi. Sex kvar just nu, plus en kille i Manduar.
Styrelsen kommer att behandla rapporten ovan nästa styrelsemöte.

Vi vill tacka alla för allt tid, allt arbete ni lagt ner. En stor del av era gåvor färdas nu på havet.
Det blir en ny ordningsam start i förrådet i Falun då nu alla lådor försvunnit. Då vi sorterat och inventerat ska ni få rapport av vad som återstår och vad som kan behövas.

Vi kan alla sprida gåvokorten som Cecilia gjort. Det är ett fint tillskott om vi får snurr på dem. En annan värdefull insats är att värva medlemmar! Det stärker vår ryggrad, och ökar vår status.

Tack återigen kära medlemmar och medarbetare, för hopp och glädje i Manduar och Sankandi.

Marie

Hänt på sistone  (2016-09-12)

Container: På fredag kommer vi att leverera ca 3 kubik med lådor till Bromma där Lars Wärn tar emot i sin container. När packlistan är klar kommande torsdag redovisar vi den. Vi har också fått förfrågan av en kvinna i Stocksholm om vi vill ha odlingsredskap, och tackar naturligtvis ja. Ska försöka samordna så vi ses i Stockholm.
Event: Tyvärr får vi ingen konsert av Fredskören. Vi jobbar för att hitta nya inkomstbringande idéer.
Hälsa: Ann-Marie har tillsammans med CFG ombesörjt att läkar- och tandläkarbesök skett. !! st besökte tandläkaren, 8 st fick tänder uttdragna. Den handikappade pojken i Manduar kan inte behandlas, utan skadorna är bestånde sedan födseln konstaterar doktorn på ASB kliniken. Pojken med hudproblem får medicinering. Han bor i Sankandi med sin mormor, mamman i Bakau och fadern i USA sedan 8 år. Ann-Marie har efter att ha rådgjort med läkaren inköpt madrass och lakan, kläder, tvål och hudkrämer. Mamman har fått instruktioner hur pojken skall skötas.
Ett par kvinnor besökte kliniken för ögonproblem.
AFFC betalar läkarbesök och mediciner med ca. 1100 kr. Resan fram och åter till byarna 600 kr, mat 150 kr.
Vi tackar Ann-Marie för ett gott arbete för deras hälsa! Se hennes rapport längre ner.
Brunnspengar: Det ökar så sakteliga! Vi kommer att inom en inte för avlägsen framtid kunna starta brunnsarbetet.
Fadderbarn: Minst fem nya fadderbarn kommer under Kabas och Rolfs ledning att utses i Sankandi.
Vad som behövs. När containersakerna lämnar vårt förråd, kommer vi att sortera allt noggrant och kunna tala om vad som behövs för framtiden. Just nu är det så fullt att det inte går att få in mer där, vilket innebär att lådor måste ut innan vi skaffar oss en ny överblick.
Jag vill återigen rikta ett stort tack till er alla!! Det är så välgjorda saker, vi packar i familje- och babypaket. Liksom alla som lägger ner tid på att sälja saker till förmån för AFFC.
Vad som garanterat hjälper oss framåt, är att få fler medlemmar!
För hopp och glädje i byarna Manduar och Sankandi.

Marie

Ann-Marie har träffat Landing, killen med svåra hudbesvär. Hon kom nyss hem från Gambia och här är hennes rapport om honom:
Landing Bolong Ceesay 3/9-16
12-årig pojke med svåra hudbesvär. Kliar och gör ont. Han har haft detta i snart tre år.
Liten för sin ålder och undernärd. Smart kille som talar bra engelska, jag försökte förklara för honom vad doktorn sa och hur han skulle sköta om sina sår för att det skulle läka bra. Och det verkade som han förstod bra.
Båda föräldrarna har haft samma symptom men det hade gått över på dem. Pappan bor i USA sen 8 år. Det började med att fick ett utslag el. fick ont i näsan. När det gått någon dag gick de till MRC (vårdcentralen), och fick behandling mot vattkoppor. Men det hjälpte inte utan det blev värre. Sen har de försökt olika lokala kurer men inget har hjälpt.
Eftersom det kliar mycket och ser obehagligt ut har han inte gått i skolan på länge. Han leker inte med de andra så mycket heller. Han bor just nu med sin mormor, mamman bor i Bakau. Emellanåt bor han i Bakau med sin mamma.
Behandling
Hygienen var väldigt viktig, han ska duscha och tvätta sig noga morgon och kväll. Smörja med salvorna som han fått med sig.
Han bör ha en ny madrass, byta lakan ca. En gång i veckan, och byta kläder ofta.
Behandlingen består av antibiotika och medel mot svampinfektion. Halv tablett av vardera under 30 dagar.
Multivitaminer och salva mot svamp. Bättre kost eftersom han är undernärd.
Han ska försöka undvika jordnötter och lime, det förvärrar eksemet på kroppen.
Han ska också smörja sig, svampsalva på de svåraste partierna och mjukgörande på resten av kroppen. Särskilt under regnsäsongen var det bra med en "lättare" hudkräm , Bamuoil kunde också vara bra om den inte var för oljig.
Läkaren skickade med nutritions"gröt" som man äter direkt ur påsen. Handdukar, lakan, bodylotion, tvål, duschcreme, tandborste, tandkräm och inte minst några leksaker.
Hon sa att det var ganska vanligt med liknande infektioner, och att det eventuellt var kroniskt.
Hon sa också att det var bra om han kunde bada och leka vid havet. Vattnet och sanden skulle hjälpa huden att läka.
Han ska tillbaka den 8/9 för tester tillsammans med en förälder och för att ge mer info till familjen.
När vi kom underfund om att modern bodde i Bakau stämde vi träff med henne och gav henne den info vi hade och hon sa att hon skulle möta upp vid kliniken 8/9-16.
Alagie sköter medicineringen i byn, och kan också se över nutritionen (de har menyer/program för detta på MRC).
Inköpt:
3 lakan 375 D
3 Örngott 30 D
5 T-shirts 150 D
5 shorts 200 D
36 tvålar 300 D
Madrass
Behandlande läkare:
Gudrun Lehmbeck, ASB-kliniken

Ann-Marie

 

Kolla en liten film om resan till Bromma och avlastning av containergods. Klicka på bilden!

Inbjudan till gudstjänst    (Publicerat 2016-08-30)
I hembygdsgården Olsbacka, Aspeboda, söndag 4 september kl. 14.00 då vår AFFC-präst Bo Paulsson håller den. Det blir gamla väckelsesånger och toner från en gammal tramporgel. Hembygdsföreningen håller med fika, och AFFC har fått förmånen att sälja lotter, som förra året inbringade en dryg 1000-lapp. Varmt välkomna önskar Aspeboda församling, Hembygdsföreningen och AFFC.

