Nyhetsbrev

Vattentorn och brunn på gång Vattentorn och brunn på gång

Lite information om vad som hänt och händer i föreningen  (Publicerat 2021-03-28)

Hälsans Hus öppnar för mottagande av patienter 3 april. Den officiella öppningscermonien skjuts dock framåt pga. av ett dödsfall i byn. Som avtalat kommer en sjukskötare samt en barnmorska att arbeta under dr. Bahs överinseende. De kommer också att samverka med byns sjukvårdare Alagie och byns barnmorskor, samt Marie Kutah i Manduar.
Fadderfamiljerna behandlas gratis, övriga betalar ca. 5 kr för en konsultation samt extra för medicinkostnader. Tandläkaren besöker Hälsans hus och kommer att behandla ca. 70 patienter varav 14 icke fadderbarnsfamiljer. Kostnaden är ca. 100 kr per patient inkluderat läkemedel.
AFFC har delgivit faddrarna hur rapportering ska genomföras då AFFC pga. coronan inte kan besöka byarna.
Nfamara och Kebba meddelar att riset börjar tryta för byarna, men ingen åtgärd angående detta från AFFC i nuläget.
Kebba leder arbetet med vattnet i Sankandi, det blev aningen fördröjt då en lastbil med material körde på en ko. Ingen människa skadades.
AFFC fokuserar på att få färdigt vattnet vid Hälsans Hus. Samt därefter följer upp provperioden på sex månaders drift av Hälsans Hus.
Container kommer preliminärt att avgå i slutet på april. Gods räknas in för att vi skall hålla oss runt 12 kubikmeter. Ett stort antal arbetsstövlar och skor har kommit från Räddningstjänsten vilka kommer att delas ut till de idéellt arbetande männen.
Efter årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte för att fastslå styrelsen för 2021.
AFFC vädjar om fler medlemmar, nu är antalet 88! Vilket är en avsevärd ökning sedan tidigare år, kan vi kämpa för att nå 100? Där kan vi alla hjälpas åt. Det betyder mycket för föreningsarbetet att den ryggrad som utgörs av medlemmarna är stark.
På återhörande efter nästa styrelsemöte.

Styrelsen / Marie

Aminata odlar sin trädgård Aminata odlar sin trädgård

Rapport från senaste styrelsemötet 9 mars (Publicerat 2021-03-10)

Gambia
Våra byar arbetar nu med varsin egen organisation. I Manduar verkar CFG med Nfamara som ordförande och Adama som medarbetare. I Sankandi är Kebba ordförande i Aspeboda Foundation For Children Sankandi, tillsammans med en bykommitté. AFFC verkar i båda byarna som tidigare.
Sankandi
Rapport från Kebba. Kebba har bildat grupper av volontära medarbetare för olika projekt.
En grupp yngre kvinnor, ca. 20 stycken, har bildat arbetsgruppen Young Sisters Sankandi, för att på frivillig väg sköta städning i byn. De önskar räfsor, sopar, och ett par skottkärror. AFFC beslutar att bistå med äskade 1.455 kr.
Fadderbarn
Fokus är på barnens hälsa, så att de kan sköta sin skolgång. Ett nytt fadderbarn har tillkommit, en flicka på nästan tre år, samtidigt har ett fadderbarn utgått ur programmet. Fadern i den familjen var ovillig trots upprepade samtal med byledningen och Kebba att låta dottern vara fadderbarn. Hans tidigare döttrar har blivit bortgifta i tidig ålder. Kebba var mycket besviken över att inte kunnat tala fadern tillrätta. Yankuba ett cp-skadat fadderbarn har startat sin skolgång. Systern tar honom till skolan och hämtar honom. Han kan dock inte gå på toaletten i skolan , utan måste avsluta skoldagen då toalettbesök behövs.
Brunnsreparationer
En kvinna hade tidigare med sitt barn ramlat i en underminerad brunn med sin baby. Vilket föranlett att kvinnorna varit rädda att använda brunnar i sådant skick. De underminerade brunnarna fick 2000 kr till reparation är nu åtgärdade med volontärer i byn, Kvinnorna tackar varmt för detta, då de nu kan få vatten till odlingarna.
Binta
Flickan med benbrott och benröta läker ytterst långsamt. Dr. Marenah, ortopeden, rekommenderar utökad proteinrik kost. Samt att en ytterligare mindre operation kan bli nödvändig. Binta står under dr. Bahs vård. Dr. Bah tänker att Binta inom en 6 sexmånadersperiod kan börja gå. Sedan successivt träna upp sig till full styrka. Mamman var mycket stressad över att vistas i stan med Binta under så många månader. I samråd med Dr. Bah besöker nu mor och Binta byn under några veckor. Såret ses om i Hälsans Hus av byns sjukvårdare. Nästa läkarbesök till dr. Marenah är 12 mars.
Hälsans Hus
Utöver de sängar AFFC avser att skicka har en donation getts av ett antal enklare sjukhussängar från en gambisk givare. Kebba ber om pengar till madrasser med tvättbara överdrag till dessa. Transport av sängar och inköp av madrasser kostar 2.840 kr, vilket styrelsen bifaller.
Sammanfattning om verksamheten så här långt: Dr Bah är ansvarig för driften. Anställda är Safie Conteh, en barnmorska med treårig utbildning till sjuksköterska, 2 års tjänstgöring samt 1,5 års vidareutbildning till barnmorska. Vidare Ansomana Darboe, medicinskt utbildad i England. Uppskattad i byn och förordad av dr. Bah. Safie är utsedd till föreståndare. Alagie fortsätter som byns sjukvårdare. Byns två barnmorskor fortsätter sina uppdrag med övervakning och tillsyn av gravida och nyförlösta tillsammans med Alagie. Kebba ansvarar som tidigare för sjuktransporter. Journalföring av fadderfamiljerna sker av personalen för vidarebefordran till Kebbas månadsrapport. AFFC bistår till en börja med under en sexmånadersperiod med 3.000 kr i månaden till drift och löner.
Odling
En fadderflicka, sjuåriga Aminata, har med mammas hjälp startat en egen odling av grödor på sin gård. Initiativet inspirerar flera fadderbarn att göra detsamma. Frön som Kebba rekommenderar är pumpa, morot och tomat. Lökodlingen har fått något angrepp och inte kunnat stå kvar i bäddarna. Kvinnorna ber om pengar till snabbväxande gröda, 2124 kr. Styrelsen beslutar att ta dessa pengar ur byfonden.
Sandstormen
Sandstormen från Sahara var besvärlig. Regeringen rekommenderade alla att bära mask. Kebba delade ut de tygbitar vi skickat som kunde användas som skydd. Flera av byn blev mycket sjuka av sanden och fick medicineras ytterligare. Byn tackar varmt för att dessa tygbitar skickats som kunde användas munskydd.
Olycksfall
Flera cykelolyckor har skett. Ansomana i Hälsans Hus och Alagie har behandlat dessa och sytt ihop de större såren.
Cyklar
Vi pratar med Kebba om att hitta en cykelreparatör i byn, så att cyklar barnen fått kan fortsatt gå att använda.
Hälsa
Två patienter som inte ingår i fadderprogrammet, Kebba samt olycksfallen, har behandlats till en kostnad av 2.000 kr.
Manduar
Rapport från Nfamara:
Coronaläget i Gambia
Totalt i landet 4735 fall. 4111 har tillfrisknat. Aktiva fall 473. Hittills har 151 personer dött.
Hönseri
Det börjar bli dags för att hönorna skall börja värpa. Ousman, hönsskötaren, skall starta upp ruljansen i hönseriet, även ta emot lärlingar.
Husreparationer
Pga. att regeringen har reglerat avverkning av virke i skogen har fördröjning skett med reparation av Maries hus. Start av reparationer kommer att ske nu i mars.
Nutritionsprogrammet
Rapport från Adama. Målsättningen var främst minska undernäring och blodbrist med hjälp av en balanserad proteinrik kost. Projektet startade i mars 2020 avslutades i december 2020. Barnen som deltog var de som listats gravt undernärda och anemiska vid hälsoundersökningen av AFFC i mars 2020. Barnens BMI har kollats i mars, juli och september. Barnen fick proteinrik måltid 2 ggr i veckan från start, vilket då skolorna stängdes utökades till 3 ggr per vecka. I september hade 95% ökat sitt BMI, minskat sin undernäring. Dock hade anemin varierade resultat. Det 7 månaders långa projektet har gett gott resultat. Sammantaget är dåliga skördar och näringsfattig mat orsaken till dessa barns undernäring. Adama tackar för detta projekt och betonar vikten av näringsrik kost.
Container
Wärn avser att skicka container i slutet av april. Kebba kommer att ansvara för distribution av godset. För att minska Kebbas arbetsbörda och minska AFFC:s kostnader beslutar styrelsen att skicka ca. 12 m3 vid två tillfällen. Kjell i förrådet kommer att förtydliga märkning av lådor med sprayfärg, olika till de olika byarna.
Event
Lotteriet fortgår, samt försäljning på nätet.
Fadderbarn
Besök hos samtliga fadderbarnsfamiljer kommer att ske av Mamaa och Adama pga. av att AFFC inte kan besöka Gambia.
Tre faddrar står på kö, och vi har nu 105 fadderbarn. Vi kommer endast i undantagsfall kunna ta in fler barn i programmet. I praktiken ingår 7 - 800 personer i programmet, då vi förutom fadderbarnet, ansvarar för syskons, föräldrars eller vårdnadshavares hälsa.
Ekonomi
Inkomsterna är nu endast lotteri och nätförsäljning. Kassören arbetar med att hitta ett förenklat sätt att bokföra alla poster. Revisor Madelaine Wilgren konstaterar att AFFC utökat verksamheten och att det motiverar lite omstrukturering. Roger, vår kassör arbetar vidare med detta.
Hjälpmedel
En kontakt har etablerats på Hjälpmedelscentralen i Falun. Per, tekniker, har nu direktkontakt med Kebba för att hitta rätt hjälpmedel till Yankuba och några fler handikappade. Per uttrycker en önskan att få resa ner till byarna med verktygsväska och hjälpmedel för att hjälpa dessa på plats. Han är en van afrikaresenär.
Utbildning
Ca 6 fadderbarn i Manduar står redo att planera sin vidareutbildning. Styrelsen föreslår att Adama blir utbildningskonsulent. Adama gör bra rapporter, är uppväxt i byn och är utbildad i att leda projekt. Utbildningen bör planeras i god tid, lärlingsutbildningar, yrkesskolor och högre teoretiska studier. Utbildningen skall planeras i förhållande till de medel som finns på fadderbarnets sparkonto.
Årsmöte
Årsmöte sker digitalt 31 mars kl 18.00. Särskild kallelse till medlemmar skickas. Deltagande kommer att möjliggöras via Facebook Messenger, mer om det i kallelsen

Styrelsen tackar varmt för alla bidrag, samt vädjar till ökat medlemsantal! Där kan vi alla hjälpas åt.
Väl mött kära medlemmar till Årsmötet!

Styrelsen / Marie

Marie skördar duvärt Marie skördar duvärt

Rapport från senaste styrelsemötet 16 februari  (Publicerat 2021-02-17)

Odling
Två brunnar i Sankandi på Women Garden är underminerade vilket behöver åtgärdas. Styrelsen bifaller deras önskan för material till detta med 2000 kr. Ingen arbetskostnad då byn gör arbetet.
Planteringen av duvärtor i Manduar har startat så smått. Information om odling, näringsinnehåll mm. har delgivits Lamin, ordförande för byns utvecklingskommitté, samt lärarna på skolan, då en del av odlingen sker där.
Manduars Village Community Garden har brist på vatten. Vi tycker de odlar för stor mängd lök som de inte kan ta till vara. AFFC diskuterar hur vi kan bidra till mera kunskap om förvaring såsom torkning.
samt odling av mindre vattenkrävande grödor.
Fadderbarn
AFFC har nu 106 fadderbarn, några i kö för att få ett fadderbarn. Senaste fadderbarnet är en döv pojke, han kommer att gå på dövskolan tillsammans med Lamin som gått där en tid. Pojken som bor hos Mamaa. Assan, den nya pojken har annars hemmet hos mormor i Sankandi,
Hälsa
Flickan Binta rehabiliteras mycket sakta. Bentillväxten går långsamt. Hon har också skov av infektioner fortfarande. Dr Bah kommer efter förfrågan av AFFC att upprätta en vårdplan, han vill dock att hon skall på återbesök hos ortopeden först.
Adama, har rapporterat senaste månadens hälsokontroller. Samtliga faddrar som har fadderbarn där insatser gjorts kommer att få rapporter.
Hälsans Hus
Dr Bah står som samordnare och handledare. Efter intervjuer har två kvinnliga sköterskor anställts. En utbildad barnmorska. Ett litet apotek kommer att finnas genom dr, Bahs försorg. Städning sköts ideellt av kvinnor i Sankandi. Fadderbarnsfamiljerna i Sankandi och Manduar har som avtalat fri hälsovård. Övriga betalar 5 kr för en konsultation, samt medicinkostnader. AFFC bidrar med ett startbelopp för mediciner och övrigt 10.000kr. AFFC bistår också med 3000 kr i månaden för löner och andra kostnader för driften.
Adama kommer att sammanställa månadsrapporterna från fadderbesöken i Hälsans Hus. Sköterskorna kommer att besöka Manduar en gång i månaden. Fall som behöver läkarvård remitteras till dr. Bah för vidare bedömning. Kebba ansvarar för transporter, Kebba bildar en kommitté av byns ledning som ansvarar för ekonomin, sam ta ansvarar för inkomstbringande medel och konton. AFFC har nu två sjukhussängar, och två st till behövs.
Container
Vi har ännu inget datum för avgång. Men fr o m. 15 mars en vecka framåt är ni välkomna att skicka saker och fadderlådor.
Event
Maggies påsklotteri behöver få lite fart! Köp lotter och tipsa era vänner.
Som pandemilagen ser ut nu kommer inga event och försäljningar att kunna ske annat är digitalt. Det innebär att möjligheter till inkomster är mycket begränsade.
Lena Eriksson är vidtalad om att starta en insamling av sykit, vilket var uppskattat och gjorde stor nytta förra gången.
Medlemmar
AFFC har nu 58 medlemmar. Alla faddrar är inte medlemmar vilket heller inte är nödvändigt men fint vore om vi kunde komma upp i medlemsantal till 100! Kanske kan vi alla hjälpas år att hitta medlemmar. Enskild medlem 300kr, familj 400kr.
Förråd
Kjell, styrelsemedlem, är boss i förrådet. Han beräknar nuvarande gods till 15 kubikmeter. AFFC kommer att ha begränsat utrymme i det förråd vi nu disponerar på Vassbo.
Precis som alltid vill styrelsen tacka för alla inkomstbringande gåvor, Raggsockor har en strykande åtgång liksom vantar meddelar Maggie.
Varmt tack för allas ert stöd, det känns extra värdefullt nu då ingen kan resa ner till Gambia, utan all påfyllnad av tankar idéer och ny energi kommer från oss här hemma.
Nästa möte om två veckor.

Styrelsen / Marie

Binta Binta

Rapport från senaste styrelsemötet 12 januari  (Publicerat 2021-01-14)
Solenergi
Nya batterier behövs till båda anläggningarna. Vi beslutar att till en ca kostnad på 5400 kr bekosta dessa.
Reparationer
Ett fadderbarns familjs hus i Manduar är i det närmaste helt färdigställt. Marie Kuthas hus står på tur, Kebba ansvarar för bygget. I Sankandi är blocken till ett fadderbarns familjs hus klara, uppbyggnaden startar inom två veckor. Äldre byggkunniga engagerar yngre män som lärlingar i husbygget. Kebba ansvarar också där för byggnationen.
En brunn i Sankandi är underminerad. Kebba ser till att fylla upp hålet. AFFC bekostar fyllnadsmassan.
Hälsa
Flickan Binta vårdas nu i en tillfällig bostad nära dr. Bahs mottagning. Hennes ben läggs om varannan dag, liksom medicinering av antibiotika ges av dr. Bah. Kebba ansvarar för proteinrik kost till Binta, modern lagar maten. Kebba ansvarar för transporter till dr. Bah. AFFC skall försöka hitta kryckor och rullstol i lämpliga mått tills nästa container avgår. Rehabiliteringen är på i bästa fall ett halvår.
En epilepsisjuk man, ett litet barn med svår hemorrojder och svampinfektion i anus samt en flicka med dubbelsidig mycket svår öroninflammation har besökt dr. Bah tillsammans med Kebba.
Hönseri
I Manduar har ett fint hönshus byggts, och Nfamara har inköpt kycklingar för egna medel. I Sankandi behövs en ny plats då det hamnade för nära Hälsans Hus och spred lukt och flugor.
Odling
Risskörden var undermålig i bägge byarna. Odlingssatrten av bönor har varit lyckad i Manduar. I Sankandi har wonjo vuxit bra. Skillnaderna på odlingsresultat beror delvis på byarnas olika lokalisation. Jordnötsskörden är usel i båda byarna. Därmed finns inget utsäde till kommande sådd. AFFC kommer att bistå med en del utsäde.
Container, packning
Kjell åtar sig ansvaret för att inventera de lådor som skall skickas från magasinet. Container avgår i mars eller april. Möjlighet att skicka fadderlåda finns. Dock återkommer vi med datum då vi kan ta emot dessa.
Aktiviteter
Maggie och Kjells sambo Lisbeth säljer flitigt på nätet. Maggie planerar ett påsklotteri.
Övrigt
Ann-Marie kommer att undersöka möjlighet till en Seedbank i byarna. Fungerar som en bank, men med utsäde. Ann Marie informerar senare om villkor och ev. möjlighet till detta i byarna.
En AFFC-medlem har erbjudit sig att söka sponsorer på större firmor, vilket styrelsen tacksamt sa ja till.
CFG
CFG har ett uppskjutet möte pga. att dr. Bah var sjuk. Mötet hålls torsdag denna vecka. De punkter som behöver lyftas i CFG innan AFFC tar det till agendan kommer att behandlas av AFFC på ett extra möte nästa tisdag.

Vi behöver större medlemsantal! Där kan vi alla göra en insats. Om vi alla hittar en eller två nya medlemmar till den ringa summa det kostar vore det väl fantastiskt? Ingen påminnelse skickas till gamla medlemmar om ny medlemsavgift. Vi välkomnar nya som gamla medlemmar!

Styrelsen / Marie

Rapport från senaste styrelsemötet 15 december  (Publicerat 2020-12-17)

Manduar
Ett hönshus står nu färdigt och in har 150 kycklingar flyttat.
Sankandi
Jordnötsskörden har slagit fel. Det har växt bra, men skalen innehåller inga jordnötter, antagligen pga. av näringsbrist tror Kalilo. Nu har de inget utsäde till nästa sådd. Vi skickar frågan till CFG hur det skall lösas.
Gåvor
Många gåvor har inkommit till vattnet. Det saknas nu ca. 6.000 kr innan målet på 30.000 kr är nått.
Hälsa
Kebba gör ett enastående jobb med Binta och framförallt att få hennes föräldrar att ta hand om flickan. En man har startat medicinering för epilepsi, under dr. Bahs beskydd. Den icke talande pojken som remitterades till dr. Bah skall utredas på dövskolan.
Dr. Bah tillsammans med Alagie, Marie Kutah och Adama har hälsoundersökt samtliga fadderbarnsfamiljer i helgen. Rapport inkommer senare. Det är ett stort steg framåt att teamet nu organiserar och genomför hälsoundersökningen på egen hand, allt efter den modell AFFC startat.
Nutritionsprogrammet avslutas efter december månads utgång.
Husreparationer
Vi ber om rapport från Ansomanas, Carols och Marie Kuthas hus.
Aktiviteter
Lotteriet inbringade tillsammans med fb-försäljning, och försäljning hos Maggie 24. 895 kr.
En sygrupp från Stockholm har anmält intresse att arbeta för AFFC.
Årsmöte
Årsmöte planeras till v. 12.
Projekt
Då samtliga tre hus är färdigreparerade kommer vattenprojektet i Sankandi att starta fullt ut.
Container
Allt gods är på plats i byarna.
Ansvarsområden
AFFC har skickat ett förslag på ansvarsområden till CFG för att underlätta samarbetet både här och med oss. Det innefattat också att vi vill ha rapport tillhanda den 10 varje månad.
Vi ber än en gång om hjälp att öka medlemsantalet! Vi tackar varmt för alla bidrag som inkommer, i form av pengar, saker, lottinköp och andra inköp. Det har verkligen räddat vår ekonomi denna höst!

Varmt tack!
Styrelsen / Marie

Faraträd Faraträd

Rapport från senaste styrelsemötet 19 november  (Publicerat 2020-11-24)

Fadder
Förfrågan om AFFC kan ta sig an ytterligare ett barn har inkommit från Kebba. En pojke som inte talar. Vi beslutar att remittera honom till dr. Bah för ev. vidare konsultation till dövskolan för utredning. Beslut om ev. fadderskap tas därefter. Vi har nu 104 fadderbarn.
Mamaa som är familjehem under terminerna åt den döva pojken Lamin skall ersättas med 200 kr per månad och patient, då ingår frukost i hemmet, transport till och från skolan, samt måltider, kläder och omvårdnadspeng. Under loven vistas Lamin i byn, då utgår ingen ersättning till Mamaa.
Husreparationer
Ansomanas hus samt Marie Kuthas husreparationer har blivit fördröjt pga. Kebbas i år långvariga och svåra malaria. Kebba är nu åter i tjänst, och fokuserar på reparationerna och planering för vattnet.
Rapport från CFG
Före novembers slut skall ett slutgiltigt förslag på drift av Hälsans Hus inkommit. Jordnötterna skördas och kommer att ge ett bra tillskott till nutritionsprogrammet meddelar Nfamara. Inför skolöppnandet, skall barn över 2 år bära mask, tempkoll på personal ske varje dag samt 2 m avstånd inom skolväggarna. Handtvättstationer skall finnas tillgängliga för samtliga elever. Samt uppmanas de att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Ett hönshus är nu i stort sett färdigbyggt i Manduar, och pullorna får flytta in. Nfamara meddelar att nutritionsprogrammet är en av de största och viktigaste insatserna AFFC bistått med. Det pågår december månad ut. De 10 svårast undernärda familjerna skickar ett speciellt tack för ris lök och olja, kvinnan Sally uttrycker ett speciellt tack, då det är första gången hon fått en sådan gåva.
Hälsa
Flickan Binta är nu ur sitt skov av benröta, hon har lyckligtvis fortfarande båda benen i behåll och kommer att stå under Dr. Bahs behandling, en ggr per månad under lång tid, meddelar Kebba. Separat redovisning till fadder kommer.
En man i Sankandi fick efter 4 års väntan operationstid för svåra hemorojder, men avböjde då han botat sig själv med en dryck från Faraträdet. Märkligt.
Bubacarr och Muhammed, två hjärtsjuka fadderbarn kommer nu genom Adamas försorg att få besöka hjärtspecialist.
Containern
Containern beräknas ankomma 2 december till Banjuls hamn. Kebba är i stand by för transport.
Insamlingar av förnödenheter
Efter nästa styrelsemöte presenterar styrelsen beslut om vad som vi skall skicka fortsättningsvis. Vi tackar varmt för de gåvor som nu befinner sig på havet i container, och meddelar i december vårt beslut om fortsatta sändningar.
Event
Gåvokort till förmån för vatten säljs, hittills har 4.000 kr inkommit. En termometer för insamlingen finns publicerad. Tillsammans med gåvokorten har vi hittills fått in 9.300 kr. Målet är 30.000 kr
Maggies jullotteri är på sluttampen. Vi beslutar att avstå bordsförsäljning vid ICA i Ornäs pga. av nya coronarestriktioner. Fina julklappsgåvor kommer att säljas via nätet!
Förråd
Lisbeth och Kjell har skapat en föredömlig ordning på alla säljsaker i magasinet, allt är sorterat och packat i tydligt märkta bananlådor.
Övrigt
UF-företaget 4 Gambia UF (följ gärna på Facebook) i Västerås gör ett gott arbete för AFFC. Det är fristående från AFFC då det också enligt reglerna måste generera en viss vinst.
Styrelsen prioriterar nu på att färdigställa husreparationerna samt få igång vattenprojektet vid Hälsans Hus, innan marken blir för hård och torr.