Information från vårt senaste styrelsemöte   (2016-08-10)

Fadderverksamheten: Tre barn väntar fortfarande på faddrar, i Manduar.
Medlemmar: Fem nya medlemsregistreringar, varav det är ett par familjemedlemskap. Det är bra för AFFC att medlemsantalet ökar, en god hjälp för vårt ansikte utåt att vi växer.
Manduar: CFG besöker Manduar på måndag, och kommer att få ett antal frågeställningar om hälsa, förskolan vattnet och kvinnokooperativet besvarade. Vi kommer att delge er rapporten.
Sankandi: Vi behåller fokus på att iordningställa brunnarna. Det kommer att handla om ca. 20.000kr för de åtta brunnar som finns. En barometer och fakta runt detta kommer att finnas på fb och hemsida. Vi saknar för närvarande ca. 10.000 kr.
Hälsa: 15 byinnevånare har kontaktat Kebba för tandvärk, han hänvisar dem till att kontakta Alagie, AFFC:s sjukvårdare i byn, för dokumentation. En summa på 2.800 kr har donerats till hälsofonden i Sankandi, styrelsen beslutar att avsätta dessa pengar till tandläkarbesök för de behövande.
Rapport från CFG: Malaria härjar. Vi beslutar att inhämta fakta huruvida tillräckligt med malarianät finns, och hur det är med vattenansamlingar runt vattenposterna. Likaså skall Örtkvinnan i Manduar kontaktas för att se om hon har förslag på både preventiva och läkande örter.
Event: Vi inväntar besked från Falu Fredskör om konsert,och kontaktar Maggie, vår föreningspräst om en Afrikagudtjänst där vi kan bidra med kyrkkaffe. Vi kommer också att få sälja lotter vid ett lokalt evenemang.
PR: En informationspärm kommer att göras, en för African Village i Gambia och en för att sättas upp vid lämplig plats här hemma. Finns intresse för fler att få ta del av en sån kan ni höra av er.
Resa: Ann Marie och Tor Erik kommer att göra ett kortare besök i byarna då de reser till Gambia i slutet av augusti. Finns det specifika frågor från er kan ni meddela AFFC detta. De kommer att se över hälsoarbetet, förse och informera om vätskeersättnig, besöka förskolan och kvinnokooperativet. Se om de fått fart på symaskinerna. Träffa byledningarna för information om AFFC:s arbete och förväntningar på insatser från byfolket. Brunnarna i Sankandi kommer att noggrant fotograferas och dokumenteras för att underlätta de reparationsarbeten som kommer att påbörjas.
Nästa AFFC-resa: Kommer att ske efter årsskiftet.

Marie

Rapport om tandvård    (2016-08-02)

AFFC beslutade att de sex Sankandibor som hade svårast tandvärk enl. rapport från Alagie via Kebba skulle få besöka tandläkaren. Vi har nu fått rapport från deras besök från Kebba, vilken ni får ta del av här.

Hello to AFFC

This report for Sankandi dentist visit 18/07/26

This days being a bad for many people in Sankandi and that I know lot bad teeth problem they have most painfull time with them, thanks to help from AFFC we got 6 of them to dentist for help remove teeth.

The list are 6 Alagie Ceesay, Sutay Dremmeh, Isatou Touray, Bakary Dremme, Seedy Ceesay, and Bunja Ceesay .
After all of them under go for check up 1st before any thing to know if can be remove or not and the dentist decide 5 from 6 of them can be remove more then 2 teeth some of them was giving advise to take out 4 teeth even but was not possible to do them all today on one person also not enough money for more then one teeth for all, so we do it each other them take out one now that disturb them lot.

One of them have to wait because now is too bad he have to take medicine for now still teeth is stage where it can be remove could be next week after medicine taking say dentist.
They all spend night in Bakau yesterday now they all back home in Sankandi happy.
Thanking u wonderful help on them.

The dentist give advise what not to take this 3 days Alagie got it in writing for others to follow.

Even when well with all of them them only one of them got African juju (African magie) the injection not work for him and also the dentist spend like 30 mind on him alone got 3 injection for pain but still not work till he him self remove his juju that time it work for him the rest of them it last 3 mins for each.
The cost for medicine 2280 transport 1500 food 600 Sutay Dremme extra 450
The total is D4830.
​​​​​​​
Greetings from Kebba


Tack alla för att era bidrag hjälper till bättre tandhälsa.

Marie

Containerlasten framme i Gambia    (2016-07-28)

Ja, så har då allas era bidrag anlänt till Afrika. nog känner vi alla en glädje att se att det är på plats efter sin långa båtresa, som ändå gick snabbare än sist. AFFC känner sig nu trygga i att allt omhändertas på bästa sätt, det är fint att CFG nu dokumenterar i bilder och skrift direkt till er kära medarbetare. jag tänker att det ger energi och styrka för oss att fortsätta vårt arbete tillsammans. vi är inte ofantligt många, men känslan är att vi är en stark sammanhållen skara som gör ett otroligt bra arbete tillsammans. med de bilder ni får, önskar jag att ni kan föreställa er den tacksamhet CFG utrycker i sitt brev. AFFC vill återigen varm och glädjefyllt tacka för alla era insatser, som bidrar till den förändring inom hälsa och vardag som sker.
Med stolthet och kärlek kan ni bära era bidrag till förändring, hopp och glädje i Manduar och Sankandi.

Och här brevet från CFG, skrivet av Abdoulie Jammeh:

”Dear AFFC,
This is a delivery notification to confirm all that all boxes including the materials sent from AFFC in Sweden has been received by CFG and stored for onward distributions to our various beneficiaries.
The private boxes were removed and kept for their owners respectively..
In total 47 boxes and items were received from the container.
On behalf of the CFG board and it's secretariat, i wish to humbly thank Aspeboda Foundation For Children for all the great and generous support rendered to Children's Foundation - The Gambia.
Indeed, the materials, items and clothes sent will go a long way to improving the lives of the people of Manduar and Sankandi.
We deeply appreciate the gifts and looking forward to the continued support.
May God grant you all long life, good health and prosperity! Amen!
Kind Regards,
Abdoulie”


Hoppfulla och tacksamma hälsningar!

Marie

Hänt sen senast  (2016-06-20)
Hej allihopa!

CFG har haft möte och vi har fått följande information: Staketet och toalettgolvet skall ses över vid skolan i Manduar, så att det är helt. Golvet på toaletten är poröst då det är för mycket sand i bruket. De tackar för de 2000 kr vi sänt till fröer i Sankandi, pengarna kommer från Elins marknadsförsäljning. Kebba har tillsammans med byfolket berett marken vi har till våra odlingar där, och nu i början av regnperioden är rätt tid att så. Kebba säger också att Mama, kvinnan som tolkar och hjälper oss under våra besök, skall fara ut och se hur behovet av läkarvård är, Kebba säger att under regnperioden blir många sjuka, och behovet av vård ökar. Mama skall därför träffa Marie i Manduar och Alagie i Sankandi för information. Vi emotser rapport om det.

Enligt styrelsebeslut fokuserar vi nu på brunnarna i Sankandi. Rolf utreder tillsammans med Kebba hur och vad till vilken kostnad reparationerna skall företas. Det är åtta brunnar i byn, fem är tydligen i behov av åtgärder.
AFFC har tacksamt fått tagit emot erbjudande om sjukvårdsmaterial från en vårdcentral. En kvinna arbetar också med att tillverka sårförband, vilket är värdefullt, då de kommer att kunna återanvändas. Hälsoarbetet har fortskridit bra, men allt material de har att tillgå kommer från AFFC, så det är verkligen till stor nytta och en förutsättning för att Marie och Alagie överhuvudtaget skall kunna hantera sitt arbete. Tillsammans i byarna är det nu ca. 3000 innevånare vilka får del av det fantastiska arbete ni alla bistår med.

Vi fick också ett sorgemeddelande, Amie, den första kvinnan jag lärde känna i byn, engelsktalande och räknekunnig, med drömmar om att kunna starta affärsverksamhet, dog hastigt förra veckan. Hon var den kvinnan som på de första bilderna från sykooperativet finns med i en lila mössa. Hon hjälpte kooperativet med sömnad och annat då hon var hemma i byn. En stor sorg, för hennes familj, men också för oss då hennes kunskaper var betydelsefulla.

Jag har en flicka till hjälp i förrådet, Ronja 13 år, hon har också ett fadderbarn i Manduar, hon har ett stort engagemang i vårt arbete, och har ni flera ungdomar därhemma som vill engagera sig förmedlar jag kontakt till Ronja, hon har en egen ungdomsorganisation, BRIM, Barnens rätt i Manduar. Jag tror att det är fint att få med ungdomar i arbetet vårt.

Vi är nu ca 80 medlemmar i föreningen, vi strävar inte efter att bli störst, utan snarare bäst! Men utåt sett är det en styrka att visa att medlemsantalet ökar, och vi vädjar till er alla att värva medlemmar, även om engagemanget inte är mer än att betala den lilla medlemsavgiften, så ger det en starkare ryggrad till föreningen och det tillför oss energi, bränsle att köra vidare på. Vi är inte alls bra på att marknadsföra oss, energin går hela tiden åt till att hålla de projekt vi bedriver igång. vi skulle behöva bredda oss på alla sätt. Kanske vi alla kan hjälpas åt att hitta bra PR-vägar och öka medlemsantalet. Betänk att 3000 bybor i Gambia har kommit en bra bit på väg genom ert stöd.

Har ni funderingar så hör av er, vi har nästa styrelsemöte 9/8 om ni har något ni vill vi skall diskutera.

Ha en fortsatt fin sommar, Marie

Hänt i veckan  (2016-07-25)

Containern: Vår last beräknas ankomma den 27 juli. Vi har gett direktiv hur lådorna skall distribueras. Hälsosaker går till Alagie och Marie Kuta. Babypaket till barnmorskorna i båda byarna. CFG får en del kläder att sälja så de kan finansiera sina transporter. Där har vi bett om redovisning vad det inbringar. Verktygen som skickats fördelas mellan byarna. Dom är grönmärkta. Familljepaketen får dom spara tills vi skickar fler. Symaskinerna går till byarna direkt. CFG och Kebba ansvarar för förvaring av sakerna.
Fadderbarnsbrev: AFFC har bett att brev ska skrivas från familjerna i Manduar. Det har ur våra ögon sett blivit torftigt med tack för pengarna och nån mer rad. Vi har tidigare beskrivit hur en fadder önskar få ett brev, men det har varit svårt för dem. Nu har vi återigen skickat frågor de kan ställa till familjerna, och att de förslagsvis kan skriva ett par brev i månaden. AFFC kommer att hjälpa dom vid nästa besök, hur ett brev kan se ut. Vi får betänka att Manduar har ingen postgång, de flesta är analfabeter, och att de aldrig nånsin skrivit ett brev. Det vardagliga en fadder vill veta, är inte alls självklart för dom. Jag tror att vi får se detta som en process som tar sin tid, att tack vare att ni faddrar påpekat vad som för er kan vara av intresse kan starta ett arbete med hur ett brev kan skrivas. vi ber er ha överseende och tålamod, vi ska göra all vi kan för att utbilda i brevskrivarkonst. kanske det också är en hjälp på vägen att ni skriver ett brev som innehåller samma som ni önskar från dem. Det är säkert spännande för dem att höra om era liv.
Förråd: Det mesta är sorterat. Nu återstår att vid en solig dag göra familjepaketen, då förrådet är för litet att packa dessa i. Ni som vill bistå med sjukvårdsgrejer, kontakta Anita Vith. Hon har bra koll på det.
Fortfarande behöver vi event för att få in pengar. Kom gärna med förslag, vi har fint bildmaterial och kommer gärna och bistår med berättande och bilder.

Ha en fortsatt fin sommar!

Marie

Hänt sen senast  (2016-06-20)
Hej allihopa!

CFG har haft möte och vi har fått följande information: Staketet och toalettgolvet skall ses över vid skolan i Manduar, så att det är helt. Golvet på toaletten är poröst då det är för mycket sand i bruket. De tackar för de 2000 kr vi sänt till fröer i Sankandi, pengarna kommer från Elins marknadsförsäljning. Kebba har tillsammans med byfolket berett marken vi har till våra odlingar där, och nu i början av regnperioden är rätt tid att så. Kebba säger också att Mama, kvinnan som tolkar och hjälper oss under våra besök, skall fara ut och se hur behovet av läkarvård är, Kebba säger att under regnperioden blir många sjuka, och behovet av vård ökar. Mama skall därför träffa Marie i Manduar och Alagie i Sankandi för information. Vi emotser rapport om det.

Enligt styrelsebeslut fokuserar vi nu på brunnarna i Sankandi. Rolf utreder tillsammans med Kebba hur och vad till vilken kostnad reparationerna skall företas. Det är åtta brunnar i byn, fem är tydligen i behov av åtgärder.
AFFC har tacksamt fått tagit emot erbjudande om sjukvårdsmaterial från en vårdcentral. En kvinna arbetar också med att tillverka sårförband, vilket är värdefullt, då de kommer att kunna återanvändas. Hälsoarbetet har fortskridit bra, men allt material de har att tillgå kommer från AFFC, så det är verkligen till stor nytta och en förutsättning för att Marie och Alagie överhuvudtaget skall kunna hantera sitt arbete. Tillsammans i byarna är det nu ca. 3000 innevånare vilka får del av det fantastiska arbete ni alla bistår med.