Vi ber om fortsatt stöd med att öka medlemsantalet samt att på nätet och hemorten sälja gåvokort och hantverk. Varmt tack för allt stöd ni ger, det ger också ny kraft till styrelsen då coronan påverkar vår verksamhet.

Styrelsen / Marie

Rapport från senaste styrelsemötet 19 oktober  (Publicerat 2020-10-22)

Hälsa
Adama gör en lista och kontaktar tandläkaren för ett besök i byn.
Alagie i Sankandi och Marie i Manduar screenar alla fadderfamiljerna, därefter besöker dr. Bah byn och behandlar de som listats.
Adama samordnar avmaskningen med Alagie och Marie.
Inför driften av Hälsans Hus är det några oklara punkter vi kommer att ta upp med CFG.
En byggnadskunnig grupp finns i varje by, de kommer att gå igenom fadderbarnsfamiljernas hus för att se om enklare reparationer kan göras. Dock poängterar de att husen är oftast i mycket dåligt skick. Återstår att se deras rapport.
Kassör
I hälsofonden finns ca. 120.000 kr. I Sankandis byfond 14.500 kr och i Manduars byfond 67.000 kr.
Fadderverksamheten
Vi har nu 104 fadderbarn. Vi har satt en gräns vid 100 då vår möjlighet att administrera fler än så är begränsad. De överskjutande 4 var särskilt ömmande fall, vilka nu samtliga fått en fadder. Vi ansvarar också för fadderbarnens syskon och deras vårdnadshavare så det handlar i praktiken om ganska många.
Husreparation
Marie Kuthas hus, vår ensamstående mamma tillika ansvarig för hälsoarbetet i Manduar, har fått sitt tak bortblåst. Kebba har inte gett exakt prisuppgift för reparation, men det rör sig runt 3.000 kr, vilket vi beslutar att bistå med.
Event
Ett enhälligt beslut tas att vi inte håller någon julbasar pga. av ökade smitta. Vi kommer dock att kunna ha mindre bordsförsäljning utanför ICA-affären i Ornäs. Fint är om alla kan sälja sina saker på hemmaplan i mesta möjliga mån, samt på nätet.
Förråd
Förrådet städas och sorteras efter sista skickningen. Vi har så fina saker till försäljning kvar!
Container
Vår last med Peters bil om 3 m3 beräknas ankomma vid månadsskiftet oktober / november, de 20 m3 i Lars Wärns container beräknas ankomma 20 november. Det går att följa containerns resa via denna länk: https://www.cma-cgm.com/ebusiness/tracking/search?Reference=TLLU4315379&SearchBy=Container
Insamlingar
Vi diskuterar i samråd med CFG prioriteringslista för de förnödenheter som de prioriterar högst. Återkommer med detta då vi kan presentera listan.
Hälsa
Flickan Binta fortsätter sin rehabilitering, dr. Bah beslutade att öka antibiotikakuren en vecka innan röntgen. Hon har dock återhämtat sig och orkar nu leka och skratta säger Kebba. Vi fortsätter stödja farmodern, som fått överta vårdnaden från mamman, med extra mattillskott. Dr. Bah har gott hopp om att slippa amputera benet, i varje fall säger han är infektionen borta ovan knät. Dr. Bah har också kontakt med en läkare i vår stödjande läkargrupp här hemma.
Pojken Muhammed med svår malaria är på bättringsvägen, dock inte frisk. Kebba kommer att ta honom till Dr. Bah för koll. Dr Bah skall be om journalerna från sjukhuset, och kommer att informera AFFC. Separat information kommer till fadder.
Nutritionsprogrammet fortsätter december månad ut.

Tillägg till informationen om Binta: Innan vi han publicera rapporten kom följande samtal via telefon från Kebba och dr. Bah. Binta vistas hos sin pappa i en stad nära dr. Bah. Han vill sköta om henne. Hon har hög feber och förs med Kebbas försorg till dr. Bah. Hon har ett allvarligt skov av malaria, och dr. Bah vill ge antibiotikainjektioner och malariamedicin varannan dag under en tvåveckorsperiod. Dr. Bah säger att hon är illa däran. Kebba berättar att det är fruktansvärt mycket mygg nu. Även han har fått malaria igen. Mer info kommer allteftersom.

Vi fortsätter vårt arbete, med fokus på drift och familjernas hälsa. Samt en planering om vårt arbete kommande år.
Vi är tacksamma för allt stöd från faddrar och övriga. Hjälp oss att öka medlemsantalet!! Om alla medarbetare med vänner och familj kan bidra med medlemsavgiften för kommande år, ökar också vår PR och möjlighet till insatser.
Var rädda om er!
Styrelsen / Marie

Rapport från senaste styrelsemötet 5 oktober  (Publicerat 2020-10-06)

Fadderbarn
I Sankandi finns 51 fadderbarn och i Manduar 53. Ett nytt barn kommer till och har redan fått en fadder till henne. Barnet tillhör en familj som har det mycket svårt.
Ett av fadderbarnen uppnår 18 år i år, men har inte gått ut grundskolan. Efter överenskommelse med faddern fortsätter åtagandet tills grundskolan avslutas.
Hälsa
Rapport från nutritionsprogrammet har inkommit från Adama. Av 38 listade barn i Manduar har 21 barn förbättrat sitt BMI. I Sankandi har av 36 listade barn också 21 barn förbättrat sitt BMI. Vi kan också se att flera av de listade barnen är pojkar i växande ålder, i beaktande är att skollunchen uteblivit samt att ett flertal av barnen lider av anemi. Det är också dags att avmaska familjerna. Resultatet ses av Adama som gott, 10 st barn av de som inte förbättrat sin hälsa, behöver dock ytterligare matstöd Vi beslutar att ta pengar ur hälsofonden till dessa, och inte belasta fadderpengen. Utifrån att AFFC inte kan resa till Gambia inom överskådlig tid pga av corona, vill vi ställa frågan till CFG om DR. Bah kan göra ett besök i byarna för att hälsoundersöka våra fadderfamiljer.
Flickan Binta 5 år har ett nytt skov av benröta, hon står under behandling av dr. Bah. Hon injiceras med antibiotika varje dag under en vecka. Hon är också i dåligt skick pga. av undernäring, och vi bistår med näringsriktig mat och dryck. Hon vistas nu med sin far i staden för att Kebba skall kunna sköta hennes läkarbesök. En röntgen planeras då hon avslutat dr. Bahs behandling. Fadder har informerats, samt kommer att uppdateras. Pga. av Corona har tandläkare inte kunnat besöka byarna än.
Container
20 kubikmeter har skickats med Lars Wärn och 3 kubikmeter med Peters vän. Sammanlagt har 23 kubikmeter skickats till en kostnad av 39.000 kr. Lastbilen sponsras av Falu Express, vilket vi tackar för.
Avgående gods var, sjukvårdsmaterial, tandvårdsgrejer, babypaket, kvinnopaket, skor, skolväskor med pennfodral, kläder, tyg till kvinnokooperativ, symaskin, skrivbord, skåp till Hälsans Hus samt undersökningsbrits.
Event
Jullotteriet pågår. Vi kommer att ta beslut om försäljningen 7-8 november, vid nästa styrelsemöte 19 oktober. Vi vill se hur pandemismittan utvecklas.
Gåvokort, med gåva, kommer att finnas till presenter och julgåvor. Gunilla Winsnes quiltar väntar tills vi kan genomföra en fin utställning, det var inte möjligt nu pga. av corona.
Övriga frågor som diskuteras utan beslut är i vilken omfattning vi skall fortsätta insamling till container. Kan pengarna användas bättre. Frågan går vidare till CFG.
Frågor till CFG
En plan för driften av Hälsans Hus bör presenteras. AFFC har meddelat att vi kan bistå med 3000 kr per månad för löpande utgifter. Frågan om lärlingssystem inom hantverksyrken i byarna, är det påbörjat? Staket till odlingarna, Peter inväntar besked. Hur använder vi pengarna bäst, med att skicka saker i container, eller omprioritera vad som bör skickas. Kan vi minska sändningarna och i stället skicka pengar till inköp i Gambia?
Vi diskuterar i vilken omfattning vi har ekonomi att bistå med större hälsokostnader, den frågan går också vidare till CFG för utvärdering tillsammans med Dr. Bah.
Styrelsen tackar å det varmaste för alla gåvor som nu färdas på havet i vår container. När styrelsen tagit beslut på kommande behov återkommer vi med besked. Tills dess gör vi uppehåll med mottagande av saker.
Ta hand om er, och åter ett varmt tack för allt stöd!

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 8 september  (Publicerat 2020-09-11)

Fadderbarn
En flicka finns ledig, vi har för närvarande 104 fadderbarn med faddrar.
Event
Försäljning, lotteri och loppis inbringade hela 14.300 kr. Vi tackar varmt Borlänge Väveri, givare av handarbeten samt Andreas på Vassbo som upplät lokal. Inkomsten betyder mycket nu då inga övriga planerade event fick ställas in. Styrelsen diskuterar en marknad i november, med tanke på hantverk, julhantverk och bröd. Vi tar tacksamt emot passande gåvor. En utställning av Gunilla Winsnes fantastiska quiltar planeras i samband med detta. Styrelsen återkommer med ytterliga information
Container
En last med 36 lådor till Hälsans Hus har packats. Den åker med annan container, som Peter i styrelsen ordnat. Det är ca. 3 kubik, vilket vi fick till halva priset, 3000 kr. Det tackar vi för. Vi var angelägna att få iväg detta snarast då coronan gör att det är behövligt. Resterande kommer att avgå med Wärns container i slutet av september.
Hälsa
Fadderbarn som medicineras har fått uppföljning av Adama. Rapport kommer till resp. fadder. Adama har pga. av restriktioner för covid 19 inte kunna sammanställa resultat. Barnen får under ledning av Alagie i Sankandi och Marie Kutah i Manduar hämta mat och äta den hemma. Adama kommer att genomföra kontroll av barnen så fort att restriktioner hävs.
Siffror angående coronasmitta är lite oklara. Beträffande coronasmitta i "våra" byar finns inga uppgifter.
Styrelsen inväntar svar från CFG på några skickade frågor, vilket gör att inga beslut togs angående Hälsans Hus.

Vi fokuserar nu vårt arbete på att få iväg containerfrakt och planera nästa event.
Samt fortsätta planeringen av Hälsans Hus.

Var rädd om er, och fortsätt stödja oss! Nu viktigare än nånsin.

Styrelsen / Marie

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 27 juli  (Publicerat 2020-07-30)

Aktiviteter
Maggies lotteri har inbringat hela 10.000 kr. Vi tackar alla som bidragit med lotteriköp.
Ett jullotteri planeras i höst. En loppmarknad och försäljning av hantverk diskuteras i början på september, utomhus. Vi ser om vi får plats och personal. En eventuell bakluckeloppis kan vara nåt att delta i.
Vi beslutar att utöka försäljningen på Facebook till ytterligare säljgrupper.
Container
Postade fadderlådor och annat skall vara AFFC tillhanda v. 36. Fr.o.m. v 32 tom. v 36 kan lådor lämnas personligen till Maggie.
Containern avgår någon gång i september. AFFC avser att skicka 16-18 antal kubikmeter, ungefär som senast.
Husreparationer
AFFC bistår med 2.000 kr för färdigställande av huset i Manduar som är årets husåtagande. AFFC har tidigare beslutat att reparera ett hus om året. Summan av reparationen är ca 12.000 kr.
Fadderbarn
Styrelsen föreslår att utöka fadderantalet med ett barn som är ett ömmande fall. AFFC har då att ha 105 fadderbarn. Vi ber kommer under rådande omständigheter med ökad arbetsbelastning i Gambia pga av matbrist och tilltagande corona inte att kunna leverera foton på de gåvor som faddrar bistår med. Vi kan däremot garantera att de får sin gåva. Vi ber om förståelse med detta, tills arbetsbördan lättar därborta. Vi vet att fotodokumentationen är en uppskattad och viktig information.
Lärlingsutbildning
Vi ber CFG se till att unga pojkar får delta i husreparationer så de kan föra kunskapen vidare.
Hälsans Hus. Det återstår fortfarande frågeställningar innan huset kan tas i drift. Dock har CFG och AFFC enats om att en manlig sjukvårdare och en kvinnlig barnmorska bör finnas på plats.
Hönserier
Byggnation av hönshus är pågående i bägge byarna.
Hälsa
Vi kommer att be byarna lista de fadderbarn som behöver uppsöka tandläkare, och ber att få den tidigare tandläkaren att besöka Sankandi. Nutritionsprogrammet hade ett uppehåll i juli, vilket inte var tillfredsställande. Berodde på kommunikationsbrist mellan CFG och AFFC angående inköp av mat. Adama kommer att hålla hårdare i trådarna för att detta inte skall upprepas. Adama har klargjort detta mycket tydligt för CFG. Information om barnen i programmet kommer således först i augusti. Adama har skickat en lista på fadderbarn som behövt och behöver extra vård, detta meddelas separat till varje fadder. De allvarliga sjukdomsfallen AFFC bekostat har förbättrats, såsom sickelcellspojken och flickan Binta med det infekterade benet. Binta har fått en gåstol och träningsprogram från AFFC, och står under kontroll av Alagie. Lamin, en ung lärare i byn ansvarar för träningen. En äldre far i en familj önskar en toastol och rullstol, vilket vi skall försöka få med i containern. Han är oförmögen att gå efter en stroke.
CFG arbetar nu med en heltäckande hälsoprogramsdokumentation för båda byarna. Adama ansvarar för detta.
Vi beslutar att ersätta Mama med 50 kr per dygn då hon tar hand om eftervård och läkarbesök för utskrivna sjukhusbarn.
Corona
Efter samtal med Adama igår säger han följande. 7o nya fall av smitta sista dygnet. Trängsel på marknader och torg. Adama har medverkat i radioprogram där han uppmanar de unga att ta hänsyn till smittspridningen. De 200 sjukhusplatserna är fullbelagda. Ingen vård ges på hotellplatserna för smittade. Ett privat sjukhus har stängt ner då all personal smittades och läkaren dog. Adama påpekar liksom Kebba att kommer smittan till byn kommer antalet föräldralösa barn att bli stor. Han säger att han har sömnlösa nätter och bara kan be om beskydd för våra byar, han har också sin kära mormor där som är hans allt. Inom två veckor kommer stigande antal fall då helgens rörelse av folk i samband med firandet av Tabaski ge effekt. Jag är så oroad och ledsen för att detta virus tagit fart i Gambia. Måtte våra kära familjer ha beskydd!
Övrigt utanför protokoll
Vid samtal med Kebba diskuterade vi coronans framfart. Högtiden tabaski firas nu då folk rör sig mellan stan och byar. Sjukhusen är nu fullbelagda och smittade läggs nu in på tomma hotell. Möjlighet till syrgas och respiratorer är ytters minimala liksom mediciner. Jag ber Kebba förbereda sig med skyddskläder munskydd och visir, samt skydd i bilen. De sjuktransporter som han förväntas göra kan innebära coronasmitta. Jag ber också att han tänker på sin egen hälsa i första hand, insjuknar han kommer både vi, CFG och våra byar få stora problem med verksamheten. Det var ett långt samtal och jag delgav all information jag kan. Oron är fruktansvärd stor för våra byar, då deras underliggande sjukdomar såsom astma, diabetes och högt blodtryck, samt nedsatt immunförsvar ställer dem alla i riskgrupp. Social distansering i deras bostäder är heller inte möjlig. Vi kan bara be att dom skall slippa detta.

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 16 juni  (Publicerat 2020-06-17)

Odling
Föreningen Gränslöst har från har skänkt 20.000 kr till utsäde. AFFC lägger till ytterligare 10.000 kr, totalt blir det 15.000 kr till varje by. Odlingssäsongen står för dörren och vi hoppas på en bra regnperiod.
AFFC utreder huruvida en spannmålsbank kan upprättas i byarna. Ett av en annan biståndsorganisation sedan tidigare beprövat koncept. Vi återkommer med ytterligare information.
Varje by har fått 2000 kr till att starta ett litet hönseri.
Fadderverksamheten
Vi har för ögonblicket 103 fadderbarn inskrivna. Några väntar på att få fadderbarn, något vi bör kunna ordna snart. Vi är mycket måna om att hålla god uppdatering och kvalitetssäkra vårt arbete, inte minst med fadderbarnen och deras familjers hälsa. Av den anledningen kan vi inte åta oss mer än omkring 100 barn i nuläget.
Ett tak på ett hus, hem för ett fadderbarn, har blåst sönder i Sankandi. Enligt tidigare beslut bekostar vi ett tak om året. Detta faller på nästa års budget. Vi bistår med presenning och ev. bistår även faddern.
Hälsans Hus
Förslag på en provanställd manlig sköterska har inkommit. AFFC vill dock framföra att vi önskar en kvinnlig. Av den anledningen att det underlättar för kvinnorna att få vård för sina kvinnosjukdomar och annat som kan upplevas som känsligt att ta upp med en man. En skrivelse till CFG skickas med synpunkter från styrelsen om hur Hälsans Hus skall drivas i inledningsfasen.
Besök av fadderbarn samt icke fadderbarn har gjorts till dr. Bah. Marie från Manduar, Alagie från Sankandi samt Nfamara och Adama fanns med vid besöket. Det blev väl dokumenterat, och samtliga av de faddrar vars barn besökte dr. Bah kommer att få rapport. Rapporteringen sköts föredömligt av Adamas vilket underlättar för en korrekt rapportering till faddrarna.
En flicka, Binta, vårdas på sjukhus, för infekterat ben, undernäring och anemi.
Byggnadskostnaden för Hälsans Hus hamnar på ca. 100.000 kr. Då återstår en vattenanläggning som vi räknar med Hälsans Hus kommer att utnyttja en mindre del av, resten kommer byns invånare till godo. Det är vårt kommande arbetsprojekt.
Odling
Vi beslutar att bistå med 2000 kr till byggnad av utökat frukttorkeri i Sankandi.
Ekonomi
För att inte tömma fadderbarnens sparkonton som i huvudsak är avsedda för framtida utbildning beslutar styrelsen att utlägg gällande deras hälsa tas från vår Hälsofond.
Event
Lotteriförsäljningen ger ett bra tillskott i dessa tider då inga övriga event kan ske.

Nästa möte kommer i slutet av juli, då kommer också en sammanställning från nutritionsprogrammet, vilket utvärderas varannan månad av Adama.
Ett medlemsutskick kommer snart med fylligare information, det kommer också faddrarna tillhanda.
Hjälp oss att öka vårt medlemsantal, medlemmarna är föreningens ryggrad!

En fin midsommar önskar AFFC:s styrelse er alla!.

Mangotorkning Mangotorkning

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 11 maj  (Publicerat 2020-05-12)
Manduar
Problem med solcellsbatterierna. De laddas inte inte av någon anledning. Rolf utreder tillsammans med Kebba och Nfamara.
Sankandi
Ingen rapport inkommit.
Fadderverksamheten
För närvarande två vakanta.
Odling
Mangofrukterna torkas i båda byarna på de ställningar Saga byggde med byfolket. Nfamara har köpt en juicepress till varje by där mango som är för mogna att torka pressas till juice. Saga arbetar med Kebba om utökning av torkställningar. De behöver dock stängslas in för djuren. Saga återkommer med rapport. Cassava är giftig om den äts rå, Adama skall ombedas informera byarna.
Event
Inga event. Dock är lotteriet slutsålt och inbringade en inkomst på 8000 kr.
Diskussion om vidare lotteri och ev försäljning.
Hälsa
Rapport kommer från Adama om nutritionsprogrammet. Bakgrunden är följande. De barn som listades undernärda i januari, fick i mars månad ingå i programmet. Två näringsberikade mål i veckan samt tillskott av moringa. I april stängdes skolorna vilket innebar att barnen förlorade skollunchen. Detta faktum påverkar resultatet dessa första månader. Ett BMI (Body Mass Index) för barn i dessa åldrar bör ligga mellan 18-25. Här liksom i Gambia.
Ett BMI-medelvärde på barnen i programmet var i mars i Manduar 14,5 och i Sankandi 13,7.
I april var medelvärdet 13,9 i Manduar och 13,6 i Sankandi. BMI har inte ökat, men har heller inte sjunkit då skolluncherna uteblev i april . Två av barnen i programmet befinner sig i svältstadiet Marasmus. 7 av barnen kommer att hållas under särskild uppsikt då deras BMI är nere på 11. Adama ser också att många fortfarande har en anemi. Styrelsen beslutar att utöka med ett berikat mål mat till i veckan i varje by, vilket innebär en kostnad på 2000 kr extra per månad och by. Ny utvärdering sker om två månader.
Varje fadder kommer att få rapport om sitt fadderbarns BMI.

Lite moringate efter maten Lite moringate efter maten

Rapport från senaste digitala styrelsemötet 20 april  (Publicerat 2020-04-21)
Vatten
Kebba har presenterat ett detaljerat förslag på en tämligen kraftigt dimensionerat vattenanläggning vid Hälsans Hus. Vi beräknar kostnaden till ca 120.000 kr. Rolf och Roger ser över huruvida det är möjligt.
Odling
Vi beslutar att skicka 10.000 kr till varje by för utsäde. Det behöver inköpas snarast innan priserna stiger och det ev. tar slut. Gränsen till Senegal varifrån utsäde vanligtvis köps är stängd tills vidare.
Fadderverksamheten
Den gravt undernärda pojken Ali, 4 år från Manduar, listas nu till fadderprogrammet. Vi har nu 102 fadderbarn.
Nutritionsprogrammet
I Manduar delas ris och proteintillskott ut till utsatta familjer som torrvara. Adama serverar de listade barnen med nutritionsberikad föda två dagar i veckan. Adama kommer med en rapport om barnens hälsotillstånd vid april månads slut.
Kebba arbetar annorlunda i Sankandi. Måndag och fredag serveras de undernärda listade barnen maten, måltiden avslutas med en kopp moringate. Därutöver har Kebba utökat matutspisningen till 300 skolbarn, efter att skolorna stängde pga. corona. Söndag och onsdag serveras dessa 300 ett mål färdiglagad mat. Kebba vill utöka odling och användning av Moringa i byn.
Staket
Information om staket till Sankandis odlingar fortsätter att inhämtas.
PR
Ett instagramkonto har startats. Där kan aktuella bilder och texter nå ut till ytterligare fler människor.
När marknadslivet kommer igång skall vi strukturera upp både försäljnings- och PR-verksamheten bättre.
Ekonomi
Inga pengar kommer in från event. Däremot har vi fått flera generösa gåvor. Vi har också ett lotteri på fb. Liksom insamling till ris och Hälsa 2020.
Styrelsen beslutar att köpa in en enkel svartvit laserskrivare för bokföringen.
Hälsans Hus
Efter samtal med Dr. Bah har en plan för start av Hälsans Hus verksamhet dokumenterats. CFG och Dr. Bah understryker vikten av att få igång verksamheten innan regnsäsongen, då undernäring och nedsatt immunförsvar kan komma att orsaka många sjuka. Styrelsen presenterar hur vi startar upp verksamheten då CFG och Dr. Bah sagt sitt.
Kommer vi överens om styrelsens plan kommer vi att ha ett fungerande nutritionsprogram, en hälsocentral där enklare olycks- och sjukdomsfall tas om hand, samt en kompetent rapportör. Samt möjlighet för tandläkarbesök och även förlossningar.