Vi fick också ett sorgemeddelande, Amie, den första kvinnan jag lärde känna i byn, engelsktalande och räknekunnig, med drömmar om att kunna starta affärsverksamhet, dog hastigt förra veckan. Hon var den kvinnan som på de första bilderna från sykooperativet finns med i en lila mössa. Hon hjälpte kooperativet med sömnad och annat då hon var hemma i byn. En stor sorg, för hennes familj, men också för oss då hennes kunskaper var betydelsefulla.

Jag har en flicka till hjälp i förrådet, Ronja 13 år, hon har också ett fadderbarn i Manduar, hon har ett stort engagemang i vårt arbete, och har ni flera ungdomar därhemma som vill engagera sig förmedlar jag kontakt till Ronja, hon har en egen ungdomsorganisation, BRIM, Barnens rätt i Manduar. Jag tror att det är fint att få med ungdomar i arbetet vårt.

Vi är nu ca 80 medlemmar i föreningen, vi strävar inte efter att bli störst, utan snarare bäst! Men utåt sett är det en styrka att visa att medlemsantalet ökar, och vi vädjar till er alla att värva medlemmar, även om engagemanget inte är mer än att betala den lilla medlemsavgiften, så ger det en starkare ryggrad till föreningen och det tillför oss energi, bränsle att köra vidare på. Vi är inte alls bra på att marknadsföra oss, energin går hela tiden åt till att hålla de projekt vi bedriver igång. vi skulle behöva bredda oss på alla sätt. Kanske vi alla kan hjälpas åt att hitta bra PR-vägar och öka medlemsantalet. Betänk att 3000 bybor i Gambia har kommit en bra bit på väg genom ert stöd.

Har ni funderingar så hör av er, vi har nästa styrelsemöte 9/8 om ni har något ni vill vi skall diskutera.

Ha en fortsatt fin sommar, Marie

(2016-06-30)
Förfrågan har inkommit från CFG om bistånd till utsäde i byarna. Styrelsen har tagit följande beslut:
Manduar. De fadderfamiljer som önskar fröer kan framföra en önskan om detta.
Sankandi. 2000 kr från Elins marknad går till fröer till den provodling som AFFC och CFG skall starta. Vi vidhåller beslutet att första prioritet skall vara att reparera brunnarna. Inkomster från odlingen kan förvaltas i en sjukvårdsfond.
AFFC har för närvarande inga pengar avsatta för Sankandis brunnsreparationer. AFFC fokus bör vara att få pengar till detta, så inga ytterligare olyckor sker.
Tacksam för inkomstbringande aktiviteter, Falu Fredskör kommer att ge en konsert till förmån för AFFC brunnar i höst. Kanske fler platser med AFFC medarbetare kan ordna liknande event? Vi har fina bildspel som vi kan delta med.
Fortsättningsvis skickas saker till baby- och familjepaket till Marie Boberg . Det är någorlunda ordning i förrådet nu, och familjepaket packas hela tiden. När vi kommit en bit till på väg ska jag rapportera hur det ser ut med kläder och annat som kan saknas.
Det ser ut att ha varit ett bra besök av ögonläkaren, ca 60 patienter som togs emot i hälsorummet och fick diagnoser och vid behov behandling, Marie Kuta fick också undervisning av läkaren. Marie är en stor tillgång i Manduars hälsoarbete.
Kaba, Mama och Abdoulie fanns med vid läkarens besök i byn, då fadderbesök och fadderpengar besök gjordes. Kaba är en ansvarsfull man som tillsammans med Mama gör ett gott arbete med fullt förtroende från oss. Abdoulies bistår med snabba svar, bra bilder och rapportering.

Med hopp om att nästa steg i vårt arbete är att finna pengar till brunnarna i Sankandi önskar jag er en fortsatt trevlig och fin sommar!

Marie

Rapport om containersändningen  (2016-06-20)

Hej!

Roger och Rolf levererade i förrgår 2,5 kubikmeter till containern. Jag vill tacka dom för att de orkade lasta på köra och lasta av, de är starka våra åldermän!
Här kommer listan på det vi skickade.

1: Symaskin, Manduar
2, 3, 4, 5: Privata lådor som bekostas av avsändaren.
6: Symaskin
7: Två förlossningbäddar, Manduar
8: Barnmorskesaker
9: Sjukbår, Sankandi
10: Kläder till Mama
11: Tyg Sankandi
12: Kontorsgrejer
13: Kläder till Abdoulie
14: Kläder som CFG kan sälja
15: Babypaket
16: Barnmorskesaker Manduar
17: Babypaket
18: Barnmorskesaker
19: Leksaker Sankandi
20: Familjepaket
21: Familjepaket
22: Skolväskor Sankandi
23: Förskolan. Manduar
24: Babypaket
25: Familjepaket
26: Familjepaket
27: Fadderbarnsgåvor, dator till kontoret
28: Sportjackor för CFG att sälja
29: Verktyg för Manduar och Sankandi
30: Symaskiner
31: Privat
32,33. 34, 35, 36. 37: Odlingsredskap.
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45: Babypaket
46: Fotbollsskor
47: Barnvagn till handikappade pojken i Manduar
48: Kamerastativ till CFG

Det blev 54 babypaket och 15 familjepaket sammanlagt den här gången. Babypaketen delar barnmorskorna ut till nyförlösta och familjepaketen får dom spara för utdelning tills vi skickat fler.

Två lådor kan CFG sälja för att kunna finansiera resor till byarna och telefonkostnader mm.

Vi betalar 6800 kr för att skicka detta, 5000 för containerfrakten och 1800 för frakt och vagnhyra till Lindköping, varav AFFC betalar 6200, resten, de privata lådorna, bekostas av resp. avsändare.

Transporten beräknas vara framme i av slutet av juli och nästa container från Linköping lastas enligt uppgift i slutet av september.

Stort tack alla som bidragit till detta!

Marie

Hänt i veckan  (2016-05-29)

Kära medarbetare!
Det är fantastiskt vilket otroligt engagemang från er! Sytt, stickat virkat och annat som ni bidrar med. Det gör det möjligt för oss att packa alla baby- -och familjepaket. Frön har också kommit, och det är ju en gåva som genererar mat, för odla är dom bra på. Jag vill igen, har nog sagt det många gånger förut: Att kläder och bindor, det betyder mindre oro och stress för kvinnorna, vilket också bidrar till en bättre hälsa. bättre sömn och andra stressrelaterade symtom.
Jag tror också att det arbete vi gör tillsammans härhemma skänker oss en tillfredställelse att vi faktiskt tillsammans kan göra skillnad nu för både Manduar och Sankandi, tillsammans ca. 2500 innevånare.
Vi inväntar i dagarna besked från Cointainer-Peter, när vi ska köra ner lådorna. jag kommer att delge er den packlista som vi måste noggrant göra för tullen, så ni vet vad som skickats.
Nästa vända blir i augusti troligtvis.
Parallellt med detta arbetar vi nu för att hitta inkomstbringade aktiviteter för att rusta upp brunnarna i Sankandi.