Rapport från senaste digitala styrelsemötet
Detaljerad årsplanering:
Fadderbarn:
Maggie ansvarar för den sociala uppföljningen, Marie för deras hälsa. Rolf fortsätter sammanställa inkomna rapporter till faddrarna mm. Maja tillkommer i gruppen för att arbeta in sig på social uppföljning och dokumentation.
Odling:
Ann-Marie ansvarar för gruppen tillsammans med Sara. Fortsatt torkning av frukt och växter. Utökad användning av Moringa. Start av odling av proteinrika baljväxter. Samarbete med Alagie som har stort kunnande i lokala medicinalväxter. Eventuellt upprätta en trädgård med medicinalväxter.
Staket:
Peter utreder tillsammans med Ann-Marie hur AFFC kan stötta med staket runt odlingarna.
Kvinnokooperativ:
Kjell åtar sig att fixa till två enkla elektriska symaskiner och två trampmaskiner som kan skickas i höst. De fördelas på byarna.
Förskolan:
Maggie utreder vilka lekredskap vi köper för pengarna från Aspebodaskolan som fortfarande inte använts.
PR-verksamhet:
Ann-Marie, Rolf och Maja stöttar upp oss okunniga. Maja ordnar Instagram. Rolf och Ann-Marie ser om vi kan ha en digital bildvisning och föredrag. Saga hjälper Maggie med försäljning på Tradera. Kjell klurar på fler idéer.
Öka medlemsantalet. Vi hoppas att ökad PR bidrar till detta.
Förråd:
Där får alla nosa runt!
Hälsans Hus:
Slutförande av septiktank och eventuell mur runt byggnaden. Kebba och Rolf. Tandläkarutrustning, förlossningsutrustning, Marie samordnar. Inredning: Rolf och Kjell samordnar.
Vatten i Sankandi:
Rolf och Roger granskar Kebbas kalkyl. Och vi ser oss om efter sponsring. Mycket pengar behövs.
Hönseri:
Ebrima, en fd. soldat som har psykisk ohälsa och som medicineras av AFFC skulle kunna bidra till ägg i nutritionsprogrammet om han får några höns. Han bistår nu Hälsans Hus med vaktmästarsysslor, men har dock ingen inkomst. Hans mamma som såg till hans mathållning dog nyligen. Vi beslutar att bistå Ebrima med start av ett litet hönseri till en kostnad av 1000 kr. Manduar ges samma möjlighet. Kebba får ge en plan hur det kan genomföras. Nfamara för Manduar.
Fadderverksamheten:
För att fortsatt hålla god kvalité på verksamheten beslutar vi att hålla oss vid 100 fadderbarn. Ett par vakanta finns. Ett nytt fadderbarn innebär inte bara ett barn utan ansvar för 6-10 personers hälsa och sociala välfärd. Samt ett omfattande arbete för kassör.
Undernärda icke fadderbarn:
Vi beslutar efter diskussion att bistå de barn som är gravt undernärda och icke fadderbarn, denna första månad se om kostnaden för återhämtning ligger runt 600kr. Då har vi ett riktmärke fortsättningsvis hur vi hanterar det stora antal barn som förväntas rapporteras som farligt undernärda. De sätts in i nutritionsprogrammet, därefter får CFG avgöra hur barnet eller familjen stöttas i varje enskilt fall. Pojken Ali, han med magen är den som nu är under vårt beskydd denna månad.
Utsäde:
Då gränsen till Senegal fn. är stängd har Gambia problematiskt att importera utsäde för kommande odlingssäsong. Vi uppdrar åt CFG att se vad kostnaden för inköp av utsäde skulle bli, av det som finns kvar i Gambia. Det behöver inköpas snarast innan det tar slut eller blir orimligt dyrt.
Inköp av handtvättsstationer:
Vi kommer inte att inköpa några, de kostar 350 kr/st. Däremot får de 300 kr vardera till byarna av inköp till tvål. AFFC prioriterar risinköp.
AFFC har som vi tidigare påpekat ett stort inkomstbortfall pga. av inställda event. Maggies lotteri får dra in en del på nätet, men det kommer inte att räcka. Bortfallet i vår är runt 30.000 kr.

Nu behövs vi alla för våra byar, innan nästa skörd finns inte mycket mer att äta än det vi bistår med. Så håll i och håll ut! Tillsammans kan vi hjälpa dem igenom svält och undernäring. Tack för att ni stödjer oss!
Till sist en tråkig nyhet:
En trogen medlem, Monica Alväger har lämnat oss. Hon skickade en sista hälsning till AFFC att hennes månatliga bidrag nu uteblir. För hennes sista gåva kommer AFFC att plantera träd vid Hälsans Hus och förskolan i Manduar. Därmed lever hennes goda gärningar vidare.

Marie

Adama Adama

Rapport från årsmötet mm.  (Publicerat 2020-04-01)

 Igår hade AFFC årsmöte, digitalt, där alla medlemmar var inbjudna via mejl. Det var dock endast en medlem utanför styrelsen som deltog. Vi var 7 st närvarande. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes. Liksom verksamhetsplanen för kommande år. AFFC beslutade höja medlemsavgiften till 300 kr för enskild medlem och 400 kr för familj fån och med årsskiftet. Valberedningens förslag godtogs, och ett förslag på en ytterligare styrelsemedlem tillkom. Inga övriga frågor hade inkommit.
Styrelsen kommer att ha konstituerande möte på torsdag, den 2 april. I styrelsen ingår nu Marie Boberg, ordförande, ledamöter, Roger Boberg, Maggie Paulsson Hedegård, Maja Rudberg, Rolf Vilhelmsson, Ann Marie Jaxgård och Kjell Eriksson. Suppleanter Alexander Karlsen, Elin Eriksson, Saga Liljeroth samt Peter Martinsson. Dan Falkman, Mats Axelsson, Susanna Fors samt Gogo Klingberg Ainedahl avgår.

Vi vill varmt tacka de som ägnat kraft och tid till styrelsearbetet, samt bistått med råd och dåd. Styrelsen gör grovjobbet här hemma, och är den viktiga länken i att hålla ihop våra olika delprojekt. De fyra som nu lämnar vårt arbete har gjort en fantastisk insats, och som ordförande hoppas jag att ni kan bära med er detta i ert hjärta! När tiderna ändras kommer en mer personlig avtackning.

Tillägg:
Adama rapporterar. Nutritionsprogrammet fortgår. En utvärdering kommer i april månad. Alagie och Mari Kutah gör ett bra arbete säger Adama, samarbetet sker med Dr. Bah. De arbetar utifrån den lista AFFC gjorde efter screeningen vid AFFC:s besök i januari. Det stora problemet, understryker Adama i sin rapport, är att ingen journal finns, då sjukvården inte finns tillgänglig i den mån det borde. Adama kommer att undervisa Mari och Alagie i journalföring, så CFG och Adama kan ge bra månatlig rapport till AFFC.

Adama har genom sitt arbete tagit vårt hälsoarbete ett stort steg framåt. Hans rapportering och uppföljning underlättar för AFFC och gagnar våra byars hälsa. tack Adama! Tack också till Alagies och Maris idoga arbete! Bra hälsoteam!

Marie
 

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2020-03-27)
 
Mötet skedde digitalt, några punkter avhandlades.
Hälsa
Styrelsen beslutar att bistå med 24.000 kr till Sankandi och 24.000 kr till Manduar, för inköp av ris och det proteintillskott som finns att tillgå.
Adama är koordinator för nutritionsprogrammet, och övrig hälsa i båda byarna. Idag fredag, hämtar han medicin till de screenade barnen som behöver fortsatt behandling, till en kostnad av 2000 kr.
Nutritionsprogrammet
Det är igång i bägge byarna. De listade barnen får tillskott 2 dagar i veckan under 2 månader. Uppföljning av vikt och allmäntillstånd görs av Mari och Alagie tillsammans med Adama.
Varje by har 120 familjer inklusive våra 50 fadderbarnsfamiljer i varje by. Av dessa är 200 barn under 19 år i vardera byn. Det innebär att 70 familjer återstår som inte har del i vårt fadderprogram. Det innebär också att ca 280 barn står utanför programmet. Och i dagsläget inte får del av skollunchen. Vi överlåter åt Gambiateamet att fördela det ris och proteintillskott de köper för 24.000 kr. Vi ber också Adama att screena barnen för att föra över de allvarligaste undernärda till nutritionsprorammet.
Vi kommer att erbjuda Adama en ersättning på 600kr per månad i två månader då omfattningen av hans arbete ökar
Corona i Gambia
Det slår hårt! Skolorna är stängda på obestämd tid. Alla är fullt medvetna om att ingen som helst vård finns att erbjuda. I staden sker inköp på morgonen då de flesta slår igen försäljningen. Hotell och barer är stängda till största delen. Gränserna är nu stängda. Så även till Senegal, där inköp av fröer och djur sker till odlingssäsongen. De rika hamstrar torrvaror. Våra byar har en vinstlott i att vi kan ge det lilla stöd vi förmår, hur det ser ut i andra byar kan vi bara ana. Kebba och Nfamara menar att det även där kommer att bli många som förlorar livet, kanske inte av corona men av undernäring med dess komplikationer.
Fadderverksamheten
Det har haltat med att all rapportering med foto inte kommit oss tillhanda. Vi påtalar att de foton som saknas skall komma oss tillhanda. Vi ber om överseende med detta till berörda faddrar.
Vatten
Vi diskuterade om vi har möjlighet stötta där. Vi tänker att vatten vid Hälsans Hus är prio ett, då det gynnar båda byarna med hälso- och sjukvård. Vi lämnar frågan till CFG om kostnader. Dock har båda byarna ett behov av ökad vattentillgång.
Event
Alla event är under våren inställda, vilket gör ett stort inkomstbortfall, säkerligen 20-30 tusen kronor. Maggie kommer att ordna ett digitalt lotteri, och vi hoppas på att det faller väl ut.
Det tog sin tid att hålla mötet digitalt. Vi är inte alla så hemmastadda i den världen. Tack Rolf för att du lotsade oss igenom mötet.
Årsmötet
Vi har beslutat att hålla årsmötet det datum och den tid som bestämts, 31 mars kl 18.00. Inte på den plats som aviserats dock, utan på Facebook Messenger, lika som styrelsemötet. Medlemmarna har mejlats för att få möjlighet att anmäla deltagande.

Marie

En lägesrapport från våra byar och styrelse  (Publicerat 2020-03-24)

Styrelsen AFFFC har beslutat att inte skicka varor i container nu i april. Beslutet grundar sig på att vi inte har en säker transportkedja då nu flera gränser är stängda. Vi bistår i stället med ökade medel till mat.

Styrelsemötet nu på torsdag hålls via Facebook och/eller Messenger. Vi diskuterar också att hålla årsmötet via Facebook, i en särskild sluten medlemsgrupp.

Gambia
Skolorna är stängda, dock talar nu regeringen om att undervisa via tv och radio. All personal i skolan från byarna är hemskickade till respektive hemort. Skolluncherna serveras således ej. Gambia importerar normalt ca. 87% av sitt risbehov (Källa worldbank.org 2019). Det är osäkert huruvida den importen kan upprätthållas eller är stoppad. Gränsen till Senegal är stängd, vilket medför att inköp av djur och utsäde omöjliggörs. Priserna för ris har nu stigit med närmare 50% meddelar Kebba och Nfamara. De rika hamstrar stora kvantiteter, uppemot 30 säckar, de hamstrar också bönor och annan torr mat. Deras enda hopp, säger Kebba, är att gränserna öppnas snarast.
Nutritionsprogrammet är igång i båda byarna. Det följs upp med hälsoundersökning, såsom vikt, längd och allmäntillstånd. Adama tillsammans med Mari Kuta och Alagie samarbetar fantastiskt bra.
Då skolluncherna uteblir beslutade vi att akut skicka 24.000 kr bland annat till inköp av ris och bönor eller linser. Det som finns att tillgå. Det kommer att delas ut till barnfamiljer som inte har del av nutritionsprogrammet. Adama kommer att tillsammans med Alagie och Marie även se över om allvarlig malnutrition föreligger, då överförs de till nutritionsprogrammet. Skollunchen var för flera av barnen det enda mål mat de fick i sig.
Nfamara och Kebba är mycket oroade, allvarlig hunger och undernäring väntar, i och med deras redan dåliga hälsa efter förra årets missväxt får vi ta i beräkningen att dödsfall kommer att ske, Inte av corona i byarna, utan av effekterna av utebliven mat och nedsatt allmäntillstånd.
Det positiva är att vi i januari hann screena barnen, och ta konsekvensen av undernäringen med att att starta upp nutritionsprogrammet. Ett mycket värdefullt tillskott är Adama som är utbildad sjuk- och hälsoarbetare. Han kan nu handleda Mari och Alagie, samt dokumentera direkt med AFFC via sin dator. Det säkrar vårt arbete oerhört.
Positivt är också att läget uppmärksammats här hemma och flera bidrag kommer in. Styrelsen återkommer efter torsdagens möte med rapport.

Styrelsen

Rapport från senaste styrelsemötet 25 feb
 
Syvarvet
Maggie meddelar att de sydda skolväskorna som delades ut mottogs med glädje.
Rapport från CFG
Det skall vara balans i arbetet mellan byarna.
Nfamara renskriver månadsrapporter till AFFC
Kebba sköter samtliga transporter av sjuklingar och förnödenheter från båda byarna.
CFG planerar undervisning i näringslära.
Alagie vidtalas om ev. större inköp av hönor. Han är utbildad i hönsuppfödning. En volontär arbetsgrupp skall se över byns tak.
Personer som vill arbeta i Hälsans Hus vidtalas av AFFC och dr. Bah.
En träff för samtliga fadderbarn i båda byarna planeras.
Vid mötet deltog Maggie, Marie Nfamara, Mama och Kebba.
Fadder
Nu är det 97 inskrivna fadderbarn i programmet. vakanta är ca 6.
Kort sammanfattning av resan
Vattnet är otillräckligt i båda byarna, pga av torka och ökat byinvånarantal. Maggie och Mama intervjuade samtliga familjer i Manduar.
Kvinnokooperativen
I båda byarna imponerade kvinnorna med sömnad under handledning av Anita. I Manduar syddes bindor och skoluniformer, i Sankandi skolväskor. Dock är symaskinerna dåliga.Kvinnorna arbetade utan skräddare, och fortsätter arbetet på egen hand.
Hälsa
Samtliga fadderfamiljer hälsoundersöktes, ca 270st i vardera byn, 100st per by remitterades till dr. Bah varav 12 st behöver specialistvård. Samtliga avmaskades. Ca 70 st särskilt sjuka och skadade behandlades utöver fadderfamiljerna. 74 barn befinner sig i allvarlig undernäring, i stadiet mellam Marasmus och Kwashiorkor.
40 patienter remitterades till tandläkare.
Allmän hälsoinformation
Ett möte med två tandläkare gjordes tillsammams med Kebba. En av dessa, dr. Kemba har nu rest till byn och behandlat. På 23 patienter drogs en tand ut, på 24 patienter mer än en tand. De flesta behandlades också med antibiotika.Dr. Kemba är villig att samarbeta med oss, men behöver dock lite utrustning i Hälsans Hus. Undervisning av kvinnogrupper i hälsa skedde i byarna.
För utförligare reserapport se reseberättelsen på hemsidan.
Styrelsen beslutar efter råd från Dr. Bah att sätta in nutritionsmåltider 2 dagar i veckan för de undernärda 74 barnen. Adama, en utblidad hälsoarbetare kommer att följa upp förbättringarna. Sankandi och Manduar organiserar detta på egen hand. Kostnad är ca. 5000 kr per månad för mat och personal. En utvärdering görs tillsammans med Adama, Dr. Bah och AFFC i slutet av mars och i slutet av april. Dr. Bah menar att efter 2 månader bör en förbättring skett.
Styrelsen föreslår att AFFC reparerar ett hustak om året, och som motprestation får båda byarna bilda en byggkommitte som sköter översyn av byns trasiga hus. Frågan lämnas till CFG.
Container
Nästa container går i april. Till denna container tas fadderlådor packade i bananlådor emot för transport vidare. Frågan om att packa i väskor återkommer till nästa containerskick.
Event
8 mars, Internationella kvinnodagen. Kollekten i Aspeboda går till AFFC, liksom inkomst från kyrkkaffet.
31 mars: AFFC:s årsmöte i Smedsbo bystuga kl 18.00
4 april: Vårauktion i Smedsbo bystuga
3 maj: Församlingsafton Sundborn kl. 17.00-19.00
Ekonomi
Roger och Rolf gör en plan för hur vi kan disponera våra tillgångar, utgifterna är stora. Glädjande är att citygrosskvittona gett 7000 kr! Bra jobbat!
Packning
Packningsgruppen packar och sorterar i Vassbomagasinet.
AFFC har tacksamt tagit emot allt resterande från Borlänge Väveri då de stänger för gott. Det var 4 släpkäror fulla! En del till försäljning, en del direkt till Gambia. Vi tackar varmt för detta!

 

Maries reseberättelse februari 2020  (Publicerat 2020-02-15)
 
Manduar
Vatten
Vattentillgången är för närvarande otillräcklig, beroende på två saker, ökad bybefolkning och torka.
Frågan lämnas vidare till Rolf för vidare utredning.
Odling
Anita, en av våra medlemmar som reste med denna gång är tidigare yrkesodlare i Sverige. Hon konstaterade att förbättringar av odlingsbäddar skulle förbättra bevattningsmöjligheterna. Samt att vattennivån i de vattenkar som finns i odlingen är så låg att det inte går att slanga eller hinka ur vatten. De tar nu vatten från kranen och bär ut. Odlingarna såg ogräsfria och fina ut, dock är tillväxten på grönsaker dålig. Fn. skördas tomater, paprika och lök. Detta säljs vid vägkanten till uppköpare eller byts bort i byn. Priserna är dock väldigt låga.
Kvinnokooperativ
Anita är därtill slöjdlärare och tillbringade sin tid i Manduar i kvinnokooperativet. Anita uttrycket sin beundran över kvinnornas förmåga att sy. Ca 3-4 kvinnor utmärkte sig i sömnad. De sydde bindor, med flera lager enl. vår beskrivning, en maskinsöm runt om och därefter en kast eller langettsöm för hand runtom. De säljs för ungefär en kr per styck. De sydde skolväskor av tyg vi skickat. Samt klipptes skoluniformer till förskolebarnen till, och syddes. Kvinnorna sydde och klippte därefter till dessa själv, vilket också imponerade på Anita. Med rätt instruktion var de kunniga och mycket arbetsvilliga. 30 skoluniformer tillverkas nu av kvinnorna. De önskar mera frotté till inlägg i bindorna. Symaskinerna fungerade, men är i dåligt skick. De skulle vara mycket hjälpta av en enkel elektrisk symaskin samt någon ny trampmaskin. Solcellerna som möjliggör elektricitet till lyse och annat är en stor framgång.
Förskolan
Där går nu 30 förskolebarn. De går till primary-skolan för att äta sitt mål mat. CFG arbetar på att starta upp matbespisningen vid förskoaln. De önskar nu att de 4000 kr Aspeboda skola samlat till lekredskap överlämnas.
Fadderbarnen
Maggie tillsammans med Mamaa, vår tolk, intervjuade samtliga fadderbarnsfamiljer och därutöver några nya ömmande fall. Maggie liksom Mamaa var mycket berörda av de omständigheter familjerna lever under. Bristen på mat har påverkat deras liv oerhört. Rapport till samtliga faddrar kommer då Maggie sammanställt dessa. CFG och dr. Bah uttryckte sin stora tacksamhet över vår kartläggning av familjernas sociala situation, vilken är en grundförutsättning för att kunna stödja på bästa sätt. Maggie tillsammans med Mamaa gör ett fantastiskt bra arbete med både kärlek och värme. Men också ibland med förtvivlan denna gång över deras nöd.
Hälsa
Marie Kutah hade svår infektion i handen. Hon grät och fick föras akut till läkare för att öppna handen och medicinering. Maj-Britt, sjuksköterskan, bistod med de såromläggningar som gjordes på ett föredömligt sätt. Detta gjorde att Adama, en ung man från byn som är utbildad hälsoarbetare bistod Marie vid kollen av våra fadderbarnsfamiljers hälsa. Ca. 270 medlemmar från fadderbarnsprogrammet undersöktes. Samtliga avmaskades och av dessa remitterades ca 100 st till dr. Bah. Dr. Bah har sedan vidareremitterat på bråck, hjärta, vattenskalle, hörselskada och ögon, vilket är 8 st. 5 st behöver omedelbar tandläkarvård. De dominerande sjukdomarna är astma, anemi, ögonkattarr och undernäring. Hälsorapporter kommer till samtliga faddrar separat.