För hopp och glädje i Manduar och Sankandi!

Marie

Hänt i veckan  (2016-05-21)

Den här veckan har arbete fokuserats på förrådet och packning av lådor till containern.
Så otroligt välgjorda och mycket behövda bindor, blöjor och kläder som kommit. Arbetet som ni kära medarbetare gör hela vårt projekt framgångsrikt och betydelsefullt.
Ca. fem lådor familjepaket, två lådor till barnmorskorna med skyddsförkläden, förlossningsbindor med tillhörande byxa, förlossningsbårar med lakan och babypaket, tre lådor med jeans och fina tunna blusar som kan säljas. Två verktygslådor och trädgårdsredskap, två symaskiner och tyger till kvinnokooperativet kommer att skickas. Tillkommer sen saker från Elin i Norrköping. Mäktar vi med ska vi skicka med två bord till sjukrummen, tillsammans med varsin väska med mera sjukvårdsmaterial.
Alagie använder flitigt sitt material han får, han behandlade igår en man som fått stor sårglipa efter att rispat benet på något vasst föremål.
Ett beslut har också tagits att skicka en ögonläkare till Manduar, då det är många med ögonproblem där. Han kommer också att undervisa Alagie från Sankandi och Marie Kuta i Manduar så att de kan fortsätta behandlingen. Det innebär en bra kontakt för Marie och Alagie och främjar byarnas samarbete.
Vi inväntar svar från dr. Bah om den svårt sjuka pojken i Manduar.
Den opererade flickan mår fortsatt utmärkt. Flickan som följer träningsprogrammet med stenen under Alagies överseende gör också stora framsteg, och är mycket målmedveten.
Alagie hälsade igår till er alla att det sjukvårdsmaterial jag kunde lämna som ni tidigare bidragit med, gett honom kraft och möjligheter att ge byn mycket stöd. Han är verkligen en klippa och tar till vara kunskaperna och material på ett föredömligt sätt. De skall liksom i Manduar nu inrätta ett sjukrum för att underlätta hans arbete.
Marie Kuta gör också ett fantastiskt arbete och vi har beslutat att ersätta henne med 100 kr för varje rapport vi får från hennes arbete.
Vi kommer nu att försöka hitta event som kan tillföra oss pengar, dels till transporter och dels till brunnarna i Sankandi.
Nya gåvokort är under utformning.
Vi har också fått svar på vattenprover från Manduar, och Rolf har tolkat dem med hjälp av en vattenexpert, och det såg fint ut, med några små avvikelser som inte har någon större betydelse för vattnets drickbarhet. Dock innefattar inte provet förekomsten av eventuella parasiter i vattnet. Vi funderar vidare på detta.
Abdoulie gör ett bra arbete, han är noggrann och svarar snabbt på de frågeställningar vi har. Han avslutar inom kort sin journalistutbildning, men vi hoppas att han håller i och fortsätter sitt uppdrag.
Kaba ansvarar för fadderbarnsverksamheten och kommer att få ett dokument från AFFC som intygar detta. detta efter hans eget önskemål.
Abdoulie. har tanken att starta upp aktiva fotbollslag både i Sankandi och Manduar, och på förslag också för flickor.
Kommande dagar kommer AFFC att ha ett möte med en Tv-journalist som är intresserad av att kunna göra en dokumentärfilm från byarna.
Det är en positiv vågrörelse nu... En stor del i detta är att rapporteringen fungerar bra från Gambia. Och att hälsoarbetet börjar rulla på utan vår närvaro.
Vi får önska och be att det fortsätter i samma anda framöver, allt detta tack vare er alla!

Marie

Rapport om lite av varje   (Publicerat 2016-05-09)

Styrelsefrågor som diskuterats:
Nya gåvokort för sjukvård och odling kommer att färdigställas.
En möjlighet att bli månadsgivare utan att ha ett specifikt fadderbarn, med valfri summa.
Hur ökar vi medlemsantalet?
Event: Vi har haft förmånen att få besöka flitiga Lisorna i Västerås och Aspeboda församlingshem, med bilder och försäljning. tyvärr har vi inga inkomstbringande event på gång, inga bra idéer heller. Vi tar tacksamt emot förslag. Diskussioner om kommande resor, men inget bestämt.

Jag vill återigen framföra tack från Sankandi för bidrag till bråckoperationen. tacksamheten är oerhört stor, Alagie, sjukvårdaren påpekar detta gång på gång. Det är förståeligt, att inte kunna skicka barn med livshotande sjukdom till läkare, måste kännas outhärdligt.

Container:
Som det ser ut kommer det att skickas en mindre containersändning i slutet av maj. Tre bårar till barnmorskorna som de kan använda till förlossningsbäddar. Verktygslådor med trädgårdsredskap. Vi märker dem med grönt så de inte kommer på villovägar. Tanken är att de ska finnas för utlåning i byarna. Lite babypaket och familjepaket går iväg. En låda finare kläder som Abdoulie och Mama kan sälja för sitt eget uppehälle och en till CFG som kan bidra till CFG:s kassa.


Fadderverksamheten:
Vi ansöker om fyra nya fadderbarn från CFG. Två av dessa är redan tingade. Det har tagit tid att få in foton och dokumentation. Rolf har legat på flera gånger. Slutligen kommer nu Nuha att låna en kamera av MRC kliniken där han arbetar för att fotografera barnen. Han kommer då också att komplettera med saknade foton på några andra fadderbarn. De fotona har antagligen på något sätt fastnat i Mamas kamera. Det har varit mycket dåligt internet sista tiden från Gambia, och alla bilder har därför inte kommit. Före veckans slut sa Abdoulie på CFG-kontoret att allt skulle vara åtgärdat.

Förskolan:
Den är nu överlämnad till rektorn, och vi inväntar på att den skall registreras. Driften av skolan flyter på bra nu, och läraren tackar väldigt mycket för det materiel som kom i senaste containern.

Kvinnokooperativet:
Vi vet ännu inte om de pengar som banken lånade ut har kommit tillbaka till kvinnorna. En symaskin har nu kommit dem tillhanda, vi vet heller inte om den tagits i bruk ännu. De tar tacksamt emot tyger och garner.

Vattnet:
Solpanelerna är nu flyttade till plats med mindre skugga, och vattentillgången har ökat.

Hälsa:
Marie, som arbetar med hälsan i byn har rapporterat att ett flertal behöver tandläkare och några läkare. Till detta kan vi ta pengar ur byfonden. Vi inväntar kostnadsförslag från CFG.
Den handikappade pojken har genom Abdoulies försorg tagits till ASB kliniken och Dr. Bah. Dr. Bah har gett honom medicin och skall se efter två veckor hur det påverkar pojken. Dr. Bah kommer att se om fortsatt behandling kan förbättra hans tillstånd.
Det andra barnet med allvarliga ögonproblem har tagits till ögonkliniken i Keneba. Hans ögonproblem var allvarliga och han skall medicinera närmaste månaderna. Läkaren har konstaterat att det är många barn med ögonproblem i Manduar, liknade dessa. Läkaren föreslår att han får besöka Manduar för att behandla barnen. vi inväntar kostnadsförslag.

Sankandi
Hälsa:
Flickan som tränar sina muskler med stenen gör fortfarande stora framsteg. Alagie och jag (Marie) har kontakt varje vecka. Han säger att flera kvinnor klagar över mask. Den opererade flickan är idag fortfarande vid kusten hos en släkting, men skall hem i dagarna då hon tillfrisknat bra. Alagie är tacksam över det sjukvårdsmaterial han fick från senaste containern. Kebba och han diskuterar möjligheten att inrätta ett sjukrum liknande det vi har i Manduar. vi fortsätter att försöka få in pengar till Bandagevarvet som stödjer hälsovården i Sankandi.
Vatten. Rolf och Kebba utreder brunnsproblematiken. vi har för närvarande 5000 kr att bistå med till brunnsreparationer, den slutliga kostnaden kommer dock att ligga mellan 20.000 och 30000kr.
Diskussioner om vad som är viktigast att åtgärda först pågår.

Odling: Kebba säger att de kommer att satsa på större odlingar, och AFFC skall försöka att få med frön i en container

Tack för alla som är med oss!

Marie

Sortering och packning vid vårt lilla förråd i Aspeboda
Marie kollar blodtryck
Alagie behandlar ett sår

Rapport från hälsoarbetet   (Publicerat 2016-03-17)

De uppgifter jag blivit ombedd att utföra var koll av blodtryck, såromläggningar, utbildning i kvinnohälsa, hygien och sjukdomslära.
Manduar
Sjukrummet fick städas fritt från sand och musskit. Jag samlade material på Ingvars hylla.
Till hjälp fick jag Marie, en ung engelsktalande kvinna på 14 år. Trebarnsmamma, fick sitt första barn vid 12 års ålder...
Marie är mycket kunskapstörstande och intelligent ung kvinna, med auktoritet och respekt från byns övriga kvinnor. Hennes medverkan gjorde mitt uppdrag genomförbart.
Ca 100 kvinnor, barn och män besökte mig. Samtliga fick sitt blodtryck kontrollerat.
Barnen hade många infekterade sår, vilket krävde flera återbesök. Likaså utbredda svampinfektioner på fötterna, som behandlades med relativt gott resultat.
Kvinnobekymmer, cirkulationsrubbningar, urinvägsinfektioner, artroser, muskelvärk och ögoninfektioner var det mest förekommande problemen. Flertalet kunde med personlig rådgivning och undervisning bistås, vilket ledde till god inverkan på hälsotillståndet.
Tyvärr kunde jag konstatera att fothälsan försämrats. Marie kommer i samarbete med Mama återuppta undervisning i vikten av att sköta sina fötter. De skall få möjlighet att inhandla bambuoil och fotfilar.
Marie var med mig hela tiden, och kunde så småningom ta hand om blodtryckskoll och såromläggningar. Marie kommer att nu ansvara för att hälsorummet används och tas om hand. Hon försågs med en fungerande blodtrycksmätare, och anvisningar om vilka värden som föranleder ett läkarbesök.
Tandhälsan har heller inte förbättrats. Vi undersöker om transport till tandläkare kan ske gemensamt.
Vid mötet med byns två barnmorskor framkom att de önskar skyddskläder till sina förlossningar och någon form av bärbar bädd, då mödrarnas bäddar blir nersolkade av blod.
Barnmorskorna är ej skriv- och räknekunniga så de markerar varje förlossning med ett streck. En man som räknar strecken tillkallades och det var 37 födslar varav ingen avlidit.
Barnmorskorna ställde frågor och vi diskuterade runt dem.
En förmiddag avsattes för fem kvinnor i en av dem själva utsedd grupp. Vi samtalade om kvinnohälsa och förbandsläggning liksom sårvård.
Efter förfrågan hälls ett stort kvinnomöte då tonvikten lades vid hygienens betydelse, då jag konstaterat att kräkningar och diarréer förekom i stort antal i byn. Vi samtalade också om kvinnohälsa.
Unga kvinnor efterfrågade trosor och bindor.
Marie skall arbeta för att få fart på bindtillverkning i sykooperativet.
Kvinnorna visar ett stort intresse för att med ökad kunskap kunna påverka sin hälsa.
Det ligger nu i Maries och Mamas händer att stötta hälsoarbetet i Manduar.
Sankandi
Vi gjorde ett tvådagars besök i Sankandi även där var min uppgift densamma som i Manduar.
Jag anvisades ett rum och fick till min hjälp Alagie Ceesay, en volontärt medicinskt stöttande man i byn. Som får handledning av kliniken 2 mil bort.
Mer än 150 besök gjordes., alla journalfördes.
Det gick att konstatera att hälsotillståndet i Sankandi var avsevärt sämre än i Manduar, beroende på att transporten till kliniken är avsevärt längre. Manduar 6 km vilket kan tillryggaläggas med åsnevagn, i Sankandi dryga två mil. Det innebär att ofta måste de övernatta i väntan på transport. Transporten är också mera kostsam.
Fler besök av allvarligare karaktär gjordes. vilka enligt min bedömning borde till läkare omgående.
Vi tillverkade träningsredskap av stenar och tygremsor till en flicka, Alagie kommer att följa upp hennes träningsresultat.
Vi använde oss av vitlöksomslag i några fall med ett gott och omedelbart resultat.
Alagie odlar moringa och kommer att förses med studiematerial från oss om moringans nyttigheter.
Alagie var ett gott och kunnigt stöd, och vi kommer att kunna kommunicera via facebook.
Även här är tandhälsan dålig. Vid besök hos en tandläkare från Nigeria som inte tar betalt, kan de få köpa en köbiljett för 25 öre, men dock kan vänta var i både två och tre veckor. även transporten dit är kostsam. Vi undersöker även här möjligheten till gemensam transport till tandläkare.

Tillägg: De med högst blodtryck och fyra akut sjuka jag identifierade skickas under dagen eller måndag till läkare, meddelar Ann
Marie.

Tillägg 2: Kebba hälsar att min medhjälpare Alagie kommer att på måndag följa 10 av de sjukaste jag identifierade till läkare I Brikama, resten, de med förhöjt blodtryck till MRC kliniken i Keneba.
 Pengar avsatta till detta från AFFC. Rapport om hur det gick kommer efter deras läkarbesök.