Sankandi
Vatten
Vattentillgången är även här otillräcklig pga. av torka och ökad bybefolkning. Kebba påtalar att ett nytt borrhål vid Hälsans Hus skulle vara bra. Frågan går vidare till Rolf.
Odling
Anita besökte även här odlingar samt djurhållningen. Även här är vattenbrist ett problem, samt att korna inte har nog med vatten så de ger mycket lite mjölk.
Kvinnokooperativ
Tre kvinnor och en man arbetade med sömnad tillsammans med Anita. En klänning syddes till en kvinna av de tyger Borlänge väveri skänkt. En sele till en svårt cp-skadad ung man tillverkades spontant av Anita, för att använda tills bättre rullstol kommer. Han faller ur den nuvarande på pga. okontrollerbara kroppsrörelser. Selen leverades och mottogs om än med förvåning så även med tacksamhet. Kunnigheten i sömnad var även där god, men mera hanns inte med pga. av tidsbrist. Även där menar Anita att en enkel elektrisk maskin samt en ny trampmaskin vore bra.
Skolsituationen
Om detta kommer en separat rapport från Maggie. De sydda väskorna delades ut vid Maggies besök i skolan till stor glädje!
Fadderbarnen
Maggie och Mamaa gjorde kompletterande arbete som återstod sedan Maggies besök i november. Rapport till enskilda faddrar kommer separat.
Hälsa
Även här undersöktes samtliga fadderbarn, 275 st inkluderat vårdnadshavare och syskon. Drygt 100 st remitterades till Dr. Bah. Samtliga avmaskades. De dominerande sjukdomarna var gastrit, bronkit och undernäring och anemi. Yankuba, en handikappad pojke fick en rullstol som skickats från AFFC. Han kunde för första gången i sitt liv ta sig fram på egen hand! Den fantastiska glädje han visade då han kom farandes med sin stol i racerfart var obeskrivlig! Gladare unge har sällan skådats. Han bistods med blöjor och ett träningsprogram för toalettbesök. Samtal med lärare gör att han nu kommer att kunna börja skolan några timmar för att succesivt öka dessa. Pojken är smart, och kommer med utbildning att kunna få ett bra liv. En glädjens stund var det! Resterande av de handikappade besökte oss, en pojke med vattenskalle, ca 3 år kunde erhålla en gåstol, han kan nu för först gången stå upprätt och börja träna sina ben. Han var först rädd men sedan började han röra sina små tunna ben. Flickan med klumpfot ville inte ha några hjälpmedel. Hon blev förnärmad över att hennes handikapp uppmärksammades. Den cp-skadade unga mannen skall vi hitta en bättre rullstol till, liksom en toalettstol till honom och Yankuba som börjar skolan. I byn finns lipom, thyroidea, bråck och hemorrojder som behöver opereras. En flicka med svårt epilepsianfall under vårt besök har fått sin medicinering justerad av dr. Bah.
Hälsans Hus
Huset imponerar! Tillsammans med solcellsanläggningen är det förstklassigt bygge! Vid två möten med dr. Bah, Maggie, Kebba och Marie diskuterade framtidsplaner. Förslag inför framtiden är följande: En sjuksköterska med förslossningsutbildning anställs för ca. 800 kr i månaden. Ett rum för förlossningar, en vårdsal och en mottagning. Dr Bah besöker Hälsans Hus en gång i månaden för uppföljning av fallen där sköterskan så behöver. Han tar 1000 kr för detta besök. Fadderbarnsfamiljerna erhåller gratis vård, övriga betalar ca 6 kr per besök, medicinkostnader tillkommer. Denna service är inte endast för Sankandi utan öppen för alla.
Vi träffade en tandläkare kan stötta oss på liknande sätt som dr. Bah tack vare att det nu finns elektricitet för hans instrument.
Allmän hälsoinformation
Dr. Bah tillhandahöll medicin till inköpspris, han vistades en dag i Manduar och en i Sankandi. Vi hade två möten vid hans mottagning. Dessa ledde till ett möte med en kirurg, vilken är kommer att undersöka de kirurgfall som finns. Kebba förhandlar om priser och återkommer. Den matkris som förekommer har försatt familjerna i mycket svår undernäring vilket lett till anemier och nedsatta immunförsvar. De kryddar riset extra mycket, vilket ökat gastriten, vilket i sin tur påverkar tandhälsan. Bristen på mat är en kedja, vilket enkelt kan förklaras så här, ett mål ris, i bästa fall två om dagen gör att undernäring uppstår med nedsatt immunförsvar och anemi. Astma och bronkit får fäste. Nästa steg är det som benämns Marasmus. Det sista i denna i kedja är Kwashiorkor. Våra barn befinner sig i olika stadier mellan Marasmus och Kwashiorkor.
Förslag på akut insats, from. nästa vecka tills oktober är följande. En utspisning av proteinrik soppa 2 dagar i vecka. Där serveras 50 barn åt gången. Tillskott i soppan skall vara efter uppkok och nedkylning, moringa och cassava. Färska cassavablad ökar blodbildingen. Moringa anses vara ett mycket bra allmänt näringstillskott. Barnen serveras enligt lista. Adama kommer att tillfrågas om att följa upp deras återhämtning en gång i månaden tills vidare. Några som inte tillhör fadderbarnsfamiljer är uppmärksammade som också får del av denna utspisning. Kebba och Nfamara gör kostnadsberäkning och ansvarar för detta. Tillgången på sjukvård är obefintlig i våra byar, inte heller erhålls något understöd från regeringen.
Undervisning
Jag undervisade en grupp på 30 kvinnor i Sankandi om astma, parasiter, undernäring, högt blodtryck och hygien. En mindre grupp kvinnor mötte mig och vi talade om barnbegränsning. I Manduar ses alla fadderbarnsföräldrarna för att informeras om deras ansvar att se till att barnen har sin medicin, Liksom i Sankandi om vanligaste sjukdomarna. Barnmorskorna besöker mig och erhåller sina lådor, de är mycket tacksamma att kunna förlösa de kvinnor som ej får transport till sjukhuset i tid i Hälsans Hus.
Om Lamin
Lamin heter en döv kille, bror till ett av våra fadderbarn i Sankandi. Vi har lyckats få in honom på en dövskola i Serrekunda (St John's School for the Deaf, finns på Facebook). Skolan är gratis utöver kostnader för material och uppehälle. Men till detta har han fått en speciell sponsor, så det belastar således inte alls AFFCs ekonomi.

Rapport från senaste styrelsemötet 29/11  (Publicerat 2019-12-02)

Stickvarv och Syvarv
En förteckning över vad AFFC i dagsläget tar emot presenteras på hemsidan.
närmaste dagarna. Hantverk till försäljning, förlossningsbindor, kvinnopaket och babypaket är vad vi nu behöver. Barnkläder får vänta tills vidare.
Fadderbarnsverksamheten
Maggie renskriver Sankandis fadderbarnsrapporter. De kommer att skickas till resp. fadder.
Manduar
Förskolan nyttjas av 50 förskolebarn. De får lunchen serverad från Primaryskolan. För en frukostpeng kan barnen köpa en frukost, kostar ca en krona. Lunchen skall enligt lag serveras gratis till alla barn. En del barn får ingen frukost hemma, och har ingen peng, då brukar dom få något på kredit.
AFFC skall nu köpa de leksaker till skolan som Aspeboda skola donerat pengar till.
Sankandi
Det var svårt att se brunnen som skulle repareras då det var högt gräs runt den. I en brunn hade röster hörts, så den vågade dom inte använda. Hälsans Hus är väldans rejält och fint. Apelsin- och mangoträd har planterats på gården. Grävning för en septiktank pågår. Stora stenar har fördröjt detta.
Även läxläsningen kan skötas där då solpanelerna samlat energi som lyser i mörkret.
Event
Syföreningen i Aspeboda har haft auktion, där bidrog AFFC med gåvor. En föreläsning med bildvisning har skett på Annagården i Falun. Även ett lotteri. Nästa aktivitet blir en vinterauktion i februari.
Container
Förra lasten har nu anlänt till Gambia för utdelning. Nästa container går i mars då vi skall försöka tömma förrådet och start om på nytt.
CFG
Dr. Bah har fått olika förslag på hur han kan bistå AFFC med sjukvård. Vi meddelar resultat då han funderat klart. Vi vidarebefordrar frågor till CFG , om skolorna får sin lunch då det är matkris, hur många barn finns i byarna utöver fadderbarnen, och om ev. hälsoministeriet kan bistå med pengar till alla barns maskmedel. Återkommer då vi fått svar.
Övrigt
En döv fadderpojke kommer att kunna börja dövskola, Maggie utreder det praktiska. Landing, pojken med svåra eksem, kvarstår under AFFC beskydd trots att han flyttat från byn. Dock upphör fadderskapet. AFFC bekostar hans medicinering.
Matkrisen
Vi beslutar att inte ta av hälsofonden till rispengar i nuläget. Utan vi startar en insamling med gåvokort inför julen, och nyttjar utöver det byfonderna. Vi vill se vad regeringen eventuellt bistår med innan vi går vidare.

Tills nästa möte funderar styrelsen på hur vi skall fördela arbetet i föreningen bättre.

Kort rapport från Maggie efter Gambiaresan  (Publicerat 2019-11-21)

Kära faddrar och AFFC-vänner!
Har just kommit hem från Gambia efter en 2-veckors vistelse tillsammans med Ann-Marie Jaxgård. Vi återkommer med info från vårt arbete i Sankandi och Manduar men känner att jag redan nu vill ge en rapport om det allvarliga läget för våra byar. Jag har intervjuat 48 familjer i Sankandi och kan därför försöka sammanfatta. Rissådden kom igång sent pga svår torka men torkan fortsatte så att när väl utsädet såtts så "brändes det bort" och grodde aldrig. En del familjer hade då förbrukat sitt utsäde och en del hade t.o.m lånat pengar till utsäde. De var då förutom utan ris, också i skuld...

Några familjer som lyckats låna till utsäde för att försöka så en andra gång, har gjort det. De hoppas nu kunna skörda i december, men det ser redan nu bekymmersamt ut. Blir det något ris över huvud taget så blir det en mager skörd. Jordnötsodlingarna skördas just nu. Även där är årets skörd dålig. Mycket har gått förlorat pga angrepp och nötterna är mycket mindre till storlek än normalt.

Eftersom ris och jordnötter i de flesta familjerna är deras enda inkomstkälla så är läget väldigt akut för de flesta. Ingen familj har ris kvar fram till ev. risskörd i december utan de lever nu på kredit. På plats bestämde styrelsen att göra en akut stödinsats med en rissäck och olja till 8 familjer. En del faddrar har redan skickat pengar till ris för sina fadderfamiljer som har inköpts och levererats, vilket alla är oerhört tacksamma för. Efter hand så kommer det att visa sig hur många fler familjer behöver akutstöd. Därför vädjar jag till alla som vill och har möjlighet att skicka en summa, liten som stor, allt är lika välkommet! Kanske det kan vara "istället för en julklapp till de som har allt.." En rissäck kostar ungefär 260 kr nu och kan skickas till er fadderfamilj men alla bidrag till akuthjälp är välkomna. Även i Manduar är läget svårt och Ann-Marie som är kvar en vecka till i Gambia kan komma med färsk rapport om läget där när hon kommit hem.

Pengar som skänks till ris går till insamlingen Hälsa 2020. Att förhindra svält är en insats för bättre hälsa!

Med många varma hälsningar från Maggie Hedegård Paulsson i styrelsen.

Ett par rapporter från Maggie i Sankandi  (Publicerat 2019-11-12)
De skickades med SMS, det funkade inte med mejl
2019-11-10
Hej Rolf och allihopa! Har ingen wi-fi i byn, så jag gör min lägesrapport så här. Jag och Fatou går sakta men säkert igenom alla fadderbarnsfamiljerna. Idag blev bara 5 gjorda för de firade någon muslimsk högtid! Så vi har 14 kvar i morgon. Hoppas hinna med mötena med kvinnogruppen och barnmorskorna ändå på måndag. Annars är det en svår situation med skörden som slagit så fel. Tre familjer kommer inte att klara sig utan extra stöd, som jag hittills träffat. En del har lånat till utsädet på kredit. När allt torkade bort har de nu ingenting förutom lite grönsaker. Några fick kredit en till en andra sådd, men förlorade den också i torkan. Även jordnötsodlarna har fått en dålig skörd. Jordnötterna har varit angripna av något och de som skördats är väldigt små. A-M åkte till Manduar idag för två dagar för att göra sitt jobb där. Ha det så bra!

Lite mer: Arbetet med rapporterna har gått mycket bra. Jag och Fatou lyckades jobba ikapp men har ändå tre kvar, bl a två st nykomlingar som ska ersätta två fadderbarn som flyttat från byn. I morgon ska jag träffa barnmorskorna på fm och kvinnogruppen och göra de sista rapporterna på em. Det tillkommer hela tiden nya "fall" att ta ställning till. A-M kom tillbaka idag efter två dagars arbete i Manduar. Det har gått bra men varit hektiskt för henne. F ö har var och varannan unge mask igen och fått medicin. Det stora orosmolnet är risskörden som torkade bort. De som kunnat låna till nytt utsäde hoppas på lite ris i december. Alla har slut på ris fram till dess och lever på kredit. De som inte kunnat så en gång till har ingenting efter december fram till nästa höst. Det är verkligen svårt! Jordnötsfarmarna skördar nu men nötterna har dålig kvalitet och de har fått en liten skörd allmänt. Tack gode Gud för faddrarna! Godnatt alla vänner.

2019-11-12
Goddag igen! "Stängt kontoret" nu. Ska prata med Kebba om de sista göromålen innan vi åker från Sankandi i morgon. Bra möten med barnmorskorna och kvinnogruppen idag. Annars hade kvinnorna en batikdag tack vare A-M som köpte färg i Serrekunda. Det ser för härligt ut nu med alla vackra batikstycken som hänger på tork här på gårdsplanen. Ja, det har varit en härlig dag över huvud taget och jag tror vi hunnit med det vi tänkt. 20 apelsinträd är nu planterade som fadderfamiljerna har till uppgift att sköta om. Fyra st är planterade här utanför Hälsans hus. Gropen för septiktanken växer men det är två stora stenar så de ska hyra en bilmaskin att krossa dem med. Allt går sakta men säkert framåt. Moringakuren, tre koppar te om dagen har hjälpt alla diabetiker o högt blodtryck otroligt mycket. Är svårt att åka imorgon... ha det så bra!

Lite uppdateringar!   (Publicerat 2019-11-06)

Containern. Aktuell ankomsttid i Banjul är den 12 november. Därefter tar det några dagar i tullen innan den fraktas vidare till AFFC:s upphämtningsplats vid LarsGöran Wärns tandläkarmottagning. Kebba och Nfamara ansvarar därefter för vidare transport till byarna.
Godset vi skickade var följande: Dryga 200 babypaket, 13 flyttkartonger med kvinnopaket, 240 familjepaket, 35 flyttlådor till hälsa, 6 lådor till kvinnookooperativen, 8 lådor till männen som arbetar för AFFC ideellt, 25 fadderbarnslådor, 6 rullstolar, 15 lådor skor, två lådor skolmaterial, 6 lådor verktyg , stolar, ett stort nyinköpt plåtskåp till Hälsans Hus, två batterier till solcellerna och en rejäl undersökningsbrits.

Maggie och Ann-Marie kommer att intervjua byns kvinnor hur vi i fortsättningen skall prioritera containergods. Vi kunde inte ta beslut den 12/10 då många frågor dök upp. Vid Maggies och Ann-Maries hemkomst utvärderar vi detta och återkommer med hur vi skall göra. Ekonomin styr hur stor last vi kan skicka. Tack för ert tålamod, och vi är mycket tacksamma för ert engagemang!

Vi får alla tänka på Maggies och Ann-Maries arbete därnere i våra byar, det är varmt och kräver mycket av deras ork. Vi ser fram emot att höra hur det fortskrider.

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-08-25)
Då styrelsen hade några brådskande frågor att ta ställning till hölls ett extra styrelsemöte 20/8.

Manduar
En fadderbarnspappa har allvarliga infektioner i sitt ben. Det åtgärdas av dr. Bah.
Rapport om småskador på barn har inkommit , med Maries hjälp är de åtgärdade.
Det ser ut som skörden till en del riskerar att går förlorad på grund av torkan, vilket kan komma att ge hungersnöd. Meddelande från regeringen har utgått att de önskar allas böner om regn.
Rolf kommunicerar om golvreparation i förskolan.
Sankandi
Den flickan som led av svår undernäring är nu betydligt friskare. Kebba utreder familjeförhållanden och ser till flickan.
Container
Ca 20 m3 gods kommer att skickas. Detaljerad rapport senare.
Event
En stor mässa och hantverksmarknad hålls på Vassbo i Borlänge. 28 deltagare anmälda hittills, från vilka bordshyran går till AFFC. Det kräver mycket arbete och folk av oss, men kommer att ge en rejäl slant.

Matkris och eventuella politiska oroligheter i Gambia förväntas sammanfalla i november-oktober, vilket dels gör att rispriserna kan skjuta i höjden, eventuellt kan också demonstrationer bidra till en jobbig tid för folket.

Nu fokuserar vi på containerfrakten och Vassbo Marknad.

Styrelsen AFFC genom Marie.
 

Rapport från senaste styrelsemötet (Publicerat 2019-07-31)

Stick- och Syvarvet
En handarbetshelg ordnades på Stenbacken hos Marie, Linnea Mattson var arrangör. Ett tiotal damer från hela landet deltog. Samtal om våra byar med bildvisning som underlag, ledde vidare till mycket bra diskussioner. Tillsammans med handarbete, solsken, mat och fika blev det många glada stunder. Nya faddrar föddes bland deltagarna, Linnea och Marie tackar varmt för det engagemang som ni alla bidrog till.
CFG
Det är mycket sena rapporter som inkommer trots att vi påtalat att vi vill ha dem i god tid till våra möten om vi skall kunna ta beslut i deras frågor. Styrelsen kommer åter att meddela CFG deras ansvar i detta. För att underlätta både för AFFC och CFG beslutar vi att göra en årskalender där det åligger oss alla att fylla i datum och händelser, den kommer att delges CFG, och vår förhoppning är att det skall ge CFG en större överblick av vad och när rapporter mm skall skickas. Rolf ordnar en kalender.
Kassör
Roger rapporterar om senaste tidens problem med penningtransaktioner. Pga av inbillade terroristpengar stoppar banker St. Marys där vi tidigare skickat pengar. Rolf och Roger har nu ägnat många dagar till att finna ett nytt penningtransferföretag. De har gjort ett bra arbete med att få ordning på denna så viktiga del i vårt arbete. Nuvarande kontakt heter APS, (Approve Services).
Fadderverksamhet
Tre nya faddrar har tillkommit, den undernärda pojken som Rolf larmade om är nu del i fadderprogrammet. Några av våra barn kräver regelbunden uppföljning här hemifrån, två av dessa är en pojke i Manduar och en flicka i Sankandi. Det åligger Nfamara och Kebba att ta ansvar för detta, rapporter ges till resp. fadder.
Manduar
Förskolan
Skolan är officiellt överlämnad till Manduar. Styrelsen beslutar dock att bistå med att lägga klinker på de dåliga golven i skolan. Rolf sköter detta på ett föredömligt sätt tillsammans med Kebba. Vi kommer också att be Nfamara om foton från skolgården, för att sedan kunna ta beslut om det är tid att ge av de avsatta pengarna till lekredskap. En trädodling och skolträdgård kommer att anläggas vid förskolan meddelar Nfamara. Nfamara meddelar att en nanny, kokerska, behövs till skolan, vilket han har förhoppning om att regeringen bekostar.
Kvinnokooperativet
AFFC har skickat ca 8 symaskiner, vilka nu alla är ur bruk pga av klimat, damm, dålig skötsel och ålder. Kvinnorna har arbetat ihop ca 2.500 kr, vilka de vid behov lånar ut till behövande i byn. De får sedan betala tillbaka efter regnperioden då inkomstmöjligheterna är större. AFFC har lagt ner ca. 20.000 kr på sykooperativet, vilket gör att beslut togs att de får köpa en symaskin för egna pengar. Vi diskuterade länge runt sykooperativet, där vi är väl införstådda med de svårigheter som finns, att ökad närvaro av oss skulle underlätta, men att ansvaret nu ligger i deras händer.
Hälsa
Mari Kutah rapporterar till Nfamara följande: Efter senaste besöket hos tandläkare och läkare ser hon ett stort tillfrisknande. De två som behandlas med epilepsimedicin har nu ett anfallsfritt liv, och kan gå i skolan. Marie går med jämna mellanrum runt i byn och kollar upp blodtryckspatienterna, och uppmanar de med farliga värden att uppsöka läkare.
Sommarläger
CFG ordnar ett sommarläger i byn i mindre skala, då vi beslutade att inte bistå med medel dit. Fokus kommer att ligga på friskvård.
Sankandi
Ingen rapport har inkommit.
Samtal under gångna tiden med Kebba har dock varit fokuserat på fadderbarn och hälsa. Strokemannen som AFFC bekostade vård till är nu hemma och bättre. Vi kommer att skicka med en rullstol i containern till honom. Den undernärda fadderbarnsflickan kommer att få ett extra ekonomiskt stöd från sin fadder och ev. även från AFFC. Det behövs ytterligare åtgärder för flickans välmående. Fadder kommer att underrättas då vi har slutfört diskussionen med Kebba.
Hälsorapport
Adama är en sjukvårdsutbildad ung man, liknande våra distriktssköterskor. Han har inte uppdrag i våra byar men är född i en fattig familj i Manduar, och bistår därför oss med allt han har möjlighet till. En fullständig rapport efter samtal med Adama kommer att delges er separat senare. Vi kommer att fråga Adama om han kan genomföra ett avmaskningsprogram på alla fadderfamiljerna. Kostnaden blir ca. 300 kr per familj. Han kan ta Alagie och Marie till hjälp. En avmaskning av alla barn under 5 år sker vid ett enstaka tillfälle i de byar han arbetar. En engångsdos med A-vitamin ges också till alla barn av regeringen i de byar där Adama arbetar. AFFC kommer att öka tyngden i utbildning om att odla moringa, och använda den på rätt sätt liksom värdet av A-vitamin i morötter. Återkommer mer om detta efter ytterligare samtal med Adama. Ni intresserade kan läsa på om vad A-vitaminbrist kan orsaka.
Utbildning
Mari och Alagie kommer att påbörja sin sjukvårdsutbildning i september. Hela kostnaden för två år med mat, rese- och logikostnader hamnar på ca 20.000 kr. Vi beslutar att betala en terminsavgift åt gången, och pengar för övriga utlägg varannan månad. Marie och Alagie skall också uppsöka dr. Bah för en hälsoundersökning innan skolan startar.
Event
Kommande event är den stora mäss- och marknadshelgen på Vassbo. 20-21 september.
Container
Troligtvis skall allt gods vara Lars Wärn tillhanda i Bromma omkring den 15 september. Vi kommer att skicka ca 22 kubikmeter.
Förråd
Då förrådet töms på nuvarande gods är vi husvilla. Därför kommer inte några saker att tas emot förrän detta löst sig. Vi beklagar detta, och gör allt vi kan för att hitta lokal. Saker som går att sälja här hemma kan vi förvara i det lilla kyrkförrådet.
Gåvor
Vi vill rikta ett tack till Gogo som förmedlade en kontakt där vi fått en stor ansenlig mängd sportkläder till skänks, underkläder med mera. Likaså ett varmt tack till alla er som på alla möjliga vis bistår AFFC och våra byar med kläder, pengar och annat stöd.

Vi fortsätter kämpa tillsammans för ett hoppfullt liv!

Styrelsen AFFC genom Marie.

Sammanfattning av de senaste tre möten vi haft i styrelsen (Publicerat 2019-06-27)

Manduar
Ett sommarläger kommer att anordnas i Manduar med omkringliggande byar för 150 ungdomar. Vi beslutar att inte lämna ekonomiskt bistånd till detta.
Kebba har gjort en översyn på förskolan, där en del reparationer bör åtgärdas. Skolan är överlämnad till Manduar, och förskolan är i drift. Vi beslutar att bistå med ca. 20.000 kr till golvklinkers, puts av väggar mm. Kebba ansvarar för detta i samråd med Rolf.
De resterande barnen som behövt ett läkar- eller tandläkarbesök har under Nfamaras försorg besökt dr. Bah. Journalerna vi försett Marie Kutah och Nfamara med var korrekt ifyllda, vilket underlättar vår dokumentation avsevärt.
Ett ömmande fall av en sjuk och undernärd treårig pojke har kommit oss tillhanda. Pojken har besökt dr. Bah vilken meddelar att tillståndet varat en längre tid och att han behöver omedelbar omvårdnad. Vi beslutar i samråd med Nfamara att sätta honom som prio ett på listan av vakanta fadderbarn.
Sankandi
Vi beslutar att skicka 11.000 kr till utbyte av pump och kontrollbox till byvattnet. Pengarna har nu skickats och Kebba har reparerat detta, det fungerar nu utan anmärkning igen.
Hälsans Hus är så gott som färdigställt byggnadsmässigt sett. Nu har turen kommit till inredning och utrustning. Vi beslutar att inköpa två låsbara helsvetsade plåtskåp för sjukvårdsmaterial och mediciner till en kostnad av ca. 6.000 kr. De kommer att gå iväg med nästa container.
Event
Aspebodadagen gav en föreningen en intäkt på 13.500 kr. Paj, sallad och fika serverades. Två lotterier hölls. Ca 80 mat- och fikagäster kom. Nästa event är Hembygdsgudstjänst i Aspeboda, där vi håller ett lotteri och har förmånen att få kollekten. Därefter hålls en hantverksmässa och marknad på Vassbo. Hantverkare kan hyra bord för 400 kr vilket går till AFFC. Datum 21-22 september. Hantverkare hälsas varmt välkomna! Vi vill också rikta ett tack till Vassbo, Agneta och Ingalill som ordnar detta till vår förmån.
Stick- och Syvarv
En handarbetshelg hålls i helgen på Stenbacken hos Marie, Linnea har arrangerat detta. Vi blir ca 10 st deltagare från hela landet, vilka alla stödjer AFFC med sina arbeten.
Container
Vi har fått ett fint erbjudande med att låna lastbil med gratis drivmedel för transport av vårt gods till containern till Bromma. Detta underlättar avsevärt vårt arbete med att forsla ner alla lådor, vi kommer att hamna på ca 20 kubikmeter, då rullstolar, behandlingsbrits och plåtskåp åker med. Runt 200 lådor kommer att skickas. Vi måste tömma Vassboförrådet då en ev. julmarknad skall gå av stapeln där. Vi har åter ett bekymmer med förvaring av lådor.

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-05-08)

RAPPORT FRÅN CFG
CFG har kommit med önskemål om att få extra matpeng till fadderfamiljer pga. Ramadan. Motiveringen var att de behöver äta bättre när de fastar. Ramadan innebär att man fastar de ljusa timmarna på dagen. Man äter när solen gått ner. Styrelsen säger nej till ett sådant stöd. Vi ber dem tänka på att barn och sjuka behöver/ska inte fasta. Om man låter bli att dricka under dygnets varmaste period, frestar det på njurar mm. Sjuklingar blir sjukare.
Binta, flickan med hjärtfel. Nu ser det ut som hålet i hjärtats mellanvägg har läkt ihop och är ok. Men hon är ändå i ganska dåligt skick. Kan vara att hon har någon kvarliggande infektion. Hon ska fortfarande stå under uppsikt.
Sickelcellspojken. Sjukdomen går i skov, pojken ska ha behandling under skoven med bland annat järntillskott. Familjen ska söka hjälp så fort ett skov uppstår.
MANDUAR
Nfamara har skickat en önskelista på saker till skolan. Vi har redan tidigare skickat mycket material, de får leta rätt på det först. Vi fördelar som vanligt skolmaterial som kommer in till båda byarna.
Pengar finns avsatta för skolgården sen tidigare. Vi kollar upp vad som är mest lämpligt och säkert för barnen.
Golven i skolan är dåliga fortfarande, vi ber Kebba undersöka skicket och se vad som är lämpligast att göra. Fortsättning följer.
INSATS
Mari Kutah har fått en del hjälp från bybor redan. Hon har fått extra matpeng och något högre ersättning för sitt hälsoarbete. Och vi hoppas snart på att få höra att hon mår bättre, med våra gemensamma insatser.
SANKANDI
Byn önskar hjälp med staket för att starta Moringaodling. Vi beslutar att bidra med 5000 kr. Moringa kan bli betydande för hälsa och nutrition. Och finns med i våra tankar om att lära ut friskvård i byarna.
Alagie, vår sjukvårdare- Vi beslutar att han bör få samma ersättning som Mari i Manduar.
HÄLSANS HUS
Själva huset börjar bli klart nu. Det blev lite större än tänkt men är mycket välbyggt. El-rummet har nu fått en bättre dörr. Det som återstår är att färdigställa toaletterna och en eventuellt mur runt gården för att hålla djur ute, och för att göra huset säkrare för stölder. Det sista beräknas kosta ca 18.000kr.
Vi börjar också fundera på hur vi behöver inreda HH. Ett eller två plåtskåp ska köpas in och skickas ner. Sen kollar vi upp vad som kan köpas in på plats och vad som är bättre att skicka ner.
FADDER
Rolf jobbar på att göra klart gruppen AFFC Fadder på FB. Fortfarande är det några faddrar som betalar 200 kr istället för 220 kr som gäller sedan första januari. Vi får tyvärr påminna igen.
AKTIVITETER
AFFC kommer att delta i Aspebodadagen i år också. Denna gång med paj, sallad och fika. Maggie ordnar ett fint lotteri som vanligt. Och vinsterna till det stora lotteriet delas ut. De som har köpt lotter på ”distans” meddelas också.
Marie, Maggie, Ronja, Katja, Kjell och Lisbeth har hjälpts åt med packning i omgångar.
Vi tackar alla medlemmar och vänner till AFFC för ert stöd utan er skulle inte allt detta vara möjligt.
Ta hand om er i vårsolen.

Hälsorapport
Maria Hårdstedt, läkare och forskare på kardiologen, Falu Lasarett, har visat engagemang och intresse för vårt arbete med hälsa och friskvård i Gambia. Maria har tillfrågat några av sina kolleger om samarbete. Intresset var positivt hälsar Maria, och Maria bildar nu en referensgrupp där de olika specialistläkarna kan stötta AFFC med de sjukdomsfall vi får förfrågan om angående diagnos och behandling. Mats Wallmark, allmänläkare på kommer att finnas med i gruppen, då han också är kunnig i afrikanska levnadsförhållanden. Vi tar tacksamt emot stödet från Maria och hennes kolleger.
Flickan Binta. Bintas hjärta är nu undersökt av specialist i Gambia, röntgenplåtar och journaler är också vidarebefordrade till Maria på Kardiologen. Bintas hål i hjärtat är nu igenväxt, dock är Bintas hälsotillstånd fortfarande inte bra. Maria fortsätter kontakten med Nfamara som ansvarar för vidare behandling av Binta.
Sickelcellspojken. Maria konsulterade en kollega i fallet. Att skicka pojken utomlands för benmärgstransplantation står utom alla möjligheter för AFFC. Däremot, kan sjukdomsskoven lindras, med medicinering av antibiotika och tillskott av järn. Nfamara får ansvara för undervisning av familjen så att pojkens sjukdomsskov kan lindras.
Flickan med böld. Flickan vårdades på sjukhus 4 dagar. Hon fick antibiotika intravenöst, opererades, och fortsatt antibiotikabehandling i byn. Hon är nu frisk.
Fadderpappa som behöver en operation för mycket svåra hemorrojder kommer att få sin operation närmsta tiden på en privat klinik, då annars väntetiden är både oklar och mycket lång.
Den svårt undernärda flickan är nu starkare och fri from utslag tack vare stödinsats av näringsriktig kost och medicin.
Styrelsen tackar Maria med kolleger för det stöd de bistår oss med, liksom Kebba och Nfamara för deras ansvarstagande.
En Hälsofond kommer att upprättas (vi har haft hälsoprogram länge, nu blir officiella namnet Hälsofond) vilket kommer att möjliggöra fortsatt vård av både Dr. Bah och specialistvård i Gambia. Vi tackar å det varmaste för bidrag, inkomna och kommande. Riktad insamling kommer att genomföras framöver.
Enklare läkarbesök kostar ca. 200 kr med medicinering
Specialistvård runt 5000 kr, då operation och avancerade undersökningar behövs.
Tandläkarbesök ca. 100 kr.

I grov uppskattning är läget i våra byar följande: Sammantaget av byarnas uppemot 4000 innevånare behöver ca. 400 besöka Mari Kutah eller Alagie för vård. Av dessa är det ca 40 som behöver remiss till dr. Bah, och av dessa skickar dr. Bah vidare ca. 4 st till specialistvård.
Vår förhoppning att genom undervisning och fortsatt hälsoarbete i byarna kunna minimera dessa siffror.

Hälsans Hus kommer att spela en betydande roll i den utvecklingen.

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-04-12)
Rapport från CFG
Ett möte med dr. Bah gjordes vid senaste besöket från AFFC. En lista på inredning mm. har kommit som önskemål från CFG tillsammans och Dr. Bah. Detta bordläggs tills nästa möte.
Fadderverksamheten
Fem nya fadderbarn har Kebba fått i uppdrag att utse i Sankandi. En särskild facebookgrupp för faddrar kommer att upprättas, där frågor som rör fadderbarnen kan avhandlas. Vidare info kommer från Rolf. Flera fadderfrågor har kommit på Facebook, dom kommer att besvaras separat.
Ett barnbarn till en av byns kvinnor har en sjukdom, Sickelcell, som kräver specialistvård. De ber om stöd för pojken. Vi ber Nfamara precisera möjlighet till vård, kostnad och prognos.
Förskolan Manduar
Muren kring förskolan är så gott som färdigställd, så barnen kan nu vistas på skolgården. Dock återstår en del förbättringar på skolan som bordläggs tills nästa möte.
Skylt vid förskolan. Vi föreslår en skylt med en liten AFFC-logga och en liten text där det står att AFFC byggt skolan. Skoldriften sker nu genom CFG, de kan då utforma sin text i större format.
Arbetsuppgifter
Vi kommer att upprätta en lista på frivilliga hjälpare och styrelsemedlemmarnas specifika arbetsuppgifter.
Policy för resebidrag diskuteras.
Förslag att den som är under 27 år söker i första hand tillgängliga stipendier. Att den som reser skall genom styrelsebeslut fått ett beslutat uppdrag. Vi funderar vidare på detta.
Insats
Mari Kutah i Manduar är undernärd, har inte tillräckligt med mat. Vi har bett att Nfamara tar henne till Dr. Bah för översyn, gör en punktinsats med ris och proteinrik föda. Liksom skickar frågan till Nfamara om byn kan bistå henne med överskott av grönsaker från odlingarna. Vi ökar också hennes ersättning till 300 kr i månaden för det arbete hon utför som vår sjukvårdare i byn.
Event
Påskdagen serverar AFFC kyrkkaffe i Aspeboda. Där vi även har ett lotteri.
Reserapport från Roger (Se bilder här intill)
Manduar
Allt var väl förberett med kablage, vägguttag och strömbrytare. Dock måste takplåten förstärkas med reglar för att hålla för solcellerna. De har nu lyse ute och inne, med led-lampor i tre lägen. Kebbas bror är elektriker och hjälpte till. Inverter och batterier är stöldbegärliga objekt, 20-25 tusen kr i värde, Nfamara ansvarar för att de är ordentligt inlåsta. Trädgården som staten bekostat besöktes. Den består av 2500 odlingsbäddar, en fjärdedel reserverad för män. Skörden är stor, och nu måste dom kasta en del då man saknar plan för försäljning och förvaringsmöjligheter. Vi funderar om dom kan använda överskottet till djurmat, liksom att bistå med mat till särskilt behövande i byn.
Sankandi
Hälsans Hus ser mycket bra ut. Det gick problemfritt att installera solcellerna. Dock måste elrummet där batterier och inverter förvaras förstärkas med en ståldörr som stöldskydd. Dörren är redan på plats.
Brunnarna vid Womens Garden Sankandi
Det finns 9 st brunnar där. Termiterna har grävt gångar och underminerat en hel del vid en brunn, måste åtgärdas. Vid besöket var vattennivån 6 meter ner. Getterna sprang runt inne på odlingarna och festade då det saknas ordentligt staket. Det sitter getvakter på odlingen dygnet runt. Vi bistår med 5000 kr för reparationer och till en ny brunn, resterande arbetskostnader för rensning osv. får byn lösa på egen hand.
Samtal med dr. Bah
CFG önskar en basinstallation av möbler, instrument och mediciner. Dr. Bah menar att upptagningsområdet är mycket stort, då det inte finns annan tillgång till vård nära.

Sammanfattningsvis har upprättandet av solcellsanläggningarna gått över förväntan bra. Jon gjorde ett fantastiskt bra arbete. Henrik från firman El av Sol som sponsrade resan gjorde detta möjligt. Ett varm tack!
Förskolan och Hälsans Hus har nu bra belysning och ytterligare möjligheter att nyttja elektriciteten, t ex. till kylskåp. Kapaciteten kan enkelt byggas ut både i Manduar och Sankandi, det kommer också att göras i framtiden.
Vi hälsar slutligen Gogo Klingberg Ainedahl, ansvarig för Syvarvet, välkommen som ny styrelsemedlem!

Moringablad Moringablad

En kort uppdatering från Gambia  (Publicerat 2019-03-18)
Manduar.
Rapport frå Nfamaras besök i Manduar under helgen.
Moringan som planterats växer bra. Den vattnas morgon och kväll. Den kommer att ge ett bra näringstillskott då den växt till sig.

Frukt.
Kvinnorna torkar frukt enligt den modell som Saga delgav dem vid vårt besök i januari. Nu kan frukt tas tillvara utan att gå till spillo. Samt ge ett tillskott till födan.

Hälsa.
Mari Kutah rapporterar att inga allvarliga sjukbesök gjorts till henne. Hon undervisar kvinnor i hygien, och månar om familjernas hälsa på ett föredömligt sätt.

Sankandi.
Babyn som led av undernäring, och kanske höll på att förlora livet, återhämtar sig bra. Kebba berättar att pojken är aktiv och glad. Mamman besökte Kebba för att tacka AFFC för den hjälp hon fått med att uppmärksamma den överhängande faran med babyns tillstånd, förklara för henne vad orsaken var samt att förse dem med mjölkersättning. Mamman sänder alla sina böner och tack till AFFC.

Moringablad Moringablad

Uppdaterad hälsorapport  (Publicerat 2019-03-05)

Tio barn från Sankandi besökte tandläkaren, åtta fick tänderna utdragna, två var så infekterade att de måste medicineras innan behandling kunde ske. De äter antibiotika och skall åter till tandläkaren efter avslutad kur.
Babyn som inte fått mjölk av sin mamma pga. av hennes undernäring och avsaknad av mjölk i brösten, har nu fått i sig det tillägg vi köpte vid vårt besök i byn. Vid det tillfället framstod som jag tidigare beskrev den sex månaders babyn som ett för tidigt fött barn, utan reflexer och ork att röra sig eller skrika. Ingen förstod säger Kebba, att det berodde på att mamman inte kunde amma, därför har ingen åtgärd vidtagits tidigare. Bilden på babyn som Kebba vidarebefordrar nu visar en rund liten pojke, jag kunde inte ens känna igen att det var samma barn. Så glädjande, vi hade inget hopp om det lilla barnet, även Dr. Bah var pessimistisk. Det behövs undervisning även där.
Kalilo, med oerhört svåra hemorrojder, är nu remitterad till en kirurg av Dr. Bah, och vi inväntar kostnadsförslag. De går inte att behandla på annat sätt.
En ung flicka i tonåren, kom till mig i Sankandi, med en böld stor som en klementin på halsen, feber och fruktansvärt ont. Den satt så illa till att vi bad Kebba köra henne akut till Dr. Bah då vi befarade att sepsis kunde bli följden. Hon behandlades med antibiotika och omläggning den tid vi vistades i byn. Igår meddelade Kebba att bölden återkommit, än värre, flickan har feber och kräks oavbrutet. Kebba tog henne med de andra sjuklingarna till Dr. Bah, han skickade henne direkt till sjukhus, då tillståndet var mycket allvarligt. Dock fanns ingen läkare på sjukhuset i går kväll, så flickan ligger där över natten och inväntar att doktorn skall komma idag. Vi kan bara hoppas att han kommer i tid för att kunna ge henne den vård hon behöver. Kebba beklagar att situationen är sådan i Gambia.
Flickan som vi nämnt tidigare som var i svälttillstånd, har även hon återfått kraft och energi. Vi bistod med näringsdryck, proteinrik mat, lök, olja och ris. Hon skrattar och är stark och glad nu sa Kebba.
Idag får vi tänka på flickan med bölden och hoppas att det går vägen!

Efter samtal med Kebba, hälsningar Marie.

Moringablad Moringablad

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-03-01)
 
Ekonomi. Flera gåvor inkommit från privata givare, några öronmärkta för ris och hälsofond. Auktionen inbringade 14.845 kr, fikat 660 kr, lotteri 1475 kr, auktionsvaror 6490 kr, och diverse via Swish 5910 kr. Vi undersöker om Falu kommun kan bidra med aktiveringsstöd under sammankomster.
Sy- och Stickvarv. Stora förkläden, mönsterstickade vantar, hembakt och kassar var populära varor på auktionen. I Aspeboda har vi sålt babypaket vilka betalades bra, men har nog fyllt behovet för en lång tid framöver. Klädda nallar och stickade dockor är också populärt.
Fadderbarn. Sex nya faddrar har tillkommit i februari. Diskussion hur vi annonserar våra fadderbarn. Vi fortsätter som tidigare då det är den faktiska situationen för de barn det gäller, och belyser var behovet är som störst.
Hälsa. Mari Kutah, vår hälsoarbetare i Manduar, är bekymrad över situationen. De patienter hon vidarebefordrar till MRC återvänder utan behandling då kliniken nu inriktar sig på forskning. Då astma är en av de övervägande hälsoproblemen i Manduar innebär det att synnerligen allvarliga konsekvenser kan uppstå då astmamedicinen, ventilatorer, inte tillhandahålles. De hänvisas till en flera timmars lång transport till annan klinik i staden, där det oftast är dagslånga köer. Vanligtvis innebär det en övernattning innan hemresan kan ske. Även bristen på mediciner i landet överlag gör att behovet inte täcks.
Odling. En Moringaodling startas i Manduar vilket kommer att tillföra stort tillskott till hälsoarbetet där.
Brev från Dr. Bah sammanfattat i korthet: Dr. Bah tackar för det arbete som AFFC genomförde under senaste besöket. Fadderbarn och deras familjer har inte möjlighet att på egen hand skaffa vård och mediciner, vilket gör att de ofta går med sin sjukdom så länge att den blir kronisk. Stödet från AFFC gör stor skillnad då det möjliggör operationer vilket i flera fall annars riskerat att leda till döden.
Manduar. 40 patienter behandlades av undertecknad, två epilepsi-flickor, två med hjärtsjukdomar, en med svår näringsbrist. Oro finns för det höga antalet astmapatienter, vilket borde forskas i för att fastställa dess orsak.
Sankandi. 60 patienter behandlades av undertecknad. Undernäring, gastrit och anemi var dominerande. Några med allvarliga psykiska tillstånd. En sex månaders baby hade synnerligen allvarlig näringsbrist. Allvarliga hudinfektioner noterades. Några patienter behöver opereras för bråck.
Hälsans Hus är en viktig del i hälsoarbetet. Förslag på hur det kan drivas vidarebefordras till AFFC av Dr. Bah i det brev som nämns här ovan.
Hälsans Hus. Slutfasen av byggnationen närmar sig. Vi kommer att då huset nu färdigställs fokusera på inredningen. Solcellerna kommer att monteras första veckan i april av solcellsteamet som reser ner en vecka.
Vi diskuterar huruvida AFFC kan uppfylla önskemålen från Gambia om drivande av Hälsans Hus. Då AFFC:s inkomster består av gåvor och intäkter från de event vi genomför kan vi i dagsläget inte uppfylla deras önskemål om kontinuerlig bemanning som avlönas. Styrelsen beslutar att meddela CFG följande: En tvåårig vårdutbildning för två, ev. tre personer bekostas av AFFC. Trolig kostnad  ca. 20.000 kr. Vi inväntar besked om mer exakta uppgifter från CFG. Bemanning av läkare en dag per månad. AFFC ansvarar för fadderbarnens vårdbehov. De ytterligare vårdbehov, som är stort i både Sankandi och Manduar med omkringliggande byar har AFFC inte möjlighet att finansiera. CFG får förhandla om huruvida läkare kan hyra in sig och ha egen mottagning för dessa i Hälsans Hus.
Vatten. Några fler brunnar i Sankandi behöver åtgärd. Fem brunnar behöver rensas, tre st. repareras. Sammanlagd kostnad ca. 10-12.000kr. Ann-Marie utreder hur byn själv kan finansiera en del av detta genom sin vattenkommitté. Arbetet måste ske innan regnperioden, annars måste det skjutas upp till nästa år. Låga vattenstånd behövs när man ska göra detta arbete.
Container. Vi avser att skicka en container i höst. En medlem som känner till containerhantering kommer att tillfrågas om hjälp att ev. skicka en hel container där vi hyr ut utrymme för att finansiera våra egna lådor. Går inte detta sker transporten som förut.
Event. Vårauktionen genomförd. 24 mars visas bilder och serveras kvällsfika i församlingshemmet i samband med en gudstjänst. Påskdagen får AFFC hålla i kyrkkaffet. 19 maj är det Aspebodadagen då AFFC serverar paj med fika. Även lotteri och försäljning. Under sommaren planeras en aktivitetsdag för ungdomar. under hösten en Höstmässa. Ev. en " bondeauktion" i sommar om vår auktionist orkar och vill. Personal behövs till alla kommande event. Varmt tack för arbetsinsatsen under auktionen och för de gåvor som inkom och för alla penninggåvor!
Årsmöte. Hålls i Aspebodagården 31 mars kl 17.00 för medlemmar.
Medlemmar!! Vi vädjar till medarbetare av alla de slag, fadderföräldrar och andra intresserade till att bli medlemmar i AFFC. Det ökar vårt inflytande och möjliggör fortsatt utveckling. Ni är många många som bidrar på olika sätt, och ett medlemskap skulle vara oerhört värdefullt för vår verksamhet!
 
Styrelsen tackar varmt för gåvor till auktionen och arbetsinsats i kök och städning. Likaså ett stort varmt tack till övriga som bidragit med pengar och annat.

Marie

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2019-02-09)

CFG. Nfamara och Kebba förväntas skicka gemensam rapport med kvitton och senaste nytt från byarna en gång i månaden. Två skyltar, en för förskolan i Manduar och en för Hälsans Hus i Sankandi kommer CFG att ordna. AFFC kollar om kostnad för detta och om AFFC behöver skjuta till pengar.
Hälsofond. Hälsofonden som vi tidigare beslutat om att ha är tömd på tillgångar. Vi beslutar att de 16.000 kr som vi erhöll från tandläkare Stenhamre och de auktionspengar vi får in den 24/2 skall bilda en ny grundplåt. Hälsofonden kan användas till större vårdinsatser av icke fadderfamiljer, av fadderfamiljer där fadderbarnets fond inte täcker vårdbehovet, av tandläkarbesök och ev. odling av moringa som utgör en gott och värdefullt näringstillskott. Pengar ur fonden utbetalas efter styrelsebeslut.
Kvinnokooperativet. Symaskinerna är dåliga, en är fungerande i varje kooperativ. Att sy bindor verkar vara svårt, dels är det tillgång på rätt material och symaskinens kapacitet. Liksom att det är svårt för kvinnorna att få till pengar att handla för. Nåt att fundera vidare på.
Vattnet. I Manduar behöver en tapp åtgärdas, med en packning. I Sankandi behöver två brunnar repareras. Termiterna har underminerat en brunn som vi tidigare iordningställde. Detta bör ske innan regnperioden. En ungefärlig kostnad bör vara ca 10.000 kr. Vi får ta upp detta med Kebba.
Container. En brits behöver skickas iväg. Den är donerad av en familj som inte kan ha den kvar. Vi skall försöka få iväg den snarast möjligt. Är tacksam för tips om någon vet om en ev transporthjälp från Falun till Bromma. Övrigt material i förrådet skall ses över när det inte är så kallt. Återkommer om detta efter översynen. Vi kommer för övrigt inte att skicka något i container inom närmaste tiden.
Event. En föreläsning för mycket intresserade elever på Gymnasiet åk 3 har hållits. Med arbetsuppgifter som kan ge bra idéer i vår verksamhet. När jag tillhandahåller dessa delger jag er.
Kommande event är vinterauktionen 24/2, kyrkkaffe med bildvisning 24/3, 19/5, Aspebodadagen där vi serverar lunch och fika. 31/3 hålls vårt årsmöte kl. 16.00. Vid samtliga tillfällen finns lotterier. Samt ett större vårlotteri som pågår hela våren. Dragning 19/5. Ett möte med Jon från Kraftpojkarna som sponsrat med solceller, samt en ev. intresserad ytterligare sponsor sker i Västerås på måndag. Tre styrelsemedlemmar besöker Västerås.
Insamling av saker. Elin kommer att göra ett inlägg om detta snarast.
Ett medlemsutskick skickas ut i dagarna samt påminnelse om att förnya medlemskapet.
Resa. I mars åker solcellsgänget Jon, fotografen och Roger till Gambia. Ev åker fler med för annat arbete. Roger kommer att medföra journalpärmar på alla fadderbarnen till Nfamara, Kebba och Mama samt Alagie och Mari. Roger kommer också att utbilda Kebba i hantering av kvitton, nödvändigheten av dessa och en enklare bokföring/kassabok, allt för att underlätta här hemma i bokföringen.
Fadderbarnen. vi beslutar att inga faddrar utanför Sverige kan hanteras. Vill sådana stötta får det ske genom Kebba eller Nfamara direkt. Vi beslutar också ett tak på antal fadderbarn, 100st. Maggie och Mama intervjuade 82 familjer, på dessa gjordes även en hälsokontroll för ev vidare besök hos Dr. Bah. Har vi 82 familjer innebär det med familjemedlemmar, vårdnadshavare, fadderbarn och syskon under 18 år utgör en summa på i runda tal 7-800 personer som skall dokumenteras och få sitt vårdbehov tillgodosett. All dokumentation sker på engelska handskrivet i Gambia, skall sedan skrivas över på mejl till Rolf som sedan skall översätta till svenska. Vi har uppnått en nivå som kräver två resor per år för att utföra det ansvar vi som organisation åtagit oss.
Övriga frågor på mötet. En utbildning för Alagie i Sankandi och Mari i Manduar dryftades. Utbildningen varar i 2 år och kostar 500 kr. Sedan tillkommer resa, mat och logi. Dr. Bah, Kebba och Nfamara kontaktas för korrekta uppgifter. Utbildningen är en sköterske- eller sjukvårdsutbildning som ger dem möjlighet till ytterligare kunskap och vård samt handhavande av mediciner.
Inredning i Hälsans Hus. I mesta möjliga mån köper vi detta i Gambia, dock ett låsbart medicinskåp i plåt vore bra att få dit. Kostnad ca 4000 kr. Manduar har fått ett donerat tidigare.
Policy för en resefond skall utarbetas.