Tillägg 3: Rapport från Kebba om de mest allvarligt sjuka i Sankandi:
De skickades till ASB Health Clinic i Serrekunda.
De vuxna med störst hypertoni, två pojkar i 10-års åldern och en flicka. Dr Bah meddelar att om inte flickan opereras snarast är det fara för hennes liv. En operation beräknas kosta minst 3000 kr.
En kvinna skickades vidare till annat sjukhus. En kvinna hade också problem med en hand och skall på återbesök om två veckor. Resten av patienterna återbesök om en månad efter att de medicinerat mot sitt höga blodtryck
Sammanlagda kostnaden för transport, mat, läkarbesök och medicin blev ca. 2500 kr.
Kebba har lagt ut dessa pengar, och kommer att skicka oss kvitton.
Kvinnorna med gynekologiska besvär fick inte åka för sina män. Kebba skall samla männen och informera dem om riskerna med att ej uppsöka läkare.


Marie

Om årsmötet och inför resan   (Publicerat 2016-02-28)

Hej alla medlemmar och medarbetare!

Vi hade ett trevligt årsmöte igår. Protokoll delges er på hemsidan senare.
Vi diskuterade några saker. Vi har fått en donation pengar från en aktiv medlems pappa som nyligen gått bort. Önskan är att i hans anda anlägga en fruktträdgård och köksträdgård på förskolegården. Vi kommer att överlämna pengar då skolans staket lagats och marken färdigställts för odling.
Pengarna från skolkonserten kommer också att överlämnas, då vi kan vara delaktiga i inköp av lekredskap vid vårt besök.
Ann-Marie informerade att hon kommer att ha fokus på lagning av kläder och ett enkelt klänningsmönster.
Alex har ansvar för fadderbarnsbesöken och tillverkning av svarta tavlor.
Mats har det stora förtroendet att filma och ta bilder, samt vara behjälplig till Alex.
Maja och Egil provar att introducera scouting.
Marie fortsätter hälsoarbetet.
Vi kommer att besöka Sankandi för att se huruvida vi fortsätter AFFC-arbete där.
Vill bara understryka att vi kommer att fortsätta förse Manduar med den kunskap vi kan bidra med, och givetvis tillsyn av fadderbarnen. Byfondens pengar finns kvar för att tillgodose byns framtida behov.
Tid kommer att disponeras för utvärdering och sammanställning av de projekt vi bedrivit och bedriver i Manduar.
Det är varmt därborta nu, mer än 40 grader. Vi har för avsikt att tillbringa sex nätter i Manduar och en i Sankandi, om vi håller oss friska och pallar med hettan.
Lenas insamlade 5000 kr till barnen kommer också att disponeras, till inköp i Gambia.

Vi flyger tisdag morgon och vidare till byn på fredag.
Ni får tänka på oss, och vi ska som vanligt sända många hälsningar från er som gör detta möjligt! Alla är ni delaktiga i i resan på olika sätt, genom pengar, saker ni tillverkat och allt stöd och goda råd!

Vid välkomstmötet som alltid hålls skall vi berätta om alla goda hjärtan här hemma. Ni kanske inte kommer att mötas öga mot öga, då det är osannolikt att de kommer att få möjlighet att lämna sin by eller sitt land, men ni bidrar till att de fått kläder, skola, vatten och odlingar som ger mat. Allt det som gör att deras vardag är lite lättare.

Och hör här vad som hände nyss, det kom ganska hastigt på: SVT Dalarna kom för att göra ett reportage om vad vi gjort och har för avsikt att göra under kommande resa i Gambia. En trevlig intresserad reporter som sa att det kommer att sändas söndag kväll eller måndag kväll på SVT Nyheter Dalarna.

Marie

Konserten med Aspebodaskolan   (Publicerat 2016-02-24)

Aspeboda skola hade en fin konsert med fika, lotteri och bildspel. Församlingshemmet var fullsatt med ca. 70 personer.
Lasse och Yvonne, fritidsledare på skolan träffade Kebba i somras, och beslöt att stötta skolan med lekredskap om eleverna var intresserade. Och det var dom.
Tidigare samlade skolan pengar till förskolemöblerna, nu till utomhuslekredskap.
Behållningen blev hela 5000kr!
Vid vårt besök nu i mars ska vi se vilka lekgrejer som anses lämpliga.
Föräldrar, AFFC-medarbetare, kören, kökspersonal och sist men allra mest Lasse och Yvonne skall ha ett stort tack för allt engagemang! Barnen sjöng med värme, inlevelse och känsla, det uppfyllde hela församlingshemmet!


AFFC tackar varmt för en härlig kväll till förmån för barnen i Manduar!

Marie.

Och här ett brev från Nfamara till Aspebodaskolans elever:


Letter to the students of Aspeboda School

It is with deep pleasure and joy to witness the opening of the Preschool in Manduar. The village people has named the preschool as Aspeboda Child Development Center ( ACDC) in appreciation of the support given by AFFC and the entire children, women and men in Aspeboda community.
It will be important to know a little history about Nursery Education in Manduar. Manduar is believed to be a community established hundreds of years ago. For the first time in the history of Manduar, this is the first time; the children of the village have access to sit in a formal nursery educational class. Only this is even for celebrations. As we celebrate, CFG would like to send its sincere appreciations to AFFC who facilitated the establishment of the preschool. But more importantly to the students of Aspeboda School for sparing their time, resources and energy to mobilize money to support provide furniture’s in the school.
“I wish I am a child right now, so that I will be able to attend such a great opportunity for children. During my time, I never dreamt of attending nursery education. I only understand the impact of nursery education when I went to attend high school with other students who attended nursery school. Their thinking’s, innovations, and creativity were far ahead of my own which I attributed to them being exposed at early age to nursery education” says a youth from Manduar.
We are very thankful for the goodwill gesture by the student of Aspeboda School in supporting the preschool with furniture’s. A hospital with drugs will never be able to provide treatment to sick patients likewise a school without furniture’s will never be able to providing the required education for children. Therefore the provision of furniture’s in the preschool enables the children to be able to have a right environment for their learning. Thank you so much children of Aspeboda School. You will always be remembered in the history of Manduar.
The mother of one of the children in the preschool says “I have been facing many challenges in looking after my kids since they have not reached the age of attending primary school and there was no preschool for my child to attend. But these few days when this preschool starts running and my child starts attending, I am like relived from a very painful disease in terms of the Borden I was carrying. I am thanking all those who supported in providing a preschool in Manduar.
Finally and once again to the children of Aspeboda School, the entire village of Manduar is thanking you so much for the support. The best way for anyone to help a community in the development of their children is to support with education and that is what you have done for Manduar. We always have you in our prayers and will pray that you are able to continue with your educational successfully in good health and happiness. We also want to appreciate the support given to you by your parents. We are aware that all of you are not employed and the little money you get is given by your parents and love one’s from which you were able to gather and support your fellow children thousands of miles away.
We have taken a short video hope you can view it and see how the children are doing in school.
Thank you, Abaraka, Jarama, Jere Jeff, Enin Bara.

Snart åker vi   (Publicerat 2016-02-08)

Kära medlemmar!
Vi planerar nu inför medlemsresan till Manduar, Vi kommer att vara 9 st som reser. Ann-Marie. som arbetar i kvinnokooperativet, Alex som ansvarar för fadderbarns besöken. Egil, Maja och Emma och hennes man som kommer att arbeta med att starta scouting i Manduar. Mats, och hans son, behjälplig på många håll, men också med sin kompetens en stor tillgång för besök i Sankandi.
Jag själv fortsätter arbetet med gruppen kvinnor inom hälsa.
Vi kommer att besöka Sankandi, Kebbas hemby för att undersöka möjligheten till att starta ett odlingskooperativ där.
Vi inbjuder till årsmöte 26.2 kl 18.00 i Aspeboda hembygdsgård. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att skickas ut i dagarna. Ekonomiska redogörelsen skickas senare, då revisorn har förhinder att revidera tidigare. Vi ber om överseende med detta.
Ett större medlemsevent kommer att gå av stapeln då vi kommit hem från resan.
Jag vill också rikta ett officiellt tack till Elin med medhjälpare i Norrköping, för att de kommer att handha hanteringen av familjepaket. Vi kommunicerar om innehållet i dessa fortsättningsvis, och återkommer med klart besked vad de bör innehålla snarast.
Containertransporten son avgick nu sist beräknas preliminärt komma till Banjul16/2
Vi ser närmaste tiden fram emot Aspeboda Skolas konsert till förmån för uteleksaker till förskolan.
Vi hoppas på många besökare!

Allt gott till er alla, hälsar Marie.

Första rapporten 2016   (Publicerat 2016-01-10)

Det var ett tag sedan rapport kom, vi har haft planeringsmöten, både här och i Gambia vilket gjort att det varit många frågetecken att räta ut. Här kommer då en rapport om vad vi vet i nuläget.

Resan: En grupp på sju personer reser till Gambia. Vi har haft resemöte för att se vilka arbetsuppgifter vi vill ta oss an. Dessa vidarebefordras till CFG.

Sykooperativet: Ann Marie konstaterade vid sitt förra besök att det inte finns möjlighet att tjäna pengar på att sy kassar. Marknaden är redan mättad av mycket billiga tygkassar. Ann Marie kommer med hjälp av Emma att fokusera på att lära kvinnorna laga kläder. Vi kompletterar familjepaketen med nål, tråd och lagningslappar. Jankee med hjälp av sina medarbetare får undervisa bykvinnorna, efter att de fått undervisning av Ann-Marie. Hon kommer också att se hur kunskapen står till med att sköta maskinerna hos kvinnorna, då en allmän uppfattning är att det är en manssyssla. Kvinnorna uttryckte också en önskan om att lära sig räkna och läsa lite, för att bättre förstå mönster och lättare kunna virka. Även där skall vi försöka tillgodose deras önskemål. Alex kommer att tillsammans med Mathias tillverka griffeltavlor till kooperativet och förskolan. Vi sammanställer också namnlistor på medlemmar i sykooperativet, de två handarbetsgrupperna, för att rättvist kunna fördela garn och se vad de tillverkat. Små broderikit finns med i packningen denna gång. Tillgång till elektricitet ligger fortfarande långt bort i tiden, så tillgång på lyse och bättre maskiner är fortfarande inte möjligt. De alster som tillverkas, byts också ofta mot andra varor, så flödet av pengar är ringa i byn.

Fadderbarnen: Vi kommer att besöka alla fadderbarn som tidigare. Vi skall se om Nuha kan ta en ung engelsktalande kvinna till hjälp i byn för fadderbarnsbesöken framöver. Vi vill hjälpa dem med att schemalägga besök hos varje fadderbarn -familj fördelat över året, och än en gång förklara vad som intresserar faddrarna i Sverige att veta. Vi har en flicka i åtanke, och om hon är villig att åta sig uppdraget förser vi henne med brevskrivarkit i en väska, för att underlätta brevskrivandet från familjerna.

Odling: Vi diskuterar hur vi går vidare där. Användandet av Moringa skall ses över och uppmuntras.

Hälsa: Arbete fortsätter med de kvinnor som fanns i hälsogruppen förra året. Vi repeterar kvinnohälsa, förband, hygien, sjukdomslära och bygger på med diskussion om kvinnlig könsstympning som sedan november förra året är förbjudet i Gambia. Vi utökar också sjukdomsläran. Materialkännedom om de nya förband vi har med oss. Byns barnmorskor kommer att involveras mer, efter eget önskemål.

Skola: Vi kompletterar familjepaketen med ett skolkit, penna papper kritor i en skolväska.

Möten: Vi önskar möten med Alkalo och kvinnopresidenten för att utvärdera de insatser vi gjort, och vad det förändrat.

Sankandi: Sankandi, Kebbas hemby, är en by ganska nära Manduar. Den är också fortfarande utan el, dock tror vi att vattentillgången är bättre än i Manduar. Vi kommer att besöka Sankandi under ett par dagar för att kartlägga behoven. Vikten av att ha pålitliga medarbetare i Gambia och på plats i byn är synnerligen viktigt. Kebbas bytillhörighet skulle eventuellt göra det möjligt för oss att starta en form av skolodlingar, där andra byar så småningom kan tillgodogöra sig kunskap. Vi besöker byn ,med utarbetade frågeställningar här hemifrån, för att sedan ta ställning till huruvida vi går vidare.

Scouting: Egil, Emma och Maja kommer att arbeta med etablering av en scoutrörelse i Manduar. Där kommer pojkarna att få bli delaktiga mer än de hittills varit. Ungdomarna arbetar mot olika märken som scouting här hemma, de kommer att få en scouthalsduk och mössor så småningom. Verksamheten innehåller, sjukvård, knopar och hantverk. Mer om detta senare. Det kan bli en inkörsport till att pojkarna inser sitt värde i arbetet i byn.

Container: Den avgår i slutet av januari eller början av februari. För de som vill skicka nåt till sina fadderbarn ber vi om det snarast skickat till Marie. Containern som packas i Lindköping för övrigt.

Familjepaket: Elin Eriksson i Norrköping kommer att med sina medarbetare där ansvara för familjepaketen fortsättningsvis. Det innebär att allt fint ni tillverkar skickas till Elin. Adress kommer att finnas på hemsidan. Vi är så tacksamma för att Elin åtar sig att strukturera detta. Elin kommer med vidare information vad som behövs och vad som finns. Vi avser att fortsätta göra familjepaket, då behovet är stort.

Marie

 

Och här nedanför några bilder från staketet runt förskolan   (Publicerat 2015-09-28)