Mycket bra jobbat av er kära medarbetare!

Marie

Reseberättelser från senaste resan till Gambia   (Publicerat 2019-02-03)
Maries reseberättelse
Hälsa. Situationen i våra byar då det gäller hälsa är förändrad sedan tidigare år, beroende på olika faktorer. Tittar vi på byn Manduar först kan vi se att där har Nfamara gjort ett bra arbete med att hitta utbildningsmöjligheter i Gambia. En ung manlig sjukvårdare sköter utbildning i hygien och de vanligaste åkommorna som byinnevånare kan ta hand om utan kvalificerad vård. 30 byar i Gambia utsågs att medverka i ett utbildningsprojekt, kravet var att det skulle finnas en förskola, därför är även där Manduar delaktig. En välutbildad kvinna utbildar en grupp kvinnor inom hälsa en gång per månad. Marie Kutah som arbetar i vårt hälsorum gör ett bra arbete, hon är tillgänglig i vårt hälsorum varje dag från morgon till eftermiddag, hon tar blodtryck, lägger om sår och ger råd, samt listar de som behöver vidare till Dr. Bah eller tandläkare. Detta gör att hälsosituationen i Manduar har förbättrats avsevärt sedan tidigare. Vi kunde också se att förutom några undantag hälsan på de som varit fadderbarn under en tid är god. De dominerande hälsoproblemen i Manduar är ögonkatarr och astma. Beroende på genetiska svagheter och Manduars geografiska läge med vind och sand.
Sankandi har en helt annan situation. Där har fadderbarnen inte varit lika länge samt att inga insatser från annat håll finns. De befinner sig i en desperat situation. De har inga pengar, ingen tillgänglig vård och ett stort antal vårdbehövande. Där är undernäring, gastrit och svampangrepp de dominerande åkommorna.
Sara och jag träffade alla fadderfamiljerna för en hälsostatus, dessutom ca 250 som inte tillhör fadderprogrammet. Vi fann att vi kunde behandla 90% med rådgivning och de mediciner vi tillhandahållit från Dr. Bah. 10 % behövde träffa Dr. Bah vid hans bybesök, och av dessa behöver 5 st ytterligare kvalificerad vård.
Av fadderfamiljerna behandlade 35 st med maskmedicin, varav 10 st kräktes eller fick ut masken i avföringen inom ett dygn. De övriga rapporterar till Marie och Alagie samt fortsätter kuren efter tre veckor. Åtta barn behöver till optiker och ett par till ögonläkare. Ett par fadderbarn är i det svältstadium som benämns med Marasmus, där fick vi sätta in proteinrik föda akut. Tre fall behöver operation, en med svåra hemorrojder, en med bråck och en Thyreoidea. Ett barn skickas till Dakar för sitt hjärta och ett till Banjul för hjärtröntgen. Två barn som antogs vara tagna av djävulen, behandlas nu med epilepsimedicin. Elva st har ett personligt vårdprogram som Nfamara och Kebba tar ansvar för.
För lite proteinrik föda bidrar till den svåra undernäringen i Sankandi liksom angrepp av mask. Masken äter den näring som barnet får i sig via födan, vilket leder till anemi. Detta i sin tur sänker immunförsvaret så att kroppen drabbas av svåra svampangrepp. God hygien, skor på fötterna och kontinuerlig avmaskning är vad som krävs.
Ett flertal diabetiker kollades, liksom blodtryck. Eftersom ingen tillgång på varken insulin eller blodtrycksmedicin fanns gjorde vi försök med det vattenprogram Dr. Bah rekommenderat. Det visade mycket god effekt. De ombads dricka tre flaskor vatten under dagen och återkomma. De med diabetes sänkte sitt värde i snitt med 10 enheter, och de med blodtryck kunde få ner värdet till ett mindre kritiskt stadium. Vi gav även Moringadryck till diabetikerna. Vi utbildade i detta i två grupper, om vad diabetes är samt vad ett förhöjt blodtryck gör med kroppen.
Slutligen, det som förvärrat situationen är att MRC (Medical Research Council), de engelska klinikerna, nu satsar på forskning i stället för att behandla. De tar emot patienter, talar om vad de behöver för medicin, oftast inte varför dock, sedan är det patientens ansvar att fara 16 mil till ett apotek och köpa sin medicin. Vilket de inte har råd till. Tyvärr läggs inga kommunala pengar på detta i Gambia. Inga pengar, ingen medicin.
Vad vi gör är att följer upp de fadderbarnsfamiljer som skall ha fortsatt vård, har ont i hjärtat över de övriga som är i lika stort behov av vård och önskar att vi kunnat göra mycket mer.
Marie

Saras reseberättelse
Hemma efter två intensiva veckor i Gambia. För mig var det min första resa, inte bara till Gambia, utan även till Afrika. Jag heter Sara, är 28 år och bor i Göteborg. På dagarna jobbar jag som sjuksköterska på en vårdcentral för barn mellan 0-12 år. Sedan jag blev utbildad sjuksköterska har jag känt en längtan efter att få sprida min kunskap och hjälpa människor som inte har samma förutsättningar till utbildning och kunskap som jag har. För mig har det varit självklart att någon gång i livet åka iväg med en organisation. Nu fick jag chansen, och nu kommer jag inte kunna sluta åka dit. Jag kom i kontakt med AFFC och Marie genom min lillasyster Maja och hennes sambo Egil. De har också varit i Gambia med AFFC för några år sedan, och efter deras resa blev jag också intresserad av att åka med. Nu några dagar efter resan har jag svårt att sätta ord på och beskriva resan då jag fortfarande inte hunnit bearbeta allt som jag och vi har varit med om. För mig har det varit två intensiva veckor med mycket intryck och många känslor. Jag har nog känt alla känslor som går att känna. Det har varit så eländigt, så fattigt, så mycket lidande, så många sjuka människor och väldigt många sjuka och undernärda barn. Listan kan göras lång. Men mitt i allt detta fanns det utrymme för kärlek och skratt. Det fanns hopp. De flesta saknade skor och hela kläder. Några familjer hade knappt mat för dagen, andra kunde äta ett litet mål. Vissa familjer sov på en madrass tillsammans, andra rullade ut en matta som säng. Jag åkte med för att hjälpa till med sjukvården. Ganska tidigt på resan fick vi veta sjukhusen och vårdcentralerna i Gambia börjar förfalla, få har råd att åka transport till sjukhus, och om de väl har råd att ta sig dit har de flesta inte råd att köpa ut medicinen. Dessutom börjar medicinerna också ta slut i landet. Det är t.ex. väldigt svårt att få tag på insulin för diabetiker och nya inhalatorer för de som har astma. Vi i sjukvårdteamet, Marie och jag, gjorde det vi kunde för att hjälpa människorna med deras besvär och sjukdomar. Jag har lärt mig massor, framför allt av Marie som varit där i många år, mycket kring kulturen och synen på sjukdomar hos byborna. Min största lärdom var hur betydelsefullt vatten är där nere. Mycket av det hälsofrämjande arbetet var att motivera, och praktiskt visa, att både högt och lågt blodtryck kunde normaliseras med hjälp av att dricka ca 5 liter vatten under en dag, ”vattenprogrammet” som vi kallar det. Vi träffade även några bybor med högt blodsocker, med hjälp av vattenprogrammet, men också med hjälp av te kokat av Moringablad, kunde även deras blodsocker sjunka. Så nu är det viktigt att vi motiverar dem till att plantera mer Moringa då det har god påverkan på blodtryck, blodsocker och innehåller mycket protein och vitaminer. Jag har som sagt verkligen lärt mig väldigt mycket! Mitt bland alla känslor och intryck är jag väldigt tacksam över att vi har varit ett sådant bra och fantastiskt team med från Sverige. Det är så betydelsefullt att ha varandra och kunna dela tankar och upplevelser med varandra. När jag satte mig på planet hade jag träffat Marie en kort stund för några år sedan, men aldrig träffat Saga eller Maggie. Vi har kommit väldigt bra överens, stöttat och peppat varandra och samanbetet har fungerat väldigt bra. Jag ser redan fram emot nästa resa och jag är väldigt imponerad över det arbete som AFFC gör och har gjort i byarna. Jag upplever också att det hopp som finns bland människorna i byn är tack vare AFFC:s projekt och bidrag samt fadderverksamheten!
Sara

Sagas reseberättelse
Hej, jag heter Saga Liljeroth, 21 år, och är en av dem som reste med AFFC teamet till Gambia nu i januari. Jag börjar med hur det ens kom sig att jag fick turen att följa med. Jag har länge velat volontärarbeta, men har inte hittat något företag/förening att åka med. Sedan fick jag reda på att AFFC fanns, så jag bestämde mig för att åka på en av träffarna då jag bor så pass nära, i Norr Amsberg. Jag åkte dit och blev genast varmt välkomnad av alla, och Maggie kom direkt och svarade på alla frågor jag hade. Efter Maries berättelse på mötet visste jag att även om jag inte skulle åka med föreningen så skulle jag bidra på något sätt då detta verkligen berörde mig. Efter mötet fick jag sätta mig ned och prata med Marie om allt, jag berättade som det var att jag vill volontärarbeta och att jag ska studera till civilingenjör inom energisystem. Marie berättade då att det skulle arrrangeras en resa i januari, då det skulle sättas upp solceller. Det kunde inte bli bättre. Vi bestämde då att jag skulle följa med och började genast planera för det. Senare blev det förskjutet så att solcellerna skulle upp senare i vår, men efter ett möte med Marie kom vi båda fram till att det alltid finns andra projekt att starta och att det är bra om jag åker ändå i januari. Sagt och gjort så kommer vi fram till två projekt för mig. Det första var att lära dem hur man torkar frukt då de inte gjort det än, och det slängs tonvis med frukt. Framförallt under mangosäsongen då det finns för mycket mangos för att de ska hinna äta upp dem. Det andra projektet var sophantering i byarna, då allt skräp bara släpps direkt på marken.
Mitt första projekt, att torka frukterna. När vi kom till Sankandi så hade Kebba arrangerat så att vi hade allt material för att bygga ställningar att torka frukt på. Första dagen började jag och männen i byggteamet direkt med att göra iordning ställningarna. Vi fick direkt iordning en och började lite smått med att torka ett äpple. Vi hade en lärogrupp med fem unga kvinnor från byn, och även männen som hade byggt ställningarna var med. Där fick de lära sig grunderna och framförallt hur viktigt det är med hygienen. Dagen efter byggde vi två till ställningar med en lite annan konstruktion efter lite mer diskuterande. I slutändan blev två kvar i Sankandi, den första och den andra blev kvar i Sankandi, och en togs med till Manduar. När alla ställningarna var klara satte vi igång på riktigt. Jag lät dem smaka på de torkade frukterna jag hade med från Sverige, äpple, banan och mango. De tyckte det var jättegott och det verkligen syntes hur mycket de gillade det. Vi hade köpt med lite frukt på vägen så vi började med att torka papaya, äpple, ananas och banan. Gruppen träffades en gång per dag och kollade på framstegen. Vi började även att torka grape och apelsin. Efter fem nätter i Sankandi var det dags att åka vidare till Manduar. Gruppen i Sankandi fick plocka ihop den sista frukten själva då den inte var klar när vi åkte, och sedan när vi kom tillbaka med Doktor Bah stod den så fint inne i Hälsans Hus. Sättet som användes för att förvara frukten var att vi skar plastflaskorna från vattnet i två delar, ganska högt upp på flaskan, och plockade i frukten och sedan satte tillbaka överdelen på flaskan igen. Det ger en tät förpackning som är ren och lätt att förvara.
När vi åkte till Manduar så lastade vi en av ställningarna för frukten på taket på bilen och åkte. Ett träd var lägre än det såg ut, vilket gjorde att frukttorken fick sig en liten justering men vi stannade på vägen och fixade till det då frukttorkens ben hade blivit lite sneda. Det fixades ordentligt direkt när vi kom fram till Manduar. Inför det här hade fem kvinnor utsetts även i Manduar, så vi satte fart samma dag och började att torka papaya och apelsiner. De fick även smaka frukterna från Sverige och alla tyckte att äpplena var godast, även om de sa att de tyckte att alla var väldigt goda. De har inte några äpplen i byarna så det blev väldigt spännande för dem att prova. Så som säsongen är nu så finns det grape och bananer i byarna. Nästa dag torkade vi även bananer, grape, tomat och bittertomat. Det känns som att det här projektet är något som de verkligen kommer att ta till sig och använda sig av, framförallt eftersom de tyckte att det var så gott. När de fick provsmaka frukterna de själv torkat syntes det hur allas ansikten sken upp och leenden spred sig. Alla i båda grupperna var väldigt entusiastiska och ville verkligen lära sig detta. Målet är att de ska kunna torka mer frukt, och även grönsaker, vilket gör att de kommer att kunna spara mat som annars hade blivit dålig. Det kan hjälpa när det blir svårare tider för att fortfarande kunna få i sig näring. Det kan även fungera som frukost till barnen inför skolan eller inför de vuxnas arbeten.
För att kunna veta vad för åtgärder som kan göras, och för att veta hur mycket skräp det finns, så bestämdes det att denna resa var till för att kolla hur det såg ut och vad som i nuläget görs med avfallet. I Sankandi fanns det en inhägnad yta där de tog sopor ibland, inte allt avfall dock, och brände det. Det finns ingen slags sortering alls, utan allt från papper till plast till batterier bränns på samma ställe. I byn och runtomkring så ligger det skräp lite varstans då alla släpper skräpet där de är just då. Det var väldigt intressant andra dagen i Sankandi då jag fick se hur de skulle städa upp där den nya moskén ska byggas. De krattade ihop i buskarna, där det låg allt möjligt. Sedan brände de allt i en hög precis på det stället.
Det som diskuterades var hur ett slags system för att kunna sopsortera skulle kunna implementeras. Detta för att de farliga ämnena som släpps ut via röken, framförallt från plasten, inte bör andas in. I Manduar fanns det två ställen för avfall som var inhägnade. Efter ett möte med VDC, deras byförening, så berättade de hur de hade planer om fem stycken ställen för avfall, men ekonomin hade begränsat dem. Målet var att ha ett maximum på 100 meter till närmaste inhägnad. I Manduar får du böter på 10 dalasi, 2 svenska kronor, om du slänger skräp inuti byn. Hela Gambia har även en lördag i månaden då de ska städa upp. I Manduar får du böter om du inte är med på den städningen, vilket då är 50 dalasi, 10 svenska kronor. Detta är ganska mycket för dem då till exempel en hel baguette eller ett batteri kostar 7 dalasi. Dessa siffror har de tillsammans i byn bestämt sig för. De får inte heller låta sina djur gå fritt på natten då de inte vill ha avföring inne i byn. I Manduar finns det en ung man, Adama Sanyang, som är väldigt engagerad i hälsa och även frågor angående avfall. Adama hade även fixat så att en man utbildad i hur man gör effektiva komposter i Gambia kom ut till byn och lärde en grupp hur man gör. Så det gjordes en liten kompost precis bredvid förskolan. Det som ska göras med det organiska avfallet är att försöka göra komposter av det som djuren inte äter upp. I Manduar märks det att de fått hjälp längre och mer utbildning i olika områden då de tar till sig och har en annan förståelse sen tidigare. De har redan många startade projekt även om de inte kommit hela vägen med alla, till exempel som böterna för nedskräpning. I Sankandi finns det inget sådant, de har några redskap och skottkärror inköpta för när de ska städa byn, men städningen är inget de gör regelbundet och som många engagerar sig i, utan där behöver de mer utbildning och förståelse för varför man gör sakerna. Batterier och elektronik ska vi undersöka om det finns någon uppsamlingsstation i Banjul så att Kebba kan frakta med sig dem när han gör sina resor till och från byarna.
Något jag även fick göra var att gå runt och ta bilder på alla fadderbarns hem. Det var väldigt intressant men samtidigt så hemskt att se. Att se hur vissa av de här barnen bodde rent allmänt var något som verkligen kändes i hjärtat och det är så svårt att beskriva. Det är så lortigt överallt men man ser verkligen hur de försöker att ha det så bra som det bara går utifrån deras förutsättningar. När jag var i byarna så var det svårt att ta till sig allting, men man ser mer och mer detaljer och det var väldigt tufft att komma tillbaka till sin egen vardag efter att ha varit ute i byarna och sett hur alla har det, även om vissa har det värre än andra. Saken är den att viljan att komma tillbaka till vardagen var inte något jag upplevde. Känslan som kom var att man ville stanna och göra mer och mer för de här människorna. Inte en sekund på hela resan hade jag riktig hemlängtan, utan att få vara där och hjälpa till var verkligen helt fantastiskt. Och att se vilket helt jobb alla i teamet, både från Gambia och Sverige, gjort med alla dessa projekt. Människorna verkligen brinner för det här och för att folket i byarna ska må bättre.
Människorna i båda byarna var så välkomnande och lättsamma även om det var lite lättare i Sankandi då fler människor kunde mer engelska. Många fler i Sankandi kunde de vanliga fraserna än i Manduar så som jag uppfattade det när jag gick omkring. Det var väldigt trevlig stämning i båda byarna och man kände sig verkligen välkommen när man kom dit, vilket också gjorde det svårare att komma tillbaks hem då det känns som att man har en hel familj av underbara människor kvar därnere som inte har det så bra.
Något som förvånade mig mycket var hur kallt det faktiskt var på nätterna. En vanlig tanke är att man inte bör skicka varma kläder eller filtar, men jag sov då i både underställ, tjockare tröja och även filt men frös ändå på nätterna. I Sankandi hade vi lite mer tid så där lyckades jag hitta tiden att få leka med och studera på vilket sätt barnen lekte där. De hade bland annat konservburkslock som de hade gjort ett hål i mitten i. Sedan trädde de en liten tygremsa igenom och så fick de locket att snurra och tävlade om vem som kunde ha av den andra personens tygremsa först. De sprang även runt med däck, både metallldelen och gummit. Det var väldigt finurliga sätt att leka på tyckte jag men har man inte de ekonomiska medlen får man komma på saker som dessa.
Jag hade också turen att jag fick gå runt i byarna och se hur de var uppbyggda, vad de hade för saker i och utanför byarna och även träffa på så många människor i byarna. Jag fick chansen att kolla på trädgårdarna i båda byarna och de var helt fantstiska. I Manduar har de en stor, mer utvecklad trädgårdsodling med solcellsdrivet vattenverk, där det finns kranar du vrider på, medans i Sankandi är det brunnar du lyfter upp vattnet ur.
Det som mest imponerade mig på hela resan var allas entusiasm till allting. Det var fantastiskt att se hur alla verkligen lyssnade uppmärksamt och tog till sig allt som lärdes ut. Både Maries kurser om högt blodtryck och blodsocker men även de små lärogrupperna som fick utbildning i hur man torkar frukt och hur planen är för sophantering. Även fast de har det som de har, så kunde man faktiskt se livsgnistan i de flestas ögon, och det gav en verkligen hopp och en varm känsla i hela kroppen.
Jag ser verkligen fram emot resan i mars och är i full gång med att planera inför den.
Saga

Maggies reseberättelse
Jag är nu sist ut att skriva min del av reseberättelsen. Har legat däckad i förkylning sen jag kom hem från Gambia.
Det tar ju en tid att smälta alla intryck också…
Vi kom ner fredagen den 11 jan och redan på söndagen åkte vi ut till Sankandi. Där stod Hälsans Hus nästan färdigt och vi blev både imponerade och rörda över hur fint det var, med fina fönster och klinkergolv.
Många nya och gamla vänner mötte upp, bl a mitt eget fadderbarn Yaya! Vilken lycka!
I fyra dagar satt jag och underbara Mama, som tolkar åt mig, och intervjuade ca drygt 40 fadderbarn och deras målsmän. 14 st gjordes som bakgrundsrapporter på barn, som förhoppningsvis skall få en fadder inom en snar framtid.
Färden fortsatte sedan med 4 dagar till i Manduar, med möten med ytterligare ca 40 barn och föräldrar.
Allt har gått bra, men jag slogs av både svåra och positiva saker under mina 9 dagar i byarna. (Blev även en extra övernattning i Sankandi på vägen hem)
Det svåra var att bevittna hur skört livet är i byarna. Vi fick tyvärr se flera barn som var direkt undernärda och mycket infekterade, sedan förra året.
Ett exempel var ett barn vars far brutit benet och därför inte kunnat arbeta. Resultatet var att den stora familjen fick klara sig på vad mamman odlade i sin trädgård, vilket inte förslog till så mycket, med svält som följd för de många svaga …
En mormor fick hastigt ta över och ta hand om 4 barnbarn, helt utan egen försörjning! Hon hade hjärtat för det men ingen inkomst, mer än sitt grönsaksland…
En farmor bad om en madrass åt sitt barnbarn, som låg på golvet, för hon var så fattig o.s.v
Det glädjande var däremot att möta fadderbarnen! Deras föräldrar vittnade om att för de som varit i programmet bara ett år, så hade livet redan åtskilligt förbättrats!
Glädjen över att ett barn skulle få gå i skolan, tryggheten att det fanns mat på bordet för det mesta, och vetskapen om att människor långt borta brydde sig om dem - och delade deras bördor-det gav dem hopp och livsmod trots allt.
Men det roligaste var att möta barnen själva! Med varje skolår som de lagt bakom sig, ökade deras självförtroende och det syntes sån glädje och glöd i deras ansikten och ögon.
De visste att de fått en unik chans- och de hade alla tagit vara på den!
En flicka som kommit så långt som till 7:e klass, vågade stolt tro på att hon faktiskt skulle få gå ut gymnasiet och ville läsa vidare till lärare. Hon skulle nämligen inte bli bortgift vid 14-15 som hennes äldre systrar blivit…
Min övertygelse är även, efter denna min 2:a resa, att det bästa sättet att hjälpa barn och deras fattiga familjer är långsiktig fadderverksamhet.
Det är ju så populärt med kortsiktiga projekt här och där -men för AFFC:s fadderbarn gäller långsiktigt löfte om skola, utbildning, tand- och hälsovård!
Två underbara nyheter ska också noteras! Sedan Gambias lag, för några år sedan, förbjöd könsstympning av flickor och (barn)äktenskap innan 18 år - har inga flickor könsstympats och inga minderåriga gifts bort! i Sankandi eller Maduar enligt Kebba resp. Nfarmara.
Allt gott!
Önskar Er Maggie H-P

Se här nedan några bilder från resan och byarna som Saga tagit.

Rapport från senaste förkortade styrelsemötet  (Publicerat 2019-01-10)

Manduar:
Gambia har utsett sex byar nationellt att få en stor inhägnad trädgårdsodling med bevattning anlagd. Manduar är en av dessa sex byar. Även utbildning ingår i modernare odlingsmetoder. 15 odlingsbäddar per person. Även män involveras. Ingen övrig rapport från Manduar.
Sankandi:
Hälsans Hus-bygget är långt framskridet. Taket är på, och byggdetaljer såsom golv, dörrar med mm. är på gång.
Sponsoransökan:
Genom Jon, solcellskillen, har vi fått förslag om att söka sponsorpengar hos en av hans kontakter. Vi ansöker om en mur och/eller toalett/duschhus vid Hälsans Hus, samt resebidrag för att färdigställa solcellsanläggningen. Kostnad ca. 75.000.
Event:
17 Mars kommer en vårauktion att hållas. En hantverksmarknad planeras samt en kväll med bilder och berättande. Under försommaren kommer Aspebodadagarna att hållas där vi deltar.
Årsmöte skall hållas före mars månads slut.
Resa:
Fyra medlemmar reser ner för två veckors arbete. Maggie, dokumentation av 70 fadderbarn, Saga, ungdomsverksamhet och provbygge av frukttork, Sara introduceras i hälsoarbete, Marie uppföljning av förra årets vårdplanering för en del fadderbarn, samt mottagning för fadderbarn,och dess vårdnadshavare. Fortsatt utbildning om diabetes, högt blodtryck, kvinnosjukdomar, graviditet, diarré, parasiter, fotvård och sårvård. Vi kommer att resa till byn söndag morgon, om allt går som det ska och är åter efter 8 nätter om hälsa och ork finns. Fadderpengar kommer att delas ut under besöket, liksom foton tas. Rapporter till faddrar kommer då dessa är renskrivna och lämnade till Rolf efter 25 januari, liksom övrig info från resan.
Bilen:
En bil kommer att skickas ner till Gambia till en totalkostnad på ca. 33.000 kr. Den kommer att disponeras av Kebba i sin egenskap av AFFCs koordinator på plats. Bilen skall förses med dekaler så att det tydligt visar att det är föreningens bil. Kebba informeras och undertecknar avtal om bilens användning. Finansieringen sker genom pengar från byfonderna och insamlade pengar vikta för bilinköp. Användningsorådet är sjuktransporter, transporter av material och underlättande för Kebba att sköta sina åtaganden för AFFC.
Övrigt:
När vi kommit hem från byarna finns flera diskussionspunkter med CFG på agendan, något som vi hoppas resulterar i förbättringar framledes.


Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-12-17)

Stickvarv och Syvarv
En uppdatering om vad vi behöver kommer i februari.
CFG
Ingen rapport från CFG mer än att hälsoprogrammet, utbildning och odling är viktiga delprojekt.
Ekonomi
Fadderpengen ökas med 20 kr per månad. Byfonderna avsätter 10% av fondpengarna till administration. Administration innefattar bl.a. transporter i Gambia, resebidrag då AFFC reser för att utföra nödvändigt arbete. En summa på 20.000 kr per år avsätts till resepott, där kan pengar sökas med en summa av högst 5000 kr per resa. En resa kostar sammantaget ca.10.000 kr och har hitintills bekostats helt av den som rest
Hälsa
Hälsans Hus förses nu äntligen med takstolar och plåt, solcellerna väntar på Jon för att installeras under tidig vår.
Container
Vi beslutar att två containersändningar per år får gå iväg, till en summa av högst 20.000 kr tillsammans.
Event
Genom lotterier, auktioner och försäljning har AFFC inbringat ca.30.000 kr under gångna året. Elin kommer att utarbeta ett dokument där vi ser över hur fler medlemmar i landet kan samarbeta för liknande event. En auktion med fika och lotteri inbringade under december 7000 kr.
Gåvor
Vi har mottagit gåvor från trogna givare, från Gideonbergs församling i Västerås och erhållit en gåva på 1.900 kr. Från tandläkare Karin Stenhamre, hennes patienter har donerat sitt tandguld vilket sålts och inbringat sammanlagt 48.000 kr varav vi fick 16.000 kr. AFFC tackar varmt för dessa gåvor!
Fadderbarn
Fadderbarnen kommer alla att besökas och intervjuas under nästa besök. Deras hälsa, skolgång och familjesituation kommer att kollas upp. Denna periods fadderpeng kommer att delas ut liksom foto tas. Finns fn. 8 lediga fadderbarn. En fadderfamilj i Sankandi kommer att få ett besök av sina faddrar under mars månad. Kebba informeras och arrangerar detta.
Nästa resa
Maggie, Saga, Sara och Marie reser 11 januari ner i två veckor. Maggie ansvarar för fadderbarnsdokumentation, Saga för ungdomsverksamhet och möte med unga kvinnor, Sara och Marie för hälsovård och utbildning inom detta område. Utbildningen riktar sig mot, hygien, fotvård, förebyggande av förhöjt blodtryck och diabetes. Liksom kvinnogrupper med samtal om kvinnosjukdomar, samt näringslära. Detta efter önskemål från Dr. Bah och CFG.
Bilen
Ann-Marie och Rolf letar vidare efter bil.
Gambiagrupperna. Rolf har sammanställt frågor till Gambiagrupperna för att vi skall kunna ta ställning till om det är aktuellt för oss att ingå. Återkommer med info när frågorna besvarats.
Julbrev
Ett julbrev skickas per e-post till alla medlemmar.

Vi tackar Ann-Marie för hennes arbete i Gambia under sitt besök, hennes reseberättelse finns i julbrevet. Ann-Marie gjorde som alltid en värdefull och ansvarsfull insats för AFFC. Tack!

Vi påminner om att ny medlemsavgift behöver betalas för medlemskap 2019, det förlängs inte automatiskt. Vi välkomnar också nya medlemmar, inte bara ett aktivt medlemskap utan även bara stödjande dylikt är till stort gagn för föreningen. Kort sagt, vi vill gärna ha fler medlemmar!

Tack alla som under året arbetat för att vårt biståndsarbete skall kunna fortgå. Ni är alla en värdefull länk i detta. En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År i AFFC-anda önskar vi er.
 


Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-11-14)

Stickvarvet
Carol bidrar med slantar till bilinköpet då mössorna säljs, vilket vi tackar varmt för!
Syvarvet
Vi beslutar att be Syvarvet sy överdrag till undersökningsbritsen i Hälsans hus.
Fadderverksamheten
Kebba är ombedd att med foto dokumentera pojken med det brutna benet och Landing. Landing har blivit så frisk att han nu tack vare sin fadderpeng och undervisning kan återvända till skolan. Binta, den hjärtsjuka flickan har besökt Dr. Bah. Han har bett om en ny scanning av hennes hjärta då han fann flickan i mycket dåligt skick. Omar i CFG ombesörjer allt, och i dagarna kommer det nya utlåtandet Dr. Bah till handa. Dr. får föreslå hur vi går vidare. En fadderflicka i Manduar som vårdats av sina morföräldrar står nu utan oss veterligen vårdnadshavare då de inte längre är kvar i livet. Flickans mamma bor på annan ort. Ann-Marie kommer att undersöka förhållandena under sitt besök.
Hälsa
Tre journalböcker kommer att skickas med Ann Marie för att underlätta dokumenteringen. En mall för hur det skall skötas bifogas. Vår målsättning är att detta skall rapporteras via mail en gång i månaden. Alagie i Sankandi, Mari i Manduar och Dr. Bah tillhandahålles dessa.
Bilen
Då bilköpet går av stapeln kommer den att ansvaras av Kebba. Som i sin tur ansvarar för akuta sjuktransporter, mindre gods och bybesök. Rapportering med kvitto sker kontinuerligt till AFFC.
Gambiagrupperna
Rolf undersöker vidare huruvida AFFC skall förena sig med Gambiagrupperna i ett större odlingsprojekt.
Hälsans Hus
Takvirket har nu anlänt till Sankandi efter en del trassel på vägen.
Container
Allt gods är på plats hos Kebba, hämtades på måndagen från containern. Han ansvarar för distributionen tillsammans med Nfamara.
Event
24 november hålls Syföreningens Auktion i Aspeboda. AFFC erhåller en slant därifrån. 8 december har AFFC auktion på Annagården i Falun. Där går alla intäkter till AFFC. Vi serverar också julfika och har ett lotteri.
Gåvokort
AFFC kommer att göra ett gåvokort inför julen Går att beställa som PDF eller som vanligt kort per post. Ett nytt kort för begravningar kommer också att framställas. Intäkterna kommer att fördelas på hälsoarbetet i våra byar
Valberedning.
Tillskott i styrelsen behövs.
Förråd
Alex har nåt bra på gång i Ornäs. Vi får alla be eller hålla tummarna för att detta lyckas. Då blir det väldigt bra!
Resa
Ann-Marie reser inom kort till Gambia. Hon kommer att uppdatera de fadderbarn som saknar fullständiga uppgifter. Följa upp den vårdbehovslista som upprättades vi hälsoundersökningarna i februari. Ann-Marie fotograferar och dokumenterar också Hälsans Hus. Träffar kvinnokooperativet och distribuerar sykiten. Tittar på odlingarna och fördelar en del faddergåvor. Vi önskar Ann-Marie en givande och fin resa till sina vänner i Gambia!

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-10-18)

Stickvarvet
Mössa och sockor finns i blått och rosa till försäljning, lämplig dopgåva.

Manduar, hälsa
Ett hälsomöte anordnades i byn förra veckan. Hygien, de vanliga sjukdomarna, barnhälsovård, nödvändigheten av malarianät var på programmet.

Fadderbarn
Fadderpengarna har delats ut och bekräftats till Rolf. Den hjärtsjuka flickan Binta Kanteh är nu åter sjuk. Modern ser till att ordna journaler från MRC kliniken för uppföljning av dr. Bah.

Kvinnokooperativet
Kvinnorna syr nu bindor till försäljning meddelar Nfamara. Han kommer att påtala att de även kan sy skolväskor.

Sankandi
Kebba meddelade att pumpen och elektroniken till dricksvattenbrunnen förstörts av åska. Kvinnorna har tvingats hämta vatten i en närliggande by under drygt två veckors tid. Kebba ber AFFC om hjälp. Rolf utredde och informerade styrelsen. Beslutet vi tog var att en vattenkommitté skulle bildas i byn, för att säkra finansiering av reparationer och underhåll i framtiden, liksom en insamling till reparation. Kebba utförde detta och AFFC bidrog med 9.000 kr till ny pump och kontrollbox. Kebba gjorde nyinstallationen. Byn tackar AFFC för att åter ha dricksvatten. Alla var lyckliga och barnen dansade när vattnet började flöda enligt Kebba!

Container
Containern är på väg. Beräknas framme i början av november. Vi betalade 18.000 kr för detta.

Event
En lekmannagudstjänst hölls i Aspeboda med smörgåsbuffé, lotteri och bilder, inbringade 3.600 kr. Ca 50 gäster kom.
En julauktion kommer att hållas på Annagården, ett församlingshem i Falun 8 dec.
Elin kommer att ordna ett Facebook-lotteri.

Resa
Ann-Marie reser i november. Förhoppningsvis kommer hon att kunna dela ut saker från containern. Liksom besöka några fadderbarn som behöver dokumenteras ytterligare. Ann-Marie kommer även att lämna infopärm till faddebarnsansvarig i resp. by för att underlätta dokumentationen.
Marie förser Ann-Marie med en lista på sjuka fadderbarn som behöver följas upp.

Bilköp
Styrelsen har beslutat att köpa en bil till föreningen och skicka till Gambia. Vi diskuterade hur en bil på bästa sätt kan nyttjas i för transporter och tillsyn av våra numer över 70 fadderbarn och andra uppgifter inom vår verksamhet i byarna. Kebba har tidigare skött detta med egen bil, vilken han nu inte längre har.

Gambiagrupperna
Vi diskuterade om vi skulle ha fördel av att ingå i Gambiagrupperna och hur det skulle fungera praktiskt. Fadderverksamheten skulle fortsätta som vanligt, men vi skulle få möjlighet att genomföra stora projekt. Vi samlar ytterligare kunskaper, så får framtiden utvisa var vi landar i detta. Mer info när vi vet mer.
 

Containernytt   (2018-10-01)

Containergodset med alla kollin till Gambia, 139 st närmare bestämt, har nu levererats av Roger och Dan till Bromma. Två bilar med släp lastades. 240 familjepaket, 80 babypaket, 80 skolväskor, kvinnopåsar, barnmorskelådor, skor, skolböcker, andra skolsaker, fadderbarnsgåvor, åtta nya stora solpaneler med laddningsregulatorer och invertrar, fyra st batterier, tyger till kvinnokooperativet, sykit för lagning, ett par lådor till männen som arbetar vid förskolan och Hälsans Hus. Dryga 10 kubikmeter blev det.

Containern beräknas vara framme i mitten av november, den anländer förhoppningsvis innan Ann-Marie kommit dit 20 nov så hon kan övervaka fördelningen. Kebba ansvarar för Sankandis saker och Nfamara för Manduars.

AFFCs styrelse vill härmed tacka alla som bidragit till detta, många arbetstimmar ligger bakom era gåvor. Det har stor betydelse i vår verksamhet att ni orkar hålla i och arbeta för AFFC. Ni är alla en viktig och stark länk i den kedja av insatser som gör vårt arbete möjligt. Vi vill förmedla den känsla av tacksamhet som vi vet finns i våra byar för det ni bidrar med. Varmt och stort tack till er alla medarbetare!

Rapport efter senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-09-11)

Fadderbarnsverksamheten
Rolf informerar att det nu är 69 fadderbarn i programmet. Vi skall vid nästa besök åter försöka förmå Mari i Manduar och Alagie i Sankandi att besöka några fadderbarn varje månad för information som kan delges faddrarna. Rolf poängterar att det är värdefullt att AFFC ändå gör ett par resor per år för dokumentation och uppföljning av familjerna.

Manduar
Nfamara har vid ett besök i byn träffat alla fadderfamiljerna och skickat information till Rolf. Rolf återkommer med den. Det är i år svårt med odlingarna då då regnet inte varit tillräckligt. Odlingsgruppen med kvinnor säger att dom har svårigheter pga. vattnet, dåliga frön och dålig gödsling. Byborna påpekar att det kommer mindre nederbörd under regnperioden, Vattenchefen förklarar att solpanelerna har minskad effekt då solen inte skiner. Det är ibland också svårt att reparera och underhålla. Byns ledning framhåller att fokus på att undervisa i hur hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas är viktigt. Liksom övrig hälsoförebyggande undervisning.

Sankandi
Det har varit stopp i bygget av hälsans hus, då nuvarande president förbjudit fällning av träd, vilket behövdes för takstolarna. Kebba fick i förra veckan ett dokument som ger honom tillåtelse att såga ner de träd som behövs till taket. Ett fadderbarn från Sankandi bröt benet, AFFC fick akut bistå med pengar till transport, mat under sjukhusvistelsen, mediciner, röntgen och läkararvode. Summan kommer att bli ca. 3000 kr. Kebba meddelar att sykooperativet sytt kjolar och klänningar som sålts till både byn och andra. Kebba arbetar hårt för sin by och våra projekt.

Event
AFFC medverkade på en hembygdsgudtjänst. Sjunde oktober kommer en lekmannaledd Afrikainspirerad gudstjänst att hållas i Aspeboda. Därefter serveras kyrkkaffe av AFFC och bilder visas. Ett fb-lotteri planeras liksom medverkan på en större loppis.

Resor
Ev. reser någon i november, i januari reser Jon för att montera solpanelerna i Manduar och Sankandi tillsammans med någon från AFFC. Fokus under besöket är undervisning i sjukvård, i sykooperativet och dokumentation av fadderbarnen.

Containern
Dokumentationen av gods som ska iväg är så gott som färdig med några få undantag. Varje by tilldelas följande: 50 babypaket. Kvinnopåsar, 4 lådor, 120 familjepaket, 10 lådor skor, 3 lådor tyg till kvinnokooperativet, en låda till barnmorskorna, två lådor sjukvårdsmaterial, 40 skolväskor, engelska läseböcker, en låda skolmaterial, en väska för fotvård, en låda till byggjobbarna. samt de fadderbarnspaket som inkommit. Solpanelerna med batterier och kringutrustning och lite handverktyg. Vi avvaktar med lådor till Hälsans Hus tills det finns skåp att förvara det i.
Containern lastas i slutet av september och beräknas vara framme i mitten av november.

Stick- och syvarv
Vi behöver för tillfället inte mera saker att skicka. Utan då vi sammanställt det som finns kvar då containern gått meddelar vi om och vad som behövs. Däremot saker som kan inbringa pengar på auktion och försäljning så tar vi tacksamt emot.

Slutligen vill vi å det varmaste tacka er alla som bidragit till att vi kan skicka iväg allt. Ni är helt fantastiska!! Era hjärtan är stora och ni är tålmodiga och så generösa. Liksom alla dessa timmar som är nedlagt i sytt, virkat och stickat. Ni bär verkligen AFFC framåt!! Varmt stort tack till er alla från styrelsen. Måtte ni känna all den glädje och nytta ni förmedlar till Manduar och Sankandi!

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-07-28)

STICK- OCH SYVARV. Maggie handhar babypaketen och har delgivit en lista för innehållet. En uppdaterad lista för kvinnopåsarna kommer snarast. Vi tackar varmt alla medarbetare för era bidrag!

FADDERVERVERKSAMHETEN. Information om nya fadderbarn inväntas fortfarande från CFG. Några faddrar har bistått med pengar till hönsinköp vilket genererar en bra inkomst och ett tillskott i mathållningen för familjerna. Då familjer lämnar byn och bosätter sig på annat ställe är uppföljning och utdelning av fadderpengen både kostsam och tidsödande för Kebba. Vi beslutar därför följande i samråd med CFG. Ett fadderbarn skall ha sin hemvist i byarna Sankandi eller Manduar tillsammans med vårdnadshavare. De skall gå i skolan i byn, och efter avslutad skolgång i byn, skall fortfarande deras hem vara i byn även om de fortsätter studierna på annan ort. Finns pengar i barnets sparfond efter ett avslutat fadderskap går hälften av pengarna till barnet, dock högst 1500kr ( vilket motsvarar flera månadslöner). Resten tillfaller byfonden. Rolf kommer att skriva in detta i relevanta dokument. Flera personer har anmält intresse för fadderbarn och fått svar med sedvanlig information, men därefter inte hört av sig tillbaka till Rolf. Vi ber vänligen berörda personer meddela huruvida ni vill åta er fadderskap eller ej är intresserade.

HÄLSA. Rapporter angående hälsa har inkommit från båda byarna. I Manduar har ett flertal barn problem med fötterna, pga av regnperioden och avsaknad av skor. Några har astmatiska besvär och någon med huvudvärk. Vi kommer att be Nfamara förse Marie Kutah med tvål, bambuoil, förband och plåster för att ta hand om barnens fötter. De med astmatiska besvär hänvisar vi till MRC-kliniken liksom barnet med huvudvärk. I Sankandi meddelar Kebba att en kvinna har ont i magen, hon tillhör familjen med återkommande maskangrepp, där ber vi honom att ordna med avmaskning. En man är allmänt trött och slut, honom hänvisar vi till ASB-kliniken för provtagning. En kvinna har stångats ett flertal gånger av en bagge på väg till risfältet. Hon stångades även då hon låg på marken och verkar illa åtgången. Hon bör besöka dr. Bah eller lasarettet. Kebba ombesörjer detta. Även Alagie är sjuk, han står under observation av dr. Bah

MANDUAR. Nfamara meddelar att regnsäsongen har startat med allt vad det innebär i fråga om odling. Dock oroas de över att regnet inte är tillräckligt. Reparation av förskolan fortgår. Nfamara är hoppfull att det är avslutat tills skolterminsstarten i september.

SANKANDI. AFFC skickade 6000 kr till staket för att kvinnornas odlingar. Kebba meddelar och skickar bilder på staket och odlingsarbetet.
Kebba vistas nu mestadels i Sankandi för att bevaka bygget av Hälsans Hus och odlingarna. Rapporter om Hälsans Hus förmedlar han till Rolf, vilket i sin helhet kommer att delges er i nästa medlemsutskick.

CONTAINER. Vi beslutar att målet är att skicka 15 kubikmeter. Prioriterat är solpanelerna med kringutrustning, babypaket, kvinnopåsar, sjukvårdsmaterial, familjepaket och fadderbarnsgåvor. Vi kommer att slita hårt med att packa närmaste tiden. Elin kommer att göra ett upprop och vädjan med pengar till containerfrakten, i nuläget finns ca. 5000 kr disponibla för detta ändamål.

EKONOMI. Vi beslutar att från och med nästa årsskifte att höja fadderbarnsavgiften med 20 kr, vilket innebär 10%. Liksom av byfondspengarna ta 10% till de omkostnader som fadderbarnsarbetet innebär. Omkostnaderna är t.ex. sjuktransporter, resor med de saker vi skickat mm. Även de transporter AFFC gör till byarna från Bakau för arbete kommer att kunna ersättas. Hittills har detta betalats ur egen ficka av de som reser ner för att följa upp verksamheten med dokumentation och undervisning. CFG redovisar sina utlägg med kvitton för de utlägg de har. Detta innebär en kassa på ca 15.000 kr per år.

NÄSTA RESA. Eventuellt reser några medlemmar under senhösten. I januari reser Jon från Kraftpojkarna för montering av solcellerna, tillsammans med någon från AFFC.

TAK. Vi tar nu ett beslut att AFFC fokuserar på fadderbarn, hälsa och utbildning, fortsatt uppföljning av odling och kvinnokooperativ. Således kommer vi inte att bistå med pengar för husreparationer. Vill någon enskild fadder eller annan betala en husreparation är detta privat åtagande och inte AFFC. Vår verksamhet och ekonomi har inte pengar till detta. Vi kommer dock att höra med CFG om de är hjälpta av presenningar för att täcka bohag med tills de löst reparationerna.

EVENT. Vi diskuterar en höstmarknad, lotterier och ev. Afrikadag i samarbete med Antje som nu arbetar i Borlänge. Maggie kontaktar Antje. Den planerade Afrikagudtjänsten i Aspeboda inställdes av ansvariga i kyrkan då Antje slutade.
Även ett lotteri på fb och hemsida kommer att starta. Elin ansvarar för detta.
Vi ber er på andra håll i landet att tänka vad ni kan göra för att samla in pengar!
Vi tackar varmt för allas engagemang! Det gör att styrelsearbetet känns meningsfullt och så att säga "mindre ensamt"- Ni är alla så viktiga!

Ett varm tack från oss i styrelsen och hopp om ett givande arbete den kommande hösten hälsar Marie.
 

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-05-21)

Stickvarv och Syvarv. Förslag att ansvariga för följande delprojekt utses och publiceras med kontaktuppgifter på hemsida och fb: Kvinnopåsar, Babypaket, Sytt, Familjepaket, Sjukvårdsmaterial, Odling. När vederbörande kontaktats och godkänt publiceras detta.
Manduar. Kebba besöker Manduar kommande dagar då Nfamara befinner sig på resa. Kebba kommer att kontrollera behovet av de trasiga taken som ska lagas, förskolan och odlingarna. Liksom besöka Mari Kutah. Vi beslutar att Mari skall få en telefon som Kebba införskaffar för ca. 300 kr så att hon kan kontakta Kebba och rapportera, liksom Kebba kan nå henne.
Sankandi. Kebba rapporterar följande: Han har haft möte med kvinnokooperativet. De vill starta odlingarna med hjälp av fröpengar från AFFC. De vill odla wonjo och jordnötter då det gav dem en god inkomst. Även svarta bönor, ris och chili.
Dock har staketet förstörts av boskapen, och kvinnorna är förtvivlade över detta. De kan varken odla sin egen mat eller grödor till försäljning. Att att bekosta inhägnad av hela odlingen förklarar Kebba för dem att vi inte har möjlighet till nu då vi måste fokusera på Hälsans Hus. Det är en stor kostnad säger han, runt 50.000 kr. Däremot föreslår han att vi hjälper dem med staket av lokalt material som inköps, innebärande pinnar och vidjor. Hägnar in 100x50 m. De kan då få en till tre odlingsbäddar var. Den kostnaden ligger på ca. 6000 kr. Vi beslutar att meddela följande till Kebba: Utser kooperativet en uppsyningsman som kontrollerar ett nytt staket, håller efter och lagar mindre skador innan de blir större, bistår vi med 6000 kr. Vi inväntar svar från Kebba om vem som kan ta åt sig detta uppdrag. 2000 kr till utsäde beslutar vi också att bistå med. Pengarna tas ur byfonden.
Hälsa. AFFC har fått en god kontakt med Hjälpmedelscentralen i Borlänge. En terapeut och materialansvarig var mycket tillmötesgående. Vi sökte i första han en stol åt den cp-skadade pojken. Vårt samtal resulterade i att Kebba inventerar och fotograferar de handikappade som finns i båda byarna. De kommer då att utse de hjälpmedel vi behöver. Terapeuten kommer också att hjälpa oss med träningsprogram och övningar som vi kan förmedla till Marie och Alagie. De batterier som kommer in från elrullstolar släng då de har 70% kapacitet kvar. De kommer vi att få, vilka kan användas tillsammans med solcellsanläggningen. Det var väldigt bra säger Roger och Rolf som förstår sig på detta. En rapport från Nfamara och Kebba har kommit från besöken hos dr. Bah. Resp. fadder kommer att få meddelande om sitt barns besök. Marie Kutah meddelar i sin senaste rapport att 15 st har ögonproblem, fyra st magproblem, sju st behöver till tandläkaren.
Vi kommer bekosta tandläkarbesöken, förse Marie liksom Alagie med maskmedicin. Angående ögonen är det säkerligen ögonkatarr, vilka hon kan få ögondroppar av dr. Bah att behandla med.
Vi kommer att inkludera tandhälsa i kommande utbildningsfas. Förse skolbarn med tandborste och mugg, undervisa lärarna i hur de används, liksom hur deras tandstickor kan användas effektivt.
CFG och AFFC är överens om att fortsatt utbildning i hälso- och sjukvård är det som kan skapa en bättre hälsa. Vi fortsätter med de områden vi inarbetat, blodtryck, fotvård, hygien och sårvård samt informera om sjukdomar och kvinnohälsa. Målet och drömmen är att med enkel utbildning göra våra byar till ett föredöme i hälsa!
Event. Kommande event är: Hembygdsgården där vi får sälja saker på deras Kväll vid Smedjan. En temagudtjänst med församlingsafton 7 oktober. En hantverksmarknad i september där intresserade kan hyra bord för 100 kr. Fika och korvförsäljning.
Cecilia har haft en megaloppis vilket ca 1200 kr i intäkter. Vilket vi tackar henne varmt för!
Container. Vi fokuserar nu alla intäkter på containerfrakten då den kommer att hamna på ca. 15.000kr. Vi ber er som vill skicka saker till den göra detta under augusti månad, då slipper vi åka till hämtställen så ofta.
Preliminär avgång är i slutet av september och vi får beräkna att det kan ta upp till 8 veckor.
Babypaket 80 st, familjepaket med barnkläder och lakan, sjukvårdsmaterial, skor, handikapphjälpmedel och solcellsanläggningen med batterier är det huvudsakliga. Tillkommer efter tillgång, tyger, garner och skolmaterial.
Hälsans Hus. Rolf tror att husbygget är klart runt årsskiftet. Solcellerna som kommer i slutet av november måste förvaras på säkert ställe tills svenska killarna monterar dessa. Vi skall ta upp frågan med Kebba hur vi löser detta.
Fadderbarnen. Rolf meddelar att för de som vill köpa solcellslampor har Jula en bra för ca. 100 kr.
Insamlingar. Vi behöver nu främst är lakan, barnkläder, och sjukvårdsmaterial.
Förråd. Vi har fortfarande inget bra förråd. Men inventering sker nu och vi meddelar då den är klar om vi behöver något ytterligare.
Övrigt. Två lådor med arbetskläder till de gratisjobbande byggkillarna kommer att skickas.

Sen... allt ni gör som kan säljas är värdefullt!

Jag hoppas jag fått med allt, mötet var långt, vi startade 17.00 och höll på till sena natten. Men det underlättade att vi hade telefonkontakt med Kebba.

Tack för allt stöd ni ger, Kebba hälsar sin tacksamhet som representant för både byarna och CFG. Kebba gör ett fantastiskt jobb på ideell basis. Han är AFFCs stora tillgång i Gambia!

Styrelsen /Marie


Rapport från senaste styrelsemöte och event  (Publicerat 2018-05-21)

Det blev ett förkortat möte då vi alla var trötta efter att ha hållit i dagens event i Aspeboda. De viktigaste frågorna avhandlades dock.
CFG. Vi har fått bilder och information att de barn och några vuxna som remitterades av dr. Bah för återbesök, specialistvård och tandläkare gjorde dessa besök förra veckan. AFFC skickade en summa på dryga 4000 kr för att täcka kostnaden. Vi har ännu inte fått kvitton och rapport från CFG.

TAKREPARATIONER. Tre tak i Manduar är i stort behov av reparation före regnperioden som är i antågande. Ett separat möte för att reda ut huruvida vi skall reparera eller inte reparera har hållits av våra byggherrar i styrelsen. Det var ett dagslång möte då det är flera åsikter och aspekter som försvårar AFFC förhållningssätt. Lagar vi tre tak är det 60 till som vill ha taken lagade, skall AFFC laga tak? Behövs även där utbildning att tak skall lagas innan det blir för stora skador? Kan AFFC bidra till detta? Frågorna i styrelsen är många och diskussionerna långa runt detta. Dock är det ett faktum att tre tak hos tre fadderfamiljer är i akut behov av lagning till en ungefärlig summa tillsammans av 5000 kr. Beslutet vi tog på styrelsemötet var att efter att rapport och kvitton inkommit göra följande: Kontakta Lamin som är Manduars engelsktalande chef i byns VDO, för att se över taken, därefter kontakta resp. fadder för att höra om pengar skall tas ur barnets fond eller byfonden, eller ev. bekostas av faddern. Nästa steg är att enligt det dokument som byggherrarna i AFFC sammanställt skicka detta till CFG för påseende och som ett förslag: Kortfattat går det ut på följande: Tak tillhörande fadderfamiljer ersätts med hela kostnaden. Andra ersätts med halva kostnaden, dock max 1 500 kr. Pengar tas från byfonden och/eller fadderbarnets fond om tillräckligt med pengar finns där. Resp. fadder erbjuds också att bidra.

EVENT. Dagens event på Aspebodadagen gav en inkomst av ca 4 000 kr efter utlägg. Soppa, fikabröd, och matbröd skulle finnas för 30-100 gäster, samt ett finare dopfika för dopgäster. Det var sammanlagt ca 150 gäster, varav 40 matgäster. Lotteri och försäljning samt informationshörna fanns på plats. Vi behöver göra en utvärdering av vilka arbetsinsatser som ger mest inkomst. Vi är ett fåtal, ca. 10 st som troget arbetar hårt och många många timmar för inkomsterna. Vi tar upp den diskussionen nästa styrelsemöte.
5 maj får vi på Hembygdens dag ha ett litet bord med försäljning.
En hantverksmarknad där folk får hyra bord och sälja garner, tyger mm planeras i augusti, där även prova på sömnad för ungdomar kommer att bli ett inslag.
Ett lotteri på webben planeras.
Maggie prata med församlingens präst Antje om en Afrikagudtjänst skall, där även bildvisning och fika erbjuds.
Under våren 2019 planeras en auktion och ett större lotteri.
Elin kommer att komma med info om vad vi kan behöva för saker.

FAMILJEPAKET. Vi tar beslutet att packa små familjepaket, till varje familj, med lakan, handduk och barnkläder. Dom blir inte så skrymmande. Skor skickas separat i låda. Vi skall be resp. kontakt i byarna meddela hur många familjer som finns. Vi skickade tidigare till varje storhushåll som kan bestå av flera familjer. Det skapade orättvisa och oenighet.

CONTAINER. Vi skall se till att närmaste veckorna packa och märka allt befintligt material som skall iväg. Skor, familjepaket, babypaket, kvinnopåsar och sjukvårdsmaterial samt trädgårdsredskap om detta inkommer, liksom tyger till kvinnokooperativet kommer att vara huvuddelen i transporten. Inkommer fadderlådor skall de också iväg samt solcellsanläggningen till Hälsans Hus.

UTBILDNING. Vi är alla eniga om att liksom den framgång utbildning gett i hälsovård och sömnad är utbildning i husreparationer en viktig del. Det är svårt för byfolket att se dagar framåt och laga, vårda och reparera innan skador blir för stora. Vi har ingen bra lösning på detta i nuläget. Frågan skickas vidare till CFG.

DOPMÖSSOR. Frågan om försäljning av dopmössor kom från Carol, AFFC kontaktar kyrkan i Falun som har ett försäljningsbord. Detta borde kunna göras i alla medlemmars församlingar i landet. Blir det rusning får vi hjälpa Carol med tillverkning. Hör er för med Carol och era församlingar!!

Jag vill tacka alla varmt för de trogna penninggåvorna som inkommer, samt för ett bra genomfört event i söndags på Aspebodadagen.

För ännu mera hopp, glädje och nya kunskaper i våra byar!

Styrelsen /Marie


Rapport från senaste styrelsemötet och vår auktion   (Publicerat 2018-04-23)

Fadderbarn. För närvarande finns fem lediga fadderbarn. Vi kommer att be CFG om ett par nya. Efter funderingar från faddrar diskuterades hur fadderbarnsbesök bäst kan genomföras. Vi ber intresserade faddrar att läsa om det i dokumentet Råd och regler för faddrar och återkomma. Akut dåliga tak finns hos tre fadderbarnsfamiljer. Vi bildar en reparationskommitté i AFFC där Dan är sammankallande, för att kunna lämna frågor och synpunkter från AFFC.
Takreparationer. Vi diskuterar huruvida AFFC skall reparera tak eller inte. Många hus är i undermåligt skick. Takkommittén behöver diskutera fram synpunkter för att göra byn ansvarig för sina egna reparationer. Vi återkommer med info efter deras möte.
Utbildning. Manduar står till stor del på en helt ny nivå än då vårt arbete startade. Sankandi kommer att göra likadant inom en snar framtid. Ett utbildningsprogram inom hälsa, sömnad och ekonomi kommer att ligga i fokus. Utbildningsprogrammet inom hälsa sker i samarbete med dr. Bah.
Medlemmar. Vi ser att en påminnelse om medlemsavgift borde skickats vid årsskiftet. Vi vädjar till er att stödja oss genom att öka medlemsantalet. En ny rutin för medlemspåminnelser skall utformas.
Resor. Frågan om huruvida AFFC skulle kunna bidra med pengar till medarbetare som kontinuerligt reser och utför volontärt arbete skulle kunna starta. Vi kommer dock inte fram till någon lösning då våra insamlade pengar går till byarna i sin helhet. Vikten av kontinuerlig uppföljning från AFFC på plats är vi dock eniga om.
Event. Kommande event är en föreningsdag i Aspeboda i kyrkans regi 20 Maj. AFFC kommer att server sopplunch med bröd fika och ha försäljning. Under sommaren kommer en hantverksmarknad hållas på Hembygdens dag tillsammans med Hembygdsföreningen. Vi diskuterar också en medlemskväll med bilder och en konsert i kyrkan. Det är fullt möjligt att för er medlemmar i andra delar av landet att göra samma typ av aktiviteter, då kan AFFC växa och få en större bredd.
En mall för var vi skall annonsera vid kommande event skall skrivas så att vi gör bättre PR.
Container. Nästa container avgår i september, och bör varas i Gambia i november.
Förråd. När nu våren nalkas kommer vi att kunna ta ut alla lådor och se över vad som finns. Återkommer då det gjorts.

Efter mötets slut diskuterades Gambiagruppen och huruvida det skulle hjälpa oss i vårt arbete att ingå där. Där har Rolf den mesta informationen om ni har funderingar.

Auktionen och Hälsans Hus
Det var stort engagemang och auktionisten Bosse gjorde en fantastisk insats liksom alla köpare. Med det fina resultat vi uppnådde skall vi försöka återkomma nästa vår med en liknande tillställning. Dagen gav inte mindre än 12.700 kr! Det innebär att vi uppnått och rejält överskridit målet med insamlingen till Hälsans Hus i Sankandi. (En redovisning av insamlingen publiceras senare). Ett stort varmt tack till er alla som bidrog med försäljningsmaterial. Ett helt underbart resultat som går i sin helhet till Hälsans Hus. Också ett varmt tack till vår präst Antje som lät oss samarrangera detta med kyrkan och nyttja dess lokaler.

Ni kan alla var stolta och glädjefyllda över den insats ni gjort!

För hopp glädje och god hälsa i byarna Sankandi och Manduar.

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-03-08)

Manduar
Förskolan: Den nya bygruppen gör ett strålande arbete med muren runt skolan. AFFC bekostar inte denna, utan de sköter finansieringen själva. Vi beslutar att då muren färdigställts ta upp frågan om vi ska bistå med pengar från byfonden till ytterligare åtgärder i och runt förskolan. Det gamla staketet tas till vara och kommer att stängsla in kvinnornas odling.
Hälsan: Skåpet vi fick i gåva som skickats till hälsorummet skapade god ordning och hygien för det material vi levererat. Mari Kuta hade listat de som hon ville jag skulle träffa under mitt bybesök då jag arbetade med hälsan. Av dessa bedömde jag att 57 behövde träffa läkare. Dr. Bah bekräftade att de alla var i behov av ytterligare medicinering och vård. Tre st. behöver ytterligare specialistvård. Ett 20- tal behöver komma till tandläkaren. De huvudsakliga åkommorna i Manduar är astma, bronkit och andra övre luftvägssjukdomar, liksom ögonkatarr av lättare och svårare grad. Det är mindre angrepp av mask än tidigare, och ingen besökte mig för sina fötter. Dock ett flertal undernärda barn som behövde medicinering. Jag hade under mitt besök förmånen att delta i en förlossning. Där användes den madrass vi tidigare skickat. Förlossningen skedde bredvid latrinen. Barnmorskorna har nu så gott som slut på förlossningsbindor och handdukar och tvättlappar. Förlossningen gick bra och en ny liten Manduarpojke kom till världen.
Kvinnokooperativet: De fortsätter arbetet i samarbete med skräddaren, liksom tillverkning av batik. De ville lära sig baka. Bakning är ett manligt yrke i Gambia, så kvinnorna har inte den kunskapen. Vi bakade bröd över elden. Tittade på det gamla bageriet som förre bagaren nyttjat. Den skall städas upp och repareras av byn, sedan vill dom starta ett bageri. Ett kg mjöl kostar ca sju kronor, av det får dom ut ca. sju bröd som dom säljer för ca. tre kr. Kvinnopresidenten kommer att bli arbetsledare där med några andra kvinnor. Det kommer att ge dem möjlighet att skicka med en bit bröd till barnen till skolan, och också att sälja bröd. Bakugnen rymmer 20 bröd under en gräddning. Tidigare, numer framlidne bagaren, gjorde en deg på 10 liter vatten i ett badkar.
Vatten: Det var mulet de tre dagar jag var i byn. Vattnet rann då av förklarliga skäl dåligt. Då solen kom fram rann vattnet till direkt.
Fadderbarn: Alla fadderbarn intervjuades och fotograferades. Ett möte hölls med alla vårdnadshavare i fadderbarnsfamiljerna. Jag beskrev det åtagande vi som faddrar i Sverige har. Men poängterade att deras ansvar som vårdnadshavare är att se till att barnen får läkarvård, tandläkarvård vid behov, liksom att de får skollunch. De skall anmäla till Marie Kuta då behov föreligger, Mari meddelar Nfamara, Nfamara meddelar oss och vi skickar pengar för vårdbehovet. Det var ett bra möte, och jag tror att dom förstod att de måste ta ansvar för sin del i fadderbarnsprogrammet.

Sankandi
Hälsans Hus: Bygget framskrider fort. Dom sliter oerhört med markarbeten. Egentligen förstår jag inte varifrån dom får alla krafter... Alla block, ca. 1000 st, är tillverkade. Konstruktören tillsammans med Kebba leder arbetet och all ser ut att gå oerhört bra. Kebba tar ut konstruktören i sin bil så att han kan leda arbetet. Kebba själv tar all tid till detta.
Kvinnokooperativet: En skräddare syr, och kvinnor kommer och sitter med honom, syr lite själva och lär sig undan för undan. De arbetar också mycket med batik.
Hälsa: Det är större bekymmer här än i Manduar. Större angrepp av mask. Fler infektioner. Mer undernäring och ett stort antal gastriter i alla åldrar. Liksom ett större antal tillstånd som Dr. Bah bedömer behöver specialistvård.
Stick- och syvarv: Bindor, trosor, tvättlappar, handdukar, babypaket, barnkläder och sjukvårdsmaterial kommer att stå på önskelistan inför höstens container.

Övrigt
Hälsa: Transport till klinik kostar en kr från byarna. Inget besök är gratis ej heller medicin, MRC har dock gett byarna till uppgift att se ut 15 barn som de har med i sitt program, de får kostnadsfri behandling. Köerna är nu långa då de tar sig till kliniken. Ofta får de övernatta tills nästa dag då kliniken stänger kl. 16.00. Medicin finns inte alltid. Då har dom gjort av med sina pengar på resa, uppehälle och sjukbesök. Vilket föranleder att dom struntar i det fortsättningsvis. Tillgången på material på sjukhusen är också mycket dålig säger Dr. Bah. Det material vi skickar som han inte använder skänker han vidare till sjukhuset.
De flesta förlossningarna sker fortfarande i hemmet.
Fadderbarn: Vi skall inventera hur många fadderbarn som börjar komma upp i åldrarna, och se över om de behöver få ta del av sitt sparkonto för högre undervisning. Fyra nya fadderbarn har listats, ett barn har tagits ur programmet då han flyttat.
Event: En hantverksauktion kommer att hållas i Aspeboda i slutet av april. Vi tar tacksamt emot gåvor till den. En Aspebodadag har arrangerats i kyrkans regi där vi kommer att servera soppa och smörgås, korv och bröd.
Rapporter: AFFC skall göra en enkel numrerad frågelista, en sorts lathund, till CFG som underlättar för dem att ge en kort korrekt rapport varje månad.
Förråd: Tre dagar för packning av inkomna gåvor har bestämts.
Medlemmar: Vi behöver öka medlemsantalet! Hjälp till att värva medlemmar!

Nu siktar vi mot att Hälsans Hus blir färdigställt!
Ett varmt tack till er alla som stöttar.

Styrelsen AFFC genom Marie.

Maggie i Gambia Maggie i Gambia

Brev från Maggie   (Publicerad 2018-02-23)

Hej alla AFFC-vänner!
Jag heter Maggie Hedegård Paulsson och är en gammal god vän (och tidigare granne i 20 år) till Marie och Roger. Jag har som många andra med förundran och beundran följt arbetets gång i Manduar och nu också i Sankandi, men själv varit ganska passiv stödmedlem.
I höstas gick jag i pension efter att ha arbetat som präst i Svenska kyrkan i 39 år och de sista 27 av dessa som präst på länshäktet i Falun.
De sista åren har jag dock tagit på mig att ansvara för babypaketen=ett paket till varje nyfött barn i byarna!
Efter nyår frågade Marie B om jag inte kunde åka med till Gambia sista januari. Hon skulle få resa ensam annars den här gången och tyckte det skulle vara jättebra om jag kunde göra intervjuerna till fadderbarnsrapporterna. Jag var ju van att intervjua folk från Häktet, som hon sa….

Nåväl-på en dag bestämde jag mig, började vaccinera mig och packa och befann mig plötsligt på väg! Jag var helt oförberedd, men visste att jag tillsammans med vår härliga tolk Mamaa, skulle använda ett nyframställt frågeformulär, för dokumentering och rapportering till alla er som har fadderbarn.
På 3 dagar intervjuade Mamaa och jag drygt 60 barn med minst en målsman (mor, far eller farmor) närvarande. Så roligt, så intressant och så gripande!!!

Jag har nu hunnit ”landa” lite efter detta äventyr och skall försöka förmedla lite intryck som är bestående hos mig.
Det största intrycket gjorde nog bemötandet vi fick av alla byns invånare. De var så glada och andades ändå en lätt optimism inför framtiden – även om varje familj verkligen fick kämpa för att överleva, med små eller inga marginaler.
Det som har förändrats sedan AFFC:s verksamhet började har för dem varit, inget annat än revolutionerande!
Sedan vattnet kom till byn, är nu kvinnorna friskare och orkar mer när de slipper de kilometerlånga promenaderna till floden varje dag. Vattnet är ju nu också rent!!
Förskolans byggande har, förutom att barnen får pedagogisk undervisning och byn har fått en fantastisk möteplats, också inneburit att kvinnorna har mer tid och ork för sina grönsaksodlingar, hushållsgöromål och babyvård.
Men det som alla mammor uttryckte och framhöll på ett eller annat sätt var fadderbarnsverksamhetens betydelse! De var så tacksamma att deras barn kunde få en utbildning – ja det var det viktigaste av allt, poängterade många!
Icke desto mindre var de inte alltid förmögna att låta hela skolpengen gå till skolbarnet. Jodå, alla barnen gick till skolan, arbetade flitigt och gjorde sina läxor – men i brist på hushållspengar var familjerna ibland tvungna att ta av sponsorpengarna för att få mat på bordet. Det innebar att inte alla eleverna hade skoluniformer eller hade råd att äta skollunchen.
I stort sett alla föräldrarna, som jag mötte, sa att de inte hade överlevt om inte ett av deras barn haft en fadder!
Marginalerna är så små, som sagt, och om en far blir sjuk eller dör kan det i ett drag innebära en katastrof för hela familjen.
Många hade just i år drabbats av en get-sjuke epidemi. Då många bara äger en get och den dör så kan de inte längre få de killingar som de tidigare kunnat sälja några stycken av varje år.
Tre familjer i Manduar hade också drabbats akut av en regnstorm och deras hus och tak riskerar att rasa ihop när som helst. Detta innebär i skrivandets stund en uppenbar dödsfälla för ca 30 personer!
I alla dessa svårigheter har ändå fadderbarnsfamiljerna en trygghet i att barnen nu får gå i skolan och familjerna en liten ekonomisk” buffert”.
Till sist- de flesta fadderbarnen var friska och glada även om de inte ”fick vara barn” och ha tid över för lek så mycket som man önskade. De tog alla skolan på stort allvar, men hade också uppgifter att göra när skoldagen var slut. Pojkarna samlade ved och bar vatten och flickorna tvättade, diskade och städade. Sedan kanske det fanns tid för lek nån timma innan det blev kolsvart i byn…

De större barnen kunde ändå uttrycka framtidsdrömmar; som att de en dag ville bli lärare eller sjuksköterska, doktor, pilot, soldat, minister och t.om. president!

Jag är så tacksam att ha kunnat göra den här resan och fått se vad alla våra gemensamma insatser har åstadkommit i positiva förändringar för ”våra byar”. Det var också särskilt roligt att se alla filtar och barnkläder på ”plats” s.a.s.
En del barn och babisar hade tröjor och filtar som jag inte bara packat utan t.o.m själv virkat!!!

Med vänlig hälsning
Maggie HP